« на головну 18.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ – СПРАВА ПЕРШОЧЕРГОВА

ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ – СПРАВА ПЕРШОЧЕРГОВА

Стан ринку праці та динамі­ка чисельності працюючих, хід реформування системи професійно-технічної освіти обговорювалися на засідан­ні Запорізького обласного координаційного комітету сприяння зайнятості, яке відбулося під керівництвом заступника голови облдержадміністрації (стажування) Олександа Німаса.

У зібранні взяли участь народний депутат України, голова ради За­порізької обласної федерації ро­ботодавців Петро Ванат, голова Запорізької обласної ради професійних спілок Віктор Сластьон, директор Запо­різького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік, заступник начальника Го­ловного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області Сергій Кам’янченко, представники Запорізької обласної ради профспілок, ГУ ДФС та ГУ Держпраці в Запорізькій області.

Учасники засідання обговорили сис­темні зміни на ринку праці області, ви­кликані загостренням політичної й еко­номічної ситуації в Україні, та реформу­вання системи професійно-технічної освіти.

З доповіддю виступив директор де­партаменту соціального захисту насе­лення ОДА Ігор Мещан. За результатами статистичних досліджень економічної активності населення в І півріччі 2016 року, рівень безробіття в області серед населення у віці 15–70 років продовжу­вав зростати. Так, порівняно з відповід­ним періодом 2015 року він збільшився на 0,6% і становив 9,8% (в Україні 9,4%). При цьому рівень зайнятості населення у цій віковій категорії в області і по кра­їні зменшився на 0,3% і склав 56,4 та 56,2% відповідно. На стан зайнятості на­селення та ринку праці області продо­вжує впливати падіння промислового та сільськогосподарського виробництва. Внаслідок цього на підприємствах за 9 місяців 2016 року чисельність штатних працівників порівняно з відповідним пе­ріодом 2015 року зменшилася на 11,8 тис. осіб, або на 3%, і на 1 жовтня склала 372,7 тис. осіб. При цьому, за даними Пенсій­ного фонду та Державної фіскальної служби України, чисельність застрахо­ваних осіб – найманих працівників і фі­зичних осіб – підприємців від початку цього року зросла на 17,8 тис. (4%) і скла­ла 467,1 тис. осіб. Однак, на думку поса­довця, вважати це сталою позитивною тенденцією ще зарано. Оскільки різниця між чисельністю зайнятого населення та чисельністю осіб, які сплачують єди­ний соціальний внесок, свідчить про по­ширення в області «тіньової» зайнятості. За орієнтовними оцінками, вона складає близько 40%. «Такий рівень тіньових до­ходів перешкоджає впровадженню ефек­тивної соціальної політики щодо під­тримки громадян, які дійсно потребують допомоги з боку держави. Тому осно­вним резервом для поліпшення стану ринку праці області залишається детіні­зація економіки, легалізація трудових відносин і зарплати», – наголосив Ігор Мещан.

Голова Запорізької обласної ради профспілок Віктор Сластьон звернув увагу присутніх на проблему зменшен­ня в регіоні робочих місць, роботи в ре­жимі неповної зайнятості. «Наша голо­вна мета – домогтися, щоб кожен запорі­жець мав гідну роботу з належними за­робітною платою та умовами праці», – наголосив профлідер регіону.

Також учасники засідання обговорили шляхи розв’язання проблем збільшення вакансій, що надаються до служби зайня­тості, створення нових робочих місць, на­дання якісно нових послуг роботодавцям.

Членами координаційного комітету сприяння зайнятості населення прийня­то рішення активізувати роботу сторін соціального діалогу з метою розробки за­конодавчих пропозицій, спрямованих на легалізацію економіки та трудових від­носин. Ініціативи мають стосуватися опо­даткування, створення сприятливого се­редовища для ведення бізнесу, а також підвищення ефективності роботи органів Державної служби з питань праці.

Вл. інф. ЗОРП

 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР – СКЛАДОВА СПІВПРАЦІ ТА ШЛЯХ ДО УСПІХУ

Українсько-австрійське підприємство ТОВ «Фішер–Мукачево» – один із світових ліде­рів виробництва спортивного інвентарю – гірських і бігових лиж та хокейних ключок. Продукція цього підприємства з міста над Латорицею користується значним попитом в країнах Європи й Америки, є своєрідною візитівкою України та Закарпаття.

Реалізація виробни­чих та соціальних програм здійсню­ється в тісній співпраці адміністрації і профспілкового комітету. Всі ці питання знаходять відображення у колектив­ному договорі, який на підприємстві вважають складовою співпраці і шляхом до успіху.

Укладенню документа пе­редує значна підготовча робота. Створюється комі­сія, яка узагальнює пропо­зиції членів трудового ко­лективу і розробляє про­ект колдоговору. Потім відбувається його обгово­рення у цехах та дільни­цях. Усі пропозиції вно­сяться в остаточний варі­ант колдоговору. Протя­гом терміну його дії, а це 5 років, у разі необхідності, при зміні за­конодавчих і колективно- правових ак­тів, вносяться відповідні змі­ни і доповне­ння. Гідний рі­вень оплати праці, високі соціальні стандарти, турбота про людей – ось головні вимоги до колек­тивного договору – закону життя підприємства.

Відкриваючи збори пред­ставників трудового ко­лективу з прийняття кол­договору, голова профко­му Петро Швардак ознайо­мив присутніх з процеду­рою його підготовки. Гене­ральний директор Василь Рябич розповів про осно­вні підходи до формуван­ня зобов’язань колдогово­ру. Лідерські якості керів­ника, його стратегічне ба­чення розвитку складного виробництва, реалій соці­альної програми забезпе­чують нові перспективи цього підприємства. Сло­во «модернізація» стало звичним для кожного його працівника.

Щороку 2,5–3 млн євро ре­інвестуються у виробни­цтво. Середня зарплата складає 9 тис. грн. Але й це не межа: передбачено її подальше зростання на 30–40%. Солідно виглядає і соціальний пакет для працівників підприєм­ства, який включає різні види допомоги: здешев­лення харчування в їдаль­ні, медичне обслуговуван­ня, перевезення працюю­чих на роботу і з роботи, надання допомоги пенсіо­нерам – колишнім праців­никам тощо.

Виступаючи на зібранні, голова Закарпатської облпрофради Володимир Фленько підкреслив, що співпраця між адміністра­цією і профкомом, при­йняття колек­тивного дого­вору на під­приємстві, його зміст є показовим до­свідом для трудових ко­лективів про­мисловості об­ласті, тож не­обхідно, щоб керівники і го­лови профко­мів підпри­ємств нашого краю знали про нього.

Колективний договір на 2017–2021 роки підписали генеральний директор ТОВ «Фішер–Мукачево» Василь Рябич і голова профкому Петро Швардак.

На закінчення голова облпрофради Володимир Фленько вручив Василю Рябичу Почесний знак Фе­дерації профспілок Украї­ни «За розвиток соціаль­ного партнерства».

Сергій БАРАНЧИКОВНА ВАРТІ ЗАХИСТУ СПІЛЧАН

Державне підприємство «Науково-виробни­че об’єднання «Павлоградський хімічний за­вод» – унікальне підприємство ракетно-кос­мічної галузі України, що є основним поста­чальником вибухових речовин для гірничо­добувної промисловості. Чітка, злагоджена праця 1,5-тисячного колективу фахівців до­зволяє заводу займати лідируючі позиції се­ред підприємств Державного космічного агентства України як за доходною частиною, так і за виплатою зарплати.


Завод є лідером у сфері інноваційних розро­бок, значна частка яких припадає на енер­гозберігаючі технології, та од­ним з трендів загальнонаціо­нального розвитку України. З моменту заснування на під­приємстві створена об’єднана профспілкова організація. Сьогодні їй понад 85 років. ОПО ДП «НВО «Павлоград­ський хімічний завод» є орга­нізаційною ланкою Профспіл­ки працівників оборонної про­мисловості України. Активну роботу із захисту прав та ін­тересів членів профорганіза­ції здійснює об’єднаний проф­спілковий комітет, головною метою якого, як і адміністра­ції підприємства, є досягнен­ня компромісу, а саме: форму­вання діючої системи соці­ального партнерства, яка ста­ла альтернативою будь-якій диктатурі в соціально-трудо­вих відносинах і дозволяє найбільш оптимально збалан­сувати інтереси роботодавця та працівників. Усе це можли­во завдяки колективному до­говору, укладеному на 5 ро­ків. Щорічно на конференції трудового колективу підбива­ються підсумки виконання зобов’язань колдоговору, а протягом року вносяться змі­ни та доповнення до нього з метою підвищення гарантій і соціальних пільг. Завдяки цьому працівники отримують гідну зарплату. Середня зарплата штатного працівника підприємства складає понад 6,5 тис. грн, заборгованість з її виплати відсутня.

Близько 30% працівників підприємства – молодь віком до 35 років. За ініціативою профкому в 2011 році на заводі створено Молодіжну організа­цію, якою керує Рада молоді. Лідер організації Марина Герасимова – люди­на великої творчої енергії та ініціати­ви. Для захисту соціально-економічних прав та інтере­сів молодих праців­ників була розро­блена програма «Молодь підприєм­ства», яка, за під­тримки адміністра­ції, ввійшла до колективного договору. Велика увага приді­ляється організації гідних і безпечних умов праці, прохо­дженню процесу адаптації від­повідно до чинного Положення «Про адаптацію молодих пра­цівників на ДП «НВО «ПХЗ», поліпшенню матеріального становища шляхом стимулю­вання професійного рівня.

Не оминає увагою проф­спілка й культурно-масову та спортивну роботу. Стало до­брою традицією проведення спартакіади серед молодих працівників структурних підрозділів підприємства, різних конкурсів та оглядин.

Турбується профком і про своїх ветеранів праці. На облі­ку в Раді ветеранів перебува­ють понад 400 осіб, які звільне­ні від сплати профспілкових внесків. Адміністрація заводу та члени профор­ганізації шану­ють традиції ми­нулого, тим са­мим допомагаю­чи новим поко­лінням усвідоми­ти свою ідентич­ність. Спільно з Радою ветеранів праці профком ві­тає своїх ветера­нів з Днем Пере­моги, ювілейни­ми датами.

На балансі підприємства – широка мережа підрозділів соціальної сфери: водно-оздо­ровчий центр «Молодість», кафе «Ренесанс», водно-спор­тивний комплекс «Юність» з 25-метровим закритим пла­вальним басейном і SPA- центром, готельний комп­лекс «Хімік» та ін. Тож пра­цівники заводу і їхні сім’ї ма­ють змогу якісно та з корис­тю проводити своє дозвілля.

Якісна робота профспілко­вого комітету, всього профак­тиву залежить, передусім, від його керівника. Протягом 29 років головою профспілково­го комітету обирається Фаріт Губайдуллін, інженер-меха­нік оборонної промисловості за фахом. У 1987 році члени профорганізації Павлоград­ського хімзаводу вперше об­рали його своїм лідером. За багаторічну роботу Фаріт Гу­байдуллін отримав нагороди Федерації профспілок Украї­ни, Профспілки працівників оборонної промисловості України, Обласного об’єднання профспілок, а також ви­соке звання «Заслужений пра­цівник соціальної сфери України». Основними завдан­нями профспілковий лідер вважає покращення соціаль­но-економічного становища працюючих на підприємстві, насамперед підвищення га­рантій щодо оплати праці.

Ще один важливий на­прям профспілкової роботи – правовий захист спілчан, а саме контроль за дотриман­ням законодавчих актів, на­дання юридичних консульта­цій, розгляд заяв спілчан при порушенні їхніх трудових прав та ін.

Вл. інф. ОПО ДП «НВО «ПХЗ»

 

СТРАЙК БУРШТИНСЬКИХ ЕНЕРГЕТИКІВ ТРИВАЄ

20 листопада бурштинські енергетики вко­тре вийшли на акцію протесту. Страйк від­бувся з 14-ї до 15-ї години біля інформацій­но-вказівних знаків 5.35.1, 5.35.2 (пішохідний перехід), 5.41.1 (пункт зупинки автобуса) та поблизу прохідної вагоноперекида Бурш­тинської ТЕС. У цей час рух на автотрасі Львів – Івано-Франківськ був повністю паралізованим.


Понад 1 тис. учасни­ків акції стукали касками по ас­фальту з метою привернення уваги адмі­ністрації, громадськості, ЗМІ до невиконання ви­мог протоколу профкому та ініціативної групи від 13.09.2016 № 11 про підви­щення зарплати на 100%, повернення оплати оздо­ровчих працівникам при наданні відпустки та над­бавки за стаж роботи в енергетиці (за вислугу ро­ків) з 01.09.2016, забезпе­чення повної чисельності персоналу Бурштинської ТЕС згідно штатного роз­пису станом до 1 грудня 2015 року. Протестуваль­ники також висловили своє невдоволення з при­воду невиконання колек­тивного договору адміні­страцією та інвестицій­них зобов’язань DTEK Holdings Ltd, передбаче­них договором купівлі- продажу, вимог протоко­лу Ради голів профкомів ПАТ «ДТЕК Західенерго» від 04.11.2016 про поетапне підвищення зарплати з 01.11.2016 на 30% у зв’язку із зростанням цін на кому­нальні послуги, продукти харчування тощо.

Протестувальники скан­дували гасла: «Ахметова посадити, майно конфіс­кувати!», «Ахметова – на нари, станцію – держа­ві!». За підрахунками профкому, за один місяць власник поклав собі в ки­шеню 2 560 200 грн – суму, яка мала піти на виплату місячної зарплати пра­цівникам БуТЕС. А зага­лом по ПАТ «ДТЕК Західенерго» ним присвоюють­ся близько 7 млн грн що­місяця.

Ініціаторами акції про­тесту виступили проф­спілковий комітет Бурш­тинської ТЕС, голови це­хових комітетів, пред­ставники ініціативних груп структурних підроз­ділів станції.

Нагадаємо, що бурштин­ські енергетики страйку­ють уже не вперше. 29 ве­ресня кількасот праців­ників під стінами БуТЕС вимагали гідної оплати праці та виконання соці­альних зобов’язань перед ними та членами їхніх сі­мей. Проте досі, як бачи­мо, до їхніх вимог керів­ництво ДТЕК не прислу­халося.

Тарас ГРОСЕВИЧ

03.12.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання