« на головну 20.07.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПРОФСПІЛКОВІ МОЖЛИВОСТІ

ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПРОФСПІЛКОВІ МОЖЛИВОСТІ

У Вільшанському районі відбув­ся День Федерації профспілок Кіровоградської області. Спо­нукали до розмови з профспіл­ковим активом зміни у сфері трудових, соціально-економіч­них відносин, адже реформи, що відбуваються в країні, боля­че б’ють по правах та інтересах трудівників. Сьогодні життя ставить перед профспілками чимало гострих проблем. У цій ситуації недостатньо прийняти рішення суто вищих керівних органів, потрібні підтримка і по­рада, як кажуть, знизу, первин­них організацій профспілок, які знають реальне життя трудових колективів. І сьогодні, у Рік первинної профспілкової орга­нізації, робиться акцент саме на їхню діяльність.

З аступник голови ФПО Оксана Терлецька проаналізувала, що зроблено профспілками і над чим вони наразі працюють. «То­рік ФПУ проведено дві масові акції про­тесту, – наголосила профлідер. – Осно­вна вимога: підвищення мінімальної зарплати. Ми досягли підвищення мі­німалки в тому розмірі, якого вимага­ли, але зовсім в іншому форматі. Тепер до мінімальної зарплати включаються майже всі доплати, надбавки, премії. І найголовніше – мінімалка не викорис­товується при формуванні тарифних сіток і посадових окладів. Тому зараз і ФПУ, і ми працюємо над тим, щоб до мінімальної зарплати не включалися додаткові виплати і щоб вона стала основою формування розміру зарпла­ти. Ще одна вимога: зниження ціни на газ, вартості житлово-комунальних по­слуг. Профспілки незадоволені тим, що на поступки не йдуть ні Кабмін, ні Верховна Рада України. Більше того, Уряд намагався ввести абонплату за транспортування газу. З цього приводу відбулася акція протесту, й на вимогу профспілок абонплата відтермінована. Загалом, ми не здали своїх позицій, ці питання перебувають на постійному контролі ФПУ, вишукуються нові мето­ди впливу на Уряд, у тому числі звер­нення до суду. Однією з вимог учасни­ків акції було відновлення прав праців­ників на пільгові пенсії (Списки № 1 і № 2). За активною участю профспілок, у тому числі профоб’єднання, підготов­лено проект змін до цих Списків, і є сподівання, що вони будуть враховані. Інша вимога стосується підвищення пенсій. На нашу думку, рівень міні­мальної пенсії має бути не нижче про­житкового мінімуму для непрацездат­ної особи – 2857 грн. Цю вимогу повною мірою не виконано, але ведеться актив­на робота щодо реформування пенсій­ного забезпечення. У профспілок є ба­гато зауважень і застережень до пре­зентованих змін до законодавства, зо­крема щодо підвищення тривалості страхового стажу для призна­чення пенсії та відповідного відтермінування виходу на пенсію, зменшення коефіцієн­та страхового стажу з 1,35 до 1,0, «замороження» показника середньої зарплати для обчис­лення пенсії, визначення роз­міру мінімальної пенсії у від­сотках від мінімальної зарплати, а не від прожиткового мінімуму як базового держав­ного соціального стандарту».

Одна з вимог стосувалася реформи охорони здоров’я. За наполяганням профспілкової сторони, це питання було винесено на розгляд Національ­ної тристоронньої соціально-еконо­мічної ради. Керівник галузевої проф­спілки виступила з детальним аналі­зом негативних наслідків цієї рефор­ми. Профспілкова позиція така: ця ре­форма суперечить базовим принци­пам Конституції України та рішенню Конституційного Суду.

Обговорили учасники зустрічі й долю проекту Трудового кодексу, який прийнято в першому читанні. 75 профспілкових постатейних поправок профільним Комітетом ВРУ врахова­но або частково враховано. Тепер все залежить від народних обранців, тому ФПО направила звернення до депута­тів від Кіровоградщини щодо підтрим­ки профспілкових пропозицій.

Ще одне випробування для профспі­лок – децентралізація влади. На жаль, перші її результати є негативними. Насамперед, це порушення галузевого принципу діяльності профспілок. Ке­рівник територіальної громади бачить одну профспілку, яка буде повністю йому підпорядковуватися і виконува­тиме його рішення. Завдання профспі­лок у цьому процесі полягає в тому, щоб не допустити ліквідацію профор­ганізацій і зберегти їхній галузевий принцип.

Про значення колективно-договірно­го регулювання у сучасних умовах роз­повіла головний фахівець ФПО Олек­сандра Залевська. На 1 січня п. р. в об­ласті укладено 2288 колдоговорів, яки­ми охоплено понад 150 тис. працівників. Найбільший, стовідсотковий рівень охоплення в медицині, осві­ті, АПК. Більшість колдого­ворів укладено за участю профспілкових організацій. Як правило, ці документи передбачають додаткові, по­рівняно із законодавством, гарантії і пільги. Так, в об­ласній організації автомо­більного і сільгоспмашино­будування сума таких ко­штів склала 3,3 млн грн. Це майже тисяча гривень на кожного працюючого. Більше тисячі гривень склали ці витрати, спрямовані на соціальний розвиток, у розрахунку на одного працюючого на підприєм­ствах обласних організацій профспілок працівників зв’язку ПАТ «Укртелеком», автотранспорту і шляхового господар­ства, лісового господарства, енергетики та електротехнічної промисловості, у ТОВ «Побузький феронікелевий комбі­нат», ДП «Центр стандартизації, метро­логії та сертифікації». Зважаючи на складний стан ринку праці в області, при укладенні колдоговорів профорга­нізації домагалися обов’язкового вклю­чення зобов’язань сторін щодо недопу­щення масових скорочень працівників, збереження трудових колективів, вста­новлення додаткових пільг для праців­ників, які звільняються за ініціативи роботодавця.

У спектрі обговорюваних питань були перерахування коштів первин­ним профорганізаціям на культмасо­ву та оздоровчу роботу, а також комп­лексні заходи з охорони праці. Вислов­лено пропозицію щодо поширення норм колдоговору, хоча б окремих, лише на членів профспілок. Це буде найкращою мотивацією профспілко­вого членства.

У зібранні взяв участь заступник го­лови РДА Дмитро Сакун.

Марія ІВАНОВА

 

У ПРІОРИТЕТІ – ІНТЕРЕСИ ТРАВМОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ДНІПРЯНЩИНА

У Будинку профспілок Дніпропетровського обласного профоб’єднання відбулися гро­мадські слухання щодо проекту нового «Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворю­вань і аварій на виробництві».

В ідкриваючи захід, голова ДООП Віталій Ду­біль підкреслив особливу важливість цього документа в системі законодавчих і норма­тивних актів з охорони праці. З ним тільки в Дніпропетровській області пов’язано долі десятків тисяч працівників, які отримали травми на виробни­цтві чи професійні захворювання. Крім того, доку­мент цей важливий і для роботодавців. Він вимагає об’єктивного та точного встановлення причини не­щасних випадків та профзахворювань для розробки ефективних заходів з їх усунення та запобігання.

Метою слухань було напрацювання такої редакції до­кумента, яка б найбільше відповідала інтересам травмованих працівників. У заході взяли участь ке­рівник Головного управління Держпраці в Дніпропе­тровській області Владислав Снісарь, керівник управління по нагляду в промисловості та на об’єктах підвищеної безпеки Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області Володимир Маціяко, керівник управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропе­тровській області Надія Братко. Також на захід було запрошено представників профспілок з питань охоро­ни праці, спеціалістів управління Фонду соціального страхування, керівників та спеціалістів служб охоро­ни праці підприємств.

З інформацією про хід підготовки документа висту­пила його основний розробник – начальник управ­ління з питань інспекційної діяльності Державної служби України з питань праці Наталія Ємельянова.

З пропозиціями та зауваженнями щодо вдосконален­ня проекту від профспілок області виступив головний технічний інспектор праці ДООП Петро Довганенко.

Наталія Ємельянова відповіла на численні запитан­ня учасників наради і запевнила, що всі їхні пропо­зиції будуть ретельно вивчені та взяті до уваги при підготовці остаточного варіанта документа, а також подякувала організаторам громадських слухань за проведення цього заходу.

Прес-центр Дніпропетровського

обласного об’єднання профспілок

 

ПРАГНУЛИ ЗРОБИТИ ДОБРУ СПРАВУ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, АЛЕ НА ЗАВАДІ СТАЛА ЧИНОВНИЦЬКА БЮРОКРАТІЯ

УАП ТОВ «Фішер-Мука­чево» є одним із світо­вих лідерів з виробни­цтва гірських та бігових лиж і хокейних ключок. На підприємстві працю­ють 1150 осіб, для яких намагаємося створити належні умови праці. Лише прямі щорічні ви­трати на охорону праці складають 7–8 млн грн. Однією із складових цієї роботи є регулярне проведення медичних оглядів працюючих.

Щ оправда, нинішньо­го року розпочали цю роботу із запіз­ненням з незалеж­них від нас причин – через реор­ганізацію колишньої санепід­служби і передання її функцій до Управління Держпраці в За­карпатській області.

Після опублікування відпо­відної інформації на сайті об­ласного Управління Держпраці 28 лютого ц. р. ми надіслали туди необхідні документи для визначення категорій працівни­ків, які підлягають проведенню обов’язкових медичних оглядів.

На жаль, у цьому відомстві не поспішали складати відповід­ний акт, як це передбачено Нака­зом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження поряд­ку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

Тому через місяць, 31 берез­ня, генеральний директор нашо­го підприємства Василь Рябич звернувся з повторним листом до начальника Управління Держпраці в Закарпатській об­ласті Богдана Дороша щодо не­обхідності прискорення цієї ро­боти, оскільки така бюрокра­тична тяганина загальмувала направлення нами до медично­го закладу поіменних списків працівників, які підлягають проведенню медоглядів.

За нашими підрахунками, своєчасний і якісний медогляд мали пройти близько 700 пра­цівників нашого підприємства. Причому, як і в попередні роки, ці медогляди та аналізи мука­чівські медики проводять без­посередньо на нашому підпри­ємстві, що дуже зручно для працюючих, адже заощаджує їхній час.

Технологія нашого виробни­цтва передбачає використан­ня хімічних речовин, які мо­жуть спричинити негатив­ний вплив на працюючих. Розуміючи це, ми прагнемо різними методами його ні­велювати. У виробничих приміщеннях встановлені потужні вентиляційні систе­ми, виробничі процеси макси­мально автоматизовано, здійсню­ється перехід на застосування менш шкідливих речовин.

Завдяки цим та іншим захо­дам нам вдалося домогтися того, що на жодному з робочих місць концентрація шкідливих речовин не перевищує гранично допусти­мих меж. Але, хоч як би ми не ста­ралися, певна, хоч і мінімальна, кількість випарів впливає на лю­дину. Тому ми намагалися охопи­ти медоглядами якомога більшу кількість працівників. У попере­дні роки нам це вдавалося.

Але фахівці Управління Держпраці чомусь дотримували­ся іншої думки, не взявши до ува­ги нашу практику підготовки та проведення медоглядів. Зокрема, каменем спотикання стало вклю­чення до акта робітників, які пра­цюють з хімічними речовинами.

Спеціалісти Управління, по­силаючись на документи МОЗ України, не сприйняли наші ар­гументи про те, що на підприєм­стві всі виробничі процеси, почи­наючи із завантаження деревини в басейни і завершуючи відван­таженням готової продукції, по­вністю механізовані та не потре­бують застосування важкої фі­зичної сили. А отже, складання протоколів замірів важкості пра­ці – річ формальна.

Або ж інша заборона: невклю­чення до списків для проведення медоглядів працівників, харак­тер праці яких передбачає по­стійну роботу на свіжому пові­трі, через відсутність протоколів замірів. На нашу думку, в дано­му випадку знову має місце бю­рократичний формалізм, оскіль­ки єдиним джерелом оцінки тут є природний фактор – температу­ра повітря. Хіба підлягає сумніву той факт, що влітку на дворі спе­котно, а взимку – холодно?

Якщо керуватися таким під­ходом, то заробітна плата у нас має складати 3,2 тис. грн, а не 9,5 тис. грн, як насправді, обід у їдальні має коштувати 20 грн, а не 3 грн, молоко мають отримува­ти 5, а не 900 працюючих.

Дещо зрозуміти, хоча й не ви­правдати позицію Держпраці, можна було б у тому випадку, якби фінансування даних заходів здійснювалося за рахунок бю­джетних коштів. Але ж платимо за все це ми, і готові робити це й надалі.

На УАП ТОВ «Фішер-Мукаче­во» не звикли заощаджувати, коли йдеться про оплату й умови праці, здоров’я працюючих. За­звичай, кожного року медогляд на нашому підприємстві прохо­дили близько 700 осіб. То чому ж маємо зменшувати їх кількість?

Але фахівці Управління Держпраці в Закарпатській області сто­яли на своєму. Ані головний дер­жавний інспектор відділу з пи­тань гігієни праці Світлана Кав­ранська, яка приїздила в Мукаче­во, ані начальник цього відді­лу Володимир Орел, посила­ючись на вищезгаданий Наказ МОЗ, так і не дослу­халися до наших, здавало­ся б, реальних аргументів.

Оскільки видача акта, без якого медичний за­клад не має права уклада­ти з нами договір, затягну­лася на півтора місяця, 14 квіт­ня ми втретє звернулися до ке­рівництва Управління Держпра­ці з цього питання.

Врешті-решт, цей акт ми таки отримали. Але резюме в цій спра­ві – вкрай негативне. Через чи­новницькі перепони, порівняно з минулим роком, на УАП ТОВ «Фішер-Мукачево» кількість пра­цівників, включених у списки на проведення медоглядів, що про­водитимуться на місці, зменши­лася на 250 осіб. На 80% буде ско­рочено і кількість медичних об­стежень (проведення аналізів) для наших співробітників.

Зрозуміло, що ці факти ви­кликали негативний резонанс у нашому трудовому колективі. Отримуючи стабільну високу зарплату, маючи додаткові піль­ги і гарантії, передбачені колек­тивним договором, наші праців­ники пишаються рідним підпри­ємством, яке впевнено дивиться в завтрашній день. Зростають кількість закордонних замов­лень на нашу продукцію, обсяги виробництва. І в цьому контек­сті чиновницькі заборони облас­ної служби у підході до прове­дення медичних оглядів стали для всіх нас ложкою дьогтю в діжці меду. І дуже шкода… Спо­діваємося на зміну позиції чи­новників у майбутньому.

Петро ШВАРДАК,

начальник відділу охорони праці, голова профкому УАП ТОВ «Фішер-Мукачево»

 

СЕМІНАР ДЛЯ БУХГАЛТЕРІВ ЧЛЕНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

На базі Навчально- методичного цен­тру профспілок відбувся семінар для бухгалтерів членських органі­зацій Одеської обласної ради Профспілки пра­цівників хімічних і нафтохімічних галузей промисловості України. Навчання пройшли також представники деяких інших галузей.

У складі групи активно працював і голова обласної ради Профспілки, учасник дан­сько-українського проекту «Посилення внеску профспілок у забезпечення гідної праці, захисту прав працівників та демократизації в Україні» Олександр Чеганенко.

Учасники заходу розглянули доволі широке коло питань трудового, податкового законодавства та оплати праці. Також профспілковці плідно попра­цювали протягом міні-тренінгу з питань команд­ної взаємодії.

Віталій КОПИШ

 

 

ОСВІТЯНСЬКИЙ МІСТОК СПІВПРАЦІ

Протягом минулого тижня 30 освітян Сумщини освоювали профспілкову грамоту на Волині.

Ц ікаві тренінги, зустрічі з волинськими ко­легами-освітянами, знайомство з діяльніс­тю Будинку школяра та досвідом роботи профспілок Волині – усе це передбачала попередньо узгоджена, насичена навчальна про­грама. До неї додалися наповнені екскурсіями го­дини після занять з відвіданням знаменитого зам­ку Любарта, Луцького будинку з химерами та уні­кального музею волинської ікони. А як же влітку на Волині і без Світязя? Та ніяк, тим більше, що на його березі розташований освітянський дитячий оздоровчий заклад «Cупутник», з роботою якого ознайомились сумчани.

НМЦ профспілок Волині

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання