« на головну 18.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПЕРЕЙМАЛИ ДОСВІД ПЕРШОПРОХІДЦІВ

ПЕРЕЙМАЛИ ДОСВІД ПЕРШОПРОХІДЦІВ

15–16 лютого у Федерації профспілок Рів­ненщини працювала постійна комісія Федерації профспілок України з питань організаційної роботи та розвитку проф­спілкового руху. Члени цієї комісії – проф­спілкові діячі, представники різних облас­тей України, голови центральних комітетів та обласних галузевих профоб’єднань.

Рівненщину, як географічний майданчик, обрали невипад­ково. Напрацювання місце­вого профактиву з питань децентралізації та співпраця з де­путатами, яка триває вже не пер­ший рік, – позитивний досвід, який може бути перейнятий іншими регіонами.

У перший день засідання члени комісії розмірковували, якою ж має бути діяльність профорганізацій в умовах децентралізації влади й утворення об’єднаних територіаль­них громад. У ході дискусій народи­лася консолідована думка, викладе­на в Рекомендаціях щодо особливос­тей діяльності в умовах децентралі­зації влади та створення об’єднаних територіальних громад, що будуть представлені на роз­гляд Президії та Ради ФПУ.

Засідання постійної комісії Ради ФПУ вів її голова, очіль­ник Профспілки працівників автомобільного та сільсько­господарського машинобуду­вання України Василь Дуд­ник. Про хід реалізації рефор­ми місцевого самоврядування та децентралізації влади, яка перед­бачає передання значної частки по­вноважень і ресурсів на рівень тери­торіальних громад, дії профспілок у цих умовах поінформував присут­ніх заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий. В обговоренні взяли участь голова Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок Віталій Дубіль, голова Об’єднання профспілок Львівщини Роман Даць­ко, голова Дніпропетровської облас­ної організації профспілки охорони здоров’я Людмила Валевська, ди­ректор Центру розвитку місцевого самоврядування в Рівненській об­ласті Руслан Сивий.

Накопиченим досвідом утворен­ня нових профорганізацій у ново­створених громадах Рівненщини поділилася з присутніми заступ­ник голови ФПО Марія Рожко. «На сьогодні, – зазначила вона, – осно­вне своє завдання ФПО вбачає у турботі про кожного члена проф­спілки, збереженні цілісності та єдності галузевих організаційних ланок профспілки, недопущенні необґрунтованої ліквідації перви­нок у процесі оптимізації мережі закладів ЖКГ, бюджетної сфери, АПК. Президія ФПО прийняла По­ложення про створення координа­ційної ради представників профор­ганізацій об’єднаної територіаль­ної громади. Такі координаційні ради вже створені в трьох ОТГ, об­рано їхніх голів, роботу яких коор­динує Федерація профспілок облас­ті. Отже, профспілки в ОТГ області будуть зміцнені в своїй організа­ційній побудові і по вертикалі, і по горизонталі, що забезпечить вну­тріспілкову дисципліну і ціліс­ність їх структури».

Схвалено досвід роботи ФПО щодо співпраці з депутатами всіх рівнів. Про це в своєму виступі на за­сіданні комісії розповів голова Фе­дерації профспілок Рівненщини Ми­кола Шершун. Він, зокрема, зазна­чив: «Співпраця ФПО та депутат­ського корпусу охоплює практично всі аспекти діяльності спілчан об­ласті. Федерація профспілок області працює насамперед над виконанням зобов’язань Територіальної угоди із соціально-економічних питань на 2015–2017 роки. І в цій своїй діяльнос­ті відчуває, що це вірний шлях вза­ємодії представників законодавчої гілки влади і профспілок, для яких найважливішим є дієвий захист кожної працюючої людини. А для його досягнення треба діяти спільно та рухатися в одному напрямі».

Наступного дня профспілковці завітали до Бугринської територі­альної об’єднаної громади, де на місці познайомилися з її роботою.

Про перші перемоги та трудно­щі в роботі громади та співпрацю з профспілками області гості з ФПУ почули з перших вуст. Голова гро­мади Сергій Пилипчук, молодий, прогресивний керівник, поділився думками про місцеві щоденні справи та турботи. Він не цураєть­ся роботи, створив надійну коман­ду однодумців, які хочуть і можуть працювати на благо громади. Роз­повів голова і про тісну співпрацю з профспілками, подякував за до­помогу Федерації профспілок Рів­ненщини, головам галузевих обко­мів, які працювали в громаді, допо­магали порадами і справами.

Отож, в Бугринській ОТГ є проф­спілкові первинки різних галузей, об’єднані координаційною радою, голову якої, до слова, обрали тут же, під час візиту до Бугрина, за участю широкого загалу профспілковців з усієї України, рішення це під­тримали спільно. Головою ко­ординаційної ради в цій гро­маді став представник проф­спілки держустанов. Як до­каз порозуміння між грома­дою та профспілками було підписано Угоду про співпрацю між ФПО та Бугрин­ською ОТГ.

Після відвідин Бугрин­ської громади члени комісії зустрілися з профактивом м. Острог. Зустріч ця відбулася в стінах Острозької академії. Перед гостями виступив ректор академії Ігор Пасічник, який розповів про історію закладу, його відродження та здобутки.

Відбулася презентація Дансько- українського проекту, що розпочав­ся у 2015 році та триватиме до груд­ня 2017-го. Для участі в ньому член­ськими організаціями було делего­вано 60 представників з усіх галу­зей та регіонів України. Про проект, його цілі та завдання розповів член Керівного комітету ФПУ, голова Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок Віталій Ду­біль. Своїми враженнями від участі в проекті поділилася член першої групи, голова первинної профорга­нізації працівників Соснівського лісового господарства Ірина Рибак.

Після завершення офіційної час­тини візиту гості Рівненщини озна­йомилися з величним містом Ост­рог, відомим на всю Європу універ­ситетом «Острозька академія», по­спілкувалися із студентством та керівництвом закладу.

Інформаційно-аналітичний центр ФПО

 

ПІДПИСАНО УГОДУ ПРО СПІВПРАЦЮ

З метою налагодження дієвої співпраці шляхом ве­дення відкритого соціального діалогу вперше укладено Угоду про співпрацю між Ужгородською міською радою та Закарпатською обласною радою профспілок терміном на 5 років.

Предметом цієї угоди є врегулювання вза­ємних інтересів сто­рін, основних умов і порядку партнерства у вирі­шенні трудових і соціально- економічних інтересів пра­цюючих – членів профспі­лок. Документ передбачає як спільні зобов’язання сто­рін, так і окремо кожної з них. Серед спільних зобов’язань – вирішення проблем соціально-економічного роз­витку міста, підтримка ві­тчизняного виробника, реа­лізація комплексу заходів щодо розвитку пріоритет­них галузей економіки, зрос­тання добробуту населення міста, а також захист інтересів профорганізацій різ­них галузей, у тому числі за допомогою депутатських звернень і запитів.

Угоду підписали Ужгород­ський міський голова Бог­дан Андріїв і голова Закар­патської облпрофради Воло­димир Фленько.

У своєму виступі Богдан Ан­дріїв наголосив, що у міськраді активно залучатимуть представників галузевих профспілок до підготовки і розробки програм соціаль­но-економічного розвитку окремих галузей економіки, розглядатимуть усі пропози­ції профспілок різних рів­нів, а також відповів на за­питання, які хвилюють профактивістів.

Як зазначив Володимир Фленько, розвитку соціально­го діалогу в області сприяти­ме проведення Днів облпроф­ради на місцях, у ході яких профспілки активно співпра­цюватимуть з місцевою вла­дою у вирішенні соціально- економічних питань.

Сергій БАРАНЧИКОВ

 

АГРАРІЇ РЕГІОНУ ЗУСТРІЧАЮТЬ ВЕСНУ

Прийдешньої весни перед аграріями Луганської області постали серйозні завдання. Свій внесок у відновлення агропромислового комплексу на Лу­ганщині, зокрема в прифронтовому Станично- Луганському районі, робить профспілка праців­ників АПК. Саме тут розгорнула свою роботу об­ласна рада профспілки, яку очолює ветеран профруху Олексій Костильов.

Напередодні весни ак­тивісти профспілки АПК з районів, аж до самої глибинки, представники переробників сільськогосподарської про­дукції зібралися в ниніш­ньому адміністративному центрі Луганщини – м. Сєвє­родонецьку, щоб скоордину­вати свої зусилля, обміняти­ся досвідом, повчитися су­часним методам роботи. Про те, що робиться і буде зро­блено для збереження, роз­витку трудового потенціалу галузі розповіла заступник голови всеукраїнського га­лузевої профспілки Світла­на Самосуд. Представники державних органів повідо­мили про заходи з підтрим­ки вітчизняного АПК, а кон­сультанти з міжнародних профорганізацій провели семінарські заняття.

Діловий характер носила й зустріч з головою нещодав­но відродженої Федерації профспілок Луганської об­ласті Валерієм Чернишем. Він очолює і профком Сєвє­родонецького об’єднання «Азот», який нині відновлює випуск мінеральних добрив. Однак українська хімічна промисловість зіткнулася із значними проблемами у ви­робництві та реалізації цієї продукції. У їх вирішенні за­цікавлені і хіміки, й аграрії. Тепер вони мають намір дія­ти спільно, в рамках своєї Федерації. Профспілка спри­ятиме внутрішньообласній кооперації, партнерству різ­них господарств і підпри­ємств, активно захищатиме трудові права та соціальні гарантії працівників АПК. З цією метою в області підпи­сано кілька меморандумів.

Семен ПЕРЦОВСЬКИЙ

 

ЗНАЙШЛИ СВОЄ МІСЦЕ У ВАЖЛИВІЙ СПРАВІ

Сьогодні на Дніпропе­тровщині діють 34 об’єднаних територі­альних громади, а ще кілька десятків готу­ються до роботи в но­вому форматі.

Одну з перших гро­мад області було створено ще 2015 року на базі сели­ща Слобожанське та села Степове Дніпропетровського району. За цей час бюджет громади (до неї входять по­над 14 тис. жителів) збіль­шився в рази, що дозволило реалізувати кілька масштаб­них проектів з ремонту доріг і прибудинкових територій, початкової та середньої шко­ли, утеплення будинків, бу­дівництва дитячих та спор­тивних майданчиків. Було також зведено сучасний ди­тячий дошкільний заклад «Дивосвіт» на 800 місць, який минулого року відкрив Пре­зидент України Петро Поро­шенко. У громаді розроблено стратегію, що передбачає со­ціально-економічний розви­ток, створення для жителів комфортних умов життя та активізацію їхньої участі в спільних справах. Плідно співпрацює Слобожанська ОТГ і з профорганізаціями підприємств та закладів, роз­ташованих на її території.

Про все це розповів голова громади Іван Камінський на організованому за сприяння облпрофоб’єднання у Будин­ку профспілок семінарі для керівників ОТГ із питань со­ціального та міжнародного партнерства у розробці та ре­алізації стратегій розвитку.

Голова облпрофоб’єднання Віталій Дубіль, привітавши учасників заходу, зазначив, що профспілки активно долу­чились до процесів реформу­вання всіх сторін нашого жит­тя. Не залишились вони й осторонь роботи щодо розви­тку місцевого самоврядуван­ня. Зокрема, профорганізації освітян, медиків, держслуж­бовців, працівників культури та ін. співпрацюють з ново­створеними громадами в пи­таннях розвитку інфраструк­тури, соціально-економічного і правового захисту населен­ня, працюючих членів проф­спілок. Кілька спільних захо­дів уже було проведено на рів­ні облпрофцентру, який плід­но співпрацює у цих питаннях з Центром розвитку місцевого самоврядування. І вже є чима­ло позитивних результатів.

Правда, виникають і про­блеми, що стосуються діяль­ності профспілок. Щоб їх подо­лати, нещодавно головам 34 громад було надіслано спіль­ний лист від керівництва облпрофоб’єднання та Центру розвитку місцевого самовря­дування, де окрім пропозицій щодо співпраці у питаннях со­ціального та правового захис­ту населення йдеться й про не­обхідність запобігання лікві­дації у процесі реформ первин­них профорганізацій.

«У процесі децентраліза­ції виникає чимало питань, – розповідає учасник семіна­ру, голова Дніпропетровсько­го райкому профспілки пра­цівників освіти і науки Надія Грищенко. – У нашому районі нині діють три об’єднаних громади: Слобожанська, Но­воолександрівська та Сур­сько-Литовська. З усіма під­тримуємо ділові відносини. Особливо із слобожанцями, які багато роблять для під­тримки закладів освіти, їх фі­нансового та матеріального забезпечення. Так, на почат­ку цього року за підтримки керівництва громади було вирішено всі питання щодо підвищення мінімальної зарплати працівникам дитя­чих дошкільних закладів».

Загалом у семінарі взяли участь близько 20 представни­ків профспілок усіх рівнів. Ра­зом з керівниками громад вони отримали чимало корис­ної інформації, в тому числі з досвіду роботи щодо розвитку громад у Німеччині.

Підбиваючи підсумки се­мінару, голова Центру розви­тку місцевого самоврядуван­ня Олена Тертишна звернула увагу керівників громад на необхідність посилення співпраці з діючими на їхніх територіях галузевими проф­спілковими структурами, що сприятиме забезпеченню життєдіяльності громад.

Віктор КОВРИГА

 

НА РІВНІ ГРОМАД СТВОРЕНО ПЕРШІ ОСВІТЯНСЬКІ ПЕРВИНКИ

Протягом 2015–2016 років у регіоні утворено 16 об’єднаних територіальних громад, у влас­ність яких передано розташовані на їхній тери­торії навчальні заклади. Громади створюють власні відділи освіти.

Ще в лютому 2016 року управлінням освіти і науки ОДА спільно з об­ласною організацією Проф­спілки працівників освіти і науки України були напра­цьовані та викладені в листі до територіальних громад Методичні рекомендації щодо передачі, реалізації і розмежування повноважень у сфері загальної середньої освіти РДА і ОТГ, де викла­дено основні питання, пов’язані з трудовими відно­синами під час передання закладів громадам.

Передання дошкільних, за­гальноосвітніх і позашкіль­них навчальних закладів у власність ОТГ зумовила не­обхідність створення проф­спілкової структури на їх­ньому рівні. Першим кро­ком у цьому напрямі стало ініціювання президією обко­му профспілки у вересні 2016 року змін до статуту, які б дозволили створювати профорганізації на рівні ОТГ. Пленумом ЦК профспілки такі зміни було схвалено.

Обговоривши перспективи профспілкової структури, члени президії дійшли ви­сновку про необхідність створення на базі громад профорганізацій із статусом первинних. Запропоновано розпочати створення перви­нок з Парафіївської ОТГ Іч­нянського району та Деснян­ської, Кіптівської, Остер­ської ОТГ Козелецького ра­йону й у разі прийняття по­зитивного рішення забезпе­чити консультаційний су­провід цього процесу.

Першою громадою, де ство­рена нова структура, стала Кіптівська. Головою профор­ганізації обрано Надію Бо­бруйко. Наступними були профорганізації на терито­рії Парафіївської, Деснян­ської та Вертіївської ОТГ. Новостворені організації отримали можливість по­вноцінно вести соціальний діалог з керівниками громад та органами управління освітою, законодавчо захи­щати права та інтереси спіл­чан, що працюють у на­вчальних закладах, розта­шованих у цих громадах.

На сьогодні створення орга­нізацій триває.

Вл. інф. облпрофорганізації ППОіНУ

 

З ДИПЛОМОМ – У ТРУДОВЕ ЖИТТЯ!

Днями у Вищому професійному училищі № 25 м. Хмельницького відбувся черговий випуск. Дипломи кваліфікованого робітника отримали випускники за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, діловод, адміністратор, касир (ор­ганізації, підприємства, установи). Дипломи молодшого спеціаліста здобули випускники з діловодства та комерційної діяльності.

Того ж дня поповни­ли лави робітників і оператори з оброб­ки інформації та програмного забезпечен­ня. Майбутня робітнича зміна та фахівці отрима­ли також сертифікати про набуття навичок роботи із спеціальним програмним забезпеченням.

Випускників 2017 року те­пло привітали виконувач обов’язків директора учи­лища, заступник директо­ра з навчально-виробни­чої роботи, кандидат пе­дагогічних наук Олена За­гіка, заступники директо­ра Володимир Варцаба і Наталія Кочаток, голова профкому Наталія Сала­бай, керівник фізичного виховання Віктор Окар­ський, батьки та гості.

За словами старшого майстра Любові Пархо­мюк, під час проходжен­ня переддипломної прак­тики на підприємствах, установах, фірмах їхні ке­рівники залишилися за­доволені вихованцями училища, тому більшість випускників працевла­штуються за місцем прак­тики. Багато хто планує продовжити навчання у вишах.

На завершення відбувся концерт художньої само­діяльності навчального закладу, в якому активну участь взяли не тільки ви­хованці училища, а й їхні наставники.

Валерій МАРЦЕНЮК

 

ПРОФСПІЛКА – ТВІЙ ЗАХИСТ

Уже традиційно в перші місяці нового року проведено зустрічі профлідерів Нововорон­цовської районної профорганізації праців­ників держустанов. Так, 3 лютого 2017 року на базі районної селищної ради відбувся се­мінар-навчання для голів первинок на тему «Профспілка – твій захист».

У семінарі взяли участь 14 профлі­дерів районних установ, організа­цій, селищної та сіль­ських рад. У вступному слові голова райкому профспілки Олена Бриж акцентувала увагу на ролі первинних профорганіза­цій у захисті трудових, со­ціально-економічних прав спілчан. Також було підбито підсумки роботи районної профорганізації у 2016 році.

У рамках семінару відбув­ся тренінг «Життєві ре­сурси, їх поповнення та використання в профспіл­ковій роботі». На завер­шення учасники навчан­ня отримали відповіді на свої запитання.

Вл. інф. райкому профспілки працівників держустанов

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання