« на головну 22.05.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1002)
16
Травень
 
Інтерв’ю
 
Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»

Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПЕРЕЙМАЛИ ДОСВІД ПЕРШОПРОХІДЦІВ

ПЕРЕЙМАЛИ ДОСВІД ПЕРШОПРОХІДЦІВ

15–16 лютого у Федерації профспілок Рів­ненщини працювала постійна комісія Федерації профспілок України з питань організаційної роботи та розвитку проф­спілкового руху. Члени цієї комісії – проф­спілкові діячі, представники різних облас­тей України, голови центральних комітетів та обласних галузевих профоб’єднань.

Рівненщину, як географічний майданчик, обрали невипад­ково. Напрацювання місце­вого профактиву з питань децентралізації та співпраця з де­путатами, яка триває вже не пер­ший рік, – позитивний досвід, який може бути перейнятий іншими регіонами.

У перший день засідання члени комісії розмірковували, якою ж має бути діяльність профорганізацій в умовах децентралізації влади й утворення об’єднаних територіаль­них громад. У ході дискусій народи­лася консолідована думка, викладе­на в Рекомендаціях щодо особливос­тей діяльності в умовах децентралі­зації влади та створення об’єднаних територіальних громад, що будуть представлені на роз­гляд Президії та Ради ФПУ.

Засідання постійної комісії Ради ФПУ вів її голова, очіль­ник Профспілки працівників автомобільного та сільсько­господарського машинобуду­вання України Василь Дуд­ник. Про хід реалізації рефор­ми місцевого самоврядування та децентралізації влади, яка перед­бачає передання значної частки по­вноважень і ресурсів на рівень тери­торіальних громад, дії профспілок у цих умовах поінформував присут­ніх заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий. В обговоренні взяли участь голова Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок Віталій Дубіль, голова Об’єднання профспілок Львівщини Роман Даць­ко, голова Дніпропетровської облас­ної організації профспілки охорони здоров’я Людмила Валевська, ди­ректор Центру розвитку місцевого самоврядування в Рівненській об­ласті Руслан Сивий.

Накопиченим досвідом утворен­ня нових профорганізацій у ново­створених громадах Рівненщини поділилася з присутніми заступ­ник голови ФПО Марія Рожко. «На сьогодні, – зазначила вона, – осно­вне своє завдання ФПО вбачає у турботі про кожного члена проф­спілки, збереженні цілісності та єдності галузевих організаційних ланок профспілки, недопущенні необґрунтованої ліквідації перви­нок у процесі оптимізації мережі закладів ЖКГ, бюджетної сфери, АПК. Президія ФПО прийняла По­ложення про створення координа­ційної ради представників профор­ганізацій об’єднаної територіаль­ної громади. Такі координаційні ради вже створені в трьох ОТГ, об­рано їхніх голів, роботу яких коор­динує Федерація профспілок облас­ті. Отже, профспілки в ОТГ області будуть зміцнені в своїй організа­ційній побудові і по вертикалі, і по горизонталі, що забезпечить вну­тріспілкову дисципліну і ціліс­ність їх структури».

Схвалено досвід роботи ФПО щодо співпраці з депутатами всіх рівнів. Про це в своєму виступі на за­сіданні комісії розповів голова Фе­дерації профспілок Рівненщини Ми­кола Шершун. Він, зокрема, зазна­чив: «Співпраця ФПО та депутат­ського корпусу охоплює практично всі аспекти діяльності спілчан об­ласті. Федерація профспілок області працює насамперед над виконанням зобов’язань Територіальної угоди із соціально-економічних питань на 2015–2017 роки. І в цій своїй діяльнос­ті відчуває, що це вірний шлях вза­ємодії представників законодавчої гілки влади і профспілок, для яких найважливішим є дієвий захист кожної працюючої людини. А для його досягнення треба діяти спільно та рухатися в одному напрямі».

Наступного дня профспілковці завітали до Бугринської територі­альної об’єднаної громади, де на місці познайомилися з її роботою.

Про перші перемоги та трудно­щі в роботі громади та співпрацю з профспілками області гості з ФПУ почули з перших вуст. Голова гро­мади Сергій Пилипчук, молодий, прогресивний керівник, поділився думками про місцеві щоденні справи та турботи. Він не цураєть­ся роботи, створив надійну коман­ду однодумців, які хочуть і можуть працювати на благо громади. Роз­повів голова і про тісну співпрацю з профспілками, подякував за до­помогу Федерації профспілок Рів­ненщини, головам галузевих обко­мів, які працювали в громаді, допо­магали порадами і справами.

Отож, в Бугринській ОТГ є проф­спілкові первинки різних галузей, об’єднані координаційною радою, голову якої, до слова, обрали тут же, під час візиту до Бугрина, за участю широкого загалу профспілковців з усієї України, рішення це під­тримали спільно. Головою ко­ординаційної ради в цій гро­маді став представник проф­спілки держустанов. Як до­каз порозуміння між грома­дою та профспілками було підписано Угоду про співпрацю між ФПО та Бугрин­ською ОТГ.

Після відвідин Бугрин­ської громади члени комісії зустрілися з профактивом м. Острог. Зустріч ця відбулася в стінах Острозької академії. Перед гостями виступив ректор академії Ігор Пасічник, який розповів про історію закладу, його відродження та здобутки.

Відбулася презентація Дансько- українського проекту, що розпочав­ся у 2015 році та триватиме до груд­ня 2017-го. Для участі в ньому член­ськими організаціями було делего­вано 60 представників з усіх галу­зей та регіонів України. Про проект, його цілі та завдання розповів член Керівного комітету ФПУ, голова Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок Віталій Ду­біль. Своїми враженнями від участі в проекті поділилася член першої групи, голова первинної профорга­нізації працівників Соснівського лісового господарства Ірина Рибак.

Після завершення офіційної час­тини візиту гості Рівненщини озна­йомилися з величним містом Ост­рог, відомим на всю Європу універ­ситетом «Острозька академія», по­спілкувалися із студентством та керівництвом закладу.

Інформаційно-аналітичний центр ФПО

 

ПІДПИСАНО УГОДУ ПРО СПІВПРАЦЮ

З метою налагодження дієвої співпраці шляхом ве­дення відкритого соціального діалогу вперше укладено Угоду про співпрацю між Ужгородською міською радою та Закарпатською обласною радою профспілок терміном на 5 років.

Предметом цієї угоди є врегулювання вза­ємних інтересів сто­рін, основних умов і порядку партнерства у вирі­шенні трудових і соціально- економічних інтересів пра­цюючих – членів профспі­лок. Документ передбачає як спільні зобов’язання сто­рін, так і окремо кожної з них. Серед спільних зобов’язань – вирішення проблем соціально-економічного роз­витку міста, підтримка ві­тчизняного виробника, реа­лізація комплексу заходів щодо розвитку пріоритет­них галузей економіки, зрос­тання добробуту населення міста, а також захист інтересів профорганізацій різ­них галузей, у тому числі за допомогою депутатських звернень і запитів.

Угоду підписали Ужгород­ський міський голова Бог­дан Андріїв і голова Закар­патської облпрофради Воло­димир Фленько.

У своєму виступі Богдан Ан­дріїв наголосив, що у міськраді активно залучатимуть представників галузевих профспілок до підготовки і розробки програм соціаль­но-економічного розвитку окремих галузей економіки, розглядатимуть усі пропози­ції профспілок різних рів­нів, а також відповів на за­питання, які хвилюють профактивістів.

Як зазначив Володимир Фленько, розвитку соціально­го діалогу в області сприяти­ме проведення Днів облпроф­ради на місцях, у ході яких профспілки активно співпра­цюватимуть з місцевою вла­дою у вирішенні соціально- економічних питань.

Сергій БАРАНЧИКОВ

 

АГРАРІЇ РЕГІОНУ ЗУСТРІЧАЮТЬ ВЕСНУ

Прийдешньої весни перед аграріями Луганської області постали серйозні завдання. Свій внесок у відновлення агропромислового комплексу на Лу­ганщині, зокрема в прифронтовому Станично- Луганському районі, робить профспілка праців­ників АПК. Саме тут розгорнула свою роботу об­ласна рада профспілки, яку очолює ветеран профруху Олексій Костильов.

Напередодні весни ак­тивісти профспілки АПК з районів, аж до самої глибинки, представники переробників сільськогосподарської про­дукції зібралися в ниніш­ньому адміністративному центрі Луганщини – м. Сєвє­родонецьку, щоб скоордину­вати свої зусилля, обміняти­ся досвідом, повчитися су­часним методам роботи. Про те, що робиться і буде зро­блено для збереження, роз­витку трудового потенціалу галузі розповіла заступник голови всеукраїнського га­лузевої профспілки Світла­на Самосуд. Представники державних органів повідо­мили про заходи з підтрим­ки вітчизняного АПК, а кон­сультанти з міжнародних профорганізацій провели семінарські заняття.

Діловий характер носила й зустріч з головою нещодав­но відродженої Федерації профспілок Луганської об­ласті Валерієм Чернишем. Він очолює і профком Сєвє­родонецького об’єднання «Азот», який нині відновлює випуск мінеральних добрив. Однак українська хімічна промисловість зіткнулася із значними проблемами у ви­робництві та реалізації цієї продукції. У їх вирішенні за­цікавлені і хіміки, й аграрії. Тепер вони мають намір дія­ти спільно, в рамках своєї Федерації. Профспілка спри­ятиме внутрішньообласній кооперації, партнерству різ­них господарств і підпри­ємств, активно захищатиме трудові права та соціальні гарантії працівників АПК. З цією метою в області підпи­сано кілька меморандумів.

Семен ПЕРЦОВСЬКИЙ

 

ЗНАЙШЛИ СВОЄ МІСЦЕ У ВАЖЛИВІЙ СПРАВІ

Сьогодні на Дніпропе­тровщині діють 34 об’єднаних територі­альних громади, а ще кілька десятків готу­ються до роботи в но­вому форматі.

Одну з перших гро­мад області було створено ще 2015 року на базі сели­ща Слобожанське та села Степове Дніпропетровського району. За цей час бюджет громади (до неї входять по­над 14 тис. жителів) збіль­шився в рази, що дозволило реалізувати кілька масштаб­них проектів з ремонту доріг і прибудинкових територій, початкової та середньої шко­ли, утеплення будинків, бу­дівництва дитячих та спор­тивних майданчиків. Було також зведено сучасний ди­тячий дошкільний заклад «Дивосвіт» на 800 місць, який минулого року відкрив Пре­зидент України Петро Поро­шенко. У громаді розроблено стратегію, що передбачає со­ціально-економічний розви­ток, створення для жителів комфортних умов життя та активізацію їхньої участі в спільних справах. Плідно співпрацює Слобожанська ОТГ і з профорганізаціями підприємств та закладів, роз­ташованих на її території.

Про все це розповів голова громади Іван Камінський на організованому за сприяння облпрофоб’єднання у Будин­ку профспілок семінарі для керівників ОТГ із питань со­ціального та міжнародного партнерства у розробці та ре­алізації стратегій розвитку.

Голова облпрофоб’єднання Віталій Дубіль, привітавши учасників заходу, зазначив, що профспілки активно долу­чились до процесів реформу­вання всіх сторін нашого жит­тя. Не залишились вони й осторонь роботи щодо розви­тку місцевого самоврядуван­ня. Зокрема, профорганізації освітян, медиків, держслуж­бовців, працівників культури та ін. співпрацюють з ново­створеними громадами в пи­таннях розвитку інфраструк­тури, соціально-економічного і правового захисту населен­ня, працюючих членів проф­спілок. Кілька спільних захо­дів уже було проведено на рів­ні облпрофцентру, який плід­но співпрацює у цих питаннях з Центром розвитку місцевого самоврядування. І вже є чима­ло позитивних результатів.

Правда, виникають і про­блеми, що стосуються діяль­ності профспілок. Щоб їх подо­лати, нещодавно головам 34 громад було надіслано спіль­ний лист від керівництва облпрофоб’єднання та Центру розвитку місцевого самовря­дування, де окрім пропозицій щодо співпраці у питаннях со­ціального та правового захис­ту населення йдеться й про не­обхідність запобігання лікві­дації у процесі реформ первин­них профорганізацій.

«У процесі децентраліза­ції виникає чимало питань, – розповідає учасник семіна­ру, голова Дніпропетровсько­го райкому профспілки пра­цівників освіти і науки Надія Грищенко. – У нашому районі нині діють три об’єднаних громади: Слобожанська, Но­воолександрівська та Сур­сько-Литовська. З усіма під­тримуємо ділові відносини. Особливо із слобожанцями, які багато роблять для під­тримки закладів освіти, їх фі­нансового та матеріального забезпечення. Так, на почат­ку цього року за підтримки керівництва громади було вирішено всі питання щодо підвищення мінімальної зарплати працівникам дитя­чих дошкільних закладів».

Загалом у семінарі взяли участь близько 20 представни­ків профспілок усіх рівнів. Ра­зом з керівниками громад вони отримали чимало корис­ної інформації, в тому числі з досвіду роботи щодо розвитку громад у Німеччині.

Підбиваючи підсумки се­мінару, голова Центру розви­тку місцевого самоврядуван­ня Олена Тертишна звернула увагу керівників громад на необхідність посилення співпраці з діючими на їхніх територіях галузевими проф­спілковими структурами, що сприятиме забезпеченню життєдіяльності громад.

Віктор КОВРИГА

 

НА РІВНІ ГРОМАД СТВОРЕНО ПЕРШІ ОСВІТЯНСЬКІ ПЕРВИНКИ

Протягом 2015–2016 років у регіоні утворено 16 об’єднаних територіальних громад, у влас­ність яких передано розташовані на їхній тери­торії навчальні заклади. Громади створюють власні відділи освіти.

Ще в лютому 2016 року управлінням освіти і науки ОДА спільно з об­ласною організацією Проф­спілки працівників освіти і науки України були напра­цьовані та викладені в листі до територіальних громад Методичні рекомендації щодо передачі, реалізації і розмежування повноважень у сфері загальної середньої освіти РДА і ОТГ, де викла­дено основні питання, пов’язані з трудовими відно­синами під час передання закладів громадам.

Передання дошкільних, за­гальноосвітніх і позашкіль­них навчальних закладів у власність ОТГ зумовила не­обхідність створення проф­спілкової структури на їх­ньому рівні. Першим кро­ком у цьому напрямі стало ініціювання президією обко­му профспілки у вересні 2016 року змін до статуту, які б дозволили створювати профорганізації на рівні ОТГ. Пленумом ЦК профспілки такі зміни було схвалено.

Обговоривши перспективи профспілкової структури, члени президії дійшли ви­сновку про необхідність створення на базі громад профорганізацій із статусом первинних. Запропоновано розпочати створення перви­нок з Парафіївської ОТГ Іч­нянського району та Деснян­ської, Кіптівської, Остер­ської ОТГ Козелецького ра­йону й у разі прийняття по­зитивного рішення забезпе­чити консультаційний су­провід цього процесу.

Першою громадою, де ство­рена нова структура, стала Кіптівська. Головою профор­ганізації обрано Надію Бо­бруйко. Наступними були профорганізації на терито­рії Парафіївської, Деснян­ської та Вертіївської ОТГ. Новостворені організації отримали можливість по­вноцінно вести соціальний діалог з керівниками громад та органами управління освітою, законодавчо захи­щати права та інтереси спіл­чан, що працюють у на­вчальних закладах, розта­шованих у цих громадах.

На сьогодні створення орга­нізацій триває.

Вл. інф. облпрофорганізації ППОіНУ

 

З ДИПЛОМОМ – У ТРУДОВЕ ЖИТТЯ!

Днями у Вищому професійному училищі № 25 м. Хмельницького відбувся черговий випуск. Дипломи кваліфікованого робітника отримали випускники за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, діловод, адміністратор, касир (ор­ганізації, підприємства, установи). Дипломи молодшого спеціаліста здобули випускники з діловодства та комерційної діяльності.

Того ж дня поповни­ли лави робітників і оператори з оброб­ки інформації та програмного забезпечен­ня. Майбутня робітнича зміна та фахівці отрима­ли також сертифікати про набуття навичок роботи із спеціальним програмним забезпеченням.

Випускників 2017 року те­пло привітали виконувач обов’язків директора учи­лища, заступник директо­ра з навчально-виробни­чої роботи, кандидат пе­дагогічних наук Олена За­гіка, заступники директо­ра Володимир Варцаба і Наталія Кочаток, голова профкому Наталія Сала­бай, керівник фізичного виховання Віктор Окар­ський, батьки та гості.

За словами старшого майстра Любові Пархо­мюк, під час проходжен­ня переддипломної прак­тики на підприємствах, установах, фірмах їхні ке­рівники залишилися за­доволені вихованцями училища, тому більшість випускників працевла­штуються за місцем прак­тики. Багато хто планує продовжити навчання у вишах.

На завершення відбувся концерт художньої само­діяльності навчального закладу, в якому активну участь взяли не тільки ви­хованці училища, а й їхні наставники.

Валерій МАРЦЕНЮК

 

ПРОФСПІЛКА – ТВІЙ ЗАХИСТ

Уже традиційно в перші місяці нового року проведено зустрічі профлідерів Нововорон­цовської районної профорганізації праців­ників держустанов. Так, 3 лютого 2017 року на базі районної селищної ради відбувся се­мінар-навчання для голів первинок на тему «Профспілка – твій захист».

У семінарі взяли участь 14 профлі­дерів районних установ, організа­цій, селищної та сіль­ських рад. У вступному слові голова райкому профспілки Олена Бриж акцентувала увагу на ролі первинних профорганіза­цій у захисті трудових, со­ціально-економічних прав спілчан. Також було підбито підсумки роботи районної профорганізації у 2016 році.

У рамках семінару відбув­ся тренінг «Життєві ре­сурси, їх поповнення та використання в профспіл­ковій роботі». На завер­шення учасники навчан­ня отримали відповіді на свої запитання.

Вл. інф. райкому профспілки працівників держустанов

НОВИНИ

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:40

21.05.2019 21:39

13.05.2019 22:29

13.05.2019 22:29

29.04.2019 00:47

29.04.2019 00:46

29.04.2019 00:45

29.04.2019 00:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання