« на головну 02.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

СИЛА, ЩО ЗДАТНА БУДУВАТИ

СИЛА, ЩО ЗДАТНА БУДУВАТИ

Члени ради Федерації проф­спілок Рівненщини на її тре­тьому розширеному засіданні разом з учасниками форуму голів первинних профспілко­вих організацій області роз­глянули питання «Про вико­нання вимог профспілок із захисту прав та інтересів працюючих та завдання Фе­дерації профспілок області, її членських організацій щодо посилення соціально-еконо­мічного захисту спілчан, під­вищення ефективності соці­ального діалогу».

О скільки йшлося про про­грамні завдання ФПО, що по суті стосуються її осно­вної діяльності, то й допо­відь з цього питання, з якою висту­пив голова ФПО Микола Шершун, була ґрунтовною. Основний її ак­цент – боротьба профспілок за досяг­нення гідної праці (підвищення частки заробітної плати в собівар­тості продукції до європейського рівня, належна охорона праці, ефек­тивний соціальний захист для кож­ного трудівника в Україні). Зокрема, доповідач зазначив, що до соціаль­них партнерів – влади та роботодав­ців Федерацією профспілок України під час минулорічних акцій протес­ту в Києві та в ході переговорного процесу висунуто ряд вимог, 11 з яких виконано повністю або частко­во. Серед них:

– встановити з 1 січня 2017 року мі­німальну заробітну плату на рівні реального прожиткового мінімуму, розрахованого на базі оновленого споживчого кошика – 3200 грн, забез­печивши відповідні видатки у Дер­жавному бюджеті 2017 року;

– вжити конкретні дії для розвитку ефективного, конкурентоспроможно­го національного виробництва. Змен­шити податкове навантаження на ма­лий та середній бізнес з метою його збереження та розвитку;

– підписати нову Ге­неральну угоду з Урядом на 2016– 2017 роки та внести допо­внення до територі­альних і галузевих угод. Під­писання такої уго­ди було важливим кроком, адже норми раніше діючої застаріли, тож було дуже пробле­матично застосовувати їх при укладенні колективних договорів тощо.

Не виконано дві основних вимоги – встановити економічно обґрунто­вану ціну на газ і прозорі комуналь­ні тарифи та поновити санаторно-ку­ротне лікування й дитяче оздоров­лення через Фонд соціального стра­хування з тимчасової втрати працездатності.

Профспілки вимагатимуть вико­нання цих вимог і надалі всіма закон­ними методами. Але для цього, під­креслив доповідач, їм самим потріб­но бути більш згуртованими, фінан­сово потужними й організаційно єди­ними. Як цього досягти, учасники за­сідання радилися з головами перви­нок, яким належить головна роль у втіленні поставлених завдань.

Кращих з кращих ліде­рів та активістів пер­винних профспіл­кових організа­цій відзначено нагородами Федерації профспілок України і Федерації профспілок області.

У роботі ради і фору­м у в з я л и участь пред­ставники влади і роботодавців, соці­альні партнери. З вели­кою увагою учасники засі­дання сприйняли виступи заступ­ника голови Рівненської обласної ради Олексія Бучинського, заступника Го­лови ФПУ Євгена Драп’ятого та народ­ного депутата Сергія Капліна. Вони були одностайними в думці, що проф­спілковий рух країни має величезний потенціал. Ця сила, згуртована і ціле­спрямована, здатна побудувати в Україні Швецію. І вона має бути гідно представлена в парламенті країни, як рівноправний соціальний партнер влади й роботодавців.

Інформаційно-аналітичний центр ФПРО

 

БЕЗПЕЧНА РОБОТА БАТЬКІВ ОЧИМА ДІТЕЙ

У рамках відзначення Всесвітнього дня охорони праці в Івано-Франківській області відбулися те­матичні заходи, серед яких – Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима ді­тей», що здобув неабияку популярність. Цьогоріч на кон­курс надійшли понад 100 робіт учнів загальноосвітніх шкіл і вихованців позашкільних навчальних закладів регіону.


В урочистій обстановці перемож­ців конкурсу нагородили гра­мотами обласного управління Держпраці, ради профспілок Івано-Франківської області та премія­ми обласного об’єднання організацій роботодавців. Перше місце у своїй ві­ковій категорії здобули калуська шко­лярка Анастасія Чіпко, учениця Рако­вецького навчально-виробничого ком­бінату Богородчанського району Соло­мія Рудяк та учень Івано-Франківсько­го навчально-реабілітаційного центру Максим Березовський.

Начальник управління Держпраці Ігор Росипайло, голова ради проф­спілок Івано-Франківської області Ігор Басюк і виконавчий директор обласного об’єднання організацій роботодавців Василь Скригунець у своїх виступах зазначили, що наді­слані на конкурс роботи вражають виразністю та актуальністю, за­свідчуючи, що належне ставлення до безпечної праці виховується з дитинства.

Олександр ШЕРЕМЕТ

 

ВШАНУВАЛИ ЛІКВІДАТОРІВ- ЧОРНОБИЛЬЦІВ

Профспілки Закарпаття взяли активну участь у заходах із вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Н а площі Дружби народів у м. Ужгороді на мітинг- реквієм з покладанням квітів зібралися пожежни­ки, військовослужбовці, будівельники, медики, працівники міліції, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Також були присутні керівники області та міста, представники владних структур, проф­спілок, правоохоронних органів, духовенства, громад­ських організацій, жителі обласного центру.

Від профспілок вінок до пам’ятника чорнобильцям покла­ли голова Закарпатської облпрофради Володимир Флень­ко та голова обласної організації профспілки працівників освіти і науки, заступник голови облпрофради на громад­ських засадах Тетяна Повханич.

У конференц-залі Закарпатської облпрофради відбулася зустріч із чорнобильцями м. Ужгорода. Перед ліквідатора­ми аварії на Чорнобильській АЕС виступили голова Ужго­родської міської організації «Союз Чорнобиль України» Олександр Чемет, завідувач відділу ОДА Ольга Головаць­ка, голова громадської організації «Союз Чорнобиль Укра­їни» Закарпатської області Василь Угрин, заступник голо­ви облпрофради Василь Захарець та ін. Вони також відпо­віли на запитання, які хвилюють чорнобильців.

 

ЧИМ ЖИВЕШ, ПЕРВИНКО?

У рамках оголошеного Федерацією профспілок України Року первинної профспілкової організації Закарпатська облпрофрада спільно з обласними організаціями галузевих профспілок протягом лю­того – квітня провели в усіх містах і районах зустрі­чі з профактивом. У формі спілкування із спілча­нами вивчалася думка голів первинних профорга­нізацій галузей щодо дій профспілок різних рівнів у відстоюванні прав та інтересів працівників.

З окремих проблемних питань, які порушували про­фактивісти, зокрема підвищення тарифів на послуги транспортування та розподілу природного газу, оплати праці і пенсійного забезпечення мешканців гірських населених пунктів, підтвердження прав профспі­лок на об’єкти профспілкової власності тощо, надіслано звернення до Кабінету Міністрів та Верховної Ради України.

Завершилися зустрічі з профактивом у м. Сваляві, де участь у заході взяли спілчани Свалявського і Воловецького райо­нів. Заступник голови облпрофради Василь Захарець зупи­нився на питаннях колдоговірної роботи й охорони праці. Висловлено рекомендації з питань організаційно-статутної діяльності первинок. На основних напрямах роботи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатнос­ті, в тому числі санаторно-курортного лікування та оздоров­лення дітей, акцентував увагу директор виконавчої дирекції обласного відділення Фонду Ігор Сегляник.

Виступаючи перед профактивом, голова облпрофради Воло­димир Фленько окреслив питання діяльності ФПУ та проф­спілок нашого краю на захист соціально-економічних прав та інтересів працівників, соціального діалогу профспілок з владними структурами, проведення протестних дій профспі­лок за участю первинних профорганізацій тощо.

Звернення спілчан увійшли до резолюції зібрання, яку на­правлено Президенту, Верховній Раді, Кабінету Міністрів України та роботодавцям.

Добірку підготував Сергій БАРАНЧИКОВ

 

ОХОРОНА ПРАЦІ – ГАРАНТІЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ТА ЖИТТЯ

У м. Чернівці відбулося урочисте зібрання з нагоди Всесвітнього дня охорони праці, в якому взяли участь мер міста Олексій Каспрук, голова Чернівецької об­ласної ради профспілок Володимир Шкварковський, начальник управління Держпраці у Чернівецькій об­ласті Іван Луцак, представники міського управління соціального захисту, фонду соціального страхуван­ня від нещасних випадків на виробництві та профе­сійних захворювань, відповідальні працівники з охо­рони праці на підприємствах та в установах.

З вітальним словом виступив мер міста Олексій Каспрук. Він при­вітав учасників зібрання з Днем охорони праці та запевнив, що держава та влада на місцях турбуються про поліпшення умов праці, гаранту­ють працівникам право на відпочинок, охорону здоров’я, матеріальне забезпе­чення в старості, у випадку хвороби, втрати працездатності. З нагоди Всесвітнього дня охорони праці Олексій Ка­спрук закликав роботодавців – керівни­ків підприємств, установ та організацій у своїх колективах обговорити стан охо­рони праці, профілактики виробничого травматизму, поліпшення умов праці.

Володимир Шкварковський акценту­вав увагу присутніх на тому, що для облпрофради, її членських організацій питання охорони праці, захисту та реалізації прав членів профспілок на гід­ну, а отже, безпечну працю є одним з пріоритетних напрямів діяльності. «Здоров’я людини – це не тільки індиві­дуальне благо, а й економічна катего­рія, яка безпосередньо залежить від рів­ня суспільного розвитку та ефективнос­ті функціонування економіки держави, регіону, трудового колективу. Вирішен­ня нагальних питань домагаємося, на­самперед, через соціальний діалог, а та­кож громадський контроль за безпекою та умовами праці. Це відображено в спільних зобов’язаннях обласної, місь­ких та районних територіальних угод, колективних договорах», – зазначив профспілковий лідер регіону.

Голова облпрофради також наголо­сив на необхідності розробити та затвер­дити обласну комплексну програму з охорони праці. А головне – передбачити відповідні ресурси й інструменти. Пре­зидія та членські організації облпроф­ради взяли активну участь у підготовці та проведенні 21–28 квітня 2017 року «Тижня охорони праці», провели широ­ку роз’яснювальну роботу в трудових колективах щодо важливості та необ­хідності мобілізації зусиль владних структур, організацій роботодавців і профспілок для створення здорових та безпечних умов праці. «Наше спільне завдання – сформувати загальну куль­туру охорони праці, свідоме ставлення до профілактики виробничого травма­тизму та професійної захворюваності, – наголосив Володимир Шкварков­ський. – Ми повинні зробити все можли­ве для мінімізації виробничих ризиків, забезпечення дотримання нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, запобігання випадкам ви­робничого травматизму, професійних захворювань, аваріям і пожежам».

Привітавши всіх із святом, Іван Лу­цак зазначив, що соціальні та контроль­ні органи в своїй роботі керуються зако­нами України про охорону праці, трудо­вим законодавством. Загалом, соціаль­ні служби та відповідальні працівники з охорони праці докладають значних зусиль для збереження здоров’я і життя працівників, створення безпечних умов праці на підприємствах, в організаціях та установах.

Олександр ТИМЧУК,

завідувач відділу з питань захисту соціально-економічних та духовних інтересів трудящих облпрофради

 

НАЙВИЩА ЦІННІСТЬ – ЛЮДИНА ПРАЦІ

Традиційно напередодні травневих свят Фе­дерація профспілок Кіровоградської області вшановує кращих працівників різних галузей і присвоює своєрідний титул «Майстер Кіро­воградщини». Цього року такого звання удо­стоїлися 66 кращих професіоналів. Героїв свята нагороджено дипломом ФПО «За висо­ку професійну майстерність» та сфотографо­вано для профспілкової Дошки пошани.

Г олова ФПО Максим Баланенко зазначив: «Це свято неповторне й унікальне – такого немає в жодній області. Цього року ми відзначаємо його вже 16-й раз. Півтора десятка років тому ФПО за­початкувала цю церемо­нію і відтоді вона стала традиційною. Щороку змі­нюються лише номінанти, тобто коло високих профе­сіоналів розширюється. Незважаючи на жодні об­ставини, найвищою цінніс­тю суспільства залишаєть­ся людина праці, бо вона створює добробут країни».

Того дня вся увага, комп­ліменти, музичні вітання, які підготували студенти Кіровоградського музич­ного училища, присвячу­валися героям свята, адже в них, дійсно, золоті руки і віддані професії серця, тому й величають їх май­страми Кіровоградщини. Кожен з них на своєму ро­бочому місці відзначився особливим внеском у за­гальну справу і заслужив народну пошану, а проф­спілки завжди будуть ша­нувати і підтримувати тих, хто вирощує хліб, на­вчає дітей, лікує людей, плавить метал, будує, на­дає послуги, береже до­вкілля… Крім того, того дня було підбито підсум­ки конкурсу на кращий колективний договір.

Марія ІВАНОВА

 

ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ: ЩО ЗА ЦИФРАМИ?

У рамках проведення Року первинної профспілкової організа­ції та Всесвітнього дня охорони праці, який відзначається що­року 28 квітня, Федерація профспілок Черкаської області ор­ганізувала виїзне засідання президії на КП «Черкасиводока­нал», де було розглянуто стан та громадський контроль охоро­ни праці на підприємствах, в організаціях, установах області.


У роботі засідання президії взяли участь соціальні партнери: ди­ректор Черкаського обласного центру зайнятості Григорій Дендемарченко, заступник начальни­ка управління – начальник відділу профілактики виробничого травматиз­му Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань України у Черкась­кій області Максим Сердюк, началь­ник відділу праці та соціального парт­нерства управління розвитку соціаль­ної сфери департаменту соціального розвитку Черкаського міськвиконко­му Юлія Кондратенко.

Як поінформував технічний інспектор праці ФПО Сергій Калюжний, у 2016 році на підприємствах області сталися 88 не­щасних випадків, унаслідок яких трав­мовано 90 працівників, у тому числі 9 – смертельно. Порівняно з аналогічним періодом 2015 року, на 16% зменшилась кількість нещасних випадків, на 23% – кількість травмованих, кількість смер­тельних випадків лишилася на рівні по­переднього року. Серед травмованих 53 (59%) чоловіків і 37 (41%) жінок.

Основними причинами нещасних ви­падків, як і в попередні роки, були ор­ганізаційні, склавши 78% від загаль­ної кількості, 15% нещасних випадків сталися через психофізіологічні та 7% – технічні причини. Найбільше по­страждалих протягом 2016 року нара­ховувалося в промисловості та сіль­ському господарстві.

Профорганізації проводять цілеспря­мовану правозахисну роботу на під­приємствах, в установах, організаціях, на територіальному, національному рівнях, надають членам профспілок правову допомогу та допомогу з пи­тань охорони праці, захищають їхні ін­тереси в судах, співпрацюють з органа­ми державного нагляду і контролю.

Вл. інф. ФПО

с
НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання