« на головну 18.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЛІДЕРА ПЕРВИНКИ ЗРОСТАЄ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЛІДЕРА ПЕРВИНКИ ЗРОСТАЄ

У Федерації профспілок Кіровоградської області відбулося засідання за круглим столом, присвяче­не оголошеному ФПУ Року первинної профспілко­вої організації.


Г олова ФПО Максим Ба­ланенко зазначив, що життя ставить перед профспілками дуже го­стрі проблеми: «У цій ситуа­ції недостатньо прийняти рі­шення вищих керівних орга­нів. Потрібна підтримка та порада людей, які знають ре­альне життя трудових колек­тивів, їхні настрої, оцінку ре­форм, що відбуваються в кра­їні. Саме такими людьми і є голови первинок. За рік, що минув, профспілками зро­блено немало, але фінан­сово-економічні кризи, політична нестабіль­ність негативно вплива­ють на становище тру­дівників, зводячи нані­вець відвойоване проф­спілками. Великий су­против викликає тарифно- цінова політика державних органів влади, спрямована на поширення бідності серед працюючих. І про які б заходи не говорили спілчанам, усе зводиться до росту цін і тари­фів на комуналку. На фоні цього людей дратує започат­кована нова політика оплати праці окремих категорій ке­рівників держмонополій, ві­домств, судів, яким встанов­люються «захмарні» зарпла­ти. Такі дії Уряду вбивають всяку мотивацію до легаль­ної продуктивної праці, осо­бливо серед молоді. Разом з тим, це спонукає нас до більш жорсткої позиції у відстою­ванні розміру оплати праці. Проблема особливо актуаль­на для нашої області. Хоча за І квартал середня зарплата в області зросла майже на 50% і склала 5123 грн, місце в дер­жаві за її рівнем залишилось третім знизу».

За словами Максима Бала­ненка, запроваджені з 1 січня Урядом законодавчі зміни в системі оплати праці, зокре­ма щодо структури мінімаль­ної зарплати, спровокували виникнення низки проблем під час їх практичної реаліза­ції, знівелювали міжкваліфі­каційну диференціацію в оплаті праці. Тепер до міні­мальної зарплати можуть включатися доплати, надбав­ки, заохочувальні та компен­саційні виплати, за винятком доплат за роботу в несприят­ливих умовах праці та підви­щеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний харак­тер робіт, премії до святко­вих і ювілейних дат. Цей по­казник не застосовується як розрахункова величина у ко­лективних договорах та уго­дах усіх рівнів, що вимагає їх обов’язкового перегляду. Ска­совано поняття оплати за просту некваліфіковану пра­цю. Тобто, питання співвідно­шення оплати за некваліфі­ковану та кваліфіковану пра­цю перенесено у площину ко­лективно-договірних відно­син. І саме це покладає вели­ку відповідальність на пер­винку, бо саме вона стає цен­тровою в переговорах стосов­но ціни робочої сили. Держа­ва тепер гарантує лише міні­малку в розмірі 3200 грн і мі­німальну тарифну ставку у розмірі прожиткового міні­муму 1600 грн. У цій ситуації можна користуватися роз’ясненнями Мінсоцполітики про те, що за наявності фінан­сових можливостей підпри­ємства госпрозрахункової сфери, використовуючи кол­договірне регулювання опла­ти праці, можуть встановлю­вати мінімальну тарифну ставку, виходячи з якої здій­снюється побудова тарифної сітки, у розмірі, вищому, ніж визначено законом. Часто го­лова профкому залишається один на один з роботодавцем, у якого немає жодного ба­жання впроваджувати спра­ведливу оплату праці, та тру­довим колективом, який саме цього вимагає.

«У цій ситуації профком повинен діяти згідно із зако­нодавством, – підкреслив голова ФПО, – вступати в переговори з робо­тодавцем, пропону­ючи своє бачення рівня оплати пра­ці, а орієнтирів для встановлен­ня рівня зарпла­ти чимало, а саме: середня зарплата по Украї­ні (березень п. р. – 6753 грн фактичний прожитковий мінімум для працездатних осіб – I квартал п. р. – 3549 грн, а не 1684 грн) . Є ще одна обов’язкова норма Генераль­ної угоди: в 2017 році частка основної зарплати в структу­рі оплати праці – 64%, тобто якщо зарплата робітника першого розряду 3200 грн, то тарифна ставка його повинна складати 2048 грн, або 28% до прожиткового мінімуму. Під­креслюю, що забезпечення гідного рівня зарплати для нас повинно стати основним завданням».

На засіданні йшлося та­кож про колдоговірну роботу. Практично на кожному під­приємстві, де є первинка, укладено колдоговір. Не все йде гладко. Окремі робото­давці не вважають за потріб­не обтяжувати себе додатко­вими зобов’язаннями перед працівниками. Колдоговірне регулювання рівня оплати праці – тільки початок. Нада­лі новий Трудовий кодекс у цю площину передає додат­ково близько 40 питань, що вирішуються через колдого­вір. В умовах децентралізації держава поступово знімає із себе відповідальність за за­безпечення трудових прав, а тому зростають роль і відпо­відальність первинок.

Нагальним для профспі­лок лишається питання при­йняття Трудового кодексу.

Обговорювалася й пробле­ма заборгованості із зарпла­ти. Завдяки активній роботі первинок, відповідних профорганів, у минулому і поточ­ному роках вдалося зменши­ти борги. На 1 квітня п. р. – це чотири підприємства і 29 млн грн. Це ті підприємства, де ді­ють первинки. Проект Трудо­вого кодексу передбачає нор­му, за якою в разі порушення встановлених законом, кол­договором строків виплати зарплати, гарантійних і ком­пенсаційних виплат робото­давець зобов’язаний сплати­ти працівнику пеню у розмірі та на умовах, визначених колдоговором, але не менше облікової ставки Національ­ного банку України в розра­хунку на рік за кожен день за­тримки та сплатити всю суму заборгованості із зарплати з урахуванням індексу інфля­ції за весь час прострочення. Ця норма спонукатиме робо­тодавця до своєчасної випла­ти зарплати.

Голови первинних профор­ганізацій озвучили пробле­ми, які їх непокоять. Зокре­ма, удосконалюючи колдого­вірну роботу, потрібно дома­гатися, щоб норми цього до­кумента поширювалися тіль­ки на членів профспілки. Ішла мова про недолугі ре­форми, які призводять до ско­рочення кадрів, недоліки в реформі оплати праці, над усуненням яких потрібно працювати із соціальними партнерами. Також турбує лі­дерів первинок недоступне літнє оздоровлення дітей.

У засіданні взяла участь і відповіла на запитання профлідерів керівник департамен­ту профспілкового руху та зв’язків з громадськими орга­нізаціями ФПУ Лариса Ров­чак. Зокрема, вона розповіла про місце і роль профспілок у новостворених територіаль­них громадах.

Марія ІВАНОВА

 

ПІДПИСАНО ГАЛУЗЕВУ ТЕРИТОРІАЛЬНУ УГОДУ

ХМЕЛЬНИЧЧИНА

З ініціативи обласної організації профспілки працівників житлово- комунального господарства, місце­вої промисловості та побутового об­слуговування населення підписано галузеву територіальну угоду між ви­конавчим комітетом Волочиської міської ради та обласною організаці­єю профспілки на 2017–2020 роки.

В угоді враховано чинні норми Гене­ральної, Галузевої, Територіальної угод, пропозиції керівників кому­нальних підприємств ЖКГ м. Воло­чиська, внесені в ході колективних пере­говорів, узгоджені позиції сторін щодо основних принципів проведення соціаль­но-економічної політики у сфері діяльнос­ті підприємств і організацій ЖКГ об’єднаної територіальної громади. Положення угоди спрямовані на забезпечення прав і гарантій працівників, насамперед права на гідну оплату праці.

Угоду підписали Волочиський міський го­лова Костянтин Черниченко та голова об­кому профспілки Микола Шафінський.

 

 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ – ОДНА З НАЙБІЛЬШИХ ПРОБЛЕМ ВИПУСКНИКІВ

Для студентів 5 курсу юридичного факультету Чорноморського націо­нального університету ім. Петра Мо­гили було проведено черговий семі­нар-тренінг для молоді на тему: «Практичні аспекти укладання тру­дових договорів». Навчання провела завідувач відділу з правової роботи облпрофради Надія Матвєєва.

Н а семінарі обговорювалися питан­ня державних гарантій і сприяння працевлаштуванню молоді на пер­шому робочому місці. Також май­бутні випускники отримали практичні по­ради щодо пошуку роботи та ведення пе­реговорів з майбутніми роботодавцями. Жваве обговорення у молоді викликали питання легальної зайнятості, стажуван­ня та встановлення випробування при прийнятті на роботу.

Вл. інф. облпрофрадиОПЛАТІТЬ ПРАЦЮ ГОРЯН ПО СПРАВЕДЛИВОСТІ!

Голова Закарпатської облпрофради Воло­димир Фленько звернувся до Голови Вер­ховної Ради України Андрія Парубія та Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з листом щодо проблем оплати праці та пенсійного забезпечення мешкан­ців нашого краю, зокрема населених пунк­тів, що мають статус гірських.

«У зв’язку із за­провадженням мінімальної зарплати в роз­мірі 3200 грн, – ідеться в листі, – в бюджетних орга­нізаціях, незважаючи на різні доплати і надбавки, оплата праці некваліфіко­ваного працівника і фахів­ця є практично однако­вою. Причина в тому, що посадовий оклад І тариф­ного розряду Єдиної та­рифної сітки становить всього 1600 грн. Порівняно з 1 грудня 2016 року, роз­рив між І тарифним розря­дом ЄТС та мінімальною заробітною платою значно збільшився. Якщо на 01.12.2016 він становив 0,83 (І тарифний розряд ЄТС – 1335 грн, а МЗП – 1600 грн), то на 01.01.2017 – всього 0,5 (І тарифний розряд ЄТС – 1600 грн, МЗП – 3200 грн).

Це викликає невдово­лення працівників бю­джетних установ, не сти­мулює їх до професійного виконання своїх посадо­вих обов’язків. Крім того, Кабінетом Міністрів Укра­їни не виконується п. 2.29 Генеральної угоди на 2016–2017 роки, де передба­чено «не допускати збіль­шення грошового розриву між посадовим окладом (тарифною сіткою) праців­ника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та мінімальною зарплатою».

Підвищення мінімаль­ної зарплати включає в себе гарантовану держа­вою доплату в розмірі 25% посадового окладу для гро­мадян, які проживають у населених пунктах, що ма­ють статус гірських. Осно­вні засади державної полі­тики щодо розвитку гір­ських населених пунктів та гарантії соціального за­хисту громадян, що в них проживають, визначені За­коном України «Про статус гірських населених пунк­тів України». Для низькооплачуваних працівників цих місцевостей цю допла­ту повністю нівельовано, оскільки її включено до мі­німальної зарплати.

У Закарпатті в гірських населених пунктах тру­дяться майже 20 тис. пра­цівників різних галузей, у тому числі понад 12 тис. – в бюджетних організаціях і установах, більшість з них отримують зарплату 3200 грн.

Крім того, потребують законодавчого вдоскона­лення питання щодо на­дання громадянам статусу осіб, які проживають на те­риторії населеного пункту, що має статус гірського, оскільки визначення тер­міну «постійне місце про­живання» цим законом не передбачено. Тому неможливо відстежити право­мірність надання сільськими рада­ми громадянам відповідного ста­тусу. Така ж про­блема і з припи­ненням цього ста­тусу, оскільки ця процедура взагалі не прописана. Водночас у Законі України «Про до­бровільне об’єднання територі­альних громад» не визначено термін «гірська громада» та не передбачено надання статусу гірських цим громадам.

Також потребує врегу­лювання питання пенсій­ного забезпечення осіб, які проживають в гірських населених пунктах. Лише на території нашої області мешкають 61,5 тис. пенсіо­нерів, які отримують пен­сійні виплати на 20% біль­ше за проживання в гір­ських населених пунктах. Місячна потреба на випла­ту таких надбавок стано­вить 12,7 млн грн.

Законом

27.05.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання