« на головну 30.05.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1053)
14
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

СТОРОНАМ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ Є НАД ЧИМ ПРАЦЮВАТИ

СТОРОНАМ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ Є НАД ЧИМ ПРАЦЮВАТИ

Недарма на засіданні Кіровоградської тристоронньої соціально-економічної ради розглядалося питання реалізації завдань соціально-економічного розви­тку області в 2016 році та завдання на 2017-й, адже від економічної панорами залежить соціальна. Сторони зазначили, що промисловий комплекс працював у дуже складних умовах, але зміг забезпе­чити майже 16% зростання виробництва. Збережено позитивну динаміку в зо­внішньоекономічній діяльності, забезпе­чено виконання бюджетів усіх рівнів.

За цими показниками – напру­жена праця органів влади, ро­ботодавців і працівників. Це результат соціального діало­гу, сторони якого не допустили збоїв і виникнення трудових конфліктів. Нарешті Кіровоградщина позбулася ознак депресивної території.

Проте, як зазначив голова ФПО Максим Баланенко, «профспілкова сторона не може позитивно оцінити рівень оплати праці, стан ринку пра­ці. Якщо за розвитком реального сек­тору економіки ми в числі передови­ків, то за рівнем зарплати опинили­ся внизу. І рівень зарплати в області, і темпи його підвищення значно від­стають від загальнодержавних. Не можна сказати, що не приділяємо цій проблемі увагу. Є спільне рішен­ня тристоронньої ради про підви­щення зарплати на 35%, інші доку­менти, а результату немає».

Максим Баланенко також наго­лосив: розпочнеться цьогорічна ко­лективно-договірна кампанія, і в ім’я збереження трудових кадрів не­обхідно докласти всіх зусиль, аби вирівняти рівень зарплати, інакше область залишиться без професій­но-фахового потенціалу. Турбують профспілкову сторону кардинальні законодавчі зміни щодо формуван­ня розміру зарплати. З одного боку, прийнято справедливий закон про держбюджет, встановлення міні­мальної заробітної плати на рівні фактичного прожиткового мініму­му. Але замість мінімальної зарплати в основі буде прожитковий мінімум, а це вже не 3200 грн, а лише 1600 грн. У кого менше – до­плата до мінімальної. І в цьому ви­падку ймовірне виникнення зрівня­лівки при оплаті праці некваліфіко­ваних та кваліфікованих працівни­ків. Існує й ризик того, що задля під­вищення «мінімалки» скорочувати­муть працівників. А стан ринку пра­ці в області теж гірше за загально­державний, тому сторони діалогу вирішили, за можливості, утрима­тися від скорочень.

Логічним продовженням розмови стало обговорення стану колектив­но-договірного регулювання трудо­вих відносин. Мета профспілок, на переконання Максима Баланенко, така: працює профорганізація, тож обов’язково повинен бути колдого­вір. І цього практично досягнуто. Те­пер потрібен перехід від кількості до якості. Насамперед, недопущення масових звільнень і дотримання норм галузевих угод щодо оплати праці. Незабаром розпочнеться кол­договірна кампанія, і проблема в тому, що тільки зараз розпочато тристоронні консультації щодо ви­значення тарифної ставки робітника першого розряду на 2017 рік. У Гене­ральній угоді цей строк визначено до 1 грудня. За пропозицією проф­спілкової сторони, цю норму нале­жить встановити в розмірі мінімаль­ного прожиткового мінімуму з коефіцієнтом 1,5. ФПО розробила реко­мендований профкомам перелік норм Генеральної угоди для враху­вання в колективних переговорах. Голова ФПО закликав соціальних партнерів, насамперед роботодав­ців, з розумінням поставитись до іні­ціативи профкомів щодо приведен­ня колдоговорів у відповідність до положень Генеральної угоди, галу­зевих й територіальної угод, та не шукати причин для зниження соці­альних стандартів.

Марія ІВАНОВА

МАКСИМ БАЛАНЕНКО, ГОЛОВА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК ОБЛАСТІ:

«Якщо за розвитком реального сектору економіки ми в числі передовиків, то за рівнем зарплати опинили­ся внизу. І рівень зарплати в області, і темпи його під­вищення значно відстають від загальнодержавних. Не можна сказати, що не приділяємо цій проблемі увагу. Є спільне рішення тристоронньої ради про підвищення зарплати на 35%, інші документи, а результату немає».

 


ПРОФОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ АПК ПІДТВЕРДИЛА СВОЮ РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ

Відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» та Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій ро­ботодавців, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 21 липня 2011 року № 73, у жовтні 2016 року відділення Національної служби посередництва і примирення в Миколаїв­ській області розглянуло документи від Миколаївської обласної організації Профспілки працівників агро­промислового комплексу України для проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності.

За результатами ви­вчення поданих мате­ріалів було прийнято рішення визнати Ми­колаївську обласну органі­зацію профспілки працівни­ків агропромислового комп­лексу такою, що підтверди­ла репрезентативність. 27 грудня 2016 року на плену­мі обласної профорганізації в урочистій обстановці на­чальник відділення НСПП у Миколаївській області Окса­на Євченко вручила голові облпрофорганізації Антону Яковлєву Свідоцтво про ви­знання профспілкової орга­нізації такою, що відповідає критеріям репрезентатив­ності та має право брати участь у колективних пере­говорах з укладення терито­ріальних угод, а також деле­гувати представників до ор­ганів соціального діалогу.

Вл. інф. Облпрофради

 

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ВІДЗНАЧИЛА СВОЄ 70-РІЧЧЯ

Обласна організація профспілки працівників охорони здоров’я – друга за чисельністю серед галузе­вих профспілок Закарпаття й об’єднує 27,7 тис. спілчан. Її історія починається з 1946 року, коли в складі Закарпатської облпрофради було створено обласний комітет профспілки працівників медико-санітарної служби. На 1 січня 1947 року він об’єднував 140 первинних профспілкових організацій, в яких на обліку перебували 2700 спілчан.

З нагоди 70-річчя утворення га­лузевої профспілки відбулося засідання пленуму обласної профспілкової організації. Ви­ступаючи перед профспілковим ак­тивом, керівниками медичних і са­наторно-курортних закладів, ветера­нами профспілкового руху, голова Закарпатської обласної організації профспілки, член Ради ФПУ Володи­мир Турок розповів про історію ство­рення профспілки, її нинішні за­вдання із соціально-економічного захисту працюючих, які вона вирі­шує, зокрема щодо оплати й охорони праці, зайнятості, дотримання тру­дового законодавства, оздоровлення дітей, проведення культурно-масо­вої і спортивної роботи тощо. До юві­лею профспілки було випущено збір­ник «70 років служіння людям (1946– 2016)», в якому висвітлено діяльність обласної, районних та первинних профспілкових організацій галузі.

Працівників охорони здоров’я при­вітали голова Закарпатської облпрофради Володимир Фленько, за­ступник директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністра­ції Єлизавета Біров, голова профспіл­ки лікарів м. Кошице (Словацька Рес­публіка) Мартін Павло, голова облас­ної організації профспілки працівни­ків освіти і науки Тетяна Повханич. Звертаючись до сьогоднішнього по­коління медиків, своїми спогадами про роботу поділилися колишня го­лова обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я Ольга Домбровська та колишній начальник обласного управління охорони здоров’я Василь Рішко.

Велику групу працівників охоро­ни здоров’я у зв’язку з ювілеєм галу­зевої профспілки Закарпаття було нагороджено відзнаками Федерації профспілок України, ЦК Профспіл­ки працівників охорони здоров’я України, Закарпатської облдержад­міністрації, обласної ради, облпрофради, департаменту охорони здоров’я ОДА, галузевого обкому профспілки. Нагороди вручили Во­лодимир Фленько, Єлизавета Біров, Володимир Турок.

З концертом перед учасниками зібрання виступили заслужений академічний Закарпатський народ­ний хор і камерний оркестр Закар­патської обласної філармонії.

 

ПОДВІЙНИЙ ЮВІЛЕЙ ОМЕЛЯНА РЕШЕТАРЯ

У медичних і профспілкових колах Закарпаття добре знають Омеляна Решетаря – про­фесіонала-медика, громадського діяча, котрий 34 роки завідував жіночою консульта­цією Мукачівської центральної районної лікарні, а з 2000 року очолює профком однієї з найбільших профспілкових організацій працівників охорони здоров’я нашого краю

За плечима Омеляна Васильовича – вели­ке, сповнене цікави­ми подіями життя. У молоді роки він був коміса­ром об’єднаного студент­ського загону «Закарпаття», за сумлінну працю нагоро­джений Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР. Але головне в його житті – медицина, якій він завжди віддавав усі свої сили, знання і енергію. Тися­чі жителів Мукачева і Мука­чівського району знають його особисто, оскільки за родом своєї діяльності пі­клувався про здоров’я жі­нок, майбутнє міста над Ла­торицею та району. Його ви­сокий професіоналізм від­значений знаком «Відмін­ник охорони здоров’я СРСР».

Стежкою батька пішли і двоє синів. Старший В’ячеслав змінив його на по­саді завідувача жіночої кон­сультації у Мукачеві, а мо­лодший Ігор працює ліка­рем в одному з медичних за­кладів у Німеччині.

Профспілкова організація, яку очолює Омелян Реше­тар, за багатьма позиціями – серед лідерів у обласній га­лузевій профспілці з оздо­ровлення дітей, спортивно- масової роботи, досягнень у галузевих спартакіадах тощо. Будучи членом Закар­патської облпрофради, Оме­лян Решетар завжди обстоює права та інтереси працівни­ків галузі, вносить пропози­ції щодо покращення її ді­яльності, соціального захис­ту працюючих. За активну громадську роботу його на­городжено нагрудними зна­ками Федерації профспілок України «Профспілкова від­знака» і «Профспілкова зви­тяга». Крім того, він є спів­засновником обласної орга­нізації пасічників України, а також дбає про відродження традицій запорізького козацтва в нашому краї.

На Новий рік за старим сти­лем Омелян Васильович Ре­шетар відзначатиме своє 70-ліття. Ця ювілейна дата збігається з 40-річчям його роботи в Мукачівській цен­тральній районній лікарні. Профспілковий актив облас­ті та Мукачева, колеги, дру­зі та знайомі від усього сер­ця бажають ювілярові нових успіхів на медичній і проф­спілковій ниві, міцного здоров’я і довголіття, добро­го настрою та оптимізму, ра­дості та щастя, миру й Божо­го благословення.

З подвійним Вас ювілеєм, шановний Омеляне Васи­льовичу!

Добірку підготував Сергій БАРАНЧИКОВ


 

ОСВІТЯНИ ПІДПИСАЛИ РЕГІОНАЛЬНУ ГАЛУЗЕВУ УГОДУ

Традиційно Львівська обласна організація профспілки праців­ників освіти і науки України в грудні про­водить ділову зустріч з роботодавцями для підбиття підсумків року та виконання обласної галузевої угоди.

Цьогорічна спільна нарада вирізнялася тим, що крім звітів, з якими виступили новопризначений заступник керівника департаменту Ігор Гайдук і заступник го­лови облпрофорганізації профспілки Мар’ян Калин, двостороння комісія пред­ставників сторони робото­давця та громадської органі­зації напрацювала новий проект угоди на 2016–2020 роки. Після активного обго­ворення її підписали дирек­тор профільного департа­менту Любомира Мандзій і профлідер Марія Яцейко.

Ігор Гайдук наголосив на тих моментах і пунктах ма­лої трудової конституції, ви­конати які в нинішніх фі­нансових і соціальних умо­вах було проблематично. У визначенні пріоритетів 2017 року він акцентував увагу на посиленні відповідаль­ності за взяті зобов’язання і виконанні тих пунктів уго­ди, що визначають рівень со­ціального захисту освітян. Йдеться про 3–5 розділи «За­йнятість», «Оплата праці», «Охорона праці та здоров’я».

Доповідач від громадської професійної організації Мар’ян Калин нагадав про головне гасло недавньої грудневої акції протесту в м. Києві під егідою ФПУ «Єв­ропейським тарифам – євро­пейську зарплату». Незважа­ючи на проблеми, що вини­кали перед спілчанами і їх­ньою громадською професій­ною організацією протягом року, завершити його вдало­ся з майже повними виплата­ми за сумлінну працю і її престижність. Порівняння з іншими регіонами дає повне право Львівській організації галузевої профспілки кон­статувати: хто бореться, той виборює. А активу організа­ції доносити цю інформацію до кожного спілчанина, роз’яснюючи, що сотні гри­вень до оплати праці отрима­ли завдяки своїй згуртова­ності в професійній організа­ції і бойовій позиції її керів­ництва, обласного профліде­ра Марії Яцейко, її команди.

Рік за роком обком, згідно пунктів угоди, домагався участі громадської організа­ції в атестаційній комісії, розслідуванні нещасних ви­падків, справедливому роз­поділі уроків, діяльності ко­місії з трудових спорів, за­хисті спілчан у судах. Попри всі складнощі позитивом, підкреслив Мар’ян Калин, є зростання середнього педа­гогічного навантаження в області на 0,5 і до 16 годин. Додано до ЄТС 2 додаткових розряди, що, безперечно, по­значиться на рівні оплати праці та недопущенні зрів­нялівки.

Серед пріоритетів – боротьба за розмір першого тарифного розряду Єдиної тарифної сіт­ки, подальша конструктивна співпраця з територіальни­ми громадами із захисту со­ціальних інтересів спілчан, індексація пенсій і зарплат, виплата відрядних, покра­щення умов праці та оздо­ровлення спілчан.

В обговоренні проекту нової угоди взяли участь члени робочої комісії: голова Кам’янка-Бузької районної організації профспілки Віра Краєвська, завідувач Горо­доцького відділу освіти Ігор Яскевич, голова первинної профорганізації працівни­ків Національного універси­тету «Львівська політехні­ка» Володимир Гайдук, го­лова профкому Львівської академії друкарства Олег Гірняк, голова Самбірської районної організації проф­спілки освітян Ірина Цу­прик, депутат обласної ради депутатів, голова Дрого­бицької районної організа­ції галузевої профспілки Ольга Грицик.

Директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій по­дякувала членам робочої ко­місії за копітку працю над малою трудовою конститу­цією освітян, уперше поста­вила свій підпис разом з Ма­рією Яцейко під регіональ­ною галузевою угодою на на­ступні 4 роки.

Ольга ЛОБАРЧУК

15.01.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання