« на головну 30.05.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1053)
14
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ВИЗНАЧИЛИ ДІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ НА ГІДНУ ПРАЦЮ

ВИЗНАЧИЛИ ДІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ НА ГІДНУ ПРАЦЮ

Питання «Сучасні соціально-економічні виклики та дії профспілкових органів» розглянули учасни­ки третього засідання ради Об’єднання профспі­лок Харківської області. У засіданні взяли участь заступник Голови Федерації профспілок України Олександр Шубін і керівник секретаріату СПО ро­ботодавців у Харківської області Василь Григор’єв.

Х арактеризуючи сучасну соціаль­но-економічну ситуацію в облас­ті, голова Об’єднання профспі­лок Харківської області Сергій Тесленко зазначив, що при значному зростанні економічних показників, збільшенні номінальної та реальної за­робітної плати люди не стали жити краще. Масштабне збільшення цін і тарифів на основні послуги та това­ри відбувається попри категорич­ну незгоду профспілок. Тому необ­хідно домагатися від влади відкри­тості і прозорості державної полі­тики встановлення цін і тарифів на соціально значимі товари і послуги, проведення діалогу з профспілками, як це було і раніше. А також активно відстоювати прийняття закону № 2677 «Про ціни і ціноутворення», яким перед­бачається взаємодія уповноважених ор­ганів, які здійснюють державний контроль у сфері ціноутворення, з профспіл­ками. І у вирішенні даного питання не­обхідно тісніше співпрацювати з народ­ними депутатами від Харківщини.

Голова ОПХО наголосив, що нині зна­чно загострилася криза трудових відносин, основною причиною якої є дефіцит гідної праці. Гідна зарплата, зайнятість, фунда­ментальні права в сфері праці, соціальний захист і ефективний соціальний діалог – ось основа сталого розвитку країни.

Профлідер зазначив, що праця в кра­їні є недооціненою, тож потрібно приво­дити її у відповідність з ринковими реа­ліями, що сприятиме підвищенню ефек­тивності виробництва, а отже, й продук­тивності праці. І це було однією з голо­вних вимог масових акцій протесту профспілок у 2016 році. Уряд почув голос профспілок і з 1 січня поточного року збільшив мінімальну зарплату вдвічі.

Але не такого збільшення соціальних стандартів профспілки вимагали й очі­кували, оскільки базою у формуванні системи оплати праці стала не мінімаль­на зарплата, а прожитковий мінімум у розмірі 1600 грн. При цьому вже більше 4 місяців залишається неузгодженим розмір тарифної ставки працівника I розряду в небюджетній сфері, як визна­чено п. 2.4 Генеральної угоди.

На жаль, збільшення мінімального роз­міру зарплати в багатьох випадках при­звело до зрівнялівки в оплаті праці, пере­ведення працівників на договори цивіль­но-правого характеру і ще більшого скоро­чення фонду робочого часу, а то й до звіль­нення. Якщо в 2016 році чисельність штат­них працівників збільшилася на 6,4 тис. осіб, то в січні вона скоротилася майже на 18 тис. Через відсутність портфеля замов­лень на більшості промислових підпри­ємств застосовується скорочений робочий тиждень або робочий день. Однак не мож­на категорично стверджувати, що осно­вна мета збільшення мінімальної зарпла­ти – це наповнюваність бюджетів усіх рів­нів. Таке збільшення дозволило бага­тьом економічно ефективним підпри­ємствам області підвищити зарплату своїм працівникам на 20 і більше від­сотків.

Не залишилися поза увагою й пи­тання колективно-договірного регу­лювання, які, безумовно, відіграють значну роль в системі соціального діа­логу щодо захисту інтересів найманих працівників

Заступник Голови ФПУ Олександр Шу­бін акцентував увагу учасників зібрання на основних проблемних питаннях, над якими працюють сьогодні Федерація та її членські організації. Він поінформував про заходи ФПУ на захист конституційних трудових прав і гарантій працівників.

Керівник секретаріату СПО роботодав­ців Василь Григор’єв відзначив позитивну роботу профспілок і роботодавців щодо вирішення основних соціально-економіч­них питань та висловив надію, що й нада­лі така співпраця сприятиме економічно­му зростанню області, а отже, й підвищен­ню добробуту працівників.

У прийнятій постанові ради визначено основні завдання профорганізацій області із захисту соціально-економічних прав та інтересів трудящих.

Вл. інф. ОПХО

 

ЕНЕРГЕТИКИ ОБЛАСТІ ГОТОВІ ДО СТРАЙКУ

27 березня голова Федерації проф­спілок Черкаської області Петро Шевченко спільно з головами облас­ної організації профспілки працівни­ків енергетики й електротехнічної промисловості Олександром Молда­вановим та первинної профорганізації ПАТ «Черкасиобленерго» Олексан­дром Чорним взяли участь у зборах трудового колективу Черкаського міського району електричних мереж.

Р озглядалось єдине питання: про ор­ганізацію проведення страйку у зв’язку із заборгованістю із зарплати працівникам. На час проведення збо­рів зарплату люди не отримали за лютий – березень місяці.

Вступ профспілки в колективний трудовий спір з адміністрацією підприємства дозво­лив погасити борги попереднього року та січня поточного.

Учасники зборів отримали інформацію про дії Федерації профспілок області, обласно­го галузевого профоб’єднання для погашен­ня заборгованості: проблеми підприємства озвучені Уряду 24.02.2017 на засіданні Наці­ональної тристоронньої соціально-еконо­мічної ради, 21.03.2017 – на засіданні Націо­нальної комісії, що здійснює державне ре­гулювання у сферах енергетики та кому­нальних послуг.

Представник обласного відділення НСПП детально ознайомила присутніх із процеду­рою проведення страйку, правами та відпо­відальністю страйкарів.

До честі керівників Черкаського міського РЕМу Петра Ковальчука і новопризначено­го в. о. голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» Олега Самчука, які прийшли на збори колективу та висловили власну пози­цію, вони поділяють думку колективу, а та­кож налаштовані вирішувати проблеми спільно з профспілкою.

Серед 355 працівників підприємства 286 взя­ли участь у зборах, у голосуванні за прове­дення страйку утримались тільки четверо присутніх. Обрано страйковий комітет та прийнято звернення зборів до голови профко­му ПАТ «Черкасиобленерго» щодо підтрим­ки дій профорганізації Черкаського міського РЕМу іншими структурними підрозділами (районними) енергетичної компанії.

Триває спільна робота з обласним відділен­ням НСПП, галузевою профспілкою, Феде­рацією профспілок області щодо виконан­ня законних вимог працівників на місцево­му та національному рівнях.

Вл. інф. ФПО

 

ТРАДИЦІЙНА ВЕСНЯНА ТОЛОКА

25 березня на тери­торії Національного музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 році» в с. Нові Петрівці Вишгород­ського району за участю соціальних партнерів відбулося прибирання зеленої зони заповідника.

У заході взяли участь представники Київської облас­ної ради профспілок, Пенсійного фонду Київщини, обласних держадміністрації, організації інвалідів «Союз Чорнобиль України», об’єднання організацій роботодавців, Спілки воїнів-афганців Київської області та Вишгородського району.

Учасники заходу завзято працювали, обмінюючись роз­повідями з життєвого досвіду, а на завершення ознайоми­лися з новою експозицією Національного музею-заповід­ника, присвяченою героїчному подвигу наших співвіт­чизників під час АТО.

Вл. інф. Облпрофради

 

ПРО ПРОФСПІЛКОВУ СОЛІДАРНІСТЬ І СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

У засіданні ради профоб’єднання взяли участь за­ступник голови обласної держав­ної адміністрації Юрій Юрик, за­ступник голови Тернопільської обласної ради Любомир Крупа та виконавчий директор Організації роботодавців області Валерій Смирнов.

Н а початку засідання відбулося нагородження кращих профактивістів області та переможців обласного кон­курсу «Краща профспілкова організація Тернопіль­ської обласної ради профспілок».

З основного питання «Про роботу обласної ради профспілок та її членських організацій у 2016 році щодо виконання Програми дій на 2016–2020 роки» виступив голова облпрофради Андрій Присяжний. Він проаналізував роботу із захисту соціальних прав спілчан, зупинившись на досягненнях та невирішених пи­таннях. Також він наголосив на необхідності дотримання прин­ципів профспілкової солідарності у відстоюванні прав праців­ників і зміцнення внутрішньоспілкової дисципліни.

До дискусії з обговорюваного питання активно долучилися за­ступник голови обласної організації профспілки працівників освіти і науки Оксана Піхурко, голова Бучацької районної ор­ганізації профспілки працівників охорони здоров’я Стефанія Кумановська, голова обласної організації профспілки праців­ників культури Лариса Забігайло, голова профкому підприєм­ства «СЕ Борднетце – Україна» Сергій Дмитрів.

Заступник голови ОДА Юрій Юрик поінформував присутніх про роботу органів виконавчої влади в гуманітарній сфері та шляхи вдосконалення діяльності закладів освіти, охорони здоров’я та культури.

Заступник голови Тернопільської облради Любомир Крупа тор­кнувся проблем реформування бюджетних галузей та закликав профспілки до співпраці у їх вирішенні.

За підсумками засідання рада ініціювала проведення громад­ських слухань щодо реформ у галузі охорони здоров’я.

Вл. інф. Облпрофради

 

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ ВІДСТОЮВАТИ ТРУДОВІ ПРАВА

На спільному засіданні колегії управління Держпраці в об­ласті та Федерації профспілок Кіровоградщини було підби­то підсумки виконання Угоди про співпрацю. І голова ФПО Максим Баланенко, і начальник управління Держпраці Сер­гій Подорожний, й інші учасники засідання відзначили ак­тивну співпрацю у різних напрямах. Приміром, профспілкові органи вказують на порушення трудових прав і наполягають на більш жорстких підходах до захисту працівників.

З а словами Максима Баланенка, основними напрямами співпраці є контроль за реалізацією дер­жавної політики у сфері охорони праці, її оплати, зайнятості населення, усунення порушень і проведення профі­лактичної роботи щодо їх упередження. Громадськими інспекторами праці пе­ревірено 393 юридичні особи, виявлено 467 порушень. Поновлено права понад 3 тис. працівників. Головна увага приді­лялася виробленню спільної тактики дій для вирішення проблемних питань під час реалізації законодавчих змін у сфері оплати праці. Забезпечено широ­ку інформаційно-роз’яснювальну робо­ту в цьому напрямі.

Позиція профспілок чітка: не може бути такої зрівнялівки, що викликана останніми змінами в законодавстві про оплату праці. Профспілкова сторона роз­раховує, що відповідно до Угоди буде розроблено спільні пропозиції для вдо­сконалення законодавства про працю щодо застосування штрафних санкцій. Угода передбачає проведення аналізу найбільш поширених видів порушень і механізмів їх усунення. Одним з таких видів сьогодні є порушення строків ви­плати зарплати. Незважаючи на те, що проблеми погашення зарплатних боргів постійно перебувають у полі зору управ­ління Держпраці, ФПО і її членських ор­ганізацій, ліквідувати заборгованіть не вдалося. Не лякають підприємства ні приписи, ні штрафи, не завжди допома­гають механізми колективного трудово­го спору, судових звернень, ініціювання розірвання трудового договору з керів­ником підприємства. Вдалося це лише обкому профспілки працівників авто­транспорту та шляхового господарства. Результатом їхньої наполегливої бо­ротьби стала відсутність боргів, які три­мали область у «передовиках» із несвоє­часної виплати зарплати.

Торік у ході протестних акцій профспілки зажадали від влади для ліквідації заборгованості із зарплати невід­кладно ухва­лити законо­давчі акти, спрямовані на посилен­ня захисту економіч­них прав пра­цівників, за­снування «га­рантійної уста­нови виплати бор­гів». У Верховній Раді зареєстровано два законо­проекти щодо відповідальності робо­тодавця за дане порушення.

Максим Баланенко зупинився на ви­конанні домовленостей за Угодою щодо охорони праці. У ході акції протесту профспілки вимагали повернути до 1 січня 2017 року десяткам тисяч праців­ників, зайнятих на роботах із шкідливи­ми і важкими умовами праці, безпід­ставно скасоване право на достроковий вихід на пенсію (Списки № 1 і № 2). На сьогодні підготовлений і узгоджений із СПО об’єднань профспілок проект по­станови КМУ «Про внесення змін до по­станови Кабінету Міністрів від 24 черв­ня 2016 року № 461 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, по­сад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах». У разі його прийняття буде по­вернено право достро­кового виходу на пенсію для майже 28 тис. працівни­ків. І управління Держпраці, і ФПО приділяють увагу проведенню пре­вентивних захо­дів, зокрема органі­зовують спільні се­мінари з питань трудо­вого законодавства.

Фахівці управління торік провели 34 спеціальних розсліду­вання нещасних випадків на виробни­цтві, в яких беруть участь і представни­ки профорганізацій, зокрема в опиту­ванні свідків, огляді місця настання нещасного випадку, підготовці висно­вків. Представники управління Держпраці та ФПО разом обстоюють права потерпілого.

Під час засідання прийнято спільне рішення та визначено напрями подаль­шої співпраці.

Марія ІВАНОВА

 

ПРОФСПІЛКА ГОТОВА ТЕБЕ ЗАХИСТИТИ

Чернівецька обласна рада профспілок провела обласний молодіжний профспілковий конкурс се­ред студентських колективів вишів III–IV рівня акредитації під назвою «Профспілка готова тебе захистити» на краще знання трудового права.


М ета заходу – активне залучення студентської мо­лоді до вивчення можливостей професійного руху у захисті прав та інтересів найманих працівників, забезпечення якісного та змістовного студент­ського дозвілля, підвищення рівня професійної та гумані­тарної підготовки студентів, налагодження ділових і про­фесійних контактів між профспілками області та студент­ськими колективами.

Конкурс відкрив виступ голови Чернівецької облпрофради Володимира Шкварковського.

До складу журі конкурсу входили представники вишів м. Чернівці, а головою журі було обрано заступника началь­ника відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Чернівецькій області Валентину Панчишину.

Команди показали добрі знання трудового законодавства, відповідаючи швидко та змістовно, розкриваючи питання настільки, що зазначали не тільки законодавчі акти, а й но­мери статей окремих законів.

Переможцем конкурсу «Профспілка готова тебе захистити» стала команда Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (капітан команди Юлія Федюк), друге місце посіла команда Буковинського фінансово-юридично­го університету (Ярослав Кушнір), третє місце здобула ко­манда Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу (Юліан Стрійський).

Переможці отримали грошову винагороду, кубок, диплом і почесні грамоти президії Чернівецької облпрофради.

Відділ оргроботи і загальних питань ОРП

 

З ВІДКРИТИМ СЕРЦЕМ ДО ДІТЕЙ

У центрі мальовничого прибузького села Гру­зевиця милує око селян і його гостей територія загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів. Вона була збудована ще в далекому 1934 році, має давні традиції та є однією з найкращих не тіль­ки в районі, а й регіоні загалом. Очолює педа­гогічний колектив школи Надія Ткачук – ви­пускниця цього навчального закладу.

П ісля закінчення школи Надія Воло­димирівна вступи­ла до Кам’янець- Подільського державного педагогічного інституту на математичний факуль­тет, уже вчителем матема­тики повернулася знову в рідну школу. Вона стала улюбленим наставником для своїх вихованців, від­даючи їм серце і душу, роз­криваючи дивосвіт мате­матичних теорем.

Грузевицька ЗОШ І–ІІІ сту­пенів – це своєрідна респу­бліка, де вчителі та учні спільно творять майбутнє; це велика родина, в якій на­вчаються 164 учні і яка має свій ритм існування, захо­плюючи новизною. На­вчально-виховний процес забезпечують 20 педагогіч­них працівників, 10 з яких присвоєно педагогічне звання «старший учитель», 2 учителів-методистів, 10 педагогів вищої кваліфіка­ційної категорії, 2 відмін­ників освіти України. Ди­ректор, педагогічний ко­лектив раді за своїх вихо­ванців, котрі успішно реа­лізуються в цьому непро­стому житті. Учні стають призерами районних, об­ласних олімпіад, творчих конкурсів.

У школі функціонують 11 на­вчальних кабінетів і клас­них кімнат, спортзал, два комп’ютерних класи, під’єднані до мережі Інтер­нет, шкільна бібліотека з просторим читальним за­лом. Діти тут мають можли­вість розвивати свої здібнос­ті в різноманітних гуртках – предметних і народної твор­чості, відшліфовувати свою вправність у спортивних секціях тощо. Вони щорічно стають переможцями район­ної спартакіади.

Головна мета педагогів – сприяння розвитку інтелек­туальних і творчих здібнос­тей кожного учня, вихован­ня почуття патріотизму до своєї Батьківщини, села, по­ваги до національних тради­цій, відповідальності, дис­циплінованості та підви­щення вимогливості до себе, своїх вчинків. Кожен на­ступний навчальний рік спо­нукає на нові творчі пошу­ки, відкриває нові таланти.

За словами Надії Володи­мирівни, в навчальному за­кладі склалися тісні взає­мовідносини школи, сім’ї та громадськості.

У здобутках педагогів Гру­зевиці вагома частка нале­жить профспілковому комі­тету, очолюваному вчите­лем Ольгою Басистою. Тіс­на співпраця дирекції та профкому сприяє мобіль­ній, ефективній діяльності закладу. Щорічно тут укла­дається колективний дого­вір, в якому значне місце приділено соціальному за­хисту працівників школи.

У Надії Ткачук є нові заду­ми, ідеї, плани, які обов’язково здійсняться. Бо вона – людина слова і діла.

Валерій МАРЦЕНЮК

НОВИНИ

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання