« на головну 02.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПРОФСПІЛКОВІ МОЖЛИВОСТІ

ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПРОФСПІЛКОВІ МОЖЛИВОСТІ

У Вільшанському районі відбув­ся День Федерації профспілок Кіровоградської області. Спо­нукали до розмови з профспіл­ковим активом зміни у сфері трудових, соціально-економіч­них відносин, адже реформи, що відбуваються в країні, боля­че б’ють по правах та інтересах трудівників. Сьогодні життя ставить перед профспілками чимало гострих проблем. У цій ситуації недостатньо прийняти рішення суто вищих керівних органів, потрібні підтримка і по­рада, як кажуть, знизу, первин­них організацій профспілок, які знають реальне життя трудових колективів. І сьогодні, у Рік первинної профспілкової орга­нізації, робиться акцент саме на їхню діяльність.

З аступник голови ФПО Оксана Терлецька проаналізувала, що зроблено профспілками і над чим вони наразі працюють. «То­рік ФПУ проведено дві масові акції про­тесту, – наголосила профлідер. – Осно­вна вимога: підвищення мінімальної зарплати. Ми досягли підвищення мі­німалки в тому розмірі, якого вимага­ли, але зовсім в іншому форматі. Тепер до мінімальної зарплати включаються майже всі доплати, надбавки, премії. І найголовніше – мінімалка не викорис­товується при формуванні тарифних сіток і посадових окладів. Тому зараз і ФПУ, і ми працюємо над тим, щоб до мінімальної зарплати не включалися додаткові виплати і щоб вона стала основою формування розміру зарпла­ти. Ще одна вимога: зниження ціни на газ, вартості житлово-комунальних по­слуг. Профспілки незадоволені тим, що на поступки не йдуть ні Кабмін, ні Верховна Рада України. Більше того, Уряд намагався ввести абонплату за транспортування газу. З цього приводу відбулася акція протесту, й на вимогу профспілок абонплата відтермінована. Загалом, ми не здали своїх позицій, ці питання перебувають на постійному контролі ФПУ, вишукуються нові мето­ди впливу на Уряд, у тому числі звер­нення до суду. Однією з вимог учасни­ків акції було відновлення прав праців­ників на пільгові пенсії (Списки № 1 і № 2). За активною участю профспілок, у тому числі профоб’єднання, підготов­лено проект змін до цих Списків, і є сподівання, що вони будуть враховані. Інша вимога стосується підвищення пенсій. На нашу думку, рівень міні­мальної пенсії має бути не нижче про­житкового мінімуму для непрацездат­ної особи – 2857 грн. Цю вимогу повною мірою не виконано, але ведеться актив­на робота щодо реформування пенсій­ного забезпечення. У профспілок є ба­гато зауважень і застережень до пре­зентованих змін до законодавства, зо­крема щодо підвищення тривалості страхового стажу для призна­чення пенсії та відповідного відтермінування виходу на пенсію, зменшення коефіцієн­та страхового стажу з 1,35 до 1,0, «замороження» показника середньої зарплати для обчис­лення пенсії, визначення роз­міру мінімальної пенсії у від­сотках від мінімальної зарплати, а не від прожиткового мінімуму як базового держав­ного соціального стандарту».

Одна з вимог стосувалася реформи охорони здоров’я. За наполяганням профспілкової сторони, це питання було винесено на розгляд Національ­ної тристоронньої соціально-еконо­мічної ради. Керівник галузевої проф­спілки виступила з детальним аналі­зом негативних наслідків цієї рефор­ми. Профспілкова позиція така: ця ре­форма суперечить базовим принци­пам Конституції України та рішенню Конституційного Суду.

Обговорили учасники зустрічі й долю проекту Трудового кодексу, який прийнято в першому читанні. 75 профспілкових постатейних поправок профільним Комітетом ВРУ врахова­но або частково враховано. Тепер все залежить від народних обранців, тому ФПО направила звернення до депута­тів від Кіровоградщини щодо підтрим­ки профспілкових пропозицій.

Ще одне випробування для профспі­лок – децентралізація влади. На жаль, перші її результати є негативними. Насамперед, це порушення галузевого принципу діяльності профспілок. Ке­рівник територіальної громади бачить одну профспілку, яка буде повністю йому підпорядковуватися і виконува­тиме його рішення. Завдання профспі­лок у цьому процесі полягає в тому, щоб не допустити ліквідацію профор­ганізацій і зберегти їхній галузевий принцип.

Про значення колективно-договірно­го регулювання у сучасних умовах роз­повіла головний фахівець ФПО Олек­сандра Залевська. На 1 січня п. р. в об­ласті укладено 2288 колдоговорів, яки­ми охоплено понад 150 тис. працівників. Найбільший, стовідсотковий рівень охоплення в медицині, осві­ті, АПК. Більшість колдого­ворів укладено за участю профспілкових організацій. Як правило, ці документи передбачають додаткові, по­рівняно із законодавством, гарантії і пільги. Так, в об­ласній організації автомо­більного і сільгоспмашино­будування сума таких ко­штів склала 3,3 млн грн. Це майже тисяча гривень на кожного працюючого. Більше тисячі гривень склали ці витрати, спрямовані на соціальний розвиток, у розрахунку на одного працюючого на підприєм­ствах обласних організацій профспілок працівників зв’язку ПАТ «Укртелеком», автотранспорту і шляхового господар­ства, лісового господарства, енергетики та електротехнічної промисловості, у ТОВ «Побузький феронікелевий комбі­нат», ДП «Центр стандартизації, метро­логії та сертифікації». Зважаючи на складний стан ринку праці в області, при укладенні колдоговорів профорга­нізації домагалися обов’язкового вклю­чення зобов’язань сторін щодо недопу­щення масових скорочень працівників, збереження трудових колективів, вста­новлення додаткових пільг для праців­ників, які звільняються за ініціативи роботодавця.

У спектрі обговорюваних питань були перерахування коштів первин­ним профорганізаціям на культмасо­ву та оздоровчу роботу, а також комп­лексні заходи з охорони праці. Вислов­лено пропозицію щодо поширення норм колдоговору, хоча б окремих, лише на членів профспілок. Це буде найкращою мотивацією профспілко­вого членства.

У зібранні взяв участь заступник го­лови РДА Дмитро Сакун.

Марія ІВАНОВА

 

У ПРІОРИТЕТІ – ІНТЕРЕСИ ТРАВМОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ДНІПРЯНЩИНА

У Будинку профспілок Дніпропетровського обласного профоб’єднання відбулися гро­мадські слухання щодо проекту нового «Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворю­вань і аварій на виробництві».

В ідкриваючи захід, голова ДООП Віталій Ду­біль підкреслив особливу важливість цього документа в системі законодавчих і норма­тивних актів з охорони праці. З ним тільки в Дніпропетровській області пов’язано долі десятків тисяч працівників, які отримали травми на виробни­цтві чи професійні захворювання. Крім того, доку­мент цей важливий і для роботодавців. Він вимагає об’єктивного та точного встановлення причини не­щасних випадків та профзахворювань для розробки ефективних заходів з їх усунення та запобігання.

Метою слухань було напрацювання такої редакції до­кумента, яка б найбільше відповідала інтересам травмованих працівників. У заході взяли участь ке­рівник Головного управління Держпраці в Дніпропе­тровській області Владислав Снісарь, керівник управління по нагляду в промисловості та на об’єктах підвищеної безпеки Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області Володимир Маціяко, керівник управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропе­тровській області Надія Братко. Також на захід було запрошено представників профспілок з питань охоро­ни праці, спеціалістів управління Фонду соціального страхування, керівників та спеціалістів служб охоро­ни праці підприємств.

З інформацією про хід підготовки документа висту­пила його основний розробник – начальник управ­ління з питань інспекційної діяльності Державної служби України з питань праці Наталія Ємельянова.

З пропозиціями та зауваженнями щодо вдосконален­ня проекту від профспілок області виступив головний технічний інспектор праці ДООП Петро Довганенко.

Наталія Ємельянова відповіла на численні запитан­ня учасників наради і запевнила, що всі їхні пропо­зиції будуть ретельно вивчені та взяті до уваги при підготовці остаточного варіанта документа, а також подякувала організаторам громадських слухань за проведення цього заходу.

Прес-центр Дніпропетровського

обласного об’єднання профспілок

 

ПРАГНУЛИ ЗРОБИТИ ДОБРУ СПРАВУ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, АЛЕ НА ЗАВАДІ СТАЛА ЧИНОВНИЦЬКА БЮРОКРАТІЯ

УАП ТОВ «Фішер-Мука­чево» є одним із світо­вих лідерів з виробни­цтва гірських та бігових лиж і хокейних ключок. На підприємстві працю­ють 1150 осіб, для яких намагаємося створити належні умови праці. Лише прямі щорічні ви­трати на охорону праці складають 7–8 млн грн. Однією із складових цієї роботи є регулярне проведення медичних оглядів працюючих.

Щ оправда, нинішньо­го року розпочали цю роботу із запіз­ненням з незалеж­них від нас причин – через реор­ганізацію колишньої санепід­служби і передання її функцій до Управління Держпраці в За­карпатській області.

Після опублікування відпо­відної інформації на сайті об­ласного Управління Держпраці 28 лютого ц. р. ми надіслали туди необхідні документи для визначення категорій працівни­ків, які підлягають проведенню обов’язкових медичних оглядів.

На жаль, у цьому відомстві не поспішали складати відповід­ний акт, як це передбачено Нака­зом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження поряд­ку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

Тому через місяць, 31 берез­ня, генеральний директор нашо­го підприємства Василь Рябич звернувся з повторним листом до начальника Управління Держпраці в Закарпатській об­ласті Богдана Дороша щодо не­обхідності прискорення цієї ро­боти, оскільки така бюрокра­тична тяганина загальмувала направлення нами до медично­го закладу поіменних списків працівників, які підлягають проведенню медоглядів.

За нашими підрахунками, своєчасний і якісний медогляд мали пройти близько 700 пра­цівників нашого підприємства. Причому, як і в попередні роки, ці медогляди та аналізи мука­чівські медики проводять без­посередньо на нашому підпри­ємстві, що дуже зручно для працюючих, адже заощаджує їхній час.

Технологія нашого виробни­цтва передбачає використан­ня хімічних речовин, які мо­жуть спричинити негатив­ний вплив на працюючих. Розуміючи це, ми прагнемо різними методами його ні­велювати. У виробничих приміщеннях встановлені потужні вентиляційні систе­ми, виробничі процеси макси­мально автоматизовано, здійсню­ється перехід на застосування менш шкідливих речовин.

Завдяки цим та іншим захо­дам нам вдалося домогтися того, що на жодному з робочих місць концентрація шкідливих речовин не перевищує гранично допусти­мих меж. Але, хоч як би ми не ста­ралися, певна, хоч і мінімальна, кількість випарів впливає на лю­дину. Тому ми намагалися охопи­ти медоглядами якомога більшу кількість працівників. У попере­дні роки нам це вдавалося.

Але фахівці Управління Держпраці чомусь дотримували­ся іншої думки, не взявши до ува­ги нашу практику підготовки та проведення медоглядів. Зокрема, каменем спотикання стало вклю­чення до акта робітників, які пра­цюють з хімічними речовинами.

Спеціалісти Управління, по­силаючись на документи МОЗ України, не сприйняли наші ар­гументи про те, що на підприєм­стві всі виробничі процеси, почи­наючи із завантаження деревини в басейни і завершуючи відван­таженням готової продукції, по­вністю механізовані та не потре­бують застосування важкої фі­зичної сили. А отже, складання протоколів замірів важкості пра­ці – річ формальна.

Або ж інша заборона: невклю­чення до списків для проведення медоглядів працівників, харак­тер праці яких передбачає по­стійну роботу на свіжому пові­трі, через відсутність протоколів замірів. На нашу думку, в дано­му випадку знову має місце бю­рократичний формалізм, оскіль­ки єдиним джерелом оцінки тут є природний фактор – температу­ра повітря. Хіба підлягає сумніву той факт, що влітку на дворі спе­котно, а взимку – холодно?

Якщо керуватися таким під­ходом, то заробітна плата у нас має складати 3,2 тис. грн, а не 9,5 тис. грн, як насправді, обід у їдальні має коштувати 20 грн, а не 3 грн, молоко мають отримува­ти 5, а не 900 працюючих.

Дещо зрозуміти, хоча й не ви­правдати позицію Держпраці, можна було б у тому випадку, якби фінансування даних заходів здійснювалося за рахунок бю­джетних коштів. Але ж платимо за все це ми, і готові робити це й надалі.

На УАП ТОВ «Фішер-Мукаче­во» не звикли заощаджувати, коли йдеться про оплату й умови праці, здоров’я працюючих. За­звичай, кожного року медогляд на нашому підприємстві прохо­дили близько 700 осіб. То чому ж маємо зменшувати їх кількість?

Але фахівці Управління Держпраці в Закарпатській області сто­яли на своєму. Ані головний дер­жавний інспектор відділу з пи­тань гігієни праці Світлана Кав­ранська, яка приїздила в Мукаче­во, ані начальник цього відді­лу Володимир Орел, посила­ючись на вищезгаданий Наказ МОЗ, так і не дослу­халися до наших, здавало­ся б, реальних аргументів.

Оскільки видача акта, без якого медичний за­клад не має права уклада­ти з нами договір, затягну­лася на півтора місяця, 14 квіт­ня ми втретє звернулися до ке­рівництва Управління Держпра­ці з цього питання.

Врешті-решт, цей акт ми таки отримали. Але резюме в цій спра­ві – вкрай негативне. Через чи­новницькі перепони, порівняно з минулим роком, на УАП ТОВ «Фішер-Мукачево» кількість пра­цівників, включених у списки на проведення медоглядів, що про­водитимуться на місці, зменши­лася на 250 осіб. На 80% буде ско­рочено і кількість медичних об­стежень (проведення аналізів) для наших співробітників.

Зрозуміло, що ці факти ви­кликали негативний резонанс у нашому трудовому колективі. Отримуючи стабільну високу зарплату, маючи додаткові піль­ги і гарантії, передбачені колек­тивним договором, наші праців­ники пишаються рідним підпри­ємством, яке впевнено дивиться в завтрашній день. Зростають кількість закордонних замов­лень на нашу продукцію, обсяги виробництва. І в цьому контек­сті чиновницькі заборони облас­ної служби у підході до прове­дення медичних оглядів стали для всіх нас ложкою дьогтю в діжці меду. І дуже шкода… Спо­діваємося на зміну позиції чи­новників у майбутньому.

Петро ШВАРДАК,

начальник відділу охорони праці, голова профкому УАП ТОВ «Фішер-Мукачево»

 

СЕМІНАР ДЛЯ БУХГАЛТЕРІВ ЧЛЕНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

На базі Навчально- методичного цен­тру профспілок відбувся семінар для бухгалтерів членських органі­зацій Одеської обласної ради Профспілки пра­цівників хімічних і нафтохімічних галузей промисловості України. Навчання пройшли також представники деяких інших галузей.

У складі групи активно працював і голова обласної ради Профспілки, учасник дан­сько-українського проекту «Посилення внеску профспілок у забезпечення гідної праці, захисту прав працівників та демократизації в Україні» Олександр Чеганенко.

Учасники заходу розглянули доволі широке коло питань трудового, податкового законодавства та оплати праці. Також профспілковці плідно попра­цювали протягом міні-тренінгу з питань команд­ної взаємодії.

Віталій КОПИШ

 

 

ОСВІТЯНСЬКИЙ МІСТОК СПІВПРАЦІ

Протягом минулого тижня 30 освітян Сумщини освоювали профспілкову грамоту на Волині.

Ц ікаві тренінги, зустрічі з волинськими ко­легами-освітянами, знайомство з діяльніс­тю Будинку школяра та досвідом роботи профспілок Волині – усе це передбачала попередньо узгоджена, насичена навчальна про­грама. До неї додалися наповнені екскурсіями го­дини після занять з відвіданням знаменитого зам­ку Любарта, Луцького будинку з химерами та уні­кального музею волинської ікони. А як же влітку на Волині і без Світязя? Та ніяк, тим більше, що на його березі розташований освітянський дитячий оздоровчий заклад «Cупутник», з роботою якого ознайомились сумчани.

НМЦ профспілок Волині

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання