« на головну 30.05.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1053)
14
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ОЛЕКСАНДР СПІВАКОВСЬКИЙ: «ОСВІТА – ДРУГИЙ ФРОНТ ДЛЯ УКРАЇНИ»

У м. Львові вперше за часів неза­лежності України відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки щодо стану законодавчого врегу­лювання організації навчально-ви­ховного процесу з учнівською та студентською молоддю і заходів її вдосконалення на прикладі нашої області, під головуванням першого заступника голови профільного ко­мітету Олександра Співаковського.

У цьому поважному заході взя­ли участь народні депутати, члени комітету, заступник міністра освіти і науки Воло­димир Ковтунець, ректори вишів, керівник ОДА Олег Синютка, керів­ник освітянського департаменту Любомира Мандзій, голова Львів­ської обласної галузевої профспіл­ки Марія Яцейко та її заступник Мар’ян Калин, завідувачі відділів освіти районів і міст області, керів­ники профтехосвіти.

У рамках виїзного засідання від­булися зустрічі за круглим столом у Львівській політехніці, з керівни­цтвом профтехосвіти області в учи­лищі ресторанного бізнесу та го­тельного сервісу, міській школі № 53 першого ступеня.

Чому виїзне засідання профіль­ного освітянського комітету ВР на­разі відбулося саме у Львові? Об­ласть демонструє другий результат в освітній галузі після столиці (до речі, як певний феномен, м. Київ і наш регіон у забезпеченні під­ручниками 4 і 7 класів посіда­ють відповідні місця з проти­лежного кінця – 41 і 47%), за ак­тивною участю учасників соці­ального діалогу, в якому обласна галузева профспілка успішно вико­нувала помітну роль, набуто досві­ду структурних перетворень в освіті в умовах здійснення часткової ад­мінреформи. Щодо часу: опрацьову­ються і приймаються нові редакції законів про освіту.

За словами Олександра Володи­мировича, сьогодні «освіта в Украї­ні – це другий фронт. Знижуючи її рівень, створюємо ґрунт для сепара­тизму, знищуються регіони, які по­трібно відбудовувати». Проїхавши з півдня і сходу країни на захід, пе­реконався: проблеми в освітян спільні – незбалансованою залиша­ється мережа загальноосвітніх на­вчальних закладів, не вистачає шкільних автобусів при вимогах і планах закриття сільських шкіл, не­задовільний стан доріг, по яких мали б возити дітей до місць на­вчання, проблема з харчуванням учнів, відсутність чітко врегульова­ного статусу опорних шкіл і стар­шої загальноосвітньої школи, не ви­рішуються питання комп’ютеризації і підключення до інтернет-ме­режі сільських освітніх закладів, місцеві органи влади не дотриму­ються закону «Про позашкільну освіту» – за 10 років в Україні втра­чено 77 позашкільних установ, а це важлива складова духовно-патріо­тичного виховання та змістовного дозвілля, немає законодавчого вре­гулювання багатоканальності фі­нансування профтехосвіти, акту­альним є вдосконалення правового поля автономізації вищих навчаль­них закладів, і не лише в прийнятті освітніх програм.

Недостатнє матеріальне забезпе­чення освіти (менше 7% ВВП) дає такі невтішні симптоми, як вими­вання людського інтелектуального капіталу, на який, наголосив О. Спі­ваковський, ще не звернули належ­ної уваги в сенсі національної без­пеки України. Цю тезу конкретизу­вали в своїх виступах учасники за­сідання: ректор Львівського агроуніверситету Володимир Снітин­ський, ректор національного уні­верситету ім. І. Франка Володимир Мельник, начальник управління профтехосвіти департаменту освіти і науки Львівської ОДА Роман Во­роняк, голова Львівської ОДА Олег Синютка, начальник Сокальського райвідділу освіти Роман Монастир­ський, директор Львівського фізи­ко-математичного ліцею Мар’ян До­босевич, голова студентського профкому Львівського національного університету Андрій Білинський.

Голова обласної організації профспілки працівників освіти і на­уки України, член президії ЦК галу­зевої профспілки Марія Яцейко, яку модератор круглого столу О. Співа­ковський представив, як «дуже важ­ливу людину» в контексті обговорю­ваних проблем, визначила конкрет­ні вимоги до виконавчої і законо­давчої влади, доповнення до обгово­рюваних освітянських законів, які мали б бути враховані в законі «Про Державний бюджет України на 2017 рік», зокрема:

– врегулювати законодавчу базу створення і функціонування терито­ріальних громад;

– врегулювати законодавчо при­йняття на роботу керівників на­вчальних закладів комунальної форми власності;

– фінансування галузі не менше 10% від валового продукту;

– додати до фінансування освіти об­ласті до кінця цього року 200 млн грн;

– дотримання в стипендіальному забезпеченні статті 22 Конституції України та статті 18 Закону України «Про державні соціальні стандар­ти та державні соціальні гарантії»;

– зберегти ступеневу освіту, як це передбачено в законах про освіту;

– прийняти рішення про перероз­поділ освітньої субвенції, підви­щення зарплати педагогічним, на­уково-педагогічним працівникам та пенсій, омолодження кадрового потенціалу освіти; фінансування комунальних послуг освітніми за­кладами передбачити у відповідній державній субвенції; забезпечити місцеві бюджети трансфертами у вигляді субвенцій на підготовку ро­бітничих кадрів; не збільшувати на­вантаження на викладачів у вишах, оскільки в Європі це компенсується їх помічниками, а у нас призведе до зниження якості освіти та скорочен­ня майже 23 тис. науково-педагогіч­них працівників.

Заступник міністра профільного міністерства Володимир Ковтунець порадував освітян повідомленням про те, що галузі додатково виділе­но 9 млрд грн на оплату праці, пе­редбачено її підвищення у профтехосвіті на 30%. Водночас він зазна­чив, що в освітянській субвенції не враховано комунальні послуги.

Ольга ЛОБАРЧУК

22.10.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання