« на головну 18.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

АКТИВНО ПРАЦЮВАТИ В УМОВАХ НАСТУПУ НА ПРАВА ТРУДЯЩИХ

АКТИВНО ПРАЦЮВАТИ В УМОВАХ НАСТУПУ НА ПРАВА ТРУДЯЩИХ

27 жовтня відбулося засідання ради Федера­ції профспілок області, на якому обговорю­валося питання «Про організаційне і фінан­сове зміцнення ФПО та її членських органі­зацій». У зібранні взяли участь заступник Голови Федерації профспілок України Воло­димир Саєнко, голова Центрального коміте­ту Профспілки працівників агропромислово­го комплексу України Ігор Сопелкін.

У своєму виступі голо­ва ФПО Петро Шев­ченко охарактеризу­вав нинішній період діяльності профспілок в умовах наступу на права працівників, зниження їх життєвого рівня, зростання безробіття, порушення ро­ботодавцями прав найма­них працівників, утиску са­мих профспілок як такий, що потребує солідарності, єдності та результативнос­ті дій, вдосконалення орга­нізаційної структури і фі­нансового зміцнення, здій­снення конкретних кроків до свого оновлення.

За словами профспілково­го лідера, аналіз профспілко­вого членства, чисельності первинних профорганізацій за останні 5 років в області показав, що частина облас­них галузевих профоб’єднань змогли досягти зрос­тання кількості спілчан. Це підтверджує необхідність перенесення акценту роботи на рівень первинок, місце­вих і районних координацій­них рад профспілок.

Профспілки, крім розши­рення дій колективних дого­ворів, мають навчитися співпрацювати з органами виконавчої влади, місцево­го самоврядування, громад­ськими організаціями, зо­крема молодіжними. По­трібне кадрове зміцнення такими фахівцями, як юрис­ти та інспектори з охорони праці, з метою посилення впливу на стан соціально- трудових відносин, вироб­ничого травматизму на під­приємствах. А це можливо тільки при координації зу­силь галузевих профоб’єднань та забезпеченні фахівців гідною зарплатою.

Профспілкам потрібно навчитись надавати широ­кої публічності інформації щодо своїх дій і досягнутих результатів через засоби масової інформації, участь у теледебатах, виступах на радіо, інформування на власних сайтах.

Петро Шевченко торкнув­ся й проблем утримання при­міщень територіальних профоб’єднань. Адже в умо­вах постійного зростання вартості комунальних по­слуг, електроенергії, земель­ного податку надзвичайно проблематично підтримува­ти технічний стан водо- та теплопостачання, забезпечу­вати комфортні умови праці для працівників обласних комітетів профспілок без ре­ального фінансового відшко­дування витрат.

Члени ради ФПО у своїх виступах відзначили важли­ву роль ФПУ у вирішенні пи­тань соціального захисту працівників, у тому числі підписання Генеральної уго­ди на 2016–2017 роки з Уря­дом і роботодавцями, підви­щення іміджу профспілок після проведення акцій щодо тарифної політики держави, врегулювання співпраці з професійно-тех­нічною освітою та ліквідації заборгованості із зарплати працівникам облавтодору.

Заступник Голови ФПУ Володимир Саєнко поін­формував членів ради про хід перемовин профспілок з Урядом щодо реформуван­ня системи оплати праці, спільної ініціативи про за­провадження в 2017 році мі­німальної зарплати в розмі­рі 3200 грн, поновлення по­вноцінної роботи фондів со­ціального страхування.

Голова ЦК Профспілки працівників АПК України Ігор Сопелкін охарактери­зував ситуацію в аграрній сфері щодо реалізації про­ектів з відновлення вітчиз­няного виробництва, зупи­нився на проблемних пи­таннях створення профор­ганізацій в агропромисло­вості, на фермерських під­приємствах.

Володимир Саєнко, Ігор Сопелкін, Петро Шевченко також мали зустріч із голо­вою Черкаської ОДА Юрієм Ткаченком, на якій обгово­рили питання підвищення заробітних плат, зайнятості населення, стану соціаль­ного захисту та врегулю­вання конфлікту на Косар­ському МПД із керівни­цтвом ДП «Укрспирт».

Вл. інф. ФПО

 ПЕТРО ШЕВЧЕНКО, ГОЛОВА ФПО:

«Аналіз профспілкового членства, чи­сельності первинних профорганізацій за останні 5 років в області показав, що частина обласних галузевих профоб’єднань змогли досягти зростання кількості спілчан. Це підтверджує необхід­ність перенесення акценту роботи на рівень первинок, місцевих і районних координаційних рад профспілок».

 

АВТОТРАНСПОРТНИКИ ПІКЛУЮТЬСЯ ПРО ВЕТЕРАНІВ ГАЛУЗІ

За ініціативи голови За­карпатської обласної ор­ганізації профспілки пра­цівників автотранспорту та шляхового господар­ства Олександра Вороні­на, напередодні профе­сійного свята – Дня авто­мобіліста та дорожника відбулася зустріч з вете­ранами автомобільного транспорту, заслужени­ми працівниками тран­спорту України.

В її організації велику допомогу галузевій профспілці надало ПрАТ «Закарпатавто­транс» і, зокрема, його представник, вете­ран автомобільного транспорту Мікловш Коссей. За традицією, ця зустріч проходила на базі оздоровчого комплексу «Водограй» у селищі Чинадієво Мукачівського району.

Вітаючи ветеранів, Олександр Воронін подякував їм за багаторічну сумлінну працю, відзначивши їх роль у становленні автомобільної галузі нашо­го краю, а також вручив матеріальну допомогу профспілки.

Зустріч проходила в теплій, зворушливій атмосфе­рі. У своїх виступах ветерани галузі Григорій Анаць­кий, Мікловш Коссей, Степан Сабов, Балаж Кара з м. Ужгорода, Анатолій Фролов, Василь Лешко, Ми­хайло Данайканич, Микола Литвинчук з м. Мукаче­ва, Василь Стецюнич, Петро Гримут з Міжгір’я поді­лилися спогадами про трудову діяльність, організа­цію відпочинку й оздоровлення автотранспортників і членів їхніх сімей галузевою профспілкою.

На зустрічі було відзначено роботу одного з кращих оздоровчих закладів нашого краю – комплексу «Во­дограй», колектив якого за підсумками оздоровлен­ня дітей влітку 2016 року нагороджений Почесною грамотою Закарпатської облпрофради (голова Воло­димир Фленько). Цю нагороду Олександр Воронін вручив директору оздоровниці Наталії Собеніній.

Сергій БАРАНЧИКОВ

 

СОЦІАЛЬНІ ПАРТНЕРИ ПІДПИСАЛИ ТЕРИТОРІАЛЬНУ УГОДУ

У приміщенні Чернівецької облдержадміністрації відбулося засідання Чернівецької обласної тристоронньої соціально-економічної ради, у рам­ках якої голова облдержадміністрації Олександр Фищук, голова обласної ради Іван Мунтян, голо­ва ради Федерації роботодавців Чернівецької об­ласті Микола Бузинський і голова Чернівецької обласної ради профспілок Володимир Шквар­ковський підписали Територіальну угоду про ре­гулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики та трудових від­носин у Чернівецькій області на 2016–2018 роки.

Голова ОДА Олександр Фищук зазначив, що на сьогодні співпраця між владою та бізне­сом – це важливий елемент соціально-економічного життя не лише Буковини, а й усієї держави, який пови­нен базуватися на принци­пах прозорості та кон­структивності. Одним з ключових розділів Терито­ріальної угоди визначено зобов’язання сторін соці­ального діалогу щодо за­безпечення розвитку ви­робництва, підтримки прі­оритетних галузей області, збереження трудового потенціалу.

У своєму виступі голова облпрофради Володимир Шкварковський відзна­чив плідну співпрацю ро­бочої групи сторін соцпартнерства в ході напра­цювання положень і під­готовки проекту Теругоди. Вдалося імплемен­тувати основні норми Ге­неральної угоди, які є обов’язковими до вико­нання. Угода передбачає узгоджені норми зростан­ня середньої зарплати працівників, зайнятих у сфері економіки, встанов­лення розміру тарифної ставки робітника І розря­ду на рівні не нижче ви­значеної галузевою уго­дою, скорочення розриву між мінімальною та ре­альною зарплатою. Зна­чно розширено розділ ро­боти з молоддю. Вперше передбачено рекоменда­ції щодо включення окре­мих положень, норм до міських, районних тери­торіальних угод, угод, які будуть укладатися в об’єднаних територіаль­них громадах, колектив­них договорах.

Голова облради Іван Мун­тян наголосив на важли­вості підписання Територі­альної угоди і сподіваєть­ся на тісну співпрацю між усіма гілками влади, проф­спілок та роботодавців.

За словами голови ради Федерації роботодавців Чернівецької області Ми­коли Бузинського, Тери­торіальна угода передба­чає покращення ситуації на ринку праці області, зокрема це стосується пи­тання зростання серед­ньої зарплати. Микола Бузинський запропонував раз на місяць на апарат­ній нараді ОДА спільно, за участю членів ОТСЕР, заслуховувати та обгово­рювати ті соціальні про­грами та проекти, які при­ймаються владою.

Вл. інф. ЧОРП

12.11.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання