« на головну 02.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ДІЯТИ В УМОВАХ ВІДСУТНОСТІ ОЗДОРОВЧИХ СОЦСТРАХУ

ДІЯТИ В УМОВАХ ВІДСУТНОСТІ ОЗДОРОВЧИХ СОЦСТРАХУ

Виконком Об’єднання профспілок Львівщини на запрошення голови обласної організації профспілки працівників освіти і науки Марії Яцейко провів на оздоровчій базі Львівської політехніки в Славську (її директор Володимир Білодід на­городжений нещодавно Грамотою ФПУ як кращий в Україні у своїй но­мінації) підсумкове виїзне засідання з підбиття підсумків та аналізу літ­нього оздоровлення дітей в області.

Із колись напіврозваленої оздо­ровниці «Політехнік–2» тут створено зразкову установу для відпочинку з трьома спортив­ними майданчиками, ставками для спортивної рибалки, медкабінета­ми, добудовується центральний спальний корпус на 120 місць, пра­цює сауна, літня естрада. Цього літа у закладі оздоровилися понад 600 дітей спілчан із 6 тисяч на Львівщині загалом. Третій корпус на понад 20 місць «Політехніки–2» невдовзі функціонуватиме цілий рік. Володимирові Білодіду усьо­го цього вдалося досягти завдя­ки діловій співпраці та поро­зумінню в досягненні мети з ректоратом Львівського Національного універси­тету «Львівська політех­ніка», який очолює Юрій Бобало, профкомами вишу, які здешевлюють путівки, обласною галу­зевою профспілкою, що активно долучається до ор­ганізаційної роботи – розпо­всюдження путівок, коопера­ції в цьому плані з іншими га­лузевими громадськими організа­ціями щодо виконанням Програми оздоровлення спілчан.

«Це допомогло наочно переко­нати голів обласних первинних ор­ганізацій у значній ролі кадрової політики – креативного керівника у збереженні та розвитку в ниніш­ніх складних умовах іміджевого для профспілок напряму – оздоров­лення спілчан і їхніх дітей», – на­голосив голова Об’єднання проф­спілок Львівщини Роман Дацько. З основною доповіддю виступила завідувачка культурно-просвіт­ницького відділу ОПЛ Лариса Акі­мова, яка акцентувала на важли­вій складовій літнього відпочинку дитини в таборі – продуманій, ці­кавій і водночас прикладній ви­ховній, пізнавальній програмі від­починку дітей у Славську. Для прикладу, користуються популяр­ністю майстер-класи з бізнесу до­свідчених і авторитетних у краї підприємців. Для змагань і кон­курсів у таборі вигадали виготови­ти власні гроші. Відтак команда, яка заробила найбільше під час змагань, дістає право подовжити час перебування на дискотеці, а та­кож додатково відвідувати екскур­сії та ходити у походи.

У засіданні виконкому взяли участь представники профільних департаментів Львівської облдержадміністрації Микола Немчук і На­зар Сідницький. Їм поставили чима­ло запитань із приводу скорочення фінансування дитячого літнього відпочинку, щодо пільг на кому­нальні послуги і оплату дитячими оздоровницями податків за землю, непрозорості й некоректності умов тендерної політики в цій сфері.

Голова обласної організації профспілки працівників АПК Ми­хайло Тарнавський наголосив, що ще два роки тому галузевий проф­спілковий оздоровчий табір «Дружба» у Свіржі за участі депар­таменту сім’ї, молоді і спорту за повного завантаження оздоровлю­вав дітей-сиріт, чорнобильців, ді­тей зі шкіл-інтернатів, долаючи всі з цим пов’язані проблеми і ви­клики. Однак цьогоріч усіма пере­вагами оздоровниці й відповідною програмою соціальні партнери від влади нехтують. Профспілка вже вісім років судиться з владою Пе­ремишлянського району, яка йде на поводку у так званих приватних інвесторів, які у власних інтересах хочуть забрати у дітей оздоровни­цю. Голова обласної організації профспілки будівельників Марія Карвацька додала з цього приводу, що у свій час так само відняли в га­лузевої профспілки дитячий оздо­ровчий табір «Будівельник».

Михайло Тарнавський, голови обласних організацій профспілки працівників споживчої кооперації Данило Климишин, комунальників та побутового обслуговування – Богдан Козло, працівників нафтога­зової промисловості – Михайло Драбчук, працівників торгівлі – Богдан Пилюх запропонували звер­нутися з листом до Кабінету Міні­стрів, народних депутатів, міс­цевої влади щодо необхідності вирішити питання цілодобо­вої присутності медперсона­лу в дитячих оздоровницях, вдосконалення прозорості тендерних процедур, визна­чення балансу надання ко­штів для відпочинку в об­ласті й поза її межами, част­кової компенсації з бюджетів оплат за комунальні послуги в дитячих оздоровницях, непри­ватних зокрема, вдосконалити ме­ханізми співпраці трьох соціальних партнерів – профспілок, роботодав­ців і влади загалом, провести у дру­гій декаді листопада з цього питан­ня спільне засідання виконкому Об’єднання профспілок Львівщини за участі перших осіб виконавчої і законодавчої влади області. Заступ­ник директора шахтарського оздо­ровчого комплексу «Ровесник» Ва­силь Карвацький акцентував на проблемі проходження працівника­ми медогляду, який мав би бути для них, через часту необхідність, безкоштовним.

Вирішено завчасно укласти уго­ди профспілкових дитячих оздо­ровниць із педагогічними виша­ми, як це робить «Політехнік–2» із Дрогобицьким педуніверситетом, для скерування на літній період вихователів і вожатих, а також на­лагодити міжгалузеву співпрацю в оздоровленні спілчан, коопера­цію в цій справі з тими професій­ними громадськими організація­ми, які мають оздоровниці.

Ольга ЛОБАРЧУК

 

ВСТАТИ – СУД ІДЕ!

Такими словами розпочалося заняття для голів профкомів Волині, що відбувалося у формі діло­вої гри в залі судових засідань Луцького міськра­йонного суду. Суддя Людмила Присяжнюк справді працює суддею, секретар суду Роман Стецюк справді обіймає таку посаду в суді. Ре­шта присутніх – позивач, відповідач, представник профкому, свідки – працівники навчально-мето­дичного центру профспілок Волинської області.

Справу «Поновлен­ня на роботі» слу­хали за повною судовою процеду­рою з усіма документами, приведенням свідків до присяги тощо. Представ­ляв інтереси позивача за дорученням не адвокат, а голова профкому.

Справа за фабулою була абсолютно реальною – таку саму справу слухали в суді на початку цього року.

Інтрига щодо рішення трималася до останнього – воно було відоме лише судді.

У переповненому залі су­дових засідань було чутно, як муха пролітала. Дійство виглядало настільки ре­альним, що зал справжні­ми емоціями переживав за долю незаконно звільненої прибиральниці.

І от знову лунає: «Встати, суд іде!». Рішення прослу­хали, як годиться, стоячи, і раділи за те, що завдяки компетенціям голови профкому суд працівни­цю поновив на роботі.

Галина ДАНИЛЕНКО

 

ЗА ПАРТАМИ – ОСВІТЯНИ СУМЩИНИ

У навчальних закладах – осінні канікули. Саме час подумати про профспілкове навчання. Так і вирішили в Конотопській міській організації Профспілки працівників освіти і науки України. Як наслідок, 27–28 жовтня на базі Чернігівсько­го НМЦ відбувся семінар для голів первинних профорганізацій.

Програма семінару містила чимало питань, тож завдя­ки активності учасників вдалося отри­мати максимальний на­вчальний результат. Крім того, теоретичні частини вдало комбінувалися з практичними завдання­ми, діловими іграми та дискусіями, що сприяло засвоєнню навчального матеріалу і стимулювало використовувати набуті знання.

Два навчальні блоки про­вела досвідчений практич­ний психолог і профспіл­ковий тренер Ірина Глуш­ко – «Компетенція проф­спілкового лідера. Розви­ток необхідних навичок» і «Управління стресами та стресостійкість».

Далі освітяни розглянули тему «Правові основи ді­яльності профспілок. Ін­струменти захисту прав працюючих», яку виклав юрист Навчально-мето­дичного центру Володи­мир Ковальчук.

Згодом він і керівник Цен­тру освіти дорослих «Пер­спектива» НМЦ профспі­лок Віталій Копиш прове­ли ще декілька міні-тре­нінгів: «Особливості орга­нізаційної та органайзин­гової роботи в первинній профспілковій організа­ції», «Мотивація проф­спілкового членства. Ма­теріальна та нематеріаль­на мотивація», «Побудова ефективної команди профспілкової організа­ції», «Сучасні форми і ме­тоди інформаційної робо­ти в профорганізації».

Вл. інф. НМЦ

19.11.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання