« на головну 18.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

СПІЛЬНО ШУКАТИ ШЛЯХИ ЗАХИСТУ ТРУДЯЩИХ

СПІЛЬНО ШУКАТИ ШЛЯХИ ЗАХИСТУ ТРУДЯЩИХ

Новий тарифний «постріл» по громадянах у ви­гляді нещодавнього підвищення вартості води та електроенергії (на додачу до «газового за­шморгу») викликав велику стурбованість тру­дящих, членів профспілок. Про це свідчать численні звернення до профорганів усіх рівнів.

Враховуючи гостроту си­туації з ціноутворен­ням, президія Дніпро­петровського обласно­го об’єднання профспілок ініці­ювала проведення термінового розширеного засідання облас­ної тристоронньої соціально- економічної ради. Воно відбу­лося 8 вересня в Будинку проф­спілок і було присвячене пи­танню посилення взаємодії сторін соціального діалогу щодо захисту працівників в умовах значного підвищення цін і тарифів на природний газ і комунальні послуги.

У своєму виступі на раді го­лова облпрофоб’єднання Віта­лій Дубіль, заявивши про кате­горичне неприйняття трудящи­ми нинішньої урядової тариф­ної політики, розповів про дії профспілок і закликав партне­рів – владу і роботодавців спіль­но взятися за пошук додатко­вих механізмів соціального за­хисту працівників і трудових колективів. Зокрема, через кол­договори та угоди, враховуючи при цьому положення укладе­ної нещодавно на національно­му рівні Генеральної угоди.

Профспілки області під­тримали звернення обласної ради до вищих органів влади від 29 липня п. р. щодо необ­хідності введення тимчасово­го мораторію на підвищення тарифів до проведення повно­го аудиту енергоефективності по всій країні та на відповід­них підприємствах з метою забезпечення прозорості ціно­утворення, а також про кон­кретні кроки Дніпровської міськради із встановлення до­плат працівникам бюджетної сфери міста (запропоновано також запровадити такі над­бавки й на обласному рівні), окремих промислових підпри­ємств щодо додаткових меха­нізмів захисту працівників.

У виступах представників сторін лунала стурбованість щодо подальшої життєдіяль­ності підприємств, більшість яких опинилися сьогодні в скрутному становищі. Зокре­ма, Уряду необхідно посилити державну промислову політи­ку, більше уваги приділяти питанням забезпечення за­йнятості населення.

Позитивно оцінили позицію профспілок щодо цінової полі­тики на енергоринку та вкрай необхідної реформи оплати праці і більшість народних де­путатів України від Дніпропе­тровщини, до яких облпроф­центр звертався за підтримкою.

Усі ці питання знайшли своє відображення у рішенні ради.

Крім того, про готовність до подальшої взаємодії з проф­спілками заявили на засіданні ради голова Федерації організа­цій роботодавців Дніпропетров­щини Віктор Сергеєв, в.о. ди­ректора департаменту соціаль­ного захисту населення облдержадміністрації Юрій Петренко, а також інші представни­ки сторін роботодавців і влади.

Позитивну оцінку учасни­ків засідання отримало й укладення нової Генеральної угоди, що, зокрема, дало по­штовх підготовці нової тери­торіальної угоди на 2017–2018 роки (з цією метою створено робочу групу). Обласній раді запропоновано стати четвер­тою стороною цієї угоди.

Віктор КОВРИГА

ВІТАЛІЙ ДУБІЛЬ, ГОЛОВА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ПРОФСПІЛОК:

«Сьогодні владі та роботодавцям потрібно спільно взятися за пошук додаткових меха­нізмів соціального захисту працівників і тру­дових колективів. Зокрема, через колдоговори та угоди, враховуючи при цьому положення укладеної нещодав­но на національному рівні Генеральної угоди».

 

ГОЛОВА ФПО ДОЛУЧИВСЯ ДО ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ ДОВКОЛА ДП «ЧЕРНІГІВТОРФ»

Днями відбулася нарада, на якій обговорювалася ситуація, що склалася на підприємстві «Чернігівторф». У ній взяли участь депу­тати обласної ради, представники трудового колективу та проф­спілкових організацій, серед яких – голова Федерації профспілко­вих організацій Чернігівської області Ігор Москаленко.

У ході наради стало відомо, що на підприємстві, яке нарешті запра­цювало, виникли нові складнощі: колектив категорично не сприй­має нового директора Володимира Пота­пенка, призначеного за результатами кон­курсного відбору від 8 липня 2016 року.

На думку представників колективу, ни­нішній в.о. директора Юрій Бондаренко перебуває на своєму місці та робить все для стабільної роботи підприємства. За останній місяць на Смолинській дільни­ці ДП «Чернігівторф» випущено 1100 тонн торфобрикету. Для порівняння: таку ж кількість продукції підприємство під час кризи виробляло за рік.

Через певні непорозуміння Юрій Бонда­ренко не зміг взяти участі в конкурсі, тому не може претендувати на посаду директора. Проте він має довіру і під­тримку колективу. Як наслідок, виник трудовий спір, офіційно зареєстрований у Чернігівському відділенні Національ­ної служби посередництва і примирення.

Вислухавши всі сторони конфлікту, за­ступник голови обласної ради Арсен Ді­дур запевнив представників трудових ко­лективів Смолинської та Ірванцівської ділянок ДП «Чернігівторф» у тому, що обласна рада обстоюватиме їхню пози­цію. «Розуміючи всі ризики та проблема­тику даного питання, ми повинні задіяти інструменти соціального діалогу, щоб досягти компромісного рішення. Під­креслюю: діяти ми будемо виключно в рамках чинного законодавства. Про­блемні питання державного підприєм­ства «Чернігівторф» залишаються на контролі обласної ради», – зазначив він.

За матеріалами сайту Чернігівської обласної ради

 

НА ЧЕРЗІ – УКЛАДАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ УГОДИ

На підставі соціального діалогу 23 серпня відбула­ся довгоочікувана подія – підписано Генеральну угоду про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудо­вих відносин в Україні на 2016–2017 роки між Уря­дом, профспілками і роботодавцями. До неї сторо­ни йшли шляхом переговорів із 2012 року. Це було однією з вимог учасників Всеукраїнської акції про­тесту профспілок, що відбулася в м. Києві 6 липня

На черзі – підписання в області територіальної (регіо­нальної) угоди, яка на тристоронній основі (облдержад­міністрація, роботодавці, профспілки) укладається з 2000 року. Нині основними формами співпраці є обмін інформацією між сторонами, консультації, колективні перегово­ри, змістом яких є вироблення узгоджених позицій щодо реаліза­ції соціально-економічної політики, норм і положень цієї угоди.

Робочі групи сторін соціального діалогу працюють над узго­дженням проекту територіальної угоди на 2016–2018 роки. Зобов’язання сторін орієнтовані на забезпечення підтримки висо­ких темпів та якісних показників економічного розвитку нашого краю, зростання інвестиційної та інноваційної активності під­приємств, споживання продукції вітчизняного виробництва, створення нових робочих місць, підвищення добробуту населен­ня, якості життя, надання соціальних пільг і гарантій, задоволен­ня культурних і духовних потреб спілчан тощо.

Закарпатська облпрофрада (голова Володимир Фленько) завер­шила підготовку своїх пропозицій до територіальної угоди щодо основних напрямів захисту прав та інтересів працівників. Їх схва­лила президія облпрофради.

Сергій БАРАНЧИКОВ

 

СЕМІНАР ПРОФАКТИВУ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ

У м. Скадовську на базі дитячого оздоровчого табору ім. Ю.О. Гагаріна пройшов семінар-на­вчання профспілкового активу держустанов Херсонської області, який організувала прези­дія Херсонської обласної організації профспіл­ки працівників державних установ України.

Як повідомляє офіційний сайт Херсонського обкому профспілки працівників держустанов, участь у за­ході взяли працівники апарату Центрального та об­ласного комітетів профспілки, голови, скарбники територіальних первинок і профорганізатори держустанов області, члени обкому та ревізійної комісії обласної органі­зації профспілки, молодіжних рад регіональної та територі­альних профорганізацій, ветерани профспілки, представни­ки профгрупи ветеранів облдержадміністрації та облради.

З вітальним словом до присутніх звернулися голова Херсон­ської облпрофорганізації профспілки працівників держус­танов Людмила Татаринова, голова Скадовської районної держадміністрації Віктор Турик, секретар виконкому Ска­довської райпрофорганізації працівників держустанов Лі­лія Козел і директор ДОТ ім. Ю.О. Гагаріна Тарас Муляров.

У конструктивній атмосфері учасники навчання обговори­ли питання щодо застосування в трудових колективах орга­нів виконавчої влади та місцевого самоврядування законо­давства про працю, колдоговори і угоди, ефективності та ре­зультативності соцдіалогу, підвищення ролі профорганіза­цій у представництві та захисті трудових прав і соціально- економічних інтересів працівників держустанов області.

01.10.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання