« на головну 18.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

У СИСТЕМІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОСВІТИ РОЗПОЧАВСЯ НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

У СИСТЕМІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОСВІТИ РОЗПОЧАВСЯ НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

У Навчально-методичному центрі профспілок відбули­ся збори профактиву об­ласті, присвячені Всесвіт­ньому дню дій за гідну пра­цю та початку нового на­вчального року. В рамках заходу відбулася зустріч із заступником Голови Феде­рації профспілок України Олександром Шубіним.

Захід розпочав голова Федерації профспілкових організацій Чер­нігівської області Ігор Моска­ленко. Головні акценти його ви­ступу – це соціально-економічна ситуа­ція в області, становище членів проф­спілок в умовах економічної кризи, під­сумки минулого навчального року в системі профспілкової освіти, плани щодо навчання на наступний рік.

Серед основних проблем, що наразі турбують профспілкових лідерів і рядових спілчан, – відновлення про­мислового потенціалу області та створення кваліфікованих робочих місць, ліквідація ганебного явища заборгованості із зарплати, вирі­шення питання безперебійного фі­нансування бюджетних установ.

Розповідаючи про плани на наступ­ний навчальний рік, голова ФПО від­значив участь НМЦ профспілок у між­народному проекті «Посилення впливу молоді на модернізацію профспілкових організацій Чернігівської області», який реалізується за підтримки Фонду «Солідарність без кордонів» данської Профспілки 3F. «Молодь – це майбутнє нашої організації і потрібно використа­ти цей шанс для активізації саме моло­дих людей у профспілках», – наголосив керівник обласної Федерації. Також планується розробка та впровадження нових навчальних програм, тематик та методик, що дозволяє Чернігівському НМЦ багато років поспіль утримувати звання базового навчального центру в системі профспілкової освіти ФПУ.

До профспілкових лідерів звернувся заступник голови Федерації профспі­лок України Олександр Шубін. У своє­му виступі він порушив питання укла­дання нової Генеральної угоди на 2016– 2017 роки, розповів про процес соціаль­ного діалогу на центральному рівні, а також про активні дії щодо захисту прав членів профспілок.

За його словами, незважаючи на те, що Уряд певною мірою зреагував на ви­моги, висловлені учасниками Всеукраїн­ського маршу протесту профспілок 6 лип­ня, проблем залишається чимало. Попри тиск профспілок, прийняті рішення орга­нами місцевого самоврядування та пода­ні судові позови, позиція Кабміну щодо ціни на газ і тарифів на житлово-кому­нальні послуги залишається незмінною.

Протягом липня – серпня цього року ФПУ активно просувала профспілкові вимоги, зокрема в пропозиціях до про­екту Держбюджету–2017, які направле­но до Міністерства фінансів України. Наразі ці пропозиції не знайшли гідно­го відображення в головному коштори­сі держави. Зберігається заборгова­ність із заробітної плати (1902,3 млн грн станом на 1 вересня цього року).

Зважаючи на це, 20 жовтня заплано­вано проведення масштабної всеукраїн­ської акції членських організацій ФПУ з вимогами встановлення адекватних еко­номічним реаліям розміру комунальних послуг і рівня оплати праці в країні.

Перед учасниками зібрання також виступили представники сторін соці­ального діалогу в області: заступник директора департаменту соціального захисту населення Чернігівської облдержадміністрації Катерина Тимощен­ко та голова правління Чернігівського обласного об’єднання організацій робо­тодавців Володимир Козир.

Віталій КОПИШ

 

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ: ЙТИ В НОГУ З ЧАСОМ

Закарпатська обласна профорганізація праців­ників культури (голова Наталія Товтин) у своїй діяльності прагне завжди йти в ногу з часом, ак­тивно співпрацює з профспілковим активом, ви­користовуючи при цьому різні форми роботи.

Чергове виїзне засідан­ня президії обласної профорганізації від­булося в Свалявсько­му районі. При розгляді пи­тання про підсумки оздоров­лення дітей голова обласної організації профспілки Ната­лія Товтин підкреслила, що цього літа було оздоровлено 177 дітей – більше, ніж торік. На ці цілі використано май­же півмільйона гривень з різ­них джерел фінансування.

Учасники засідання президії з цікавістю дізналися про спільну роботу із соціально- економічного захисту працю­ючих, яку здійснюють відділ культури і туризму Сваляв­ської РДА та райком проф­спілки працівників культу­ри, про що поінформували начальник відділу Наталія Шелеп і голова райкому профспілки Світлана Коробо­ва. Вони також ознайомилися з роботою районних будинку культури та бібліотеки.

А в м. Ужгороді відбувся семі­нар-навчання голів первин­них профорганізацій галузей культури обласного центру. У своєму виступі Наталія Товтин окреслила основні на­прями діяльності галузевої профспілки й, зокрема, пи­тання участі у протестних ак­ціях профспілок, дій у проце­сі децентралізації, запрова­дження контрактної форми у сфері культури тощо.

На питаннях укладання Генугоди, соціального діалогу, колдоговірної роботи зупи­нилася в своєму виступі за­відувач відділу соціально- економічного захисту членів профспілок облпрофради Та­мара Гурзан. Головний бух­галтер обласної профорганізації Світлана Кузич роз’яснила профактивістам поря­док підтвердження статусу профорганізацій як непри­буткових. Учасники семіна­ру отримали відповідні ме­тодичні матеріали.

Сергій БАРАНЧИКОВ

 

ВИМОГИ НАФТОВИКІВ ПОЧУТО

У трудових колективах ПАТ «Укрнафта» трива­лий час спостерігається соціальна напруга. Трудівники активно борються за дотримання своїх конституційних прав на працю та гідну її оплату. Нещодавно понад 200 працівників ви­робничих підприємств Товариства з різних регі­онів України за підтримки профспілок провели пікетування головного офісу ПАТ «Укрнафта».

Під час акції про­тесту її учасники висунули низку нагальних вимог. Ішлося про підвищення рівня зарплати, недопу­щення масових скорочень трудівників, продовжен­ня розвідки та видобутку вуглеводнів. Мали місце тривалі та непрості пере­мовини представників Укрнафтогазпрофспілки з керівництвом «Укрнаф­ти». Голова правління Марк Роллінс запевнив, що найближчим часом ра­зом з профспілками буде розроблена стратегія щодо реорганізації «Укрнафти», реформування системи оплати праці.

Після пікетування будів­лі Товариства мітингу­вальники пере­містилися до офісу Держав­ної служби гео­логії і надр України. Вони вимагали від Держгеонадр скасувати своє рішення про зу­пинення спеці­альних дозво­лів на експлуа­тацію 14 родовищ у Львів­ській та Івано-Франків­ській областях, що по­збавляє колективи нафто­виків робочих місць.

Незважаючи на те, що частина вимог пікету­вальників лишились не­виконаними, акція про­тесту не пройшла марно. На ім’я голови об’єднаного профспілкового ко­мітету ПАТ «Укрнафта» Ігоря Копача надійшла відповідь за підписом го­лови правління Марка Роллінса. В листі йдеться про те, що проведені до­слідження ринку зарпла­ти серед компаній нафто­вої галузі підтвердили: іс­нуючий рівень оплати працівників «Укрнафти» є нижчим від середньорин­кового орієнтовно на 14%.

З огляду на це правління прийняло рішення підви­щити посадові оклади (та­рифні ставки) працівни­ків структурних одиниць Товариства з 1 жовтня 2016 року на 15%. Особли­ву увагу приділено такій категорії працюючих, як робітники. Керівництво вирішило додатково пре­міювати в розмірі 15% мі­сячного доходу кожного робітника на період до введення в дію оновленої системи оплати праці.

Голова об’єднаного профкому І. Копач у листі до М. Роллінса позитивно оцінив рішення керівни­цтва «Укрнафти» щодо по­ліпшення матері­ального стану тру­дівників напере­додні осінньо-зи­мового періоду 2016–2017 років. Профлідер ствер­джує, що досягну­те порозуміння щодо участі проф­спілки в процесі розробки нової структури має ста­ти надійним фундамен­том для всіх подальших кроків правління з транс­формації Товариства, ви­ведення його з кризового стану. Лише об’єднання зусиль керівництва проф­спілки та трудових колек­тивів дасть змогу віднови­ти лідерські позиції ПАТ «Укрнафта» як флагмана вітчизняного нафтогазо­видобутку.

Трудівники провідної на­фтогазової компанії краї­ни усвідомили, що завдя­ки скоординованим діям профспілок можна домог­тися дотримання своїх за­конних прав.

Тарас ГРОСЕВИЧ

22.10.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання