« на головну 02.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ – КЛЮЧОВЕ ЗАВДАННЯ ПРОФСПІЛОК

ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ – КЛЮЧОВЕ ЗАВДАННЯ ПРОФСПІЛОК

Непросте питання ролі профспілок у сучасних умовах обговорю­валося на засіданні ради Федерації профспілок області. Захища­ючи права спілчан на працю, її безпечні та здорові умови, гідну зарплату, профспілкам довелося задіяти весь арсенал впливу: від переговорного процесу в рамках соціального діалогу до масових вуличних протестних дій. Торік двічі профактив регіону брав участь у всеукраїнських акціях протесту профспілок. По-різному оцінюються їх результати. Звісно, хотілося вагоміших досягнень, але й марними профспілкові зусилля назвати не можна.

Я к зазначив голова ФПО Максим Баланенко, під тиском профспі­лок Уряд затвердив оновлені на­бори для розрахунку прожитково­го мінімуму, які не переглядались більше 15 років і про які вже соромно було говори­ти. Підписано нову Генеральну угоду, бо норми раніше діючої безнадійно застаріли й було дуже проблематично їх застосовува­ти в колективних переговорах. Нарешті від­новлено соціальний діалог, і профспілки мають змогу систематично спілкуватись із Прем’єром і висловлювати свої пропозиції. На їх вимогу підвищено мінімальну зарплату до рівня фактичного прожиткового мінімуму. Суттєво підвищено зарплату держслужбовцям і працівникам органів са­моврядування. Проте не вдалось домогтися основного – знизити ціну на газ. Це питан­ня не підтримано ні Урядом, ні парламен­том, тому запропоновано від імені ради звернутися до ВРУ, народних депутатів від Кіровоградщини щодо прискорення роз­гляду законопроектів № 5321 «Про внесення змін до Податкового кодексу України» і № 2677 «Про внесення змін до статті 16 ЗУ «Про ціни і ціноутворення», якими перед­бачається взаємодія уповноважених орга­нів, які здійснюють державний контроль у сфері ціноутворення, із профспілками.

Масштабне зростання цін і тарифів на основні товари відбувається попри катего­ричну незгоду профспілок. За даними Держстату, в структурі витрат на продукти харчування та «комуналку» витрати скла­дають 71,4%. Це при тому, що середня зарплата в області торік склала лише 3974 грн. Наслідки низької зарплати: торік майже на 3,5 тис. зменшилась чисельність штатних працівників, а вони сплачували податки, наповнювали бюджети. У 2016 році обласна тристороння соціально-економічна рада прийняла рішення про проведення роботи щодо підвищення зарплати в області не менш ніж на 35%. Фактично цей показник склав лише 21%. У цьому році профспілкова сторона наполягатиме на виконанні при­йнятого рішення в порядку контролю. В об­ласті розпочалася колдоговірна кампанія, тож завдання профспілок – віднайти резер­ви для забезпечення гідної зарплати.

Турбують профлідера області випадки, коли роботодавці намагаються позбутися профорганізацій, аби не укладати колдого­вори, а своїми наказами встановлювати роз­міри зарплати. Стали масовими випадки відмови роботодавців від галузевих угод, мовляв, не брав участі у підписанні угоди.

Відсутні переглянуті галузеві угоди, які є фундаментом колдоговорів. Сьогодні в трудових колективах дуже напружена си­туація: незрозумілі реформи, дорожнеча. Люди – на межі зриву.

Тому члени ради вирішили, що назрі­ла гостра необхідність постійного взаєм­ного інформування, обміну досвідом ро­боти і боротьби, донесення до Президен­та, Кабміну правдивої ситуації про ре­зультати законодавчих змін в оплаті пра­ці, реалізації реформ.

І ще одне завдання окреслив Максим Ба­ланенко: посилення громадського контро­лю за виконанням законодавства про під­вищення соціальних стандартів. «У цьому напрямку маємо намір тісно співпрацюва­ти з управлінням Держпраці в області», – наголосив профлідер.

Рада прийняла постанову, якою визна­чено першочергові заходи членських орга­нізацій щодо відновлення та забезпечення конституційних прав спілчан.

Марія ІВАНОВА

 

МАКСИМ БАЛАНЕНКО, ГОЛОВА ФПО :

« Нинішня колдоговірна кампанія буде надскладною , тож завдання профорганів зберегти існуючі гарантії працівників в оплаті праці і співвідношення між кваліфікованою та некваліфікованою працею, не допус­ тити зниження вартості соціального пакета » .

 

МАКСИМАЛЬНО ЗАХИСТИТИ ПРАВА СПІЛЧАН

У рамках підготовки до пленуму Чернівецької обласної ради профспілок відбулася робоча зустріч членів президії облпрофради з представниками влади та Центру регіонального розвитку місцево­го самоврядування. Головне питання, що розглядалося, – робота облпрофради, її членських орга­нізацій в умовах реалізації Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

У заході взяли участь за­ступник керівника апарату облдержадмі­ністрації Олександр Шкурідін, відповідальні пра­цівники департаментів облас­ної державної адміністрації та директор Центру регіонально­го розвитку місцевого самовря­дування Тетяна Татарчук.

У своєму виступі голова об­ласної ради профспілок Володи­мир Шкварковський зазначив, що в умовах децентралізації вла­ди та створення об’єднаних тери­торіальних громад головний прі­оритет діяльності облпрофради, її членських організацій – збере­ження цілісності та єдності галу­зевих ланок профспілок, їх орга­нізаційної структури, недопу­щення необґрунтованої ліквіда­ції первинок у процесі оптиміза­ції мережі закладів ЖКГ, бю­джетної сфери, АПК. Президії, членським організаціям облпрофради, районним, міським організаціям галузевих профспі­лок, районним радам з координа­ції діяльності профорганізацій потрібно активізувати роботу щодо налагодження дієвих кон­тактів з представницькими орга­нами ОТГ для здійснення гро­мадського контролю за дотри­манням трудових прав і соціаль­них інтересів членів профспілок, збереження профчленства відпо­відно до статті 1 ЗУ «Про профе­сійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Тетяна Татарчук поінформу­вала присутніх про роботу Цен­тру регіонального розвитку са­моврядування щодо створення об’єднаних територіальних гро­мад, їхні переваги, проблеми та шляхи їх вирішення, а також підтримала пропозицію на умо­вах соціального партнерства налагодити дієві контакти з представницькими органами ОТГ, надавати керівникам гро­мад та структурним підрозді­лам їх виконкомів консульта­тивну допомогу у вирішенні ор­ганізаційних та юридичних пи­тань трудового колективу.

У ході обговорення члени пре­зидії облпрофради внесли низку пропозицій і зауважень для роз­гляду на черговому пленумі.

Олександр ТИМЧУК

 

ДІТИ ЗА БЕЗПЕКУ НА РОБОТІ

Редакція журналу «Охорона праці» за підтримки Дер­жавної служби України з питань праці, підприємств, що належать до сфери управління Держпраці, 29 вересня 2016 року оголосила VI Всеукраїнський конкурс дитя­чого малюнка «Охорона праці очима дітей» з нагоди відзначення Дня охорони праці в Україні у 2017 році.

М ета конкурсу – привернення уваги суспільства, зокре­ма дітей і молоді, до проблем у сфері охорони праці.

У Головному управлінні Держпраці в Київській облас­ті 14 березня відбулося засідання організаційного ко­мітету з проведення конкурсу дитячого малюнка в м. Києві та Київській області. Члени оргкомітету підбили підсумки та ви­значили переможців. Кращі малюнки надіслані до редакції журналу «Охорона праці».

Вл. інф. Облпрофради

 

НА КОНТРОЛІ – ОХОРОНА ПРАЦІ

Співпраця профспілко­вих організацій і Дер­жавної служби з питань праці України – запору­ка успіху в спільній ді­яльності. Про це йшло­ся на нараді з питань організації роботи спе­ціальних комісій при проведенні розслідувань нещас­них випадків, професійних захворювань та стану охо­рони праці на підприємствах області.

У нараді взяли участь го­лова Федерації профспі­лок Черкаської області Петро Шевченко, на­чальник управління Держпраці у Черкаській області Олена Лаза­рєва, завідувач сектору розсліду­вання, аналізу, обліку аварій і ви­робничого травматизму та ін­спектування управління Ірина Павленко, технічний інспектор праці Сергій Калюжний, керівни­ки галузевих профоб’єднань профспілок, інші посадові особи.

Голова ФПО Петро Шевченко за­кликав до запровадження євро­пейського досвіду, застосування інноваційних підходів у розумін­ні профілактики і запобігання нещасним випадкам. Він зазна­чив, що в сучасних умовах ефек­тивним заходом запобігання ви­робничому травматизму мають стати превентивні заходи.

Олена Лазарєва в своїй доповіді торкнулася основних проблем у сфері охорони праці на підприєм­ствах області. Одна з них – вста­новлення відповідальності робо­тодавця і робітника за забезпе­чення та гарантування безпеки праці. Вона закликала покращи­ти взаємне інформування сторін про випадки порушення трудово­го законодавства, приділити до­статню увагу аналізу причин найбільш характерних порушень законодавства про працю.

Завідувач сектору розслідуван­ня, аналізу, обліку аварій і вироб­ничого травматизму та інспекту­вання управління Ірина Павлен­ко докладно зупинилася на роз­слідуванні трьох нещасних ви­падків, які сталися восени мину­лого року та цієї зими на підпри­ємствах регіону.

Сергій Калюжний звернув увагу на недостатній рівень підготов­леності представників профко­мів первинної ланки та необхід­ність проведення їх навчання.

Вл. інф. ФПО

 

КОЛДОГОВОРИ Й УГОДИ – ТІЛЬКИ ДЛЯ ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ

Об’єднання профспілок Львівщини зібрало свій актив на раду для обговорення подальшого розви­тку профспілкового руху в області в 2017 році. Адже саме цього року відзначатиметься 200-річчя утворення першої профспілкової організації на українських землях.


П рисутність 127 членів ради із 158 обраних серед 28 галузевих профорганізацій за­свідчила: людям є, що сказа­ти і про що запитати. Робото­давців на раді представляв Зеновій Бермес, людина з ак­тивною громадянською та фа­ховою позицією.

Водночас учасники зібран­ня висловили невдоволення відсутністю такого поважно­го партнера профспілок із со­ціального діалогу, який по­кладено в основу розбудови демократичного суспільства, як влада. Це дало підстави го­ловам обласної організації профспілки держустанов Ми­рону Іванківу та профспілки фінансово-банківських уста­нов Оксані Андрусів зауважи­ти, що таким чином соціаль­не партнерство зводиться до імітації процесу, свого часу нав’язаного владою, і гри в за­хист соціальних інтересів, що не передбачає бажаного ре­зультату для обох сторін. Тож постає питання: чого ми до­моглися від влади і олігархів?

Свою думку із цього при­воду висловив і голова облас­ної організації профспілки працівників житлово-кому­нального господарства, міс­цевої промисловості, побуто­вого обслуговування Богдан Козло, який наголосив: влада повинна чути народ, якщо хоче позитивних змін і ре­форм у суспільстві, має шука­ти в цьому спільників, а не іг­норувати їх. А профлідери, в свою чергу, – чути голос пер­винок і пересічних спілчан. Тоді відбудеться поступ у державі загалом і громад­ській профспілковій органі­зації – зокрема. Тим паче в тій, як зазначив у своїй допо­віді голова Об’єднання проф­спілок Львівщини Роман Дацько, яка має свою ідеоло­гію. Ця ідеологія базується на захисті соціальних інтересів людини праці і солідарності в цих діях найчисельнішого загону творців матеріальних і духовних благ.

Важкі і неординарні про­цеси в суспільстві – воєнні дії на сході країни, потоки пере­селенців, про які говорив го­ловний доповідач, не можуть бути постійним виправдан­ням падінню економіки, втраті робочих місць, висо­ким податкам, що нищать ві­тчизняного товаровиробни­ка. З приводу однієї з таких проблем – непосильних ста­вок на нерухоме майно, учас­ники зібрання прийняли Звернення до депута­тів Львівської місь­кої ради. Як само­му зверненню, так і власне профспілкам бракує рішу­чих і радикаль­них дій. Про не­обхідний кон­структив соці­ального партнер­ства наголошував у своєму виступі го­лова обласної органі­зації профспілки праців­ників культури Михайло Підгурський, зокрема щодо нових партнерів – об’єднаних територіальних громад. Про­блема в тому, що чимало з 88 утворених ОТГ є економічно неспроможними. Не передба­чивши в процесі територіаль­ної реформи їх обов’язкову фінансову спроможність, зо­крема комплекс послуг і зобов’язань, які мають нада­вати в сфері бізнесу, освіти, охорони здоров’я, культури, ці території прирекли на за­непад і безправ’я людей. Їх законодавча база часто су­перечить іншим законам і Конституції України. Про со­ціальні преференції спілчан і мешканців ОТГ профспілки мають дбати і домагатися відповідного цивілізованого рівня проведення реформ.

Досягненнями ОПЛ за ми­нулий рік його голова Роман Дацько назвав вступ до Об’єднання нових організа­цій, зокрема профспілки Збройних сил, яка налічує по­над 4 тис. спілчан, створення солідарного, тобто страйково­го, фонду, захист інтересів спілчан у судах – із 136 проце­сів за участю профспілкової адвокатури винесено 109 пози­тивних рішень. Набувають не­формального значення угоди та колективні договори, пра­цює комісія з підготовки про­екту нового закону про ці до­кументи. Профспілки на всіх рівнях – від первинних органі­зацій до ФПУ – домагаються внесення статті про поширен­ня дії цих документів, зокре­ма в частині виплати зарплат, допомог, додаткових відпус­ток та інших преференцій, тільки на членів профспілки. Голови обласних організацій профспілок охорони здоров’я та працівників освіти Юрій Білий і Марія Яцейко конста­тували: закон має передбача­ти обов’язковість укладення угод і колдоговорів на кожно­му підприємстві, в установі й організації, стороною яких має бути тільки профспілка – єдина представницька на дер­жавному рівні узаконена від­повідальна сторона.

Обґрунтування необхід­ності такого рішення виклав у своєму виступі і представ­ник теркому вугільників Ярослав Стельмащук. До сло­ва, приклад з міжнародної практики: в Канаді, якщо профспілка досягає результа­ту та реалізації пунктів під­писаних угод, за те, щоб ско­ристатися ними, платять усі члени трудового колективу.

З короткою інформацією про скромні результати рефор­мування фондів соцстраху ви­ступив голова виконавчої ди­рекції Львівського відділення Фонду соцстраху з тимчасової втрати працездатності Ігор Луцишин. Упровадження страхової медицини, вочевидь, відкладе­но на невизначену перспективу. Вод­ночас профспіл­ки та страхови­ки, які й досі сплачують вне­ски до фонду, болісно відреа­гували на втрату можливості отри­мання санаторно- куротного лікуван­ня та дитячого оздо­ровлення за кошти соц­страху. Роман Дацько допо­вів членам ради про зустріч представників ФПУ із спіке­ром парламенту Андрієм Па­рубієм. Для Голови Верховної Ради було відкриттям, що Український парламент прого­лосував за позбавлення людей можливості оздоровлення за кошти соцстраху та припинен­ня фінансування студентських санаторіїв-профілакторіїв... То, може, профспілкам варто продовжити боротьбу за ці по­зиції? У Верховній Раді, зазна­чив профлідер, є 40 депутатів від нашого регіону, Міністер­ство економічного розвитку очолює Степан Кубів, якого свого часу часто можна було бачити в Об’єднанні профспі­лок Львівщини. Можливо, по­трібно частіше та наполегливі­ше нагадувати їм про інтереси пересічних громадян, які на різних рівнях, різними засоба­ми зобов’язані відстоювати і вони, і профспілки?

Ольга ЛОБАРЧУК

 

ТРИВАЄ СПІВПРАЦЯ З ОТГ

27 лютого відбулася робоча зустріч голови Феде­рації профспілок Рівненської області Миколи Шершуна з головами Радивилівської та Козинської об’єднаних територіальних громад.

У ході зустрічі відбувся обмін думками та досягнуто взаєморозуміння між адміністрацією ОТГ та проф­спілками. Зокрема, було підписано Угоду про співпрацю між Федерацією профспілок Рівненської об­ласті та Радивилівською і Козинською громадами. На черзі – підписання угод з Деражненською і Бабинською ОТГ.

Інформаційно-аналітичний центр ФПО

 


ПРО РІК ПЕРВИНКИ – ПРОФАКТИВУ

Про роль пер­винки у сучас­ному профспіл­ковому русі та дії профспілок із захисту прав та інтересів пра­цюючих ішлося на зустрічі з го­ловами первин­них профорга­нізацій м. Мука­чева і Мукачів­ського району. Ця ділова конструктивна розмова з профакти­вом, в якій взяли участь голови обласних орга­нізацій галузевих профспілок, відбулася в рам­ках заходів щодо відзначення Року первинної профспілкової організації.

П рактичні рекомен­дації профспілко­вим активістам щодо колдоговірної, фінансової роботи, охорони праці, організаційно-статут­ної діяльності профоргані­зацій надали працівники апарату Закарпатської облпрофради Тамара Гурзан, Віктор Кацеба та ін. Висту­паючи перед профактивом, голова Закарпатської облпрофради Володимир Фленько акцентував увагу на діях профспілок різних рівнів щодо відстоювання прав та інтересів працюю­чих, зокрема ефективності соціального діалогу з орга­нами влади і роботодавця­ми, проведення всеукраїн­ських профспілкових акцій протесту, необхідності більш рішучого захисту тру­дових прав спілчан у зв’язку із законодавчими змінами в оплаті праці тощо. За слова­ми профлідера, в усіх цих питаннях своє вагоме слово мають сказати первинні профорганізації – основа профспілкового руху.

Учасники зібрання прийня­ли резолюцію, в якій викла­дено вимоги первинних профорганізацій до Прези­дента, Верховної Ради, Кабі­нету Міністрів України та роботодавців.

На закінчення Володимир Фленько вручив відзнаку обласної ради профспілок голові профкому Мукачів­ської ЦРЛ, члену облпроф­ради Омеляну Решетарю за особистий внесок у розви­ток профспілкового руху та з нагоди ювілею.

Сергій БАРАНЧИКОВ

Фото автора

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання