« на головну 20.07.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

СИЛА, ЩО ЗДАТНА БУДУВАТИ

СИЛА, ЩО ЗДАТНА БУДУВАТИ

Члени ради Федерації проф­спілок Рівненщини на її тре­тьому розширеному засіданні разом з учасниками форуму голів первинних профспілко­вих організацій області роз­глянули питання «Про вико­нання вимог профспілок із захисту прав та інтересів працюючих та завдання Фе­дерації профспілок області, її членських організацій щодо посилення соціально-еконо­мічного захисту спілчан, під­вищення ефективності соці­ального діалогу».

О скільки йшлося про про­грамні завдання ФПО, що по суті стосуються її осно­вної діяльності, то й допо­відь з цього питання, з якою висту­пив голова ФПО Микола Шершун, була ґрунтовною. Основний її ак­цент – боротьба профспілок за досяг­нення гідної праці (підвищення частки заробітної плати в собівар­тості продукції до європейського рівня, належна охорона праці, ефек­тивний соціальний захист для кож­ного трудівника в Україні). Зокрема, доповідач зазначив, що до соціаль­них партнерів – влади та роботодав­ців Федерацією профспілок України під час минулорічних акцій протес­ту в Києві та в ході переговорного процесу висунуто ряд вимог, 11 з яких виконано повністю або частко­во. Серед них:

– встановити з 1 січня 2017 року мі­німальну заробітну плату на рівні реального прожиткового мінімуму, розрахованого на базі оновленого споживчого кошика – 3200 грн, забез­печивши відповідні видатки у Дер­жавному бюджеті 2017 року;

– вжити конкретні дії для розвитку ефективного, конкурентоспроможно­го національного виробництва. Змен­шити податкове навантаження на ма­лий та середній бізнес з метою його збереження та розвитку;

– підписати нову Ге­неральну угоду з Урядом на 2016– 2017 роки та внести допо­внення до територі­альних і галузевих угод. Під­писання такої уго­ди було важливим кроком, адже норми раніше діючої застаріли, тож було дуже пробле­матично застосовувати їх при укладенні колективних договорів тощо.

Не виконано дві основних вимоги – встановити економічно обґрунто­вану ціну на газ і прозорі комуналь­ні тарифи та поновити санаторно-ку­ротне лікування й дитяче оздоров­лення через Фонд соціального стра­хування з тимчасової втрати працездатності.

Профспілки вимагатимуть вико­нання цих вимог і надалі всіма закон­ними методами. Але для цього, під­креслив доповідач, їм самим потріб­но бути більш згуртованими, фінан­сово потужними й організаційно єди­ними. Як цього досягти, учасники за­сідання радилися з головами перви­нок, яким належить головна роль у втіленні поставлених завдань.

Кращих з кращих ліде­рів та активістів пер­винних профспіл­кових організа­цій відзначено нагородами Федерації профспілок України і Федерації профспілок області.

У роботі ради і фору­м у в з я л и участь пред­ставники влади і роботодавців, соці­альні партнери. З вели­кою увагою учасники засі­дання сприйняли виступи заступ­ника голови Рівненської обласної ради Олексія Бучинського, заступника Го­лови ФПУ Євгена Драп’ятого та народ­ного депутата Сергія Капліна. Вони були одностайними в думці, що проф­спілковий рух країни має величезний потенціал. Ця сила, згуртована і ціле­спрямована, здатна побудувати в Україні Швецію. І вона має бути гідно представлена в парламенті країни, як рівноправний соціальний партнер влади й роботодавців.

Інформаційно-аналітичний центр ФПРО

 

БЕЗПЕЧНА РОБОТА БАТЬКІВ ОЧИМА ДІТЕЙ

У рамках відзначення Всесвітнього дня охорони праці в Івано-Франківській області відбулися те­матичні заходи, серед яких – Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима ді­тей», що здобув неабияку популярність. Цьогоріч на кон­курс надійшли понад 100 робіт учнів загальноосвітніх шкіл і вихованців позашкільних навчальних закладів регіону.


В урочистій обстановці перемож­ців конкурсу нагородили гра­мотами обласного управління Держпраці, ради профспілок Івано-Франківської області та премія­ми обласного об’єднання організацій роботодавців. Перше місце у своїй ві­ковій категорії здобули калуська шко­лярка Анастасія Чіпко, учениця Рако­вецького навчально-виробничого ком­бінату Богородчанського району Соло­мія Рудяк та учень Івано-Франківсько­го навчально-реабілітаційного центру Максим Березовський.

Начальник управління Держпраці Ігор Росипайло, голова ради проф­спілок Івано-Франківської області Ігор Басюк і виконавчий директор обласного об’єднання організацій роботодавців Василь Скригунець у своїх виступах зазначили, що наді­слані на конкурс роботи вражають виразністю та актуальністю, за­свідчуючи, що належне ставлення до безпечної праці виховується з дитинства.

Олександр ШЕРЕМЕТ

 

ВШАНУВАЛИ ЛІКВІДАТОРІВ- ЧОРНОБИЛЬЦІВ

Профспілки Закарпаття взяли активну участь у заходах із вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Н а площі Дружби народів у м. Ужгороді на мітинг- реквієм з покладанням квітів зібралися пожежни­ки, військовослужбовці, будівельники, медики, працівники міліції, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Також були присутні керівники області та міста, представники владних структур, проф­спілок, правоохоронних органів, духовенства, громад­ських організацій, жителі обласного центру.

Від профспілок вінок до пам’ятника чорнобильцям покла­ли голова Закарпатської облпрофради Володимир Флень­ко та голова обласної організації профспілки працівників освіти і науки, заступник голови облпрофради на громад­ських засадах Тетяна Повханич.

У конференц-залі Закарпатської облпрофради відбулася зустріч із чорнобильцями м. Ужгорода. Перед ліквідатора­ми аварії на Чорнобильській АЕС виступили голова Ужго­родської міської організації «Союз Чорнобиль України» Олександр Чемет, завідувач відділу ОДА Ольга Головаць­ка, голова громадської організації «Союз Чорнобиль Укра­їни» Закарпатської області Василь Угрин, заступник голо­ви облпрофради Василь Захарець та ін. Вони також відпо­віли на запитання, які хвилюють чорнобильців.

 

ЧИМ ЖИВЕШ, ПЕРВИНКО?

У рамках оголошеного Федерацією профспілок України Року первинної профспілкової організації Закарпатська облпрофрада спільно з обласними організаціями галузевих профспілок протягом лю­того – квітня провели в усіх містах і районах зустрі­чі з профактивом. У формі спілкування із спілча­нами вивчалася думка голів первинних профорга­нізацій галузей щодо дій профспілок різних рівнів у відстоюванні прав та інтересів працівників.

З окремих проблемних питань, які порушували про­фактивісти, зокрема підвищення тарифів на послуги транспортування та розподілу природного газу, оплати праці і пенсійного забезпечення мешканців гірських населених пунктів, підтвердження прав профспі­лок на об’єкти профспілкової власності тощо, надіслано звернення до Кабінету Міністрів та Верховної Ради України.

Завершилися зустрічі з профактивом у м. Сваляві, де участь у заході взяли спілчани Свалявського і Воловецького райо­нів. Заступник голови облпрофради Василь Захарець зупи­нився на питаннях колдоговірної роботи й охорони праці. Висловлено рекомендації з питань організаційно-статутної діяльності первинок. На основних напрямах роботи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатнос­ті, в тому числі санаторно-курортного лікування та оздоров­лення дітей, акцентував увагу директор виконавчої дирекції обласного відділення Фонду Ігор Сегляник.

Виступаючи перед профактивом, голова облпрофради Воло­димир Фленько окреслив питання діяльності ФПУ та проф­спілок нашого краю на захист соціально-економічних прав та інтересів працівників, соціального діалогу профспілок з владними структурами, проведення протестних дій профспі­лок за участю первинних профорганізацій тощо.

Звернення спілчан увійшли до резолюції зібрання, яку на­правлено Президенту, Верховній Раді, Кабінету Міністрів України та роботодавцям.

Добірку підготував Сергій БАРАНЧИКОВ

 

ОХОРОНА ПРАЦІ – ГАРАНТІЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ТА ЖИТТЯ

У м. Чернівці відбулося урочисте зібрання з нагоди Всесвітнього дня охорони праці, в якому взяли участь мер міста Олексій Каспрук, голова Чернівецької об­ласної ради профспілок Володимир Шкварковський, начальник управління Держпраці у Чернівецькій об­ласті Іван Луцак, представники міського управління соціального захисту, фонду соціального страхуван­ня від нещасних випадків на виробництві та профе­сійних захворювань, відповідальні працівники з охо­рони праці на підприємствах та в установах.

З вітальним словом виступив мер міста Олексій Каспрук. Він при­вітав учасників зібрання з Днем охорони праці та запевнив, що держава та влада на місцях турбуються про поліпшення умов праці, гаранту­ють працівникам право на відпочинок, охорону здоров’я, матеріальне забезпе­чення в старості, у випадку хвороби, втрати працездатності. З нагоди Всесвітнього дня охорони праці Олексій Ка­спрук закликав роботодавців – керівни­ків підприємств, установ та організацій у своїх колективах обговорити стан охо­рони праці, профілактики виробничого травматизму, поліпшення умов праці.

Володимир Шкварковський акценту­вав увагу присутніх на тому, що для облпрофради, її членських організацій питання охорони праці, захисту та реалізації прав членів профспілок на гід­ну, а отже, безпечну працю є одним з пріоритетних напрямів діяльності. «Здоров’я людини – це не тільки індиві­дуальне благо, а й економічна катего­рія, яка безпосередньо залежить від рів­ня суспільного розвитку та ефективнос­ті функціонування економіки держави, регіону, трудового колективу. Вирішен­ня нагальних питань домагаємося, на­самперед, через соціальний діалог, а та­кож громадський контроль за безпекою та умовами праці. Це відображено в спільних зобов’язаннях обласної, місь­ких та районних територіальних угод, колективних договорах», – зазначив профспілковий лідер регіону.

Голова облпрофради також наголо­сив на необхідності розробити та затвер­дити обласну комплексну програму з охорони праці. А головне – передбачити відповідні ресурси й інструменти. Пре­зидія та членські організації облпроф­ради взяли активну участь у підготовці та проведенні 21–28 квітня 2017 року «Тижня охорони праці», провели широ­ку роз’яснювальну роботу в трудових колективах щодо важливості та необ­хідності мобілізації зусиль владних структур, організацій роботодавців і профспілок для створення здорових та безпечних умов праці. «Наше спільне завдання – сформувати загальну куль­туру охорони праці, свідоме ставлення до профілактики виробничого травма­тизму та професійної захворюваності, – наголосив Володимир Шкварков­ський. – Ми повинні зробити все можли­ве для мінімізації виробничих ризиків, забезпечення дотримання нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, запобігання випадкам ви­робничого травматизму, професійних захворювань, аваріям і пожежам».

Привітавши всіх із святом, Іван Лу­цак зазначив, що соціальні та контроль­ні органи в своїй роботі керуються зако­нами України про охорону праці, трудо­вим законодавством. Загалом, соціаль­ні служби та відповідальні працівники з охорони праці докладають значних зусиль для збереження здоров’я і життя працівників, створення безпечних умов праці на підприємствах, в організаціях та установах.

Олександр ТИМЧУК,

завідувач відділу з питань захисту соціально-економічних та духовних інтересів трудящих облпрофради

 

НАЙВИЩА ЦІННІСТЬ – ЛЮДИНА ПРАЦІ

Традиційно напередодні травневих свят Фе­дерація профспілок Кіровоградської області вшановує кращих працівників різних галузей і присвоює своєрідний титул «Майстер Кіро­воградщини». Цього року такого звання удо­стоїлися 66 кращих професіоналів. Героїв свята нагороджено дипломом ФПО «За висо­ку професійну майстерність» та сфотографо­вано для профспілкової Дошки пошани.

Г олова ФПО Максим Баланенко зазначив: «Це свято неповторне й унікальне – такого немає в жодній області. Цього року ми відзначаємо його вже 16-й раз. Півтора десятка років тому ФПО за­початкувала цю церемо­нію і відтоді вона стала традиційною. Щороку змі­нюються лише номінанти, тобто коло високих профе­сіоналів розширюється. Незважаючи на жодні об­ставини, найвищою цінніс­тю суспільства залишаєть­ся людина праці, бо вона створює добробут країни».

Того дня вся увага, комп­ліменти, музичні вітання, які підготували студенти Кіровоградського музич­ного училища, присвячу­валися героям свята, адже в них, дійсно, золоті руки і віддані професії серця, тому й величають їх май­страми Кіровоградщини. Кожен з них на своєму ро­бочому місці відзначився особливим внеском у за­гальну справу і заслужив народну пошану, а проф­спілки завжди будуть ша­нувати і підтримувати тих, хто вирощує хліб, на­вчає дітей, лікує людей, плавить метал, будує, на­дає послуги, береже до­вкілля… Крім того, того дня було підбито підсум­ки конкурсу на кращий колективний договір.

Марія ІВАНОВА

 

ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ: ЩО ЗА ЦИФРАМИ?

У рамках проведення Року первинної профспілкової організа­ції та Всесвітнього дня охорони праці, який відзначається що­року 28 квітня, Федерація профспілок Черкаської області ор­ганізувала виїзне засідання президії на КП «Черкасиводока­нал», де було розглянуто стан та громадський контроль охоро­ни праці на підприємствах, в організаціях, установах області.


У роботі засідання президії взяли участь соціальні партнери: ди­ректор Черкаського обласного центру зайнятості Григорій Дендемарченко, заступник начальни­ка управління – начальник відділу профілактики виробничого травматиз­му Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань України у Черкась­кій області Максим Сердюк, началь­ник відділу праці та соціального парт­нерства управління розвитку соціаль­ної сфери департаменту соціального розвитку Черкаського міськвиконко­му Юлія Кондратенко.

Як поінформував технічний інспектор праці ФПО Сергій Калюжний, у 2016 році на підприємствах області сталися 88 не­щасних випадків, унаслідок яких трав­мовано 90 працівників, у тому числі 9 – смертельно. Порівняно з аналогічним періодом 2015 року, на 16% зменшилась кількість нещасних випадків, на 23% – кількість травмованих, кількість смер­тельних випадків лишилася на рівні по­переднього року. Серед травмованих 53 (59%) чоловіків і 37 (41%) жінок.

Основними причинами нещасних ви­падків, як і в попередні роки, були ор­ганізаційні, склавши 78% від загаль­ної кількості, 15% нещасних випадків сталися через психофізіологічні та 7% – технічні причини. Найбільше по­страждалих протягом 2016 року нара­ховувалося в промисловості та сіль­ському господарстві.

Профорганізації проводять цілеспря­мовану правозахисну роботу на під­приємствах, в установах, організаціях, на територіальному, національному рівнях, надають членам профспілок правову допомогу та допомогу з пи­тань охорони праці, захищають їхні ін­тереси в судах, співпрацюють з органа­ми державного нагляду і контролю.

Вл. інф. ФПО

с
НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання