« на головну 18.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

МЕТА – СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

МЕТА – СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

КЕРІВНИКИ РЕГІОНУ ПЕРШИМИ ПІДПИСАЛИ ТРИСТОРОННІЙ МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ З ПРОФСПІЛКОЮ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

16 листопада відбулося друге засідання плену­му Чернігівської обласної організації Профспіл­ки працівників державних установ України. В заході взяли участь голова обласної ради Ігор Вдовенко, очільник облдержадміністрації Вале­рій Куліч, голова Центрального комітету Проф­спілки Юрій Піжук, а також лідер Федерації профорганізацій області Ігор Москаленко.

Звертаючись до профспілкового за­галу, голова Чернігівської ОДА Валерій Куліч наголосив, зокрема, на тому, що кадровий аспект є од­ним з найвагоміших у ході здійснення ре­формування системи адміністрування те­риторій, при формуванні нових органів управління об’єднаних громад. Тому вну­трішня комунікація та порозуміння між працівниками державних установ, гли­бинне усвідомлення ними змісту змін у державі й суспільстві є вкрай важливими для досягнення спільної мети – створен­ня ефективної системи державного та са­моврядного управління.

У рамках пленуму відбулося підписан­ня тристороннього меморандуму про співпрацю між обласною радою, облдержадміністрацією та Профспілкою праців­ників державних установ України. Варто зазначити, що Чернігівщина стала пер­шим підписантом цього документа серед областей України.

Після того, як Ігор Вдовенко, Валерій Куліч і Юрій Піжук урочисто письмово за­свідчили наміри консолідувати зусилля, спрямовані на захист соціально-економіч­них і трудових прав працівників підпри­ємств, установ і організацій Чернігівської області, учасники засідання перейшли до розгляду питань порядку денного.

З інформацією про підсумки діяль­ності обласної організації щодо соціаль­но-економічного захисту членів проф­спілки перед присутніми виступив голо­ва обкому Микола Петренко. Подякував­ши Центральному комітету, керівни­цтву області та профактиву за співпра­цю, розуміння та підтримку, він звер­нувся до пленуму із заявою про складан­ня повноважень голови обкому в зв’язку з виходом на пенсію. За багаторічну сум­лінну працю на посаді голови обкому, вагомий особистий внесок у розвиток профспілкового руху та вирішення пи­тань соціально-економічного та право­вого захисту спілчан Миколу Петренка нагороджено Почесною грамотою Феде­рації профспілок України, Почесною грамотою обласного комітету профспіл­ки та вручено Подяку голови Централь­ного комітету Профспілки працівників державних установ України.

Присутні одноголосно підтримали пропозицію голови Центрального комі­тету профспілки Юрія Піжука щодо по­кладання обов’язків голови обкому на заступника голови обкому Марію Бойправ, а також делегували її до складу ЦК, його президії та президії ФПО у Чер­нігівській області.

Учасники пленуму розглянули низку кадрових питань, що стосувалися замі­щення посад очільників районних орга­нізацій, а також обрання заступником голови обкому Володимира Сидоренка. Крім того, обговорювалися актуальні проблеми соціально-економічного роз­витку Чернігівщини.

За матеріалами департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації та обласної організації Профспілки працівників держустанов України

 

ПІДБИТО ПІДСУМКИ, ВИЗНАЧЕНО ПРІОРИТЕТИ

Закарпатська обласна профспілкова організація працівників державних установ (голова Марія Петечук), спираючись на профспілковий актив, завжди тримає руку на пульсі життя галузі.

Відстоюючи права членів профспілки на працю, її гідну оплату, обласна профспілка звернулася до Президента, Верховної Ради та Прем’єр-міністра України щодо погашення заборгованості із зарплати держслужбовцям, посадовим особам місцевого са­моврядування Закарпаття. Її го­лос було почуто. Про це йшлося на пленумі обкому профспілки, де обговорювалося питання «Про роботу та завдання проф­спілкових організацій щодо ви­конання рішень VII з’їзду Проф­спілки працівників державних установ України та VII з’їзду Фе­дерації профспілок України».

Як наголосила профлідер галузі Марія Петечук, в обласній профорганізації зросла кількість працівників, охоплених колек­тивними договорами і угодами, підвищилася дієвість колдого­вірного регулювання трудових відносин. І надалі на контролі профспілки – питання співпраці з місцевими органами виконав­чої влади та місцевого самовря­дування, державними установа­ми та організаціями на засадах соціального діалогу, зокрема в ході адміністративно-територі­альної реформи, здійснення со­ціально-економічного захисту спілчан. У числі пріоритетів – дотримання трудового законо­давства, питання охорони праці, мотивація профчленства, залу­чення молоді до роботи у вибор­них органах, навчання профак­тиву, оздоровлення працюючих і членів їхніх сімей, розвиток фізкультури і спорту.

Гостру взаємозацікавлену роз­мову на зібранні в профспілці державних установ підтрима­ли в своїх виступах голова профкому Департаменту фі­нансів Закарпатської ОДА Ми­хайло Петрішка, голови райко­мів профспілки: Перечинсько­го – Вероніка Годована, Ужго­родського – Галина Барканова, Тячівського – Ганна Яринич, Мукачівського – Марія Попін­чак, заступник голови Іршав­ського райкому профспілки Іван Хімич, голова об’єднаного комітету профспілки поліції охорони Марія Кривка та ін.

Голова обласної профспілко­вої організації Марія Петечук вручила нагороди профакти­вістам галузі.

Сергій БАРАНЧИКОВ

 

СПІВПРАЦЯ В ІНТЕРЕСАХ ТРУДЯЩИХ

17 листопада відбу­лася робоча зустріч голови Дніпропе­тровського облпрофоб’єднання Віталія Дубіля з начальни­ком відділення Наці­ональної служби по­середництва і прими­рення в області Ігорем Чубом.

У ході зустрічі розглядалися питання трудових відносин на підприємствах і в організаціях Дніпропетровщини, напрями подальшої співпраці між облпрофцентром і відділенням НСПП у рамках укладеної між ними угоди. Зокрема, йшлося про внесення до неї певних коректив з ураху­ванням законодавчих змін.

Начальник відділення НСПП вручив голові облпрофоб’єднання свідоцтво про підтвердження репрезента­тивності.

Віктор КОВРИГА

 

НА КОНТРОЛІ – ТРУДОВІ СПОРИ

Відділенням Національної служби посередництва і примирення в Мико­лаївській області з метою виконання Закону України «Про порядок вирі­шення колективних трудових спорів (конфліктів)» налагоджено тісну вза­ємодію із соціальними партнерами. Важлива роль у цьому належить профспілковим організаціям, які за­ймають активну позицію у захисті трудових прав найманих працівників.

Так, упродовж 2016 року вирішуються ко­лективні трудові спо­ри (конфлікти) в структурних підрозділах ко­мунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Миколаїв», за ініціативи го­лови профспілкового коміте­ту Світлани Валішевої, яка постійно надає відділенню НСПП інформацію щодо ста­ну соціально-трудових від­носин на підприємстві.

Завдяки активній позиції голови Миколаївської об­ласної організації профспіл­ки працівників і підприєм­ців торгівлі, громадського харчування та послуг Ва­лентини Полехи було своє­часно вирішено колектив­ний трудовий спір між на­йманими працівниками Ми­колаївського професійного ліцею торгівлі та ресторан­ного сервісу м. Миколаєва та адміністрацією ліцею.

У процесі вирішення ко­лективного трудового спору між державним підприєм­ством «Суднобудівний за­вод ім. 61 комунара» та пер­винною профорганізацією заводу голова профкому Микола Головченко докла­дає максимум зусиль для захисту інтересів трудового колективу підприємства.

Активно співпрацює від­ділення НСПП з Миколаїв­ською обласною організаці­єю профспілки працівників житлово-комунального гос­подарства, місцевої промис­ловості, побутового обслуго­вування населення (голова Світлана Начинова, арбітр НСПП) і первинкою обласно­го комунального підприєм­ства «Миколаївоблтеплоенерго» (голова Таміла Кри­вошея) в процесі вирішення колективного трудового спо­ру між найманими працівни­ками та підприємством.

Крім того, представники профорганізацій Миколаїв­щини беруть активну участь у вирішенні колек­тивних трудових спорів на підприємствах, наймані працівники яких не є члена­ми цих профспілок.

Відділення НСПП постій­но тримає на контролі ситу­ацію на підприємствах, де зареєстровано трудові кон­флікти або здійснюються за­ходи із запобігання виник­ненню конфліктів, і систе­матично, за сприяння Мико­лаївської обласної ради профспілок проводить робо­чі зустрічі з представника­ми профорганізацій.

Однією з форм співробіт­ництва відділення НСПП з профорганізаціями стало за­провадження в 2008 році спільно з облпрофрадою (го­лова Юрій Толмачов) Гро­мадського університету пра­вових знань для представни­ків профспілок потенційно конфліктних підприємств, арбітрів і посередників НСПП. На сьогодні проведе­но 33 його засідання.

У регіоні активно підпи­суються угоди про співпра­цю між відділенням НСПП і профорганізаціями. Так, упродовж 2010–2016 років підписано 9 угод, а цього­річ у зв’язку із закінченням строку дії укладено нові угоди про співпрацю з Ми­колаївською облпрофра­дою та двома галузевими профспілками.

Олена СПАНАТІЙ,

головний спеціаліст відділення НСПП у Миколаївській області

 

СПІВПРАЦЯ З ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ

На базі Сатанівської об’єднаної територіальної громади відбувся виїзний семінар для керівни­ків і спеціалістів членських та підвідомчих організацій Федерації профспілок Хмельницької області на тему «Діяльність профспілок та їх профорганізацій в умовах децентралізації влади, об’єднання та створення територіальних громад».

Організатори навчання – Феде­рація профспілок області та підприємство «Навчально- культурний центр «Побужжя» ФПО». Участь у семінарі взяли представ­ники 20 членських профорганізацій.

Захід відкрив голова Федерації проф­спілок області Геннадій Харьков­ський, який поінформував про ство­рення територіальних громад в облас­ті, окреслив завдання профорганіза­цій щодо ефективної взаємодії з орга­нами місцевого самоврядування, об­стоювання прав працівників на на­лежний рівень оплати і охорони праці шляхом врахування в бюджетах гро­мад цільових коштів, участь проф­спілкових працівників у громадських інституціях.

Голова селищної ради Альберт Собков розповів про діяльність об’єднаної те­риторіальної громади в умовах децен­тралізації влади, зокрема презентував стратегічний план її розвитку до 2020 року, зосередивши увагу на туристич­ному потенціалі та інвестиційній при­вабливості регіону, реформуванні освіти, охорони здоров’я, закладів культури та необхідності тісної співпраці з профорганізаціями області.

Учасники семінару ознайомилися з інфраструктурою громади та роботою оздоровчих закладів, що функціону­ють на її території, зокрема ДП «Сана­торій «Збруч» ПрАТ «Укрпрофоздоров­ниця», ДП «Оздоровчий комплекс «По­ділля» Укравтодору.

Своїм баченням розвитку санаторно- курортного лікування та оздоровлен­ня працюючих поділилися досвідче­ний фахівець, головний лікар санато­рію «Збруч» Микола Кирилюк, який очолює цей заклад 30 років (від часу його створення), голова профоргані­зації Світлана Дрогоруб і головний лікар оздоровниці «Поділля» Теодор Наконечний.

Перебуваючи на території заповідни­ка «Подільські Товтри», де розташова­ні санаторно-курортні заклади, учас­ники навчання відвідали будівництво п’ятизіркового санаторію «Арден Па­лац» на 1200 місць, площею 70 тис. кв. м, з яких 10 тис. кв. м належать лікуваль­ній базі. Об’єкт планується ввести в експлуатацію 2017 року. Презентували майбутню санаторно-курортну перли­ну не тільки Поділля, а й усієї Украї­ни, директор ТОВ «Арден Палац» Ва­лерій Калмиков і головний лікар Ва­дим Цимбал.

Олег СКОВОРОДНІКОВ,

директор підприємства

«Навчально-культурний центр

«Побужжя» ФПО»

 

ПІД ОПІКОЮ КОМІСІЙ

У Львівській обласній організації профспіл­ки працівників освіти і науки обрано членів восьми комісій ради. Президія обласної профорганізації вирішила заслухати їх робо­ту, як допоміжних структурних ланок, що по­силюють дієздатність профспілки, активізу­ють спілчан, мотивують членство.

На нещодавньому за­сіданні комісії з охорони праці, за участю юристів об­ласної громадської органі­зації Мар’яна Калина і Ва­силя Корчинського, голова комісії Володимир Гайдук запропонував її членам взя­ти під свою опіку та контроль найближчі до них ре­гіони області – Львівський і довколишні райони, Дрого­бицький із Трускавцем та Бориславом, Золочівський та Перемишлянський тощо. Вирішили провести навчання з охорони праці спільно із спеціалістами профільного департаменту ОДА та Об’єднання проф­спілок Львівщини, продо­вжити випуск юридичного посібника з цих проблем, проведення виїзних семіна­рів з охорони праці, як це відбулося в Турківському районі, для посилення мо­тивації членства і популя­ризації громадської органі­зації. Члени комісії брати­муть участь у розслідуван­ні фактів нещасних випад­ків у підопічних регіонах, протягом року відвідають десятки первинних і район­них організацій.

Учасники засідання за­твердили план роботи на наступний рік.

Ольга ЛОБАРЧУК

 

ДНІ ОБКОМУ ОСВІТЯН У РАЙОННИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

У жовтні виконавчим апаратом комітету обласної організації профспілки освіти і науки у форматі дня обкому проведено зустрічі з профактивом Гуляйпільської, Великобілозерської, Чернігівської район­них профорганізацій.

Голова обласної органі­зації Надія Гринь по­інформувала голів ППО про дії ФПУ, ЦК галузевої профспілки, об­ласної організації із захис­ту соціально-економічних прав та інтересів спілчан, результати зустрічі керів­ників всеукраїнських проф­спілок з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, міністрами Кабінету Міністрів. Голо­вний висновок її виступу – тільки солідарні дії проф­спілок допоможуть захис­тити спілчан від тотально­го наступу держави на соці­альні права громадян.

Заступник голови Юрій Юдін зосередив увагу на питаннях організаційної внутрішньоспілкової робо­ти, а юрисконсульт обкому Лідія Петрашина розповіла про колективно-договірне регулювання трудових та соціально-економічних від­носин. Головний спеціаліст Іван Баламут надав інфор­мацію з питань охорони праці, планування та веден­ня цієї роботи в первинці.

Під час проведення дня обко­му в Чернігівській РОП голо­вний бухгалтер обласної ор­ганізації Ольга Піскун здій­снила перевірку фінансово- господарської діяльності, ве­дення бухгалтерської доку­ментації, а також надала консультативну допомогу.

Прес-служба обласної профорганізації

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання