« на головну 18.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

У ПРОФСПІЛЦІ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ СТАРТУВАВ РІК ПЕРВИНКИ

У ПРОФСПІЛЦІ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ СТАРТУВАВ РІК ПЕРВИНКИ

Федерація профспілок України оголосила 2017 рік Роком первин­ної профспілкової організації. Від­разу ж долучилася до організації і проведення цієї роботи Профспіл­ка працівників культури України. З ініціативи голови ЦК галузевої профспілки Людмили Перелигіної було вирішено дати старт цього­річній кампанії у Закарпатті. Адже обласна профорганізація, яку очо­лює член Ради ФПУ Наталія Тов­тин, – серед лідерів обласних орга­нізацій галузевої профспілки, де сильний профспілковий актив, що має досвід плідного соціального партнерства, був гідно представ­лений на всеукраїнських акціях протесту профспілок в м. Києві.


Відкриття Року первинної профспілкової організації га­лузей культури відбулося в Свалявській дитячій школі мистецтв. Символічно, що засідан­ня круглого столу на тему: «Шляхи вдосконалення роботи первинної профспілкової організації: реалії і перспективи в світлі постанови Президії ФПУ від 20.12.2016 № П-6-7» розпочалося з яскравого невеличко­го концерту учнів і викладачів шко­ли мистецтв, від якого всі присутні були в захопленні.

Виступаючи перед профспілко­вим активом, голова ЦК Профспіл­ки працівників культури України Людмила Перелигіна окреслила основні напрями діяльності проф­спілки щодо відстоювання прав та інтересів працівників. З приходом нового Уряду Володимира Гройсма­на відновлено конструктивний со­ціальний діалог з профспілками. Свідчення цього – підписання Гене­ральної угоди, в якій враховано чи­мало пропозицій профспілок. Свою позицію з проблемних питань соці­ально-економічного захисту спіл­чан Профспілка працівників куль­тури України аргументовано відстоює в урядових структурах, мініс­терствах, комітетах Верховної Ради України, домагається їх вирішення на національному рівні.

Як приклад Людмила Федорівна навела недавній лист до віце- прем’єр-міністра України Павла Розенка щодо необхідності роз’яснення практичного застосу­вання положень постанови Кабміну від 28 грудня 2016 року № 1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих га­лузей бюджетної сфери» і, зокрема, питань забезпечення диференціації заробітної плати, виплат доплат, надбавок і премій працівникам культури, особливо в сільській міс­цевості, підготовлений на основі моніторингу звернень до ЦК проф­спілки керівників та первинних профспілкових організацій закла­дів культури низової ланки. Дома­гатиметься профспілка і вирішення цілої низки питань, пов’язаних з функціонуванням закладів та уста­нов культури і спорту в умовах створення об’єднаних територіаль­них громад, збільшення фінансу­вання ДЮСШ. На думку профспіл­кового лідера галузі, конкретним результатом діяльності галузевої профспілки стало недопущення ма­сового скорочення працюючих, здійснення соціального захисту спілчан при створенні регіональних дирекцій НТКУ.

Гострою та взаємозацікавленою була фахова дискусія щодо шляхів удосконалення роботи первинних профспілкових організацій, їх ролі під час реформування галузей куль­тури, в якій взяли участь голови первинних профорганізацій: Сва­лявської дитячої школи мистецтв – Марія Суп, Закарпатської облас­ної універсальної наукової бібліоте­ки ім. Ф. Потушняка – Ірина Гопко, філії НТКУ «Закарпатська регіо­нальна дирекція» – Олена Адамчук- Тюшко, Нижньоворітської дитячої музичної школи Воловецького ра­йону – Світлана Бомбушкар, облас­ного академічного театру ляльок – Надія Малишка, члени президії об­ласної профорганізації галузевої профспілки Леонтій Ленарт, Окса­на Дурунда, Ірина Власик, Вікторія Гойс-Шайбакова, Василь Зубриць­кий та ін.

Виступаючи на засіданні кругло­го столу, голова Закарпатської облпрофради Володимир Фленько за­значив, що проведення оголошено­го Федерацією профспілок України Року первинної профспілкової орга­нізації сприятиме піднесенню імі­джу профспілок, соціально-еконо­мічному захисту працюючих, почи­наючи з низової ланки – первинної профорганізації, до проведення все­українських акцій протесту проф­спілок, під час яких голос профспі­лок стає ще більш рішучим.

Голова Закарпатської обласної профспілкової організації праців­ників культури Наталія Товтин ак­центувала увагу на питаннях збере­ження закладів культури під час утворення об’єднаних територіаль­них громад, встановлення праців­никам культури місцевими органа­ми влади передбачених діючим за­конодавством надбавок і доплат, навівши приклад порушення цих норм в Іршавському районі.

На закінчення зібрання голова ЦК галузевої профспілки Людмила Перелигіна вручила цінний подару­нок Свалявській дитячій школі мистецтв, який отримали директор Юрій Грабар та голова первинної профорганізації Марія Суп.

Отже, Рік первинної профоргані­зації в Профспілці працівників куль­тури України стартував успішно.

Сергій БАРАНЧИКОВ

Фото автора

  ВОЛОДИМИР ФЛЕНЬКО, ГОЛОВА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ:

«Проведення оголошеного Федерацією профспілок України Року первинної проф­спілкової організації сприятиме піднесенню іміджу профспілок, соціально-економічному захисту працюючих, починаючи з низової ланки – первинної профорганізації, до проведення всеукра­їнських акцій протесту профспілок, під час яких голос профспілок стає ще більш рішучим».

 

ПОДВІЙНА «МІНІМАЛКА»: СТРАТЕГІЯ РИЗИКІВ ЧИ УСПІШНІ ПЕРСПЕКТИВИ?

На навчання з цієї теми, що відбулися 16 січ­ня, зібралися бухгалтери профспілкових ор­ганів та підприємств області в Навчально- методичному центрі профспілок Волині.

Про зміни в законо­давстві щодо опла­ти праці розповів слухачам завідувач сектору юридичного забез­печення управління Держпраці у Волинській області Сергій Соколов. Із юридич­ними наслідками, що за­грожують керівникам у разі недотримання трудо­вого законодавства, озна­йомила присутніх началь­ник відділу нагляду за до­триманням законодавства про працю управління Держпраці Наталя Киричук.

Обговорювалася й роль профспілкових органів у недопущенні скорочень і надання згоди профспілок на істотні зміни в умовах праці найманих працівни­ків, адже підвищення «мі­німалки» вже потягнуло за собою суміщення, розши­рення трудових зон і т. ін.

Завершили навчання змі­ни в оподаткуванні та по­датковій звітності, про які розповіла начальник відділу комунікацій ГУ ДФС у Волинській області Олена Нікотіна.

Прес-центр ФПО

 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ: ТЕОРІЯ І РЕАЛЬНІСТЬ

На пленумі Кіровоградського обкому профспілки працівників держустанов обговорювалася чутлива проблема реформування місцевого самоврядування. Якщо теоретично з реформою усе зрозуміло, то ре­альність щоразу підкидає багато риторичних запи­тань. Як уживатимуться села різної спроможності під однією вивіскою? Що буде з фінансуванням, коли за­кінчаться міжнародні програми і державна підтримка, що розрахована на 5 років? Яка доля чекає на ті села, які не хочуть об’єднуватися?.. Запитань було б менше, якби реформи йшли знизу вгору, а не навпаки, тоді й теорія збігалася б з реальністю. Лу­нали різні точки зору: від повного схвалення до цілковитого несприйняття.

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Олег ЯРЕМЕН­КО, координа­тор Кірово­градського центру розвитку місцево­го самовряду­вання:

«Реформи від­буваються не тому, що дуже добре, а тому, що погано. Чо­мусь децентра­лізацію влади сприймають як зло. Все йде від нерозуміння. Треба зважати на об’єктивні процеси. При­міром, вкрай низька зайня­тість у селі при інтенсифікації праці, вражаю­ча демографіч­на ситуація. За­хід уже пере­жив цей про­цес, і ми пови­нні пройти цей шлях так, щоб було менш бо­лісно для лю­дей. Який варі­ант ми обирає­мо? Є велике село з необхід­ною інфра­структурою і є маленькі села з дитсадком й початковою школою, а старшокласни­ків краще на­вчати у великій сучасній школі. Тобто, створю­ємо великі цен­три, вкладаючи кошти у їхній розвиток. Це ідея децентра­лізації влади».

Віктор ФЕДОТОВ, голова обкому профспілки праців­ників держустанов:

«Децентралізація нагадує централізацію влади. Навіщо передбачене обов’язкове схвалення об’єднання облас­ними радами? Яка ж тут до­бровільність? Загалом, люди до кінця не розуміють, що їм принесе об’єднання. Обіця­ють наблизити центри на­дання послуг до людей, а хто забороняє це робити зараз? Найбільше непокоїть неви­значеність щодо майбутньо­го: немає змін ні до Податко­вого, ні до Бюджетного ко­дексів. Усе відкладають на потім: питання землі, кому­нальної власності, надхо­джень до місцевих бюджетів. Тобто, законодавча база дуже відстає від реалій. Де візьмуться надходження з по­датку фізичних осіб, якщо в селі проживають лише пенсі­онери? Місцева влада може запроваджувати свої подат­ки, але з кого їх брати?

Теорія проголошує: якість і доступність послуг не може бути нижчою, ніж до об’єднання. Як можна в це повіри­ти, коли систему побутового обслуговування свого часу успішно провалили, а нато­мість не створили нічого?

Профспілки – за реформи, але за такі, які будуть на ко­ристь людям. На нашу думку, варто напрацювати пілотні проекти й показати, хто ви­грає від новоутворень. Свою роль ми бачимо в тому, щоб зберегти у новостворених об’єднаннях профорганізації та використовувати можли­вості колдоговорів для захис­ту їхніх прав, щоб вони не за­лишилися наодинці із своїми проблемами. Ми повинні зрозуміти, що реформи про­водимо для людей, а не для «галочки», тому так критично підходимо до цих процесів, аби не наламати дров».

Наталія СТИРКУЛЬ, голова Дмитрів­ської сільської ради Знам’янського району:

«Наша сільська рада самодостат­ня і, мабуть, най­більша не тільки в районі. Я не ворог децентралізації, просто хочу спра­ведливості. Боля­че сприймаю сло­ва, коли провину перекладають на сільських голів, коли заздрять їх­ній зарплаті. Це раніше на терито­рії села було бага­то керівників, а сьогодні сільський голова залишаєть­ся наодинці з жи­телями і їхніми проблемами. У нас теж відбува­ються реформи, але ті, які потрібні людям. Що стосу­ється нашої сіль­ради, то не бачу необхідності об’єднуватися. Ми не маємо розра­хунків, що це нам дасть. Люди наля­кані реформами. Яка найбільша проблема для села? Це створен­ня робочих місць. Без цього вони приречені на ви­мирання. Щоб проводити рефор­ми, люди та влада повинні чути одне одного. Об’єднуватися задля роз­витку повинні ті колеги, які не мо­жуть утримувати свої території».

Володимир НИЖ­НИК, регіональний консультант з пра­вових питань про­екту «Пульс» Асоці­ації міст України в області:

«Як відбуваються ці процеси в області? У 2015 році стартува­ли дві об’єднані те­риторіальні грома­ди, які згодом ви­йшли на пряме між­бюджетне фінансу­вання. Тобто, всі по­датки, які отримува­ли райони, тепер надходять до гро­мад, але й повнова­ження теж пере­йшли до них. Вони отримали головний фінансовий ресурс – 60% доходів з фізич­них осіб, субвенцію, яку держава дає на розвиток інфра­структури об’єднаних громад. На ви­ході – інші ОТГ. Сьо­годні постає завдан­ня максимально за­лучити на їхні тери­торії інвестиції та підвищити рівень надання послуг для громадян. Це осно­вна мета реформи. Дві об’єднаних гро­мади утворюються на базі сільських рад, і тут виникає за­питання: де розміс­тити всі необхідні структури, як нала­годити зв’язок з те­риторіями? Села не дуже тяжіють до об’єднання з райцен­трами, побоюючись, що весь фінансовий ресурс осяде там, хоча насправді все навпаки – рівень сіл буде підтягуватися до рівня району».

Анатолій АБРАМОВ, регіональний консультант з бюджетних питань про­екту «Пульс» Асоціації міст України в об­ласті:

«Добре, що профспілки беруть участь у цьому про­цесі. Якою бачу їх роль? У роз’ясненні законодав­ства, вивченні проблем на місцях. Вони мають брати участь у сесі­ях, обгово­реннях, втру­чатися у фор­мування бю­джету, дома­гатися його озвучення, аналізу над­ходжень і ви­датків. Наразі поставлено завдання: формування бюджетних програм, які передбача­ють розвиток. У їх форму­ванні проф­спілки теж можуть бути задіяні. Перш ніж створю­вати ОТГ, тре­ба подивити­ся на її пер­спективу: якщо її немає, то навіщо об’єднуватися?»

Галина КАР­ПОВА, голова Бобринецько­го райкому профспілки працівників держустанов:

«Спілчан тур­бує інша про­блема: ство­рення міських закладів, які дублюють ра­йонні. Вони не вбачають у цьому доціль­ності. Щоб були два ди­ректори? У нас не так багато дітей, щоб від­кривати за на­явності район­них (спортив­ної школи, школи мис­тецтв…) ще й міські анало­гічні заклади. Був потужний будинок дитя­чої творчості – тепер його роз’єднали. Навіщо? Така ж доля чекає на територі­альний центр, який хочуть розділити на районний і міський. До того ж, над тими праців­никами, які об­слуговують міське насе­лення, нависла загроза скоро­чення. Цей розтин по жи­вому проходить дуже болісно».

 

ЗИМОВИЙ «ПРОЛІСОК»

У курортному Трускавці зима – пора віднос­ного затишшя. Навіть санаторії-тисячники на Різдво не переповнені. А вчительський пан­сіонат «Пролісок», який ось уже понад пів­століття належить освітянській профспілці, і серед «п’ятизіркових» знайшов свою непо­вторну нішу, свою родзинку. Він майже по­вністю заповнений і в найважчі зимові місяці.

Сімейний відпочи­нок визначили в «Проліску» самі гості – освітяни, які скрізь і всюди люблять бути з дітьми. Тож керів­ництву Львівської облас­ної організації профспіл­ки освіти і науки та дирек­ції оздоровчого закладу, відповідно, в новому році доводиться вирішувати такі житейські питання, як обладнання при пансіо­наті дитячого майданчи­ка, встановлення вартості дитячих путівок для різ­них вікових категорій ді­тей – від 3 до 14 років.

Директор Юрій Шевців се­ред здобутків минулого 2016-го називає кілька: по­чали працювати з прибут­ками, що спонукає до роз­витку матеріальної бази за наявності вартісної в курортному містечку те­риторії. Виготовили доку­ментацію на спорудження нового корпусу пансіона­ту нарівні з існуючим – на 50 місць. Працюючи на випередження, вирішили важливу проблему з по­стачанням води, врізав­шись в надійніший і по­тужніший водогін. Своє­рідним вінцем своєї робо­ти вважають добру славу, що має «Пролісок» на са­мій Львівщині. Бо, як ві­домо, люди їдуть далеко, недооцінюючи того, що поруч. Заробити її «вдо­ма» найважче.

Найбільше спілчан відпо­чили тут у минулому році з «Львівської політехні­ки», Шевченківської, Ли­чаківської районних осві­тянських організацій Львова, Сколівської та Жовківської районних ор­ганізацій галузевої проф­спілки. Все це підтвер­джує і успішне втілення в реалії Програми оздоров­лення спілчан, яка ось уже кілька років діє в об­ласній організації проф­спілки освіти і науки, прийнята з ініціативи її лідера Марії Яцейко. Згід­но цього документа, який працює на мотивацію членства і компенсує втрати від відсутності до­помоги в цьому напрямі від соцстраху, кожна ни­зова організація за при­кладом своєї обласної структури намагається здешевити путівку своїм спілчанам; переможцям професійних конкурсів вона дістається в нагоро­ду безкоштовно.

Залюбки їдуть на відпочи­нок у трускавецький «Пролісок» освітяни Запо­різької, Рівненської, Чер­каської областей, колеги з Польщі.

У 2017-й у «Проліску» див­ляться з оптимізмом і до­брим трудовим настроєм. Гостям тут з усієї України завжди раді, а Централь­ний комітет галузевої профспілки по-діловому підтримує цей важливий майновий об’єкт.

Ольга ЛОБАРЧУК

  • ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Марія ЗАМІЩАК, голова Трускавецької місь­кої організації профспілки освітян:

«Основа стабільної роботи «Проліска» – це насамперед людський фактор: гіперактив­ність і працездатність трудового колективу, а також керівництва закладу, якому, в бук­вальному розумінні, доводиться на роботі днювати й ночувати».

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання