« на головну 20.07.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ВИЗНАЧИЛИ ДІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ НА ГІДНУ ПРАЦЮ

ВИЗНАЧИЛИ ДІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ НА ГІДНУ ПРАЦЮ

Питання «Сучасні соціально-економічні виклики та дії профспілкових органів» розглянули учасни­ки третього засідання ради Об’єднання профспі­лок Харківської області. У засіданні взяли участь заступник Голови Федерації профспілок України Олександр Шубін і керівник секретаріату СПО ро­ботодавців у Харківської області Василь Григор’єв.

Х арактеризуючи сучасну соціаль­но-економічну ситуацію в облас­ті, голова Об’єднання профспі­лок Харківської області Сергій Тесленко зазначив, що при значному зростанні економічних показників, збільшенні номінальної та реальної за­робітної плати люди не стали жити краще. Масштабне збільшення цін і тарифів на основні послуги та това­ри відбувається попри категорич­ну незгоду профспілок. Тому необ­хідно домагатися від влади відкри­тості і прозорості державної полі­тики встановлення цін і тарифів на соціально значимі товари і послуги, проведення діалогу з профспілками, як це було і раніше. А також активно відстоювати прийняття закону № 2677 «Про ціни і ціноутворення», яким перед­бачається взаємодія уповноважених ор­ганів, які здійснюють державний контроль у сфері ціноутворення, з профспіл­ками. І у вирішенні даного питання не­обхідно тісніше співпрацювати з народ­ними депутатами від Харківщини.

Голова ОПХО наголосив, що нині зна­чно загострилася криза трудових відносин, основною причиною якої є дефіцит гідної праці. Гідна зарплата, зайнятість, фунда­ментальні права в сфері праці, соціальний захист і ефективний соціальний діалог – ось основа сталого розвитку країни.

Профлідер зазначив, що праця в кра­їні є недооціненою, тож потрібно приво­дити її у відповідність з ринковими реа­ліями, що сприятиме підвищенню ефек­тивності виробництва, а отже, й продук­тивності праці. І це було однією з голо­вних вимог масових акцій протесту профспілок у 2016 році. Уряд почув голос профспілок і з 1 січня поточного року збільшив мінімальну зарплату вдвічі.

Але не такого збільшення соціальних стандартів профспілки вимагали й очі­кували, оскільки базою у формуванні системи оплати праці стала не мінімаль­на зарплата, а прожитковий мінімум у розмірі 1600 грн. При цьому вже більше 4 місяців залишається неузгодженим розмір тарифної ставки працівника I розряду в небюджетній сфері, як визна­чено п. 2.4 Генеральної угоди.

На жаль, збільшення мінімального роз­міру зарплати в багатьох випадках при­звело до зрівнялівки в оплаті праці, пере­ведення працівників на договори цивіль­но-правого характеру і ще більшого скоро­чення фонду робочого часу, а то й до звіль­нення. Якщо в 2016 році чисельність штат­них працівників збільшилася на 6,4 тис. осіб, то в січні вона скоротилася майже на 18 тис. Через відсутність портфеля замов­лень на більшості промислових підпри­ємств застосовується скорочений робочий тиждень або робочий день. Однак не мож­на категорично стверджувати, що осно­вна мета збільшення мінімальної зарпла­ти – це наповнюваність бюджетів усіх рів­нів. Таке збільшення дозволило бага­тьом економічно ефективним підпри­ємствам області підвищити зарплату своїм працівникам на 20 і більше від­сотків.

Не залишилися поза увагою й пи­тання колективно-договірного регу­лювання, які, безумовно, відіграють значну роль в системі соціального діа­логу щодо захисту інтересів найманих працівників

Заступник Голови ФПУ Олександр Шу­бін акцентував увагу учасників зібрання на основних проблемних питаннях, над якими працюють сьогодні Федерація та її членські організації. Він поінформував про заходи ФПУ на захист конституційних трудових прав і гарантій працівників.

Керівник секретаріату СПО роботодав­ців Василь Григор’єв відзначив позитивну роботу профспілок і роботодавців щодо вирішення основних соціально-економіч­них питань та висловив надію, що й нада­лі така співпраця сприятиме економічно­му зростанню області, а отже, й підвищен­ню добробуту працівників.

У прийнятій постанові ради визначено основні завдання профорганізацій області із захисту соціально-економічних прав та інтересів трудящих.

Вл. інф. ОПХО

 

ЕНЕРГЕТИКИ ОБЛАСТІ ГОТОВІ ДО СТРАЙКУ

27 березня голова Федерації проф­спілок Черкаської області Петро Шевченко спільно з головами облас­ної організації профспілки працівни­ків енергетики й електротехнічної промисловості Олександром Молда­вановим та первинної профорганізації ПАТ «Черкасиобленерго» Олексан­дром Чорним взяли участь у зборах трудового колективу Черкаського міського району електричних мереж.

Р озглядалось єдине питання: про ор­ганізацію проведення страйку у зв’язку із заборгованістю із зарплати працівникам. На час проведення збо­рів зарплату люди не отримали за лютий – березень місяці.

Вступ профспілки в колективний трудовий спір з адміністрацією підприємства дозво­лив погасити борги попереднього року та січня поточного.

Учасники зборів отримали інформацію про дії Федерації профспілок області, обласно­го галузевого профоб’єднання для погашен­ня заборгованості: проблеми підприємства озвучені Уряду 24.02.2017 на засіданні Наці­ональної тристоронньої соціально-еконо­мічної ради, 21.03.2017 – на засіданні Націо­нальної комісії, що здійснює державне ре­гулювання у сферах енергетики та кому­нальних послуг.

Представник обласного відділення НСПП детально ознайомила присутніх із процеду­рою проведення страйку, правами та відпо­відальністю страйкарів.

До честі керівників Черкаського міського РЕМу Петра Ковальчука і новопризначено­го в. о. голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» Олега Самчука, які прийшли на збори колективу та висловили власну пози­цію, вони поділяють думку колективу, а та­кож налаштовані вирішувати проблеми спільно з профспілкою.

Серед 355 працівників підприємства 286 взя­ли участь у зборах, у голосуванні за прове­дення страйку утримались тільки четверо присутніх. Обрано страйковий комітет та прийнято звернення зборів до голови профко­му ПАТ «Черкасиобленерго» щодо підтрим­ки дій профорганізації Черкаського міського РЕМу іншими структурними підрозділами (районними) енергетичної компанії.

Триває спільна робота з обласним відділен­ням НСПП, галузевою профспілкою, Феде­рацією профспілок області щодо виконан­ня законних вимог працівників на місцево­му та національному рівнях.

Вл. інф. ФПО

 

ТРАДИЦІЙНА ВЕСНЯНА ТОЛОКА

25 березня на тери­торії Національного музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 році» в с. Нові Петрівці Вишгород­ського району за участю соціальних партнерів відбулося прибирання зеленої зони заповідника.

У заході взяли участь представники Київської облас­ної ради профспілок, Пенсійного фонду Київщини, обласних держадміністрації, організації інвалідів «Союз Чорнобиль України», об’єднання організацій роботодавців, Спілки воїнів-афганців Київської області та Вишгородського району.

Учасники заходу завзято працювали, обмінюючись роз­повідями з життєвого досвіду, а на завершення ознайоми­лися з новою експозицією Національного музею-заповід­ника, присвяченою героїчному подвигу наших співвіт­чизників під час АТО.

Вл. інф. Облпрофради

 

ПРО ПРОФСПІЛКОВУ СОЛІДАРНІСТЬ І СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

У засіданні ради профоб’єднання взяли участь за­ступник голови обласної держав­ної адміністрації Юрій Юрик, за­ступник голови Тернопільської обласної ради Любомир Крупа та виконавчий директор Організації роботодавців області Валерій Смирнов.

Н а початку засідання відбулося нагородження кращих профактивістів області та переможців обласного кон­курсу «Краща профспілкова організація Тернопіль­ської обласної ради профспілок».

З основного питання «Про роботу обласної ради профспілок та її членських організацій у 2016 році щодо виконання Програми дій на 2016–2020 роки» виступив голова облпрофради Андрій Присяжний. Він проаналізував роботу із захисту соціальних прав спілчан, зупинившись на досягненнях та невирішених пи­таннях. Також він наголосив на необхідності дотримання прин­ципів профспілкової солідарності у відстоюванні прав праців­ників і зміцнення внутрішньоспілкової дисципліни.

До дискусії з обговорюваного питання активно долучилися за­ступник голови обласної організації профспілки працівників освіти і науки Оксана Піхурко, голова Бучацької районної ор­ганізації профспілки працівників охорони здоров’я Стефанія Кумановська, голова обласної організації профспілки праців­ників культури Лариса Забігайло, голова профкому підприєм­ства «СЕ Борднетце – Україна» Сергій Дмитрів.

Заступник голови ОДА Юрій Юрик поінформував присутніх про роботу органів виконавчої влади в гуманітарній сфері та шляхи вдосконалення діяльності закладів освіти, охорони здоров’я та культури.

Заступник голови Тернопільської облради Любомир Крупа тор­кнувся проблем реформування бюджетних галузей та закликав профспілки до співпраці у їх вирішенні.

За підсумками засідання рада ініціювала проведення громад­ських слухань щодо реформ у галузі охорони здоров’я.

Вл. інф. Облпрофради

 

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ ВІДСТОЮВАТИ ТРУДОВІ ПРАВА

На спільному засіданні колегії управління Держпраці в об­ласті та Федерації профспілок Кіровоградщини було підби­то підсумки виконання Угоди про співпрацю. І голова ФПО Максим Баланенко, і начальник управління Держпраці Сер­гій Подорожний, й інші учасники засідання відзначили ак­тивну співпрацю у різних напрямах. Приміром, профспілкові органи вказують на порушення трудових прав і наполягають на більш жорстких підходах до захисту працівників.

З а словами Максима Баланенка, основними напрямами співпраці є контроль за реалізацією дер­жавної політики у сфері охорони праці, її оплати, зайнятості населення, усунення порушень і проведення профі­лактичної роботи щодо їх упередження. Громадськими інспекторами праці пе­ревірено 393 юридичні особи, виявлено 467 порушень. Поновлено права понад 3 тис. працівників. Головна увага приді­лялася виробленню спільної тактики дій для вирішення проблемних питань під час реалізації законодавчих змін у сфері оплати праці. Забезпечено широ­ку інформаційно-роз’яснювальну робо­ту в цьому напрямі.

Позиція профспілок чітка: не може бути такої зрівнялівки, що викликана останніми змінами в законодавстві про оплату праці. Профспілкова сторона роз­раховує, що відповідно до Угоди буде розроблено спільні пропозиції для вдо­сконалення законодавства про працю щодо застосування штрафних санкцій. Угода передбачає проведення аналізу найбільш поширених видів порушень і механізмів їх усунення. Одним з таких видів сьогодні є порушення строків ви­плати зарплати. Незважаючи на те, що проблеми погашення зарплатних боргів постійно перебувають у полі зору управ­ління Держпраці, ФПО і її членських ор­ганізацій, ліквідувати заборгованіть не вдалося. Не лякають підприємства ні приписи, ні штрафи, не завжди допома­гають механізми колективного трудово­го спору, судових звернень, ініціювання розірвання трудового договору з керів­ником підприємства. Вдалося це лише обкому профспілки працівників авто­транспорту та шляхового господарства. Результатом їхньої наполегливої бо­ротьби стала відсутність боргів, які три­мали область у «передовиках» із несвоє­часної виплати зарплати.

Торік у ході протестних акцій профспілки зажадали від влади для ліквідації заборгованості із зарплати невід­кладно ухва­лити законо­давчі акти, спрямовані на посилен­ня захисту економіч­них прав пра­цівників, за­снування «га­рантійної уста­нови виплати бор­гів». У Верховній Раді зареєстровано два законо­проекти щодо відповідальності робо­тодавця за дане порушення.

Максим Баланенко зупинився на ви­конанні домовленостей за Угодою щодо охорони праці. У ході акції протесту профспілки вимагали повернути до 1 січня 2017 року десяткам тисяч праців­ників, зайнятих на роботах із шкідливи­ми і важкими умовами праці, безпід­ставно скасоване право на достроковий вихід на пенсію (Списки № 1 і № 2). На сьогодні підготовлений і узгоджений із СПО об’єднань профспілок проект по­станови КМУ «Про внесення змін до по­станови Кабінету Міністрів від 24 черв­ня 2016 року № 461 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, по­сад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах». У разі його прийняття буде по­вернено право достро­кового виходу на пенсію для майже 28 тис. працівни­ків. І управління Держпраці, і ФПО приділяють увагу проведенню пре­вентивних захо­дів, зокрема органі­зовують спільні се­мінари з питань трудо­вого законодавства.

Фахівці управління торік провели 34 спеціальних розсліду­вання нещасних випадків на виробни­цтві, в яких беруть участь і представни­ки профорганізацій, зокрема в опиту­ванні свідків, огляді місця настання нещасного випадку, підготовці висно­вків. Представники управління Держпраці та ФПО разом обстоюють права потерпілого.

Під час засідання прийнято спільне рішення та визначено напрями подаль­шої співпраці.

Марія ІВАНОВА

 

ПРОФСПІЛКА ГОТОВА ТЕБЕ ЗАХИСТИТИ

Чернівецька обласна рада профспілок провела обласний молодіжний профспілковий конкурс се­ред студентських колективів вишів III–IV рівня акредитації під назвою «Профспілка готова тебе захистити» на краще знання трудового права.


М ета заходу – активне залучення студентської мо­лоді до вивчення можливостей професійного руху у захисті прав та інтересів найманих працівників, забезпечення якісного та змістовного студент­ського дозвілля, підвищення рівня професійної та гумані­тарної підготовки студентів, налагодження ділових і про­фесійних контактів між профспілками області та студент­ськими колективами.

Конкурс відкрив виступ голови Чернівецької облпрофради Володимира Шкварковського.

До складу журі конкурсу входили представники вишів м. Чернівці, а головою журі було обрано заступника началь­ника відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Чернівецькій області Валентину Панчишину.

Команди показали добрі знання трудового законодавства, відповідаючи швидко та змістовно, розкриваючи питання настільки, що зазначали не тільки законодавчі акти, а й но­мери статей окремих законів.

Переможцем конкурсу «Профспілка готова тебе захистити» стала команда Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (капітан команди Юлія Федюк), друге місце посіла команда Буковинського фінансово-юридично­го університету (Ярослав Кушнір), третє місце здобула ко­манда Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу (Юліан Стрійський).

Переможці отримали грошову винагороду, кубок, диплом і почесні грамоти президії Чернівецької облпрофради.

Відділ оргроботи і загальних питань ОРП

 

З ВІДКРИТИМ СЕРЦЕМ ДО ДІТЕЙ

У центрі мальовничого прибузького села Гру­зевиця милує око селян і його гостей територія загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів. Вона була збудована ще в далекому 1934 році, має давні традиції та є однією з найкращих не тіль­ки в районі, а й регіоні загалом. Очолює педа­гогічний колектив школи Надія Ткачук – ви­пускниця цього навчального закладу.

П ісля закінчення школи Надія Воло­димирівна вступи­ла до Кам’янець- Подільського державного педагогічного інституту на математичний факуль­тет, уже вчителем матема­тики повернулася знову в рідну школу. Вона стала улюбленим наставником для своїх вихованців, від­даючи їм серце і душу, роз­криваючи дивосвіт мате­матичних теорем.

Грузевицька ЗОШ І–ІІІ сту­пенів – це своєрідна респу­бліка, де вчителі та учні спільно творять майбутнє; це велика родина, в якій на­вчаються 164 учні і яка має свій ритм існування, захо­плюючи новизною. На­вчально-виховний процес забезпечують 20 педагогіч­них працівників, 10 з яких присвоєно педагогічне звання «старший учитель», 2 учителів-методистів, 10 педагогів вищої кваліфіка­ційної категорії, 2 відмін­ників освіти України. Ди­ректор, педагогічний ко­лектив раді за своїх вихо­ванців, котрі успішно реа­лізуються в цьому непро­стому житті. Учні стають призерами районних, об­ласних олімпіад, творчих конкурсів.

У школі функціонують 11 на­вчальних кабінетів і клас­них кімнат, спортзал, два комп’ютерних класи, під’єднані до мережі Інтер­нет, шкільна бібліотека з просторим читальним за­лом. Діти тут мають можли­вість розвивати свої здібнос­ті в різноманітних гуртках – предметних і народної твор­чості, відшліфовувати свою вправність у спортивних секціях тощо. Вони щорічно стають переможцями район­ної спартакіади.

Головна мета педагогів – сприяння розвитку інтелек­туальних і творчих здібнос­тей кожного учня, вихован­ня почуття патріотизму до своєї Батьківщини, села, по­ваги до національних тради­цій, відповідальності, дис­циплінованості та підви­щення вимогливості до себе, своїх вчинків. Кожен на­ступний навчальний рік спо­нукає на нові творчі пошу­ки, відкриває нові таланти.

За словами Надії Володи­мирівни, в навчальному за­кладі склалися тісні взає­мовідносини школи, сім’ї та громадськості.

У здобутках педагогів Гру­зевиці вагома частка нале­жить профспілковому комі­тету, очолюваному вчите­лем Ольгою Басистою. Тіс­на співпраця дирекції та профкому сприяє мобіль­ній, ефективній діяльності закладу. Щорічно тут укла­дається колективний дого­вір, в якому значне місце приділено соціальному за­хисту працівників школи.

У Надії Ткачук є нові заду­ми, ідеї, плани, які обов’язково здійсняться. Бо вона – людина слова і діла.

Валерій МАРЦЕНЮК

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання