« на головну 02.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПІДВАЛИНИ АВТОРИТЕТУ

ПІДВАЛИНИ АВТОРИТЕТУ

Її авторитет у трудовому ко­лективі Калуської ТЕЦ є неза­перечним. Уже тривалий час, із 2004 року, Лідія Анатієнко не­змінно очолює профспілкову організацію підприємства. Не­просто пояснити, чим викли­кана така довіра людей. Оче­видно, визначальна роль тут належить трудовій біографії, багатому життєвому досвіду цієї жінки.

У 1970 році Лідія Олександрів­на закінчила Саратовський політехнічний інститут та отримала призначення на Калуську ТЕЦ. Спочатку працюва­ла інженером турбінного цеху, до­сконало вивчила складне господар­ство електростанції. У молодого спеціаліста була перспектива кар’єрного зростання, та несподіва­но 1978 року пані Лідія змінила своє місце роботи і проживання. Поїхала разом із чоловіком до шахтарського селища Піраміда на полярному ар­хіпелазі Шпіцберген, де 3 роки пра­цювала техніком-оператором елек­тростанції вугільного рудника «Піраміда».

Збагатившись досвідом діяльнос­ті в екстремальних умовах, Лідія Анатієнко незабаром повернулася на колишнє місце роботи – Калусь­ку ТЕЦ, де зуміла досконало вивчи­ти потреби виробничників як кож­ного зокрема, так і всього колекти­ву. Тому й не дивно, що цю активну жінку трудівники підприємства не раз обирали головою профкому.

Калуська ТЕЦ постійно змінюва­ла своє підпорядкування, й щоразу цей процес супроводжувався праг­ненням здійснювати так звану «оптимізацію» – скорочення працю­ючих. Але наміри вищого керівни­цтва постійно наштовхувалися на активний спротив працівників. Го­лова профкому Лідія Анатієнко, ке­рівники ТЕЦ особисто зверталися до очільників Міністерства палива та енергетики України і, зрештою, таки домагалися того, що ніхто з працівників станції не був скорочений.

Нелегкі часи переживали енерге­тики в літні періоди 2015 і 2016 ро­ків, коли підприємство змушене було тимчасово припинити свою ви­робничу діяльність. Профком та ад­міністрація ТЕЦ домоглися, щоб у період простою працівникам стан­ції було збережено зарплату. Лише невелика їх частина були переведе­ні на 2/3 посадового окладу.

Члени профкому, його голова на­лагодили справу так, що колдоговір відігравав вирішальну роль у регу­люванні трудових відносин між ад­міністрацією підприємства та на­йманими працівниками. Колдого­вір на підприємстві вкотре укладе­но на 2014–2018 роки. В цьому доку­менті передбачено чимало додатко­вих пільг для працюючих. Насампе­ред здійснюється послідовне підви­щення оплати їх нелегкої праці. На­разі середня зарплата трудівників ТЕЦ становить 7,4 тис. грн і випла­чується своєчасно.

Важливо, що виконуються всі за­ходи з охорони праці, передбачені колдоговором. На підприємстві до­сягнуто зменшення загазованості та шуму у виробничих приміщен­нях. Енергетики забезпечені спецодягом та спецвзуттям, на придбан­ня якого в 2016 році було витрачено 457 тис. грн. Служба охорони праці постійно дбає про профілактику ви­робничого травматизму. Щодо цьо­го чималий обсяг роботи виконують дев’ять громадських інспекторів, з якими проводиться регулярне навчання.

Значна увага на Калуській ТЕЦ приділяється питанням оздоровлен­ня працюючих. Попри те, що Фонд соціального страхування з тимчасо­вої втрати працездатності вже не виділяє пільгових путівок на ліку­вання застрахованих осіб, адміні­страція і профком все ж знаходять можливість допомагати членам трудового колективу. В минулому році було виділено 432 тис. грн на оздоровлення енергетиків і вони змогли полікуватися в санаторіях Трускавця, Моршина та Хмільника. Профком підприємства також узяв на себе 50% витрат енергетиків за користування послугами спор­тивно-оздоровчого комплексу «Акваторія».

За сприяння профкому трудівни­ки залучаються до спортивно-масо­вої роботи. Між виробничими під­розділами електростанції щорічно проводяться змагання з плавання, волейболу, міні-футболу, армрест­лінгу. Працівники ТЕЦ також бе­руть активну участь у всеукраїн­ських спартакіадах, які проводить «Укрелектропрофспілка».

А ще енергетики ТЕЦ в години дозвілля захоплюються аматор­ською художньою творчістю. Свої­ми силами вони готують концертні виступи під час відзначення дер­жавних та професійних свят.

Тож постійно дбати про соціаль­ний захист людини праці, задово­лення її духовних потреб – у цьому вбачає своє покликання профспіл­ковий лідер Лідія Анатієнко.

Олександр ШЕРЕМЕТ

 

ЛІСОВА ГАЛУЗЬ: ЛЮДИ ЦІНУЮТЬ СВОЮ РОБОТУ

У спілчан і керівництва лісової галузі Волині – спільне завдання: створення на підприємствах належних та безпечних умов праці. Тож закономірно, що люди цінують свою роботу.

Створення належ­них і безпечних умов праці – серед пріоритетних за­вдань Волинського облас­ного управління лісового та мисливського господар­ства й обласної організації Профспілки працівників лісової галузі. Тому на лі­сопідприємствах області дбають про те, аби забезпе­чити робітників штатних бригад на зимовий період усім необхідним, в тому числі відповідним захис­ним теплим спецодягом. Варто зазначити, що зага­лом на фінансування захо­дів з охорони праці підпри­ємствами ВОУЛМГ освоє­но понад 4,5 млн грн! Тому люди сьогодні цінують свою роботу. Це підтвер­джує той факт, що в окре­мих штатних бригадах при лісопідприємствах працю­ють і родинні династії. Приміром, у Боровненсько­му лісництві ДП СЛАП «Камінь-Каширськагро­ліс» лісорубами довгий час працюють рідні брати – Анатолій і Сергій Ревуць­кі. Майстер у цьому ж ліс­ництві – їхній батько Іван Євлінович, за плечима яко­го більше 37 років лісівно­го стажу.

І Анатолій, і Сергій мають посвідчення вальників лісу VI розряду, що є дуже важ­ливим у їх роботі, адже вона пов’язана з підвищеною не­безпекою і вимагає профе­сійних знань та вмінь. А один з братів, Анатолій, ще й здобуває кваліфікацію лі­сівника – бажає продовжи­ти справу батька…

Прес-центр ФПО

 

ВШАНУВАЛИ ВОЇНІВ-АФГАНЦІВ

У м. Ужгороді відбулися урочистості з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 28-ї річниці від дня остаточного виведення радянських військ з Афганістану.

Хвилиною мовчан­ня та квітами вша­нували пам’ять за­гиблих воїнів-аф­ганців керівники краю, правоохоронних органів, профспілок, учасники бо­йових дій на території ін­ших держав, дипломати, громадськість.

Присутні на урочистостях згадали поіменно 53 заги­блих в Афганістані наших краян, поклавши квіти до пам’ятника Скорботної матері, встановленого вої­нам-закарпатцям, які за­гинули при виконанні ін­тернаціонального обов’язку.

В урочистостях взяли участь голова Закарпат­ської облпрофради Воло­димир Фленько, представ­ники профспілок області.

Сергій БАРАНЧИКОВ

Фото автора

 

ДОПОМОГА ВУГІЛЬНИКІВ ПОРАНЕНИМ БІЙЦЯМ АТО

Головний лікар Дніпропетровської обласної клі­нічної лікарні ім. І. І. Мечникова Сергій Риженко звернувся з офіційним листом на ім’я голови Дніпропетровської територіальної організації профспілки вугільників Сергія Юнака з прохан­ням розглянути можливість надання фінансової допомоги для придбання гостро необхідних ме­дикаментів і виробів медичного призначення для лікування важко хворих пацієнтів лікарні.

Після загострення во­єнних дій під Авдіїв­кою обласна клініч­на лікарня щодня приймає поранених бійців, котрим лікарі надають екс­трену медичну допомогу.

Сирени машин швидкої до­помоги, які везуть в Дніпро хлопців, постраждалих від військових дій у зоні АТО, жителі міст Західного Дон­басу чують досить часто. Операції з порятунку пора­нених воїнів тривають без­перервно до глибокої ночі. Багато солдатів потім пере­бувають на реабілітації мі­сяцями.

До лікарні доставляють найважчих бійців з череп­но-мозковими травмами, пораненнями в груди, жи­віт. 70% мають поранення кінцівок. Багато бійців за­студжені. Для їх лікування необхідні чималі кошти. «Надана допомога буде ви­користана винятково для поліпшення лікувально-діа­гностичного процесу лікар­ні», – йдеться в офіційному листі головного лікаря.

Розглянувши звернення, президія Дніпропетров­ської територіальної орга­нізації профспілки праців­ників вугільної промисло­вості прийняла рішення про виділення благодійних коштів у розмірі 100 тис. грн. Лідери робітничого шахтарського руху переко­нані, що гуманітарна допо­мога повинна надаватися без зволікання, аби встиг­нути врятувати та реабілі­тувати наших захисників.

Світлана ГОНЧАР


ЯКА ДОЛЯ ПРОФОРГАНІЗАЦІЇ В ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ?

На базі Соколівської сільської ради утворилася об’єднана територіальна громада (ОТГ). Яка ж доля чекає на проф­спілкову організацію в новій структурі? За логікою, вона має теж об’єднатися в потуж­ну захисну силу. Якщо це один колектив, то одноосібників не повинно бути, щоб не вийшло так: хто в ліс, а хто – по дрова. На сьогодні міцний і надійний фундамент, який заклала дію­ча профорганізація, є, а далі все залежить від тих, хто вли­вається в нову структуру.

Голова профкому Валентина Кала­банова підтверджує: профорганіза­ція дієва, її діяльність помітна, ко­лективний договір виконується. «Хто б не звертався до профкому, питан­ня вирішуються. Фінансів, звісно, неба­гато, тож використовуємо їх раціональ­но. Коли потрібна більш суттєва допомо­га, звертаємося до сесії сільської ради, й депутати приймають рішення. Тож у будь-якому випадку не залишаємо спіл­чан сам на сам з проблемами. Колектив наш дружний, конфліктів немає, керів­ник з розумінням ставиться до діяльнос­ті профорганізації, в особі профкому ба­чить помічника», – зазначає вона.

Погляд на профспілку голови об’єднаної територіальної громади Інни Завірю­хи позитивний. Знає її можливості та роль у житті людини, приміром, під час скорочення, переведення на іншу поса­ду. І на нинішній посаді свою думку не змінила: профспілкова організація пови­нна бути однозначно. Хоча в її існуванні насамперед мають бути зацікавлені пра­цівники, а не роботодавець, бо це їхній захист. У сільраді завжди була профор­ганізація і ніколи ні в кого з працівників не виникало питання про вихід із неї.

На думку голови Кіровоградського райкому профспілки працівників держустанов Олени Турчанової, у Соколів­ській об’єднаній громаді на часі визначи­тися з членством у профспілці тих сіл, що ввійшли до її складу. «Райком профспіл­ки націлює на те, щоб профорганізації за­лишалися на місцях і входили до район­ної організації. Це принципове питання, тому що в кожній сільській раді, яка при­єдналася, залишається трудовий колек­тив з усіма своїми проблемами, тож бажа­но, щоб там діяла профорганізація чи профгрупа. Ми звернулися до цих сільрад з проханням розглянути таку можли­вість. Плануємо виїздити в кожну сільра­ду, щоб на місці пояснювати переваги профчленства. Не хочеться, щоб у зв’язку з реорганізацією розпадалися профорга­нізації. У такому ж напрямку працюємо і з іншими сільськими радами, які є спро­можними до об’єднання в цьому році: Аджамською, Великосеверинівською і Первозванівською. Олена Турчанова ви­соко оцінює діяльність первинки Соко­лівської сільради, зокрема її голови. Це відповідальна, скрупульозна, дисциплі­нована людина, яка багато років на со­вість виконує громадську роботу, тому на базі цієї сільради можливе утворення об’єднаної профорганізації.

На пульсі життя тримає руку й обком профспілки працівників держустанов – підтримує реформи з децентралізації вла­ди й утворення ОТГ. Це підтверджено з перших кроків, коли провели заходи з пи­тань децентралізації в окремих районах.

Однак, за словами голови обкому профспілки Віктора Федотова, далеко не всі керівники ОТГ ідуть назустріч. «Кому потрібен зайвий клопіт? Але ж мета в нас одна: наблизити центри на­дання послуг до людей! У нас таке від­чуття, що в деяких ОТГ керівники пере­бувають у постійному виборчому про­цесі й не можуть з нього вийти. Гово­рять одне, а роблять навпаки».

На думку Віктора Федотова, як в ОТГ, так і в профорганізаціях повинні бути істинні лідери. Вони є і виявляють себе. «Це, зокрема, бачимо на прикладі Соколівській ОТГ, де є розуміння того, що роблять і для чого. З ними працюва­ти – одне задоволення».

Марія ІВАНОВА

 

РЕФОРМИ КРОКУЮТЬ КРАЇНОЮ

На Рівненщині утворюються територіальні об’єднані громади з центром в одному з об’єднаних у громаду сіл, обираються лідери- професіонали, знані на місцях люди, котрі ма­ють авторитет господарників, досвідчених ор­ганізаторів та управлінців. Нині створено вже 18 таких громад, а в майбутньому буде ще 27.

Одним з головних пріоритетів ді­яльності Федера­ції профспілок об­ласті в умовах децентралі­зації влади та створення ОТГ є збереження ціліснос­ті та єдності галузевих ор­ганізаційних ланок проф­спілок, їх організаційної структури, недопущення необґрунтованої ліквідації первинних профорганіза­цій у процесі оптимізації мережі закладів ЖКГ, бю­джетної сфери, АПК тощо.

З цією метою було запрова­джено механізм об’єднання первинок громад у коор­динаційну раду, голова якої буде співпрацювати з президією Федерації проф­спілок області.

Протягом кількох місяців профспілковці працювали в новостворених територі­альних громадах, з керів­никами громад і головами первинок, адже на президії ФПО було вирішено галу­зевий принцип формуван­ня профорганізацій зберег­ти. Утворювалися нові пер­винні профорганізації, обиралися їхні лідери та обговорювалися можливі кандидатури для обрання голів координаційних рад.

Паралельно готувались і угоди про співпрацю між ФПО та сільськими радами (ОТГ). Такі угоди підписа­ні між Миляцькою та Висо­цькою сільськими радами 7 лютого 2017 року, під час відвідин цих громад члена­ми президії Федерації профспілок області, спеці­алістами апарату ФПО. До громади цього дня завітав і голова Дубровицької рай­ради Микола Кухарець, со­ціальних партнерів пред­ставляла начальник управ­ління освіти, молоді та спорту району Ніна Ста­сюк, був присутнім і проф­спілковий актив району.

Отже, вперше в Україні по­дібна співпраця була доку­ментально засвідчена. Свої підписи під угодами поставили голова ФПО Микола Шершун, голова Миляцької громади Федір Хлебович і Висоцької – Людмила Гура.

Для координації роботи первинок, членів профспі­лок і представлення їхніх інтересів в органах ОТГ було створено координа­ційну раду та обрано її голів.

Жанна АРСЕНІЧЕВА

 

СТВОРЕНО НОВУ ПЕРВИНКУ ОСВІТЯН

Ще одним осередком Профспілки працівни­ків освіти і науки України, створеним на рівні об’єднаних територіальних громад Чернігів­щини, стала Носівська первинна профспіл­кова організація.

8 лютого члени проф­спілки, які пред­ставляли всі на­вчальні заклади Но­сівської ОТГ, одноголосно прийняли рішення про створенн

25.02.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання