« на головну 18.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ІГОР БАСЮК: «ЗАВДЯКИ СПІЛЬНІЙ РОБОТІ СОЦІАЛЬНИХ ПАРТНЕРІВ ВДАЛОСЯ ДОСЯГТИ ПОЗИТИВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ»

ІГОР БАСЮК: «ЗАВДЯКИ СПІЛЬНІЙ РОБОТІ СОЦІАЛЬНИХ ПАРТНЕРІВ ВДАЛОСЯ ДОСЯГТИ ПОЗИТИВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ» 21 червня відбудеться звітно- виборна конференція Ради профспілок області, на якій найвищий профспілковий ор­ган Прикарпаття підіб’є підсум­ки своєї діяльності за останні 5 років. Звітну доповідь виголо­сить голова Ради профспілок області Ігор Басюк. Нині, у пе­реддень звітно-виборних збо­рів, багаторічний лідер проф­спілок Івано-Франківщини від­повідає на запитання «ПВ».

– Ігоре Євгенійовичу, які пріори­тетні напрями діяльності обласного профоб’єднання у звітному періоді?

– Практична робота та взаємодія із со­ціальними партнерами були спрямовані на стабілізацію роботи трудових колекти­вів і подолання економічної кризи. Як ре­зультат, нині спостерігається незначне зростання обсягів промислового виробни­цтва після провальних результатів еконо­мічної діяльності в 2013–2015 роках. За 4 місяці п.р. дещо зменшилася кількість безробітних, тенденція до стабілізації еко­номіки в області продовжує зберігатися.

Особливої уваги потребують окремі трудові колективи, зокрема підприємств хімічної та нафтохімічної галузі, робота в якій фактично призупинена.

Ми повинні й надалі ефективно та по­всюдно використовувати надані проф­спілкам права, не допустити масових звільнень, безоплатних відпусток пра­цівників, скорочення тривалості робочо­го часу, що незмінно призведе до згор­тання виробництва і погіршення життя людей.

– Яких результатів вдалося досяг­ти у сфері оплати праці?

– Протягом останніх 5 років середній розмір зарплати зріс майже вдвічі. На­решті відновлено позитивну динаміку підвищення реальної зарплати. На ви­могу профспілок вперше за роки неза­лежності розмір мінімальної зарплати встановлено на рівні фактичного про­житкового мінімуму. Ми цього постійно домагалися, висуваючи вимоги до Уряду на акціях протесту.

Загалом по економіці області, якщо порівняти квітень нинішнього і відпо­відний період минулого року, середня зарплата зросла на 48,4% і, що не менш важливо, її ріст перевищував інфляцію.

На постійному контролі профспілок також перебувала проблема своєчасної виплати зарплати. Завдяки спільній ро­боті соціальних партнерів вдалося до­сягти позитивних результатів.

– Важливим напрямом роботи профспілок є питання охорони праці і техніки безпеки на виробництві. Яка тут спостерігається динаміка?

– На жаль, порушення трудових прав, безпеки і охорони праці є досить поши­реним явищем. У звітному періоді вияв­лено порушення прав понад 665 спілчан, 620 працівників травмовано, з них 165 отримали смертельні травми.

Викликає занепокоєння, що лише 35% смертельних нещасних випадків пов’язуються з виробництвом. Вважаю, що така статистика на совісті представ­ників профспілок, які беруть участь у розслідуванні. Тому ми маємо посилити контроль за безпекою праці на всіх рів­нях. З цією метою президією РПО укла­дено угоду про співпрацю з управлінням Державної служби з питань праці.

Мізерним є кадровий потенціал проф­спілкових технічних інспекторів. У РПО та членських організаціях працюють лише двоє штатних техінспекторів, що є неприпустимим в умовах, коли все біль­ше спілчан потребують допомоги.

– Як здійснюється контроль за до­триманням законодавства про працю?

– Профспілкам надано право вносити роботодавцям, органам влади подання про усунення порушень законодавства, проте користуємося ми цим правом недо­статньо. Втім, за правової підтримки РПО у звітному періоді винесено 190 су­дових рішень на користь членів профспі­лок і відсуджено для повернення праців­никам 1,5 млн грн. Значно більші суми повернуто працівникам у зв’язку з добро­вільним виконанням приписів керівни­ками підприємств, установ, організацій.

Водночас потребує вдосконалення механізм здійснення громадського контролю за додержанням законодав­ства про працю з боку профспілок, зміц­нення правових служб.

– Як виконувалися профспілкові вимоги до органів влади і роботодав­ців, затверджені рішеннями Ради ФПУ та президії РПО?

– Ці вимоги постійно перебували у центрі уваги облпрофради. На посилен­ня тиску 6 липня 2016 року в м. Києві про­ведено 50-тисячний Всеукраїнський марш протесту проти підвищення ціни на газ для населення, в якому взяли участь майже 500 спілчан від нашого профоб’єднання. А на підтримку проф­спілкових вимог до державного бюдже­ту 8 грудня минулого року за нашою участю проведено 10-тисячну акцію під стінами Кабміну і парламенту. 17 жов­тня 2016 року в День боротьби з бідністю облпрофрадою ініційовано 2-тисячний мітинг під стінами адмінбудівлі ОДА з вимогами посилення соціального захис­ту населення.

Не так давно нам довелося знову всту­пити в боротьбу проти запровадження абонплати на постачання газу. І ми до­моглися скасування цього ганебного рі­шення НКРЕКП.

– Чи спрямовувала рада профспі­лок області свою роботу у звітному періоді на організаційне забезпечен­ня та консолідацію профруху в регіо­ні, єдність членських організацій?

– Безумовно, так. Про це свідчить те, що облпрофрада й надалі лишається найчисельнішою громадською організа­цією на Прикарпатті. Попри зменшення за 5 років на 24 тис. чисельності спілчан, профчленством охоплено 88,4% працю­ючих. А це майже 160 тис. членів проф­спілок на 1833 підприємствах, установах, організаціях.

У перехідний період децентралізації влади первинкам ми повинні приділяти особливу увагу, оскільки об’єднання гро­мад може нести загрозу діяльності та єд­ності профруху. З огляду на це, член­ським організаціям необхідно забезпе­чити збереження цілісності галузевих ланок профспілок, їх організаційної структури, недопущення необґрунтова­ної ліквідації первинних профорганіза­цій у процесі оптимізації мережі відпо­відних закладів.

В умовах масового наступу влади на права людини праці докорінного вдоско­налення потребує система профнавчан­ня. Більше уваги також слід приділяти роботі з молоддю, зокрема активніше за­лучати молодих людей до роботи в проф­спілках у складі виборних органів.

– Що зроблено у сфері розвитку та вдосконалення соціального діалогу?

– Насамперед варто відзначити пози­тивний досвід роботи обласної тристорон­ньої соціально-економічної ради, до скла­ду якої делеговано 11 представників проф­спілок. Приємно зазначити, що всі ініціа­тиви, а також профспілкові пропозиції щодо соціально-економічного захисту на­селення сторонами підтримувалися.

З метою реалізації функцій постійно­го представництва і захисту прав членів профспілок у відносинах з органами вла­ди до складу галузевих департаментів і управлінь ОДА делеговані керівники об­ласних організацій профспілок, а голова РПО – до складу колегії ОДА. Вагоме представництво профспілок маємо в складі громадських рад, координаційно­го комітету сприяння зайнятості насе­лення, інших комітетів і комісій. Укла­дено угоди про співпрацю з головним управлінням Пенсійного фонду, відді­ленням Національної служби посеред­ництва і примирення, управлінням Дер­жавної служби з питань праці в області.

Розмовляв Тарас ГРОСЕВИЧ

 


ОХОРОНІ ПРАЦІ – ПОСТІЙНУ УВАГУ

3 червня на базі КП «Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дель­фін» ДП «Миколаївстандартметрологія» з нагоди Дня охорони праці організувало та провело сімейні спортивні змагання. За тра­дицією підприємство всією своєю великою родиною відзначило День захисту дітей. Цього року ці два заходи об’єднали.

П ід час заходу заслужені нагороди отримали діти працівників ДП «Миколаївстандартметрологія» – учасники регіонального рівня Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка «Я хочу жити в якісному світі 2016».

Для фахівців і їхніх дітей було проведено інструктажі з питань охорони праці та практичні заняття з пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги.

Учасники отримали необхідні знання з охорони праці, які, можливо, в критичній ситуації допоможуть вчасно зреагувати та врятувати людське життя.

Вл. інф. Облпрофради

 


ЗА ПАРТАМИ – ОСВІТЯНИ

Лідером з навчання профспілкового активу у Закар­патті є обласна організація профспілки працівників освіти і науки, яку очолює член Ради ФПУ Тетяна Повханич. У ході системного навчання профспілко­вих працівників і активістів галузі проведено спіль­ний семінар бухгалтерів, скарбників і голів міських, районних та вузівських профорганізацій області.

П онад 50 учасників семінару-навчання мали мож­ливість ознайомитися з новаціями та особли­востями застосування норм податкової рефор­ми 2017 року для профорганізацій, про які аргу­ментовано і всебічно розповіла доктор філософії в галу­зі економіки, заступник директора компанії «Сертифі­кований аудитор» Оксана Тарканій. Використовуючи конкретні приклади, вона акцентувала увагу на питан­нях, які стосуються податку на доходи фізичних осіб, оподаткування профспілкових виплат, застосування мі­німальної зарплати для оплати праці, порядку викорис­тання профспілкових коштів первинними профоргані­заціями, документального оформлення виплат членам профспілки, механізму оплати оздоровчих путівок у межах правил для неприбуткових організацій тощо.

Слухачі мали змогу поставити запитання та отримати кваліфіковані відповіді від завідувача фінансового відді­лу – головного бухгалтера Закарпатської обласної органі­зації профспілки освітян Ганни Янчук. Вони також отри­мали підготовлений фахівцями методичний збірник з но­вими постановами Кабміну, витягами із законів, листами і підзаконними актами фіскальної служби та централь­них фінансових органів, накопичувачі з електронними ва­ріантами процедур і документів, у тому числі поправок до Статуту галузевої профспілки.

Підсумки навчання підбила голова обласної організації профспілки працівників освіти і науки Тетяна Повханич.

Сергій БАРАНЧИКОВ

 


А ЗОРІ НАД КАРПАТАМИ СПРАВДІ ТИХІ…

Наближається пора масового відпочинку. І кожного з нас вабить природа, яка допоможе зняти фізичну напругу, відновити сили і здоров’я. У цьому році, на жаль, ситуація в нашій державі досить складна. Від­буваються серйозні зміни в політичному середовищі, значно обмежено можливість відвідати Кримське узбережжя, на сході країни триває антитерористична операція, через глибоку і затяжну соціально-еко­номічну кризу відчутно погіршився матеріальний добробут людей… Все це призводить до різкого ско­рочення відпочинково-туристичного потенціалу, коли люди обмежені у своїх фінансових можливостях і вже не їдуть відпочивати та лікуватися «за сім морів», як це було раніше.

П роте прихильники ак­тивного відпочинку все-таки віднаходять можливість хоч на ко­роткий час відірватися від сво­єї домівки та відвідати добре знайомі традиційні місця в рід­ній Україні. Багато відпочи­вальників обирають лікуваль­но-оздоровчий санаторій «Кар­патські зорі». Він розташова­ний у мальовничому куточку одного з чудових старовинних міст – Косова, що вважається своєрідною столицею Гуцуль­ського краю, на березі неспокій­ної річки Рибниця біля підніж­жя Покутсько-Буковинських Карпат. Напевне, назва санато­рію надзвичайно вдала і роман­тична, запам’ятовується кож­ному, хто хоч раз побував тут і кого знов і знов вабить сюди.

Сьогодні заклад має всі необ­хідні природні й оздоровчі умо­ви для здорового і повноцінного лікування і відпочинку, а та­кож унікальне екологічно чис­те гірське повітря. До послуг відпочивальників – дво- і три­місні номери, в тому числі сі­мейні, функціональні лікуваль­ні кабінети, кафе, сауна, бі­льярд, спортивний майданчик, басейн, безкоштовний інтернет. Проводяться автобусні та пішо­хідні екскурсії з тисячолітньої історії краю, ознайомлення з пам’ятниками національної культури Гуцульщини, своєрід­ним побутом і звичаями місце­вих жителів. Можна відвідати концерти аматорів художньої самодіяльності, знаменитий на весь світ косівський базар, цей справжній музей під відкритим небом. І буквально на кожному кроці можна придбати унікаль­ні сувеніри народних умільців, ознайомитись з чарівною при­родою Карпат, її багатою фау­ною і флорою…

Звісно, велика заслуга в цьому згуртованого і стабіль­ного трудового колективу, який забезпечує високоякісну та продуктивну роботу. Пра­цівники санаторію мають ве­ликий практичний досвід, більшість з них трудяться 20, 30, а то й більше років. Перша, хто зустрічає і відправляє від­почиваючих, – старший адмі­ністратор санаторію Дарія Бо­вич. На рецепції працюють чергові адміністратори Ната­лія Курилюк, Ганна Глушко і Галина Рожко, які також за­вжди готові допомогти кожно­му відпочивальнику.

Важливу роль виконує ме­дична служба на чолі з голо­вним лікарем Василем Медве­дем, за необхідності гостям на­дається перша медична допо­мога, проводиться відповідна профілактична робота. Вміло виконують свої обов’язки мед­сестри Сніжана Семенюк і Лі­дія Буз, масажисти Світлана Іг­натюк і Михайло Бородайлюк.

Добра слава йде про завідува­ча кафе Галину Самокіщук, по­варів Богданну Курилюк і Ганну Яковець, працівників кухні Ма­рію Соколовську, Світлану Ша­рабуряк, Світлану Павлюк. У процесі оздоровлення кожен від­почивальник отримує смачне та повноцінне харчування.

Як своє рідне подвір’я – так достеменно знають карту Кар­пат інструктори Василь Само­кіщук, Михайло Тригуб’як, Ольга Виничук, Василь Рож­ко, їм знайомі всі лісові сте­жини і перевали, бурхливі ріки і високогірні полонини, кожне дерево і рослина, весь довколишній тваринний світ.

Покоївки Світлана Васильє­ва, Ірина Сорокіна, Марія Атла­сова, Параска Кондрук, Світла­на Матвій, Галина Гембач під­тримують у кімнатах для про­живання зразковий порядок. Добрими словами відгукуються про інженера Романа Тимофій­чука, експедитора Богдана Ле­лета, шофера Володимира На­стюка, оператора технічної служби Михайла Абрам’юка, заслуженого ветерана туризму електрика Станіслава Скренко­вича та інших членів колекти­ву. Вони уважно й доброзичли­во ставляться до кожного гостя. А для головного бухгалтера Ма­рії Філіпович, працівників бух­галтерії Оксани Березовської і Надії Сорохан головне завдан­ня – збалансувати фінансову ді­яльність, звести дебет і кредит, забезпечити службову докумен­тацію, постійно підвищувати ефективність підприємства.

Зрозуміло, що в досягнен­нях санаторію важлива роль належить його авторитетному і досвідченому керівнику Ан­дрію Николюку. Майже 20 ро­ків очолює він цей колектив, пройшов усі ділянки лікуваль­но-туристичного бізнесу, добре знає можливі проблеми й успішно їх вирішує.

Свого часу мені довелося працювати в системі профспіл­кового «Укрпрофтуру», тож упевнено можу сказати, що «Карпатські зорі» є одним з кра­щих туристських і санаторно- курортних закладів України. Директор санаторію Андрій Ни­колюк – надзвичайно здібний і відповідальний керівник, ко­ристується заслуженим автори­тетом і повагою, за багаторічну працю відзначений нагрудним знаком «Почесний працівник туризму», має багато інших на­город республіканського, облас­ного і районного рівня, від профспілкових організацій під­приємств. Та найкращою наго­родою для нього є сотні сердеч­них подяк від людей, які гарно і змістовно відпочили, зміцнили своє здоров’я.

Ось що розповідає доктор фі­лософії, член-кореспондент Ака­демії економічних наук Украї­ни Олена Апілат: «Для мене і моєї сім’ї «Карпатські зорі», Косів і Карпати – це улюблені місця відпочинку й оздоровлен­ня. І кожна зустріч з колективом санаторію, невимушена розмо­ва з директором Андрієм Нико­люком на актуальні житейські теми запам’ятовуються надов­го. Проведені тут дні дають по­тужний заряд інтелектуальної енергії й фізичного здоров’я, і ми щоразу із задоволенням при­їжджаємо сюди й з нетерпінням чекаємо наступної зустрічі з до­брозичливими і гостинними господарями».

Як бачимо, приємні спога­ди про мальовничу Гуцульщи­ну, високий і комфортний сер­віс у лікувально-оздоровчому санаторії «Карпатські зорі» назавжди лишаються у вдяч­них людських серцях. Гості бажають колективу нових тру­дових успіхів і високих реаль­них досягнень.

Іван ГАВРИЛИШИН

 


РОБОТУ ПЕРВИНКИ ОЦІНЕНО НА «ВІДМІННО»

На базі ПрАТ «Київський картонно-паперо­вий комбінат» відбулося виїзне засідання президії Київської обласної ради профспі­лок, в якому взяли участь начальник відді­лення Національної служби посередництва і примирення в м. Києві та Київській області Даніїл Коцупал та очільники галузевих профспілок регіону. На порядок денний було винесено низку актуальних питань, щодо яких прийнято відповідні постанови.

З асідання відкрив го­лова Київської об­ласної ради проф­спілок Валентин Ко­ноненко, який поінформу­вав присутніх про основні напрями роботи облпрофра­ди на різних рівнях.

Під час засідання було підписано Угоду про співпрацю між Київською облпрофрадою та відді­ленням НСПП у м. Києві та Київській області. Свої підписи під документом поставили Валентин Ко­ноненко та Даніїл Коцу­пал. Угоду укладено з ме­тою поглиблення співпра­ці у сфері врегулювання та стабілізації соціально- трудових відносин на під­приємствах регіону.

Члени президії мали змо­гу ознайомитися з новаці­ями та методами роботи профспілкового комітету ПрАТ «Київський карто­нно-паперовий комбінат», про які під час презента­ції аргументовано та зміс­товно розповів голова про­фкому підприємства Олексій Дуля.

Сьогодні загальна чи­сельність первинки ПрАТ «Київський КБК» налічує 2072 спілчанина, що ста­новить 91,3% від загаль­ної кількості працюючих. На обліку в первинці пе­ребувають 862 непрацюю­чих пенсіонери.

Профспілковий комітет проводить цілеспрямова­ну роботу щодо організа­ційного та фінансового зміцнення профорганіза­ції. З цією метою розро­бляються та затверджу­ються перспективні та по­точні плани роботи, ство­рені та діють сім комісій за напрямами діяльності. На засіданнях розгляда­ються актуальні питання життєдіяльності первин­ки (здійснення громад­ського контрою за вико­нанням роботодавцем за­конодавства про працю та охорону праці, профчлен­ство, хід виконання поло­жень колдоговору, органі­зація та проведення куль­турно-спортивних захо­дів, оздоровлення дітей, запровадження соціаль­них карток для отриман­ня юридичних консульта­цій, проведення медичних оглядів, робота з воїнами АТО, надання матеріаль­ної допомоги тощо).

На підприємстві система­тично укладається колек­тивний договір. Доку­мент, який був укладений на 2013–2017 роки, вклю­чає 10 додатків, які було розроблено за участю профкому (з питань опла­ти праці, надання пільг працівникам, зайнятим на роботах із шкідливи­ми та важкими умовами праці, надання додатко­вих відпусток тощо). Створена та діє молодіж­на профспілкова група.

Підбиваючи підсумки за­сідання, Валентин Коно­ненко відзначив цілеспря­мовану позитивну роботу первинки ПрАТ «Київ­ський КПК» і закликав присутніх взяти до відома досвід колег для викорис­тання в практичній роботі.

Тетяна РУБАН,

«ПВ»

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання