« на головну 02.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПОЗИЦІЯ ПРОФСПІЛОК: ВРЕГУЛЮВАТИ ПРОБЛЕМИ ОСВІТЯН

ПОЗИЦІЯ ПРОФСПІЛОК: ВРЕГУЛЮВАТИ ПРОБЛЕМИ ОСВІТЯН

30 січня на засіданні президії Ради профспілок Івано-Фран­ківської області було вислов­лено стурбованість ситуацією, що склалася в трудових колек­тивах навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації. Це зумовле­но тим, що згідно Закону Украї­ни «Про вищу освіту» майже 2 роки статус коледжів і техні­кумів залишається невизначеним на законодавчому рівні. Термін прийому абітурієнтів для здобуття кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» закінчився в 2016 році, що може призвести до втрати підготовки середньої ланки фахівців народного господарства та скорочення освітніх працівників аж до ліквідації названих навчальних закладів.

Із цього приводу президія РПО направила звернення до Верхо­вної Ради, Кабінету Міністрів України з пропозицією вжити невідкладних заходів щодо розгля­ду на пленарному засіданні парла­менту даної ситуації та законодав­чо вирішити статус навчальних за­кладів І–ІІ рівня акредитації, вихо­дячи з потреб суспільства та інте ресів держави.

На засіданні президії РПО також розглянуто питання щодо оплати праці педагогічних працівників. По­становою Уряду від 14 грудня 2016 року «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298» передбачено підвищити на два тарифні розряди посадові окла­ди і ставки заробітної плати всім пе­дагогічним працівникам навчаль­них закладів та установ освіти.

Проте даною постановою перед­бачено різні терміни підвищення тарифних розрядів поточних пра­цівників залежно від навчальних закладів і джерел їх фінансування. Так, з 1 січня поточного року підви­щуються посадові оклади та ставки заробітної плати лише тим праців­никам навчальних закладів, які фі­нансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Працівникам інших типів навчальних закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів (до­шкільних, позашкільних навчаль­них закладів та закладів профтехос­віти), таке підвищення в оплаті пра­ці передбачено лише з 1 вересня 2017 року. Водночас органам місцевого самоврядування надано право при­ймати рішення про підвищення по­садових окладів педагогічним пра­цівникам закладів та установ осві­ти, що фінансуються за рахунок міс­цевих бюджетів, і до 1 вересня 2017 року.

Президія РПО направила звер­нення голові Івано-Франківської об­ласної ради Олександру Сичу та ке­рівникам депутатських фракцій, в якому просить включити до поряд­ку денного чергової сесії облради проект рішення про підвищення на два тарифні розряди посадових окладів та ставок заробітної плати з 1 січня 2017 року і тим категоріям педагогічних працівників, які фі­нансуються з обласного бюджету.

Тарас ГРОСЕВИЧ

 

ПІДПИСАНО ГАЛУЗЕВУ УГОДУ НА 2017–2020 РОКИ

Відповідно до Закону «Про соціальний діалог в Україні» рішенням Національної служби посередни­цтва і примирення в Закарпатській області обласна організація профспілки працівників освіти і нау­ки отримала Свідоцтво про визнання репрезентативності.

Заступник начальника відділення НСПП Василь Пазяк вручив голові обласної організації профспілки працівників освіти і науки Тетяні Повханич Свідоцтво про відповідність критеріям репрезентативності Національної служби посеред­ництва і примирення. Тим самим Закарпатську обласну організацію профспіл­ки працівників освіти і науки визнано такою, що відповідає критеріям репрезентатив­ності на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення те­риторіальних угод та делегування представників до органів соціального діалогу.

Також було підписано угоду між департаментом освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації та обласною організацією профспілки працівників освіти і нау­ки на 2017–2020 роки. Угода визначає узгоджені позиції сторін, спрямовані на їх співро­бітництво, створення умов для підвищення ефективності роботи навчальних закладів та установ освіти, реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціально-еконо­мічних гарантій працюючих, забезпечення їх конституційних прав.

Галузеву угоду підписали директор департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Ганна Сопкова та голова обласної організації профспілки працівників освіти і науки Тетяна Повханич.

Сергій БАРАНЧИКОВ

Фото автора

 

МАЛЕНЬКІ КРОКИ ДО ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ

У навчально-методичному центрі профспілок Во­лині розпочалися тренінги за участю 60 осіб у рам­ках проекту UKaid «Інтеграційна та стабілізаційна підтримка шляхом забезпечення засобами існуван­ня внутрішньо переміщених осіб та населення, що постраждало внаслідок конфлікту в Україні». Якщо коротко: чи можуть вижити переселенці попри са­мозайнятість. Виявляється, таки можуть.

Люди, опинившись у ситуації виживання, продукують неймовірні, оригінальні ідеї. Більше того, майже всі учасники тренінгу почали їх уже втілювати і готові обговорити успіхи та невдачі.

Тривалі дискусії були присвячені питанням, як зна­йти ресурси для підприємництва, бізнес-концепцій, правових та податкових засад. Та найголовніше – як завдяки профспілковому членству солідаризувати лю­дей, які перебувають в критичній життєвій ситуації.

Учасників тренінгів цікавило, які сервіси вони мо­жуть отримати від профспілки, на яку підтримку мо­жуть розраховувати в разі конфліктів з новим для них середовищем, адже більшість з них колись були вчи­телями, працівниками бюджетної сфери і т. ін.

Вл. інф. НМЦ профспілок

 

КОЛЕКТИВ ТОРФОВИДОБУВНОГО ЗАВОДУ ПРОДОВЖУЄ ОБСТОЮВАТИ СВОЇ ПРАВА

1 лютого голова Федерації профспілкових органі­зацій Чернігівської області Ігор Москаленко взяв участь у черговому засіданні робочої групи з вирі­шення конфліктної ситуації на ДП «Чернігівторф». На переговорах за участю представників обласної ради та концерну «Укрторф» досягнуто домовле­ності про спільну розробку статутних документів, у яких будуть враховані права профспілок як представників трудового колективу.

Смолинська дільниця з видобутку торфу ДП «Чернігівторф» вперше за 10 років практично повністю ліквідувала борги із зарплати і по­гашає податковий борг, причому силами ви­ключно колективу, без участі інвесторів. Тому робіт­ники не сприйняли нової редакції статуту підприєм­ства, розробленого Міністерством енергетики та кон­церном «Укрторф». На переговорах посадові особи концерну продовжували наполягати на законності цієї редакції статуту. Однак у цьому проекті статуту взагалі не запропоновано механізму захисту прав тру­дового колективу. Це підкреслюють представники профспілок і служби посередництва та примирення, яка представляє колектив у трудовому спорі.

Після суперечки між сторонами переговорів було досягну­то домовленості, що профспілки братимуть участь у доопрацюванні статуту, а виконуючий обов’язки директора (оскільки його підтримує колектив) матиме переваги в май­бутньому конкурсі на посаду керівника.

Підготував Віталій КОПИШ

(за інформацією сайту gorod.cn.ua)

11.02.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання