« на головну 25.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

У ЦЕНТРІ УВАГИ – ЛЮДИНА

У ЦЕНТРІ УВАГИ – ЛЮДИНА

Під таким гаслом відбулася звітно-виборна конференція профспілкової організації Чер­нівецької дирекції ПАТ «Укрпо­шта». Співпраця профспілки та адміністрації в непростих су­часних соціально-економічних умовах була спрямована на ор­ганізаційне збереження колек­тиву та фінансово-економічне зміцнення, покращення якості роботи, умов праці, створення позитивного морально-психо­логічного клімату.

П ротягом останніх років викону­ються основні планові показники економічного розвитку. Так, за 2016 рік план чистих доходів ви­конано на 104,4% та на 115% порівняно з 2015-м. План І кварталу цього року пере­виконано, порівняно з аналогічним пері­одом попереднього року – на 117,5%.

Звітуючи, голова комітету Валентина Кордяк наголосила, що одним з пріоритет­них завдань залишається підвищення за­робітної плати, виплата її в повному обсязі та в установлені терміни. Фінансові показ­ники підприємства дали змогу сформувати середньомісячну зарплату штатного пра­цівника за роками, з темпом росту за п’ятиліття у 173,7%, що складає 2693 грн в поточному році проти 1550,9 грн у 2012-му.

Відповідно до колективного договору, для стимулювання працівників запрова­джено систему преміювання та заохочення за виконання особливо важливих робіт, ко­місійні винагороди за надання окремих ви­дів послуг, різноманітні надбавки та до­плати, заохочення до ювілеїв та свят.

На конференції було проаналізовано ро­боту із створення належних умов праці та умов для задоволення духовних інтересів працівників, розвитку їх соціально-культур­них і духовних потреб, належного мораль­но-психологічного клімату в колективі.

Делегати конференції, позитивно оці­нивши роботу комітету профспілки, ви­словлювали стурбованість високим рівнем плинності кадрів, низькою заробітною пла­тою, яка не відповідає життєвим потребам у нинішній складний час реформування суспільства, децентралізації влади. Склад­ною проблемою є оздоровлення людей. Якщо раніше за рахунок коштів Фонду соц­страхування санаторним лікуванням було охоплено близько 30 працівників дирекції, то за останні 3 роки – жодного. Також фонд припинив частково компенсувати витрати на придбання дитячих путівок у літні табо­ри відпочинку, а їх вартість з кожним ро­ком зростає. Тому в таборах відпочинку можуть оздоровитися все менше дітей. Ні батьки, ні профспілка не в змозі через фі­нансову скруту повністю задовольнити ма­теріальні потреби на дитяче оздоровлення та оздоровлення спілчан.

Голова об’єднаної профспілки працівни­ків УДППЗ «Укрпошта» Микола Стародуб акцентував увагу на необхідності побудо­ви нових підходів до клієнтського сервісу, дбати про збереження та примноження кількості клієнтів поштового зв’язку, бо від ставлення до своїх клієнтів залежить успішність і популярність пошти. Задово­лений відвідувач не просто повернеться, щоб знову залишити гроші в системі по­шти, він розповість про неї іншим, або на­віть сам приведе нових клієнтів.

Сьогодні необхідні зміни на кожній ділянці, пошук нових, нестандартних підходів, наголосив директор Черні­вецької дирекції ПАТ «Укрпошта» Ярос­лав Цюпак. «Зміни слід розпочинати із себе. Стандарти обслуговування – це критерії, необхідні для забезпечення ре­зультативності системи управління якістю. Під стандартами обслуговуван­ня необхідно розуміти сукупність про­цедур і щоденних операцій, які викону­ють співробітники для максимального задоволення клієнтів і підвищення до­ходів підприємства. Нерентабельні від­ділення може врятувати тільки активна роздрібна торгівля. Повсюдно мають бути відкриті базові поштові відділення за принципом створення територіаль­них громад. Децентралізація – це нор­мальний процес, і пошта має йти в ногу з часом», – зазначив він.

Конференція переобрала на новий термін головою комітету профспілки по­штовиків Буковини Валентину Кордяк.

Прес-служба обласної дирекції ПАТ «Укрпошта»

 

НА СЛОБОЖАНЩИНІ ЗАРПЛАТА ЗРОСЛА НА 40%

Заступник голови Об’єднання профспілок Харківської області Сергій Волков узяв участь у селек­торній нараді під керівництвом заступника голови облдержадміністрації Михайла Черняка з обго­ворення питань рівня заробітної плати працівників області та легалізації трудових відносин.

З а повідомленням директора Департаменту соціального захисту населення ОДА Юрія Шпараги, у І кварталі 2017 року середня зарплата штатних працівників області скла­ла 5554 грн і зросла на 38% порівняно з відповідним періо­дом 2016 року. Найвищий рівень оплати праці у працівників сфер інформації та телекомунікацій (13,5 тис. грн), а також фінансової та страхової діяльності (8 тис. грн), найвищий темп зростання за­фіксовано у галузі освіти – у січні – березні ц. р. він склав 158%.

У промисловому комплексі області, де зайнято понад 150 тис. працівників, середньомісячна зарплата зросла на 30% і склала 5918 грн.

Особливу увагу на нараді було приділено підприємствам та ор­ганізаціям сільського господарства. При тому, що в галузі один з найвищих темпів зростання зарплати, рівень оплати праці залишається значно нижчим, ніж в області загалом, і складає 4320 грн. «Це особливо актуально в літній період, коли наймають сезонних працівників, які здебільшого працюють нелегально, – зауважив Михайло Черняк. – Детінізація зарпла­ти – надзвичайно важливе завдання для органів влади, адже це наповнення бюджету, виконання соціальних програм, надхо­дження до Пенсійного фонду».

За результатами селекторної наради прийнято протокольне доручення.

Наталія ГРИЦЕНКО,

завідувач відділу ОПХО

 

СЕМІНАР ДЛЯ ПРОФАКТИВУ

19 травня Запорізька облпрофрада провела семінар для профактиву Оріхівського райо­ну, в якому взяли участь 124 представники галузевих профспілок.

К ерівник апарату районної державної адміністра­ції Світлана Мандрич відкрила семінар і зазна­чила, що проведення подібних заходів уже стало доброю традицією в районі, представила допові­дачів та побажала плідної праці.

Вів семінар голова координаційної ради району, голова районної організації профспілки працівників АПК Воло­димир Грицаєнко.

Заступник голови Запорізької облпрофради Ігор Скорохо­дов у своєму виступі зупинився на напрямах роботи проф­спілок у сфері охорони праці, організації роботи комісії з охорони праці підприємств, організацій та установ, атес­тації робочих місць.

Начальник відділу з питань соціально-економічного за­хисту трудящих облпрофради Тамара Белескова висвітли­ла питання щодо захисту прав трудящих, змін у законо­давстві, значення колдоговорів у житті профспілки.

Головний спеціаліст Оріхівської міжрайонної виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Ольга Корчак розповіла про зміни в законодавстві про соціальне страхування.

Вл. інф. Облпрофради

 

ГРОМАДСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ ПРОДОВЖУЄ РОБОТУ

У рамках Угоди про співпрацю між облпрофрадою та відділенням НСПП в Миколаївській області було проведено 37-ме заняття Громадського універси­тету правових знань на тему «Основні вимоги орга­нізації роботи із зверненнями громадян».

З асідання розпочалося вступним словом начальни­ка відділення НСПП у Миколаївській області Оксани Євченко, яка зазначила, що майже кожна людина в своєму житті стикалася з проблемою звернень до органів державної влади, місцевого самовря­дування, навіть до начальника ЖЕКу, для вирішення того чи іншого питання. Тому актуальність теми цього за­няття не викликає сумнівів.

З аступник голови облпрофради Любов Онищенко зверну­лася до профактиву з проханням висловити пропозиції до плану роботи Громадського університету на ІІ півріччя 2017 року, запропонувати цікаві актуальні теми семінарів.

Г оловний спеціаліст відділу роботи із зверненнями грома­дян апарату Миколаївської ОДА Оксана Костирко ознайо­мила присутніх з історичними передумовами виникнен­ня та становлення механізму звернення громадян, норма­тивно-правовою базою, яка регулює дане питання, а також видами звернень громадян, строками їх розгляду, окремо зупинилася на депутатських зверненнях і запитах.

У часники заняття отримали вичерпні відповіді на свої запитання, а також індивідуальні консультації.

Відділ облпрофради із соціально- економічних питань

10.06.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання