« на головну 22.05.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1002)
16
Травень
 
Інтерв’ю
 
Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»

Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

СПІЛЬНО ШУКАТИ ШЛЯХИ ЗАХИСТУ ТРУДЯЩИХ

СПІЛЬНО ШУКАТИ ШЛЯХИ ЗАХИСТУ ТРУДЯЩИХ

Новий тарифний «постріл» по громадянах у ви­гляді нещодавнього підвищення вартості води та електроенергії (на додачу до «газового за­шморгу») викликав велику стурбованість тру­дящих, членів профспілок. Про це свідчать численні звернення до профорганів усіх рівнів.

Враховуючи гостроту си­туації з ціноутворен­ням, президія Дніпро­петровського обласно­го об’єднання профспілок ініці­ювала проведення термінового розширеного засідання облас­ної тристоронньої соціально- економічної ради. Воно відбу­лося 8 вересня в Будинку проф­спілок і було присвячене пи­танню посилення взаємодії сторін соціального діалогу щодо захисту працівників в умовах значного підвищення цін і тарифів на природний газ і комунальні послуги.

У своєму виступі на раді го­лова облпрофоб’єднання Віта­лій Дубіль, заявивши про кате­горичне неприйняття трудящи­ми нинішньої урядової тариф­ної політики, розповів про дії профспілок і закликав партне­рів – владу і роботодавців спіль­но взятися за пошук додатко­вих механізмів соціального за­хисту працівників і трудових колективів. Зокрема, через кол­договори та угоди, враховуючи при цьому положення укладе­ної нещодавно на національно­му рівні Генеральної угоди.

Профспілки області під­тримали звернення обласної ради до вищих органів влади від 29 липня п. р. щодо необ­хідності введення тимчасово­го мораторію на підвищення тарифів до проведення повно­го аудиту енергоефективності по всій країні та на відповід­них підприємствах з метою забезпечення прозорості ціно­утворення, а також про кон­кретні кроки Дніпровської міськради із встановлення до­плат працівникам бюджетної сфери міста (запропоновано також запровадити такі над­бавки й на обласному рівні), окремих промислових підпри­ємств щодо додаткових меха­нізмів захисту працівників.

У виступах представників сторін лунала стурбованість щодо подальшої життєдіяль­ності підприємств, більшість яких опинилися сьогодні в скрутному становищі. Зокре­ма, Уряду необхідно посилити державну промислову політи­ку, більше уваги приділяти питанням забезпечення за­йнятості населення.

Позитивно оцінили позицію профспілок щодо цінової полі­тики на енергоринку та вкрай необхідної реформи оплати праці і більшість народних де­путатів України від Дніпропе­тровщини, до яких облпроф­центр звертався за підтримкою.

Усі ці питання знайшли своє відображення у рішенні ради.

Крім того, про готовність до подальшої взаємодії з проф­спілками заявили на засіданні ради голова Федерації організа­цій роботодавців Дніпропетров­щини Віктор Сергеєв, в.о. ди­ректора департаменту соціаль­ного захисту населення облдержадміністрації Юрій Петренко, а також інші представни­ки сторін роботодавців і влади.

Позитивну оцінку учасни­ків засідання отримало й укладення нової Генеральної угоди, що, зокрема, дало по­штовх підготовці нової тери­торіальної угоди на 2017–2018 роки (з цією метою створено робочу групу). Обласній раді запропоновано стати четвер­тою стороною цієї угоди.

Віктор КОВРИГА

ВІТАЛІЙ ДУБІЛЬ, ГОЛОВА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ПРОФСПІЛОК:

«Сьогодні владі та роботодавцям потрібно спільно взятися за пошук додаткових меха­нізмів соціального захисту працівників і тру­дових колективів. Зокрема, через колдоговори та угоди, враховуючи при цьому положення укладеної нещодав­но на національному рівні Генеральної угоди».

 

ГОЛОВА ФПО ДОЛУЧИВСЯ ДО ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ ДОВКОЛА ДП «ЧЕРНІГІВТОРФ»

Днями відбулася нарада, на якій обговорювалася ситуація, що склалася на підприємстві «Чернігівторф». У ній взяли участь депу­тати обласної ради, представники трудового колективу та проф­спілкових організацій, серед яких – голова Федерації профспілко­вих організацій Чернігівської області Ігор Москаленко.

У ході наради стало відомо, що на підприємстві, яке нарешті запра­цювало, виникли нові складнощі: колектив категорично не сприй­має нового директора Володимира Пота­пенка, призначеного за результатами кон­курсного відбору від 8 липня 2016 року.

На думку представників колективу, ни­нішній в.о. директора Юрій Бондаренко перебуває на своєму місці та робить все для стабільної роботи підприємства. За останній місяць на Смолинській дільни­ці ДП «Чернігівторф» випущено 1100 тонн торфобрикету. Для порівняння: таку ж кількість продукції підприємство під час кризи виробляло за рік.

Через певні непорозуміння Юрій Бонда­ренко не зміг взяти участі в конкурсі, тому не може претендувати на посаду директора. Проте він має довіру і під­тримку колективу. Як наслідок, виник трудовий спір, офіційно зареєстрований у Чернігівському відділенні Національ­ної служби посередництва і примирення.

Вислухавши всі сторони конфлікту, за­ступник голови обласної ради Арсен Ді­дур запевнив представників трудових ко­лективів Смолинської та Ірванцівської ділянок ДП «Чернігівторф» у тому, що обласна рада обстоюватиме їхню пози­цію. «Розуміючи всі ризики та проблема­тику даного питання, ми повинні задіяти інструменти соціального діалогу, щоб досягти компромісного рішення. Під­креслюю: діяти ми будемо виключно в рамках чинного законодавства. Про­блемні питання державного підприєм­ства «Чернігівторф» залишаються на контролі обласної ради», – зазначив він.

За матеріалами сайту Чернігівської обласної ради

 

НА ЧЕРЗІ – УКЛАДАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ УГОДИ

На підставі соціального діалогу 23 серпня відбула­ся довгоочікувана подія – підписано Генеральну угоду про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудо­вих відносин в Україні на 2016–2017 роки між Уря­дом, профспілками і роботодавцями. До неї сторо­ни йшли шляхом переговорів із 2012 року. Це було однією з вимог учасників Всеукраїнської акції про­тесту профспілок, що відбулася в м. Києві 6 липня

На черзі – підписання в області територіальної (регіо­нальної) угоди, яка на тристоронній основі (облдержад­міністрація, роботодавці, профспілки) укладається з 2000 року. Нині основними формами співпраці є обмін інформацією між сторонами, консультації, колективні перегово­ри, змістом яких є вироблення узгоджених позицій щодо реаліза­ції соціально-економічної політики, норм і положень цієї угоди.

Робочі групи сторін соціального діалогу працюють над узго­дженням проекту територіальної угоди на 2016–2018 роки. Зобов’язання сторін орієнтовані на забезпечення підтримки висо­ких темпів та якісних показників економічного розвитку нашого краю, зростання інвестиційної та інноваційної активності під­приємств, споживання продукції вітчизняного виробництва, створення нових робочих місць, підвищення добробуту населен­ня, якості життя, надання соціальних пільг і гарантій, задоволен­ня культурних і духовних потреб спілчан тощо.

Закарпатська облпрофрада (голова Володимир Фленько) завер­шила підготовку своїх пропозицій до територіальної угоди щодо основних напрямів захисту прав та інтересів працівників. Їх схва­лила президія облпрофради.

Сергій БАРАНЧИКОВ

 

СЕМІНАР ПРОФАКТИВУ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ

У м. Скадовську на базі дитячого оздоровчого табору ім. Ю.О. Гагаріна пройшов семінар-на­вчання профспілкового активу держустанов Херсонської області, який організувала прези­дія Херсонської обласної організації профспіл­ки працівників державних установ України.

Як повідомляє офіційний сайт Херсонського обкому профспілки працівників держустанов, участь у за­ході взяли працівники апарату Центрального та об­ласного комітетів профспілки, голови, скарбники територіальних первинок і профорганізатори держустанов області, члени обкому та ревізійної комісії обласної органі­зації профспілки, молодіжних рад регіональної та територі­альних профорганізацій, ветерани профспілки, представни­ки профгрупи ветеранів облдержадміністрації та облради.

З вітальним словом до присутніх звернулися голова Херсон­ської облпрофорганізації профспілки працівників держус­танов Людмила Татаринова, голова Скадовської районної держадміністрації Віктор Турик, секретар виконкому Ска­довської райпрофорганізації працівників держустанов Лі­лія Козел і директор ДОТ ім. Ю.О. Гагаріна Тарас Муляров.

У конструктивній атмосфері учасники навчання обговори­ли питання щодо застосування в трудових колективах орга­нів виконавчої влади та місцевого самоврядування законо­давства про працю, колдоговори і угоди, ефективності та ре­зультативності соцдіалогу, підвищення ролі профорганіза­цій у представництві та захисті трудових прав і соціально- економічних інтересів працівників держустанов області.

01.10.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:40

21.05.2019 21:39

13.05.2019 22:29

13.05.2019 22:29

29.04.2019 00:47

29.04.2019 00:46

29.04.2019 00:45

29.04.2019 00:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання