« на головну 18.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ТЕРИТОРІАЛЬНУ УГОДУ ПІДПИСАНО!

ТЕРИТОРІАЛЬНУ УГОДУ ПІДПИСАНО!

24 січня в облдержадміні­страції підписано територі­альну угоду про регулю­вання соціально-економіч­них і трудових відносин у Тернопільській області на 2017–2018 роки.

Положення угоди враховують ви­моги і рекомендації Генераль­ної угоди на 2016–2017 роки. Вона містить 109 зобов’язань, се­ред яких 31 зобов’язання стосується спільних домовленостей сторін, 27 зобов’язань обласної державної адміні­страції та обласної ради, 24 зобов’язання сторони роботодавців області та 27 обов’язань обласної ради профспілок.

У вступному слові голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний за­значив, що ключовою ознакою сучасної цивілізованої держави є розвиток інсти­тутів громадянського суспільства, фор­мування системи дієвого соціального діалогу, спрямованого на забезпечення балансу інтересів сторін: інтерес робо­тодавців – в отриманні прибутку, на­йманих працівників – у гідній заробіт­ній платі та гарантованому соціально­му захисті, а держави – в економічному зростанні та громадянському спокої.

Соціальне партнерство повинно бути дієвим інструментом поєднання еконо­мічної ефективності та соціальної спра­ведливості через чіткий механізм взає­модії між органами державної влади, профспілками та роботодавцями.

Однією з основних форм соціального діалогу є укладення колективних дого­ворів і угод. Протягом багатьох років в області сформовано багаторівневу сис­тему колективно-договірного регулю­вання соціально-трудових відносин, яка складається з територіальної угоди, трьох обласних галузевих угод (освіта, АПК, охорона здоров’я); 3100 колектив­них договорів, якими охоплено 144 тис. працюючих, що становить майже 96% їх штатної чисельності.

Нормативною базою для визначен­ня договірних зобов’язань сторін є Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями профспілок і роботодавців.

Андрій Присяжний також висловив сподівання, що виконання умов терито­ріальної угоди сприятиме досягненню спільної мети сторін соціального діа­логу: економічному зростанню краю, підвищенню добробуту людей, забезпе­ченню злагоди в суспільстві.

Голова обласної державної адміні­страції Степан Барна наголосив на не­обхідності комплексного розвитку об­ласті, де працюватимуть підприєм­ства, які забезпечать робочі місця та гідну заробітну плату працівникам. Також важливо, щоб бізнес був відпо­відальним щодо соціальних зобов’язань і сплати податків. Якщо за таким принципом усі сторони соціаль­ного діалогу працюватимуть спільно, це дасть поштовх до розвитку області.

Територіальну угоду своїми підписа­ми скріпили голова обласної державної адміністрації Степан Барна, голова Тер­нопільської обласної ради Віктор Овча­рук, голова Організації роботодавців об­ласті Олег Караванський і голова облас­ної ради профспілок Андрій Присяжний.

Вл. інф. Облпрофради

 

ОБРАНО НАВЧАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ НА 2017 РІК

Відбулося перше цьогорічне засідання навчально-методичної ради Федерації профспілкових організацій Чернігівської області. Коло роз­глянутих питань можна розподілити на два великих блоки: підбиття під­сумків роботи та планування діяльності системи профспілкової освіти.

Засідання відкрив голова Федерації профспілкових організа­цій Чернігівської області, голова навчально-методичної ради ФПО Ігор Москаленко.

Про виконання програми навчання профспілкових кадрів і активу за 2016 рік розповіла директор підприємства «Навчально-методичний центр», заступник голови навчально-методичної ради ФПО Тетяна Осадча. За її словами, у 2016 році було проведено 100 освітніх заходів для профспілкових кадрів і активу, членів проф­спілок. Загалом у цих заходах взяли участь 4628 спілчан.

Тетяна Василівна докладно зупинилася на позитивних результа­тах, зокрема охоплення навчанням усіх категорії профактиву членських організацій області, збільшення кількості навчальних груп членських організацій ФПУ з інших областей, впровадження нових навчальних програм та проектів, залучення нових тренерів, активне використання соціальних мереж та інтернет-сервісів.

Результатом обговорення стало прийняття рекомендацій навчаль­но-методичної ради ФПО, які передбачають, зокрема, посилення інформаційно-просвітницької роботи в членських організаціях ФПО в зв’язку з масштабними змінами в трудовому та податково­му законодавстві, активізацію навчання та перевірки знань з пи­тань охорони праці членами виборних органів профорганізацій об­ласного рівня, організацію таких інформаційних заходів, як вебі­нари – найбільш доступної форми роботи, а також розробку нових тематик, навчальних програм та форм проведення навчання і т. ін.

Віталій КОПИШ

 

КРАЩУ ПЕРВИНКУ ВИЗНАЧИВ КОНКУРС

Федерація профспілок України оголосила 2017 рік Роком первинної профспілкової організації. Важ­ливого значення роботі з первинками надає Закар­патська обласна організація профспілки праців­ників освіти і науки, яку очолює член Ради ФПУ Тетяна Повханич.

Торік в обласній галузевій профспілці було проведе­но обласний огляд-конкурс на кращу первинну профспілкову організацію, який, відповідно до по­ложення, проходив у двох категоріях – залежно від кількості спілчан у первинці.

Комісії, до складу якої входили голови міськрайонних орга­нізацій профспілки та працівники апарату облпрофоргані­зації під головуванням Тетяни Повханич, нелегко було при­йняти остаточне рішення. Адже всі представлені матеріали були гарно підготовленими і заслуговували на відзначен­ня. Кожному члену комісії був розданий перелік критеріїв оцінювання діяльності первинок, на основі яких нарахову­вались відповідні бали та були визначені переможці.

Так, у категорії первинних профорганізацій чисельністю до 70 спілчан перше місце присуджено профорганізації Горбівської ЗОШ І–ІІ ст. Міжгірського району (голова профкому Тетяна Пішта), друге – Великораковецької ЗОШ І–ІІІ ст. Іршавського району (голова профкому Оле­ся Цендра), третє – Королівської ЗОШ І–ІІІ ст. № 2 Вино­градівського району (голова профкому Сергій Чейпеш). У категорії первинних профорганізацій чисельністю понад 70 членів профспілки перше місце отримала профоргані­зація Мукачівської спеціалізованої школи І–ІІІ ст. № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів (го­лова профкому Оксана Кочан), друге – Закарпатського об­ласного палацу дитячої та юнацької творчості «Падіюн» (голова профкому Оксана Волошин), третє – Міжгірської ЗОШ І–ІІІ ст. № 1 (голова профкому Олена Маслей).

Переможців огляду-конкурсу відзначено Почесними гра­мотами та матеріальною винагородою Закарпатської облпрофорганізації працівників освіти і науки.

Сергій БАРАНЧИКОВ

 

ПОЧИНАЄМО ЖИТИ З НОВОЮ МІНІМАЛЬНОЮ ЗАРПЛАТОЮ

У Федерації профспілок Кіровоградської області відбувся семінар на тему: «Про законодавчі зміни в оплаті праці та порядок їх запровадження». Роз­крила тему та відповіла на запитання профактиву начальник відділу управ­ління Держпраці в області Ганна Масловська.

З 1 січня мінімальну зарплату вста­новлено в розмірі 3200 грн, тож за­проваджено низку законодавчих змін. Раніше мінімальна зарпла­та трактувалася, як встановлений зако­ном мінімальний розмір зарплати за не­кваліфіковану працю. На сьогодні понят­тя «некваліфікована праця» немає. Міні­мальна зарплата – це встановлений зако­ном мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну або по­годинну норму праці (3200 грн на місяць або 19,34 грн за годину). Якщо раніше до мінімальної зарплати входили надбав­ки, доплати та премії (посадовий оклад не міг бути нижчим за «мінімалку»), то нині такої норми не існує: посадовий оклад може бути нижче мінімальної зарплати, але не прожиткового мініму­му (з 1 січня ц. р. – 1600 грн).

Зміни відбулися і в тарифній системі оплати праці. На будь-якому підприєм­стві чи в установі має існувати тарифна сітка, й посадові оклади за різними ква­ліфікаціями не повинні бути встановле­ні на одному рівні. Для бюджетних уста­нов внесено зміни до ЄТС і визначено но­вий розмір зарплати: мінімальна зарпла­та не може застосовуватися як розрахун­кова величина. (Якщо у колдоговорах чи інших угодах є прив’язка саме до міні­мальної зарплати, то потрібно переукласти їх у тримісячний термін, внісши зміни з прив’язкою тарифної сітки до прожиткового мінімуму). До внесення змін у колдоговори мінімальна зарплата як розрахункова величина використову­ється у розмірі 1600 грн.

Конкретна система оплати праці вста­новлюється або в колдоговорі, або оформляється наказом, погодженим з го­ловою профкому чи представником тру­дового колективу. У новій редакції зако­ну мінімальна зарплата – це державна соціальна гарантія, що є обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності та фізичних осіб, які використовують найману працю. Зарплата нижче 3200 грн не може нарахову­ватися, незалежно від діючої системи оплати праці. При обчисленні зарплати для забезпечення мінімального розміру не враховуються доплати: за роботу в не­сприятливих умовах праці та в умовах підвищеного ризику для здоров’я, за ро­боту в нічний та надурочний час, за роз’їзний характер роботи, а також пре­мії до святкових і ювілейних дат. Якщо нарахована зарплата працівника, який виконав норму робо­чого часу, менше розміру мінімальної зарплати, то прово­диться доплата до мінімального рівня. Якщо укладається трудовий договір щодо роботи на непо­вний робочий час, «мінімалка» випла­чується пропорційно виконаній нормі пра­ці. Якщо умовами праці передбачено підвищення посадо­вого окладу за роботу в установах, орга­нізаціях, на підприємствах, які мають статус гірських, та за роботу в шкідли­вих і важких умовах праці, то зазначене підвищення зараховується до мінімаль­ної зарплати.

Доплата до мінімальної зарплати обов’язково повинна бути нарахована в тому ж місяці, коли нараховується відпо­відна зарплата, й виплачується одночас­но з нею. Час простою не з вини працівни­ка оплачується не нижче двох третин по­садового окладу, без проведення доплати до рівня мінімальної зарплати. Для бю­джетних установ прийнято постанову КМУ № 1037: з 1 січня ц. р. посадові оклади працівників бюджетної сфери визнача­ються з посадового окладу працівника І тарифного розряду – у розмірі 1600 грн. Керівникам з метою недопущення зрівня­лівки доручено забезпечити в межах фон­ду оплати праці диференціацію зарплати. З 1 вересня ц. р. буде встановлено галузеві надбавки, переглянуто норми оплати пра­ці, а до цього часу органам місцевого са­моврядування надається право за раху­нок власних надходжень встановлювати працівникам бюджетної сфери галузеві або територіальні надбавки.

Законодавство передбачає: у зв’язку із змінами в організації праці допускається зміна істотних її умов при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, при цьо­му працівнику про це повідомляється за 2 місяці. Якщо немає коштів, і на цій під­ставі людей попереджають за 2 місяці та переводять на неповний робочий час, то такого законодавством не передбачено.

Ганна Масловська розпові­ла також про штрафні санкції, приміром, за недотримання мінімальних державних га­рантій передбачено сплату 10 мінімальних зарплат за кож­ного працівника. Тобто, якщо працівникам не виплачується 3200 грн, штраф за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення, становитиме 32 тис. грн. Кодекс законів про працю України доповнено ще двома штрафними санкціями: за недопущення до проведення перевірки – у розмірі 3 міні­мальних зарплат і за недопущення до проведення перевірки з питань легаліза­ції зарплати – 100 мінімальних зарплат на підприємство.

Підсумовуючи навчання, заступник голови ФПО Оксана Терлецька визначила завдання профспілкових органів у ниніш­ній ситуації: під час проведення перего­ворів із внесення змін і доповнень до ко­лективних договорів потрібно зберегти існуючі гарантії працівників в оплаті праці, а також співвідношення між квалі­фікованою та некваліфікованою працею, основною та додатковою зарплатою. З ме­тою справедливої оцінки праці висококваліфікованих працівників рекоменду­ється домагатися встановлення у колдо­говорах тарифної ставки працівника у більш високих коефіцієнтах співвідно­шення до прожиткового мінімуму. Разом з тим, слід звести до мінімуму кількість заохочувальних виплат, що включаються до складу мінімальної зарплати. У проце­сі запровадження нових підходів до опла­ти праці з метою забезпечення належного захисту прав працівників необхідно орга­нізувати систематичний контроль за не­ухильним додержанням роботодавцями законодавства про працю, зокрема в час­тині своєчасності та повноти нарахуван­ня й виплати зарплати.

Марія ІВАНОВА

 

МОЛОДІЖНИЙ ПРОЕКТ «ТВОЯ УКРАЇНА» ТРИВАЄ

У січні 2014 року стартував всеукраїнський про­ект «Твоя Україна», до якого долучилися Спілка жінок України, профспілки і, власне, сама мо­лодь. Цікавою є ідея цього незвичайного про­екту: кожен українець віком до 25 років має від­відати 25 областей країни і в такий спосіб подо­лати стереотипи в уявленнях про різні регіони. Відповідно, обрано й гасло: «Ти що, ще не бачив своєї країни?».

Протягом 2 років у рамках проекту вже відбувся 171 візит, 11 тис. юнаків і дівчат подали анкети на участь у ньому, 2076 реальних учасників від­відали 43 міста України.

Три дні на Рівненщині перебували учасники руху – молодь з Одеси, Миколаєва, Дніпра, Харкова, Кривого Рогу, Ірпе­ня, Києва, Білої Церкви, Житомира Луцька, Львова. Це вже шості відвідини регіону активною молоддю, які були не менш насиченими, ніж попередні, адже передбачали різ­номанітні екскурсії визначними місцями, до музеїв, теа­трів, установ.

Запам’яталася гостям зустріч за круглим столом у На­вчально-методичному центрі Федерації профспілок облас­ті з профспілковцями та представницями Спілки жінок Рівненщини.

Вітаючи молодих активістів, голова ФПО Микола Шершун зазначив, що у лавах профактивістів регіону – 40% молоді. Тому співпраця між досвідченими та молодими профспіл­ковцями є дуже важливою. «Ми високо цінуємо ініціативи членів молодіжної ради при ФПО, їхній внесок у загальну профспілкову справу, яка нині набуває нового змісту. У справі модернізації профспілкового руху ідеї молодих та ініціативних – як ковток із цілющого джерела, – наголосив профлідер. – А поєднання вашого юного запалу та досвіду старшого покоління допоможуть збудувати нову Україну, якою будемо пишатися».

«Робота з молоддю – серед пріоритетів діяльності Спілки жінок області, – зауважила її голова, заступник голови ФПО Марія Рожко. – Молодь так само потерпає від гендер­ної нерівності в Україні, як і жіноцтво старшого покоління. Тому потрібно домагатися, щоб закон про гендерну рів­ність в Україні запрацював на повну силу».

Із зацікавленістю учасники круглого столу слухали висту­пи голови Спілки жінок м. Рівне доцента РДГУ Наталії Шо­лудько та голови обласної організації профспілки праців­ників культури Петра Давидюка.

Гостям – учасникам зустрічі від молодіжної ради ФПО було вручено відкритий лист до владних структур щодо боротьби з міграційними настроями серед молоді.

Тамара СТЕЦЮК

04.02.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання