« на головну 30.05.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1053)
14
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ЛІДЕРИ СТРУКТУРНИХ ЛАНОК У ПРИЛУКАХ: ПРЕЗИДІЯ, ПЛЕНУМ, СЕМІНАР

ЛІДЕРИ СТРУКТУРНИХ ЛАНОК У ПРИЛУКАХ: ПРЕЗИДІЯ, ПЛЕНУМ, СЕМІНАР

Навчальний рік у системі профспілкової освіти Чер­нігівська обласна профорганізація завершила на­вчанням голів організацій­них ланок, засіданням президії та спільним пле­нумом комітетів Чернігів­ської обласної організації і Прилуцької міської орга­нізації профспілки.

З аключне заняття 2016–2017 на­вчального року було присвяче­не організаційній роботі та ко­лективним договорам і угодам.

Президія комітету розглянула пи­тання щодо виконання законодав­ства про охорону праці відділом осві­ти та навчальними закладами Со­сницького району та здійснення гро­мадського контролю профорганіза­ціями за створенням безпечних умов праці. Звітували з даного питання начальник відділу освіти Сосниць­кої РДА Михайло Дусь і голова Со­сницької районної організації проф­спілки Світлана Мостіпан.

Спільний пленум комітетів з по­рядком денним «Про роботу коміте­ту, первинних профспілкових орга­нізацій Прилуцької міської організа­ції щодо додержання статутних ви­мог у частині організаційного та фі­нансового зміцнення Профспілки, посилення виконавчої дисципліни, мотиваційних аспектів профспілко­вого членства» відбувся на базі При­луцької міської організації.

Робота виїзного пленуму була спланована так, що до його початку члени комітету обласної організації зустрілися у Прилуцькій міській раді з міським головою Ольгою Попенко, до речі, колишнім профлідером При­луцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І. Я. Франка. Вона розпо­віла про важливі кроки у діяльності міськради для стабільного розвитку та функціонування закладів освіти міста, їх модернізації з метою надан­ня високого рівня якості освіти та створення належних умов праці і со­ціального захисту педагогічних пра­цівників. На зустрічі також були при­сутні начальник управління освіти Прилуцької міської ради Сергій Вовк, голова депутатської комісії з питань освіти, науки, культури та медицини Прилуцької міської ради, директор ЗОШ І–ІІІ ст. № 10 м. Прилуки Олек­сандр Правосуд.

Після зустрічі відбувся пленум, на якому було дано оцінку діяльнос­ті Прилуцької міської організації з питань виконання статутних вимог. З доповіддю виступила голова При­луцької міської організації Тетяна Заголій, із співдоповіддю – заступ­ник голови облпрофорганізації Ніна Дудка.

Пленумом відзначено, що одним з пріоритетних напрямів діяльності міської організації є збереження чи­сельності членів профспілки, засто­сування нових мотиваційних аспек­тів профчленства. Конкретні заходи комітету міської організації щодо со­ціального, правового захисту праців­ників відіграли свою позитивну роль у поверненні спілчан та залученні до міської організації нових членів.

У міській організації вироблена певна система координації діяльнос­ті первинних профспілкових органі­зацій. Щорічно проводиться міський конкурс на кращу первинну профор­ганізацію, в усіх первинках практи­кується проведення зборів з єдиним порядком денним.

Активізувалася робота щодо інфор­маційного забезпечення членів проф­спілки. Нещодавно створено сайт При­луцької міської організації, первинні профорганізації мають власні сторін­ки на сайтах закладів освіти. Одним з основних напрямів роботи є навчання профактиву, фінансування якого по­стійно зростає. На посилення мотива­ції профчленства спрямоване і колек­тивно-договірне регулювання трудо­вих та соціально-економічних відно­син працівників. Неодноразово При­луцька міська організація вступала в колективний трудовий спір з міською радою щодо вирішення питань соці­ально-економічного захисту спілчан.

В обговоренні доповідей взяли участь члени комітетів Чернігів­ської обласної та Прилуцької місь­кої організацій профспілки. Всі ви­ступаючі наголошували на тому, що в міській організації працюють справжні профлідери, які постійно шукають нові мотиваційні аспекти профчленства, дбають про збережен­ня єдності і згуртованості Прилуць­кого профспілкового загалу.

Голова Чернігівської обласної ор­ганізації профспілки Тетяна Матве­єва вручила Почесну грамоту облас­ного комітету та цінний подарунок первинці Прилуцької ЗОШ І–ІІІ ст. № 7, що визнана кращою в обласно­му огляді-конкурсі за підсумками роботи 2016 року. Також було вруче­но нагороди переможцям обласного огляду-конкурсу на кращі районну, міську та вишівську організації.

Учасники пленуму позитивно оці­нили роботу комітету, первинних профорганізацій Прилуцької міської організації щодо додержання статут­них вимог у частині організаційного та фінансового зміцнення профспіл­ки, а також окреслили завдання для вдосконалення цієї роботи.

Члени комітету обласної органі­зації також ознайомилися з діяль­ністю первинних профорганізацій центру творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради, гімназії № 5 ім. Віктора Затолокіна, кому­нального закладу «Прилуцький на­вчально-реабілітаційний центр» та ЗОШ І–ІІІ ст. № 7 м. Прилуки.

Вл. інф. Обласної організації ППОіНУ

КОМЕНТАР

ТЕТЯНА МАТВЕЄВА, ГОЛОВА ОБКОМУ ППОІНУ:

«У Рік первинної профорганізації по­трібно уважніше та цілеспрямовано займатися організаційною роботою, від­відати кожну первинку. Обов’язковою умовою є неухильне виконання Статуту галузевої профспілки, ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», розширення індивідуальних форм роз’яснювальної ро­боти про діяльність профспілки, її виборних органів щодо захисту спілчан через підвищення ролі профспіл­кових зборів, роботу постійних комісій».

 

ДІТИ МЕДИКІВ ВІДПОЧИВАЮТЬ НА МОРІ

Під час літніх шкільних канікул Закарпатська облас­на організація профспілки працівників охорони здоров’я (голова Володимир Турок) вважає оздоров­лення дітей працівників своєї галузі одним з пріори­тетних напрямів діяльності профспілки, всіх її ланок.

В раховуючи побажання членів профспілки, пре­зидія облпрофорганіза­ції прийняла рішення оздоровити на морі, в Одеській області, чотири групи по 50 ді­тей працівників закладів і установ охорони здоров’я та са­наторіїв нашого краю.

Перша група дітей вже виїха­ли на відпочинок у ТОВ «Дитя­чий заклад санаторного типу «Сергіївка», розташований у смт Сергіївка Білгород-Дні­стровського району на Одещи­ні. Вони оздоровлюватимуть­ся на морі протягом 14 днів. Керівником групи призначено голову первинної профорганізації обласного Центру профілактики та боротьби із СНІДом Наталію Гудюк.

 

ЮВІЛЕЙНИЙ 25-Й СЕЗОН У «ГАРМОНІЇ» РОЗПОЧАТО!

Свій ювілейний 25-й сезон розпочав єдиний в Укра­їні дитячий оздоровчий заклад подібного профілю – літній оздоровчий табір «Гармонія» для творчо об­дарованих дітей, який працює у селищі Чинадієво. Організаторами цього унікального дитячого закла­ду є управління культури Закарпатської облдержадміністрації та обласна профспілкова організація працівників культури.

Ц ього року відпочиваль­никами «Гармонії» стали 96 юних талан­тів з усієї області – пе­реможці міжнародних, всеукраїнських та обласних твор­чих конкурсів.

Відкриття ювілейної табірної зміни цього року пройшло по- новому. Незмінний керівник табору – директор Чинадіїв­ської дитячої школи мистецтв Михайло Фендик запросив до табору його колишніх вихо­ванців, а нині працівників культурно-мистецьких закла­дів та студентів навчальних закладів культури. Молоді фа­хівці подарували численним присутнім захоплюючий яскравий концерт, надихнув­ши юні обдарування на копіт­ку роботу з удосконалення своєї творчої майстерності.

На відкритті табору вихован­ців «Гармонії» тепло привіта­ли голова обласної профспіл­кової організації працівників культури Наталія Товтин, на­чальник управління культури Закарпатської облдержадмі­ністрації Вікторія Фролова, голова Мукачівської РДА Сер­гій Гайдай, голова облпрофра­ди Володимир Фленько, керів­ник табору Михайло Фендик.

Три тижні, які юні таланти проведуть у «Гармонії», – це дні поєднання творчих уподо­бань із змістовним відпочин­ком на лоні мальовничої при­роди Карпат, нові зустрічі і знайомства, творчі конкурси й змагання, цікаві подорожі та екскурсії. Цього сезону в табо­рі за підтримки його організа­торів облаштовано літній ам­фітеатр, а в перспективі тала­новиті діти отримають і влас­ний плавальний басейн. Своє­рідним творчим звітом стане для обдарованих дітей заключ­ний концерт юних талантів на­прикінці табірної зміни.

Добірку підготував Сергій БАРАНЧИКОВ

 

«ЯКА ВОНА ВАЖКА, ЦЯ ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ»

Цей афоризм процитував у своєму приві­танні під час урочистостей з нагоди про­фесійного свята працівників легкої та тек­стильної промисловості голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка. Цю галузь зберегли і винесли на своїх плечах, відстояли для народу та держави україн­ські жінки, яких у галузі 75%.

С вято відбулося у провідному в краї коледжі легкої про­мисловості за участю та іні­ціативою голови обласної галузевої профспілки Лесі Дереш.

Присутність і виступи на урочис­тому заході очільника обласної ви­конавчої влади Олега Синютки, за­ступника голови обласної ради де­путатів Володимира Гірняка, прези­дента – голови правління Асоціації «Укрлегпрому» Тетяни Ізовіт, голо­ви профільного департаменту ОДА Романа Филипіва, голови Львів­ської обласної організації робото­давців галузі Михайла Чемериса, депутата міськради Вікторії До­вжик було неформальним підтвер­дженням поважної ролі галузі лег­прому, на Львівщині зокрема.

За показниками, які назвала в своєму виступі гостя з Києва Тетяна Ізовіт, підприємства легкої промис­ловості Львівщини займають перше місце в сегменті цього товаровироб­ництва в Україні. Так, області нале­жить 15% від реалізації товарів га­лузі в державі.

«Завдяки таким керівникам, як голова правління ТОВ «Дюна-веста» Людмила Качурівська, – зазначила Тетяна Ізовіт, – вдалося відстояти український ринок для якісних ві­тчизняних панчішно-шкарпеткових виробів. Це дає надію: хто бореться, той досягає мети».

Йдеться, насамперед, про якість і чесність проведення тендерів на пошиття того ж обмундирування для Української армії, починаючи із спідньої білизни. Бо, як зазначив у своєму виступі голова обласної ор­ганізації роботодавців Михайло Че­мерис, «тендери дивним чином ви­грають випадкові персонажі. Близь­кі не стільки до відповідного вироб­ництва, скільки до можновладців. Тоді звертаються до нас… А це ко­штує державі і платникам податків зайву копійку…».

Керівники підприємств Ярослав Коколюс, Володимир Звонар, Ганна Приймак зосередили увагу присутніх пред­ставників влади на ка­дровому забезпеченні, яке стало проблемою че­рез низьку (7 тис. грн), порівняно із середньою у промисловості, зарплатою. Тож іде «вими­вання» спеціалістів за кордон. Чітко, до при­кладу, не визначено на законодав­чому рівні для випускників, які вчи­лися за державний кошт, 2–3-річно­го терміну відпрацювання за на­правленням на вітчизняних підпри­ємствах. Пропонується прописати в законі обов’язкове повернення дер­жаві витрат випускниками, які ви­користали кошти вітчизняних плат­ників податків на навчання і не го­тові працювати за направленням. Ми, мовляв, поважаємо права люди­ни, але чому український податко­давець має дбати про наші кадри для сусідніх дер­жав? Водночас, за словами керівника підприємства «Га­лант» Ганни При­ймак, в області бракує щонай­менше 3–4 тис. швачок, у тому числі кравців.

Пролунала про­позиція зменшити імпортозалежність галузі від сировини та повернути західним регіо­нам України – колись провідним у вирощуванні льону та виробництві льоноволокна, це виробництво, про­рахувавши можливі ринки і вну­трішні потреби фабрик з виготов­лення популярної у світі тканини. Це питання вищої державної влади – вивчення та лобіювання для Асо­ціації «Укрлегпрому».

Директор Львівського вищого профтехучилища побутового обслу­говування Леся Максимів наголоси­ла на введенні нових стандартів на­вчання кравців і вищої мобільності підготовки кадрів, співпраці з під­приємствами на новому партнер­ському рівні. Оплата праці практи­кантів училища, за словами керів­ника закладу, поповнює не лише по­забюджетну казну навчального за­кладу для оплати комунпослуг та на інші, визначені законом цілі, а й забезпечує додаткові до стипендії доплати учням, що стимулювало збільшення потоку абітурієнтів на здобуття професії кравця. За раху­нок спецкоштів відкривається центр інноваційного кравецтва. Проблемою залишається державне фінансування на модернізацію на­вчально-технічної бази училища, профтехосвіти загалом.

Аби не склалося враження, що свя­то для працівників легкої промисло­вості – тільки підстава та нагода для ділової розмови із стороною влади, хоч це теж складова їхнього виробни­чого життя, зазначимо: десятки ке­рівників, голів первинних профорга­нізацій були відзначені Подяками облдержадміністрації, облради, ФПУ, обласної організації та Цен­трального комітету галузевої проф­спілки, Об’єднання профспілок Львівщини. Серед відзначених Всеукраїнською організацією легпрому – голова обласної організації проф­спілки працівників легкої та текстильної промисло­вості, сподвижниця галузі легпрому Леся Дереш, Подя­кою облради – ди­ректор коледжу легкої промисло­вості Неля Креде­нець. У залі були присутні десятки її вихованців – сту­дентів коледжу, се­ред яких і онучка пані Лесі, що ще раз підтвер­джує вже сімейну відданість і традицію. Це про них, нинішніх сту­дентів та майбутнє України, вела мову ця поважна публіка.

Першокурсниці факультету мо­дельєрів-конструкторів Вікторія Луцан із Жовкви та Лілія Бурчак із Львова переконані: у виборі профе­сії не помилилися, тут їм «навіть краще, комфортніше, ніж у школі, бо йдуть по прямій з чудовими на­ставниками у свій завтрашній день». Свято прикрасив показ ко­лекції одягу «Кавалір» вихованців коледжу, яка була успішно презен­тована на всеукраїнському рівні та в Арабських Еміратах. Свої творчі надбання продемонстрували юні модельєри Міжнародного центру профтехосвіти та художнього моде­лювання, Львівського ліцею побуто­вого обслуговування.

Ольга ЛОБАРЧУК

 

МАЛЕНЬКИМИ СПРАВАМИ РОБИМО ВЕЛИКІ

5 червня радник Голови Федерації профспі­лок України, голова Благодійного медичного фонду «Лелеко» Сергій Мартинюк передав 25 кг пластмасових кришок голові Благодій­ного фонду «Лелекера» Наталії Тарасовій.

«Ц е наша ма­ленька проф­спілкова част­ка в спільну перемогу, – зазначив Сер­гій Мартинюк. – Хочу по­дякувати Голові ФПУ Гри­горію Осовому та всім спілчанам за небайду­жість і підтримку. Згадай­те українське: «Не кажи, що зробиш, а кажи, що зробив». Ми знаємо один одного ще з часів Майда­ну, тому й співпрацюємо».

«Знаю пана Сергія як не­скореного патріота, – ска­зала пані Наталія Тарасо­ва. – Він завжди тримає слово, і з ним легко пра­цювати. Нехай ця, хоч і невеличка, допомога на­дійде нашим воякам. Ко­мусь необхідні кошти, ко­мусь необхідний протез. Тож маленькими справа­ми робимо великі!».

Як запевнили очільники благодійних організацій «Лелеко» та «Лелекера», вони й надалі робитимуть свою справу: збирати кришки, оздоровлювати вояків, допомагати роди­нам і дітям. «Єднаймося друзі, Україна одна, і ра­зом ми сила! Нам ніхто не допоможе, окрім нас са­мих»,– наголосив Сергій Мартинюк.

Вл. інф. БМФ «Лелеко»

 

ПОБАЧЕННЯ З ЮНІСТЮ

17 червня відбулася зустріч випускників 1972 року Грузевицької ЗОШ І–ІІІ ст. Хмельниць­кого району. Дехто з нас навіть не впізнали один одного, бо ж скільки часу минуло!

П о-різному склало­ся життя у колиш­ніх випускників. Приміром, Люд­мила Білокриницька бага­то років віддала роботі на підприємствах обласного центру. Тут же трудилась і Марія Кец. Ганна Кметь закінчила технікум зв’язку, працювала у ви­робничому об’єднанні електрозв’язку. Лариса Параскевич обиралась го­ловою райкому профспіл­ки працівників споживчої кооперації, викладала в Хмельницькому націо­нальному університеті. Віктор Юзвак та Марія Пиндик працювали в обл­споживспілці. Анатолій Рожко шоферує у Кам’янці-Подільському, а його колега Петро Юзвак – на станції швидкої допомоги в Хмельницькому.

Випускники 1972-го по­клали квіти на могили своїх улюблених вчите­лів, які розкривали перед ними дивосвіт хімії й ма­тематичних теорем, вчи­ли мови і культури вели­кого народу.

Від усього серця хотілося б подякувати нашим шкільним друзям Валі та Раї Дмитришиним, котрі організували нам зустріч з далекою шкільною юністю.

Валерій МАРЦЕНЮК

НОВИНИ

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання