« на головну 02.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПОЗИЦІЯ ПРОФСПІЛОК – ВЗАЄМОДІЯ З КОНКРЕТНИМ РЕЗУЛЬТАТОМ

ПОЗИЦІЯ ПРОФСПІЛОК – ВЗАЄМОДІЯ З КОНКРЕТНИМ РЕЗУЛЬТАТОМ

У приміщенні Вінницької облдержадміні­страції відбулося засідання Територіальної тристоронньої соціально-економічної ради з порядком денним: «Про ефективність взаємодії сторін соціального діалогу у ви­рішенні актуальних питань сьогодення».

Відкриваючи засідання, голова ОДА Валерій Коровій зазначив, що відповідно до законодавчих змін у сфері оплати праці, з 1 січ­ня 2017 року запроваджено новий розмір мінімальної заробітної плати – 3200 грн. На сьогодні з місцевих бюджетів майже 110 тис. працівників бюджетної сфери об­ласті виплачено зарплату за новим стан­дартом. Голова ОДА акцентував увагу присутніх на необхідності легалізації ви­плати зарплат, щоб кожен працівник від­чував себе соціально захищеним.

З інформацією «Ефективний соціаль­ний діалог – шлях до соціально-економіч­ного розвитку та забезпечення гідного життя людини праці» виступив голова Федерації профспілок області, співголова ТТСЕР Микола Колесник, який зазначив, що кардинальне підвищення мінімальної зарплати було давньою вимогою профспі­лок. Одна з їх головних вимог – проведен­ня докорінної реформи оплати праці, від­мова від моделі дешевої робочої сили. На першому етапі вирішується завдання мі­німум – вивести із зони бідності кожну працюючу людину. Адже нині головна проблема, яка потребує негайного вирі­шення, – це подолання масштабної бід­ності. Працююча людина не повинна звертатися до держави за різними соці­альними допомогами, вона повинна мати гідну зарплату, бути спроможною утри­мувати себе та свою сім’ю. Законом № 1774 зобов’язано соціальних партнерів у 3-місячний термін привести норми ко­лективних договорів і угод у відповід­ність до чинного законодавства. Завдан­ня профспілок у ситуації, що склалася, – під час проведення переговорів із внесен­ня змін і доповнень до колдоговорів та угод зберегти існуючі гарантії працівни­ків в оплаті праці, а також забезпечити оптимальне співвідношення між кваліфі­кованою та некваліфікованою працею, основною та додатковою зарплатою.

Також голова ФПО зазначив, що необ­хідно звести до мінімуму кількість до­плат, надбавок, заохочувальних та ком­пенсаційних виплат, що включаються до складу мінімальної зарплати на кон­кретному підприємстві. Сьогодні перед профспілками постало непросте завдан­ня посилення громадського контролю за виконанням законодавства про підви­щення соціальних стандартів, щоб не до­пустити можливого урізання фондів оплати праці, скорочень персоналу, пе­реведення працівників на зменшений режим праці. Микола Колесник запев­нив, що Федерація профспілок області, її членські організації будуть тісно співпрацювати з управлінням Держпраці у Вінницькій області, щоб оперативно ре­агувати на порушення законодавства. Також він підкреслив, що разом з прове­денням реформи оплати праці необхідно вживати заходів із забезпечення продук­тивної зайнятості населення. Як свід­чить статистика, в області щороку змен­шується середньооблікова кількість штатних працівників. Так, за останні 5 років їх чисельність зменшилася на 32,5 тис. осіб і сьогодні складає 274 тис.

В обговоренні взяли участь представ­ники кожної із сторін соціального діалогу.

Підбиваючи підсумки засідання, Ва­лерій Коровій зазначив, що головне за­вдання контролюючих органів – не за­стосування штрафних санкцій до робо­тодавців, а проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо забезпе­чення дотримання нововведень у законо­давстві про працю в області.

Вл. інф. ФПО

 

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ З ПИТАНЬ ОПЛАТИ ПРАЦІ

У Запорізькій області розпорядженням голови облдержадміністрації створено обласну робочу групу для забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та до­тримання норм законодавства в частині мінімальної зарплати (у розмірі 3200 грн). До складу групи ввійшов голова Запорізької обласної ради профспілок Віктор Сластьон.

Члени робочої групи вперше зібралися на своє засідання під головуванням заступника голови облдержадміністрації Едуарда Гугніна. В засіданні також взяли участь представ­ники профспілок.

«Наше завдання – налагодити постійний контроль за забезпеченням підвищення мінімальної зарплати, насамперед у частині додержан­ня законодавства з оплати праці в закладах, установах та організаці­ях, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів. Такі ж робочі групи мають бути створені на місцях. Та наразі це доручення вико­нали лише на чотирьох територіях: у м. Запоріжжя, Гуляйпільсько­му, Михайлівському та Чернігівському районах. Нагадую, що це за­вдання має бути виконано до 15 лютого», – наголосив Едуард Гугнін.

Як повідомив директор департаменту соціального захисту насе­лення облдержадміністрації Ігор Мещан, в інших містах і райо­нах області триває розробка та погодження відповідних розпоряд­чих документів керівників територій із цього питання.

Підбиваючи підсумки засідання, Едуард Гугнін зазначив, що ке­рівники структурних підрозділів облдержадміністрації мають тримати питання виплати зарплати у підпорядкованих закладах бюджетної сфери на постійному контролі.

Також було вирішено постійно проводити з профспілками області інформаційно-роз’яснювальну роботу серед працівників та робо­тодавців щодо дотримання норм законодавства в частині міні­мальної заробітної плати та її легалізації.

Вл. інф. Облпрофради

 

ПОЗИТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНІ РИЗИКИ

Як впливає законодавче підвищення рівня мінімальної зарплати на роботу реального сектора економіки, і якими мають бути дії соціальних партнерів: влади, роботодав­ців і профспілок? Ці питання обговорюва­лись на засіданні виконавчого комітету Івано-Франківської обласної тристорон­ньої соціально-економічної ради.

Виступаючі на засіданні наголошували, що нинішня мінімальна зарплата, за задумом Уряду, покликана сприяти підвищенню жит­тєвого рівня працюючої людини, збільшен­ню бюджетних надходжень. Водночас реалізація такого нововведення пов’язана з подоланням низки проблем і передбачає соціальні ризики.

Як наголошував заступник голови правління, вико­навчий директор обласного об’єднання роботодав­ців Василь Скригунець, роботодавці змушені звіль­няти працівників через неспроможність виплати зарплати та необхідність оптимізувати витрати. Збільшення розміру «мінімалки» викликає подаль­шу тінізацію трудових відносин, особливо серед малого і середнього підприємництва, зростання прихованого безробіття.

Заступник директора департаменту соціальної полі­тики ОДА – начальник управління праці Ярослава Ульванська та перший заступник голови облпрофра­ди Володимир Уєвич запропонували привести поло­ження територіальної угоди між облдержадміні­страцією, обласним об’єднанням організації робото­давців та облпрофрадою у відповідність до останніх змін у законодавстві про працю. Цю вимогу також містить Генеральна угода про регулювання осно­вних принципів реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні.

За результатами обговорення, виконавчим коміте­том тристоронньої соціально-економічної ради до­ручено управлінню праці облдержадміністрації підготувати звернення до Комітету з питань соці­альної політики, зайнятості та пенсійного забезпе­чення Верховної Ради України щодо внесення змін до Закону України «Про оплату праці» про невклю­чення до мінімальної заробітної плати підвищення посадових окладів за роботу в шкідливих і важких, а також у гірських умовах праці.

Вл. інф. Облпрофради

 

КОГО ЗРІВНЯЛА МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА У 3200 ГРИВЕНЬ?

За інформацією членських організацій Федерації профспілок Кіровоградської області, на всіх під­приємствах, в установах і організаціях, де діють первинки, забезпечується виплата мінімальної зарп­лати в розмірі 3200 грн. Без проблем здійснюється цей процес в установах і закладах освіти. В грудні минулого року укладено обласну галузеву угоду між управлінням освіти, науки, молоді і спорту ОДА й обласним комітетом профспілки. Проводиться організаційна робота щодо укладення колдоговорів в установах і закладах освіти на основі розроблених обкомом профспілки методичних рекомендацій.

Проте, в окремих галузях виникають проблеми під час реалізації зако­нодавчих змін у сфері оплати пра­ці. Так, за інформацією обласної організації профспілки працівників охоро­ни здоров’я, для забезпечення коштами у 2017 році фонду оплати праці закладів охо­рони здоров’я області не вистачає близько 144 млн грн. Доведений обсяг медичної суб­венції не дає можливості виконати вимоги ЗУ від 06.12.2016 № 1774-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї­ни» та постанови КМУ від 28.12.2016 № 1037 «Про оплату праці працівників установ, за­кладів та організацій окремих галузей бю­джетної сфери» для забезпечення диферен­ціації зарплати працівників з урахуванням складності, відповідальності та умов вико­нуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

Зрівнялівка існує майже в усіх закла­дах охорони здоров’я. У лікаря-інтерна, бухгалтера, сестри медичної 6 розряду, прибиральника території, інженера, еко­номіста, юриста зарплата перебуває на од­ному рівні. Це, в свою чергу, не мотивує висококваліфікованих працівників і може призвести до масових скарг та зростання соціальної напруги в галузі.

За інформацією обласної профоргані­зації працівників культури, не забезпечу­ється диференціація міжтарифних коефі­цієнтів в оплаті праці при встановленні мінімальної зарплати на рівні 3200 грн:

– клубних працівників 9–11 тарифних розрядів (акомпаніатори, художні керів­ники, керівники колективів);

– працівників училищ культури, музич­ного училища 7–11 тарифних розрядів (на­строювачі музичних інструментів, бухгал­тери, провідні інженери з охорони праці);

– окремих працівників спортивних шкіл олімпійського резерву (бухгалтери, інженери з охорони праці, завідувачі від­ділу (сектору) кадрів).

Усі ці категорії працівників мають 3200 грн, а це менше, ніж у техпрацівника чи сторожа, які отримують додатково над­бавку за використання деззасобів чи за ро­боту в нічний час.

Мають місце проблеми в небюджет­ній сфері, зокрема невиконання пункту 2.4. Генеральної угоди щодо визначення розміру тарифної ставки робітника І роз­ряду на 2017 рік унеможливлює форму­вання тарифних сіток на підприємствах галузей, в яких не укладено галузеві уго­ди або їх укладено без участі об’єднань роботодавців.

Якщо брати в розрахунок діючу норму Генеральної угоди (110% прожиткового мінімуму), то розмір тарифних ставок ро­бітників найбільш масових 4–5 розрядів (оператори верстатів з програмним керу­ванням) не досягне мінімальної зарплати у 3200 грн. Крім того, відсутність вищевказаної норми гальмує укладення галу­зевих угод, які є базою для укладення колдоговорів.

Неприпустимим є скасування гарантій на призначення академічної стипендії студентам, зарахованим до вишу на пер­ший курс навчання до проведення першо­го семестрового контролю.

Розпорядженням голови ОДА від 25 січ­ня 2017 року в області утворено тимчасову міжвідомчу робочу групу з питання забез­печення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та до­тримання норм законодавства в частині мінімальної зарплати. До складу робочої групи включено голову ФПО. Аналогічні групи за участю представників профспі­лок утворено в районах і містах регіону.

Вл. інф. Облпрофради

 

АКТИВНА СПІВПРАЦЯ В СФЕРІ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

В обласній раді профспілок відбу­лася зустріч голів обласних органі­зацій галузевих профспілок з пер­шим заступником начальника управ­ління Держпраці у Закарпатській області Василем Грициком, на якій розглянуто питан­ня законодавчих змін, зокрема в частині мінімаль­ної заробітної пла­ти, фінансових санкцій за пору­шення норматив­но-правових актів, які регулюють тру­дову діяльність.

У своєму виступі Ва­силь Грицик акценту­вав увагу на нововве­деннях до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих ак­тів» та навів непоодинокі ви­падки його порушень, а саме переведення роботодавцями працівників на режим част­кової зайнятості, відправ­лення у відпустки без збере­ження зарплати та ін.

Свою позицію щодо останніх змін до трудового законодав­ства висловили й голови об­ласних організацій профспі­лок. Йшлося, зокрема, про не­досконалість законодавчих документів, відповідно до яких відбулося своєрідне ви­рівнювання розміру зарплат працівників різного кваліфі­каційного рівня, базові соці­альні стандарти, які суттєво не змінилися, незважаючи на збільшення розміру прожит­кового мінімуму, проблеми в оплаті праці трудящих бю­джетної сфери тощо.

У свою чергу, голова Закар­патської облпрофради Воло­димир Фленько наголосив, що в питаннях легалізації ви­плати зарплати, дотримання мінімальних гарантій з опла­ти праці профспілки будуть тісніше співпрацювати з управлінням Держпраці в За­карпатській області. Було укладено угоду про співпра­цю. Керівники обласних орга­нізацій галузевих профспі­лок нині проводять моніто­ринг дотримання мінімаль­них гарантій у своїх галузях з тим, щоб у разі виявлення по­рушень спільними зусилля­ми здійснювати соціальний захист працюючих.

До складу обласної робочої групи з питань легалізації ви­плати зарплати та зайнятості населення, забезпечення реа­лізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм за­конодавства в частині міні­мальної заробітної плати, включено заступника голови облпрофради Василя Захарця.

Сергій БАРАНЧИКОВ

 

ЯК ПОКРАЩИТИ СИТУАЦІЮ НА РИНКУ ПРАЦІ

У Київському обласному центрі зайнятості від­булася робоча нарада за участю представни­ків профспілок, роботодавців, служби зайня­тості, керівників ринкоутворюючих підпри­ємств регіону, представників органів виконав­чої влади та місцевого самоврядування, засо­бів масової інформації.

У нараді взяв участь і виступив голова Київської обласної ради профспілок Валентин Кононенко.

Учасники зібрання розглянули тенденції ринку пра­ці регіону, питання щодо визначення пріоритетних напрямів його регулювання та впровадження інно­ваційних підходів у діяльності служби зайнятості Київської області.

Директор Київського обласного центру зайнятості Денис Дармостук розповів про ситуацію на ринку праці, діяльність Київської обласної служби зайнятості у 2016 році та плани на майбутнє, реорганізацію та запропоновані зміни в законодав­стві. «Наразі служба реформується, відбувається припинення діяльності центрів зайнятості як юридичних осіб з метою утворення філій. Ці зміни сприятимуть підвищенню якості послуг, що надаються Київською обласною службою зайня­тості, оскільки працівники таких відокремлених підрозділів (філій) будуть зосереджені лише на обслуговуванні та надан­ні якісних послуг шукачам роботи, безробітним, а також на співпраці з роботодавцями», – зазначив він.

Заступник директора Київського ОЦЗ Світлана Квітка зо­середила увагу на необхідності створення та функціонування робочих груп з легалізації виплати заробітної плати та зайня­тості населення при районних адміністраціях.

Заступник директора департаменту соціального захисту населення Київської ОДА Сергій Мацько, голова Київського обласного об’єднання роботодавців Василь Піддубний, на­чальник управління з питань праці Головного управління Держпраці України у Київській області Валентин Шаботин­ський, голова Київської облпрофради Валентин Кононенко у своїх виступах говорили про вплив підвищення розміру мі­німальної зарплати на діяльність підприємств, можливість оптимізації чисельності працівників, а також імовірність за­грози вивільнення працівників.

На можливість покращення ситуації на ринку праці за до­помогою дуальної освіти, що передбачає просторове та часо­ве поєднання за принципом 50 (навчання у НЗ) на 50 (стажу­вання на підприємствах), звернув увагу депутат Київської обласної ради, директор ФГ «Тетяна 2011» Василь Цвік.

Результатом зустрічі стало досягнення порозуміння щодо побудови конструктивної співпраці із соціальними партнерами для вирішення питання зайнятості населення та вироблення пропозицій до змін чинного законодавства у цій сфері.

Вл. інф. Облпрофради

 

 

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання