« на головну 30.05.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1053)
14
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПРОФСПІЛКИ – ОБСЄ: КОНСТРУКТИВНИЙ ДІАЛОГ

ПРОФСПІЛКИ – ОБСЄ: КОНСТРУКТИВНИЙ ДІАЛОГ

15 вересня в приміщенні облпрофради відбулася зустріч керівництва ради з представниками моні­торингової місії ОБСЄ Джеймсом Хантом і Ан­дреасом Сампсоном, які вивчають думку громад­ськості щодо стану оплати праці в регіоні.

Під час зустрічі пер­ший заступник го­лови РПО Володи­мир Уєвич розповів про забезпечення виплати зарплати в бюджетних га­лузях і на підприємствах Прикарпаття, окреслив по­зицію профспілок в умовах низького рівня та несвоє­часної оплати праці, підви­щення ціни на газ і тарифів на житлово-комунальні по­слуги. «Ситуація із заробіт­ною платою в нас дійсно не­проста. В бюджетній сфері, скажімо, ця проблема по­стала ще в минулому році при прийнятті Державного бюджету на 2016 рік. Річ­ний фонд оплати праці роз­рахований на 10–11 місяців, тобто на листопад – гру­день коштів уже не перед­бачалося. Станом на кінець серпня для фінансування заробітної плати працівни­кам бюджетної сфери до кінця року бракувало май­же 350 млн грн. Медикам Снятинської РЦЛ, примі­ром, заборговано понад 900 тис. грн», – наголосив він.

На прикладі підприєм­ства-боржника ВАТ «Пресмаш» перший заступник голови облпрофради розпо­вів, до яких дій вдаються профспілки в умовах забор­гованості з виплати зарплати. «Нашими юриста­ми, головою профкому під­приємства організовано масове подання заяв до міс­цевого суду. Всі заяви були задоволені на користь пра­цівників. Кошти з продажу активів підприємства спрямовані на виплату зарплати», – зазначив профлідер. За його словами, якщо влада не приділятиме ува­ги розвитку виробни­цтва (скажімо, галь­муватиме роботу на­фтових родовищ), ство­ренню високотехнологіч­них робочих місць, то від­рахування до бюджету й надалі будуть низькими, а кількість підприємств- боржників зростатиме.

Втім, головним питан­ням є не стільки заборгова­ність, скільки низький рі­вень заробітної плати. На сьогодні розмір мінімаль­ної зарплати складає 53 дол. США, а середньої – 150. В Європі стільки заробля­ють за один день. «Ми ви­магаємо, аби рівень міні­мальної зарплати та всіх інших соціальних стандар­тів зріс, як мінімум, удвічі. З такою оплатою праці люди приречені на вижи­вання, вони не в змозі спла­тити за комунальні послу­ги. Тому коли нам кажуть, що ми прямуємо до «євро­пейських стандартів», то потрібно дати людям і «єв­ропейські зарплати», – за­значив Володимир Уєвич.

На зустрічі з іноземни­ми гостями обговорювало­ся також питання призна­чення житлових субсидій. Зокрема, з початком опа­лювального сезону отриму­вати субсидії будуть май­же 90% мешканців області, тобто всі вони потраплять до категорії дуже бідних. Субсидії повинні отриму­вати незахищені категорії населення, з невисокими статками, і бути адресни­ми, а не спрямовуватися на рахунки олігархів.

Нині всі сторони соці­ального діалогу області – і влада, і роботодавці, і профспілки – працюють в одному напрямі: підви­щення рівня життя меш­канців краю. Тим паче, що соцдіалог між владою і профспілками, який за по­переднього Уряду був практично замороженим, певною мірою зрушив з місця: 23 серпня після три­валих переговорів укладе­но Генеральну угоду про регулювання основних принципів і норм реалі­зації соціально-еконо­мічної політики і тру­дових відносин в Укра­їні на 2016–2017 роки.

До речі, зустріч ке­рівництва ради профспі­лок Івано-Франківської області з представниками місії ОБСЄ відбувається не вперше. Попереднього разу учасники діалогу об­говорили не менш акту­альне питання шокового підвищення ціни на газ і тарифів на житлово-кому­нальні послуги.

Тарас ГРОСЕВИЧ,

редактор газети РПО «Єдність»

 

БИТИЙ НЕБИТОГО ВЕЗЕ, або ЕКОНОМІЯ НА ІНВАЛІДАХ-ЧОРНОБИЛЬЦЯХ

Днями голова Федерації профспілок області Микола Шершун зустрівся з головою Рівнен­ського об’єднання Всеукраїнської громад­ської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» Георгієм Хілем.

За словами Георгія Хіля, в Україні май­же 2 млн людей за­знали руйнівних на­слідків Чорнобильської ка­тастрофи, серед яких по­над 108 тис. інвалідів та по­над 418 тис. потерпілих ді­тей. Тільки на території Рівненщини проживають 4045 осіб, які мають статус учасника ліквідації на­слідків аварії на Чорно­бильській АЕС, та 339 658 потерпілих унаслідок цієї аварії.

З прийняттям Закону Укра­їни № 76-VIII від 28.12.2014 «Про внесення змін та ви­знання такими, що втрати­ли чинність, деяких зако­нодавчих актів України» були внесені зміни до ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які по­страждали внаслідок Чор­нобильської катастрофи», яким у 2015 році держава позбавила чорнобильців значної частини своїх за­конних пільг та компенса­цій. Це, на думку голови організації інвалідів-чор­нобильців, є кричущою не­справедливістю, адже в надзвичайно важких еко­номічних реаліях сього­дення багато хто виживає саме завдяки цим пільгам.

Учасники зустрічі обгово­рили й інші проблеми, що стосуються цієї категорії. Голова ФПО запевнив, що від імені Федерації проф­спілок області було наді­слано відповідні звернення до Федерації профспілок України, Верховної Ради та Уряду. Питання позбавлен­ня чорнобильців пільг ви­несено на обговорення пре­зидією ФПО. Вже підготов­лені та направлені листи- звернення до нардепів від Рівненщини з вимогою до держави повернути інвалі­дам-чорнобильцям пільги.

Профінформцентр ФПО

 

 

01.10.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання