« на головну 18.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

УЖГОРОДСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩУ ТОРГІВЛІ І ТЕХНОЛОГІЙ ХАРЧУВАННЯ – 70

УЖГОРОДСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩУ ТОРГІВЛІ І ТЕХНОЛОГІЙ ХАРЧУВАННЯ – 70

У далекому 1946 році в м. Ужго-

роді вперше відчинилися двері

навчального закладу – школи

кулінарної майстерності. Розмі-

щувався цей навчальний заклад

у двох кімнатах технікуму радян-

ської торгівлі. Навчання прохо-

дило в післяобідній час, після

закінчення занять у технікумі.

З роками попит на кадри цих професій

зростав. У 1984 році було збудовано

окреме приміщенння, куди пересе-

лився навчальний заклад, що отри-

мав назву профтехучилище № 20.

Директори змінювалися, але кожен з них

спільно з колективом вкладав свою цеглину

в розбудову навчального закладу. У нього

завжди був високий рейтинг. На вступ до

училища був великий конкурс, особливо на

спеціальність «кухар-кондитер», яка завжди

була затребуваною на ринку праці. За весь

період діяльності закладу тут підготовлено

17 тис. фахівців робочих професій для галузі,

а якістю підготовки кадрів масових профе-

сій роботодавці завжди були задоволені.

За роки існування училища відбулося чи-

мало знакових подій. У 2003 році йому було

присвоєно звання вищого професійного учи-

лища торгівлі і технологій харчування.

Випускник училища Валентин Штефа-

ньо неодноразово був переможцем всеукра-

їнських і міжнародних конкурсів кондите-

рів. Це справжній самородок – кондитер-шо-

коладьє. Його вироби з шоколаду, цукру та

тіста прирівнюються до витворів мисте-

цтва. Учениця Вікторія Йовбак перемогла

на Всеукраїнському конкурсі продавців.

Вона відзначена нагородою Президента

України, на період навчання їй було призна-

чено президентську стипендію. Подібних

фактів можна назвати багато. Адже випус-

кників училища можна зустріти в різних

куточках нашої держави.

Рейтинг закладу великою мірою обу-

мовлений стабільністю та високою профе-

сійністю кадрів. Багато педагогів працю-

вали в училищі 20–30, а дехто й 40 років. До

прикладу, майстри виробничого навчання

Магдалина Волошин і Марія

Русин віддали навчальному

закладу понад 40 років, а та-

кож неодноразово, до виходу

на пенсію, обиралися голова-

ми профорганізацій праців-

ників та учнів.

Колишній керівник фізич-

ного виховання Леонід Горо-

дний так налагодив роботу,

що учні училища завжди були

лідерами на обласних і все-

українських спартакіадах. Він

був ініціатором створення об-

ласного осередку олімпійсько-

го комітету й очолив його. В

училищі його замінив май-

стер спорту Павло Свистак,

який забезпечив галузевій профспілці призо-

ві місця з окремих видів спорту на міжгалу-

зевих спартакіадах профспілок області.

Сьогодні училище – це сучасний на-

вчальний заклад, де створено всі необхідні

умови для навчання та всебічного розвитку

молоді. Разом з дипломом про закінчення

закладу кожен одержує направлення на ро-

боту. Очолює заклад Віктор Кощак, голо-

вою профорганізації працівників багатора-

зово обиралася Оксана Барч, а учнівської –

Зінаїда Мусієнко. Досвід роботи учнівської

профорганізації нещодавно узагальнив га-

лузевий обком профспілки і подав клопо-

тання про нагородження Зінаїди Мусієнко

Почесним знаком ФПУ «Профспілкова від-

знака», яку й було їй вручено.

Привітати колектив з ювіле-

єм завітали заступник голови

Закарпатської обласної ради

Петро Грицик, директор депар-

таменту освіти і науки ОДА

Ганна Сопкова, представники

мерії, роботодавці, колеги по

профтехосвіті. Крім вітальних

слів, кожен вручив нагороди

працівникам. Зокрема, заступ-

ник голови обласної ради Петро

Грицик вручив директору учи-

лища Віктору Кощаку почес-

ний знак «За розвиток Закар-

паття». Від обласної профорга-

нізації почесні грамоти отрима-

ла група ветеранів. Виконавчий

директор готельного комплексу «Карпа-

тія» Наталія Сугай вручила почесні грамо-

ти двом учням, які проходили там практи-

ку, а також сертифікат на одноденний від-

починок для всього колективу.

Учні закладу підготували цікаву свят-

кову концертну програму.

Галина СВАРИЧЕВСЬКА,

голова обласної

профорганізації торгівлі

 

ЗА УЧАСТЮ ПРОФСПІЛОК ВІДЗНАЧИЛИ

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ІНВАЛІДІВ

Профспілки Закарпаття взяли активну участь у заходах з нагоди Міжнародного дня інвалідів. Цього

дня до медико-соціального реабілітаційного центру «Дорога життя» в м. Ужгороді завітали пред-

ставники влади, профспілок, роботодавців, спонсорів, творчої інтелігенції.

Як зазначив директор центру Олег

Кириленко, в новому приміщен-

ні центру діти з особливими по-

требами мають змогу навчатися

в інклюзивних класах, за їхнім здоров’ям

і психічним станом стежать професійні

лікарі, а молоді люди – отримувати нави-

чки самостійного проживання.

Виступаючи на зібранні, голова Закар-

патської облпрофради, голова наглядо-

вої ради центру Володимир Фленько,

який свого часу доклав багато зусиль

для його створення, підкреслив, що ме-

дико-соціальний реабілітаційний центр

виконує надзвичайно важливу функцію

– допомогти дітям з особливими потре-

бами знайти своє місце в житті. Нині

спільними зусиллями потрібно продо-

вжити роботу щодо зміцнення матері-

ально-технічної бази, підвищення ефек-

тивності діяльності центру, об’єднавши

зусилля всіх зацікавлених організацій

для його подальшого розвитку. До вико-

нання цього завдання в числі інших до-

лучатимуться й профспілки.

Для учасників зібрання учні Ужгород-

ської дитячої школи мистецтв провели

невеличкий концерт.

Сергій БАРАНЧИКОВ

 

ПРОФСПІЛКИ

ВІДПОВІДАЮТЬ

НА ВИКЛИКИ ЧАСУ

У системі закладів культури в розпалі робота

щодо переведення керівників установ, худож-

ньо-артистичного персоналу з безстрокового

договору на строковий, або, як мовиться, на

контракт. На сьогодні за цією системою повторно

прийнято, практично, всіх директорів обласних

установ, і вже завершується конкурсний відбір

на посади керівників районної ланки. Це викли-

кано тим, що Верховна Рада прийняла, а Прези-

дент підписав, Закон України № 955-VIII від

28 січня 2016 року «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо запровадження

контрактної форми роботи у сфері культури та

конкурсної процедури призначення керівників

державних та комунальних закладів культури».

Цей суперечливий за-

кон викликав не-

однозначну реакцію

в культурно-мис-

тецькому середовищі. Проф-

спілка культури від самого

початку не погоджувала за-

конопроект, оскільки він су-

перечить 22 статті Конститу-

ції України й іншим законо-

давчим актам, зокрема зако-

нам України «Про працю»,

«Про місцеве самоврядуван-

ня» та ін. Та й у Верховній

Раді він просувався дуже

складно і був проголосова-

ний лише за п’ятої спроби.

Контракт у культурній га-

лузі – явище для багатьох

нове, тому можливі помил-

ки. Щоб зменшити ризики й

навчити людей, як правиль-

но організувати конкурсний

відбір, було проведено на-

вчання голів первинних

профорганізацій клубної

системи. Чому саме клуб-

ної? Тому що саме підійшли

до етапу переведення на

контракт директорів сіль-

ських будинків культури,

завідувачів клубів, худож-

ніх керівників творчих ко-

лективів. Керівництво об-

ласної організації профспіл-

ки відповідно визначило

основні питання семінару

та напрям дискусії.

Обговорювалися також дії

первинних профорганізацій

в умовах децентралізації,

при цьому присутні вислов-

лювали різні міркування з

цього приводу, адже в кож-

ному регіоні існують свої

особливості об’єднання гро-

мад. Власне бачення розви-

тку подій висловили голови

Радивилівської районної ор-

ганізації профспілки праців-

ників культури Людмила

Войтишина, Рівненської ра-

йонної організації Олена

Ткач, Гощанської – Юлія

Кравчук, представники пер-

винок Тетяна Соботюк із

Корця, Людмила Грицюк із

Костополя, Наталія Стреб-

чук з Дубно, Катерина При-

ймачук з Рівного та ін.

Учасники дискусії не вироби-

ли єдиного рецепту впливу

на ситуацію, проте дійшли

згоди щодо ведення постій-

ного моніторингу даної про-

блеми, блискавичного обмі-

ну думками та досвідом з

тим, аби не внести розкол в

профспілкову основу, тобто

первинки, не втратити кадри

і зберегти майно. І ще одна

важлива думка визріла на се-

мінарі – єднання профспіл-

ковців, тому що в єдності

сила. Розпорошення профспі-

лок за окремими громадами

загрожує послабити проф-

спілковий рух, що, в свою

чергу, може призвести до

значного погіршення соці-

ального захисту працівників.

Петро ДАВИДЮК,

голова обласної

організації профспілки

працівників культури

24.12.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання