« на головну 02.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

З РЕАЛЬНИМ КОЛДОГОВОРОМ - ЧЛЕНСТВО СТОВІДСОТКОВЕ

З РЕАЛЬНИМ КОЛДОГОВОРОМ - ЧЛЕНСТВО СТОВІДСОТКОВЕ

Колективний договір ДП «Кіро-

воградстандартметрологія», без

перебільшення, зразковий. Не

тому, що в ньому передбачені за-

хмарні гарантії. Головне, він ре-

альний і діючий. Саме тому не-

одноразово перемагав в облас-

ному та всеукраїнському кон-

курсах на кращий колдоговір.

Вагу і значимість цього доку-

мента, звісно, забезпечує проф-

ком, який очолює головний ме-

тролог – начальник відділу

електрорадіотехнічних вимірю-

вань Тетяна Солом’янчук, відпо-

відальна, небайдужа та захо-

плена професійною і громад-

ською справою людина. Проф-

ком привчив і керівництво бути

з колдоговором на «ви».

«Із цим нам пощастило, – зазна-

чає Тетяна Павлівна, – дирек-

тор Олександр Середа мислить

соціальними категоріями, з ро-

зумінням ставиться до профорганізації.

Жодного разу не чула: навіщо та проф-

спілка, ніхто не буде укладати колдого-

вір. Навпаки, якщо я не заходжу кілька

днів у його кабінет, Олександр Вікторо-

вич сам цікавиться: щось ви не заходите,

нічого не просите. Останні наші прохан-

ня пов’язані з поліпшенням умов праці.

Приміром, у всіх кабінетах встановлені

кондиціонери, електричні чайники, у від-

ділах – мікрохвильові печі. Був у нас

дуже холодний корпус, який за наполя-

ганням профкому утеплили».

Її часто запитують сторонні: чи від-

чувають люди роль профкому? Одно-

значно. «Профком – це велика «подуш-

ка» центру, якій можна поплакатися,

яка зігріє і дасть можливість відпочи-

ти. Навіть для керівника. Якщо щось не

так, запрошує та виливає душу. А про

інших і казати нічого: і в горі, і в радос-

ті ми для всіх відкриті – консультуємо,

вислуховуємо, сльози витираємо…

Хлопцям треба м’яч купити, дівчатам

культпохід організувати. Культмасова

робота у нас на висоті. Директор без за-

тримки перераховує на оздоровчу та

культмасову роботу кошти. Ми, як ка-

жуть, відкриваємо рот, на що маємо

право, тому можемо пожвавити життя

колективу у позаробочий час. Примі-

ром, на вихідні їздили до Чигирина, по-

вернулися з масою вражень. Організо-

вуємо поїздки на море, причому не тіль-

ки для працівників, а й для їхніх сімей,

вважаючи їх членами колективу. Ми

вже так здружилися, що діти спілчан

мене впізнають на вулиці. Колись ді-

вчинка привіталася, а мама її запитує:

що це за тьотя? А та їй пояснила: це ж

голова профкому з татової роботи, зна-

єш, скільки разів ми з нею в Софіївку

їздили! Починаючи з жовтня і до весни

– ми театрали. У жовтні будемо відзна-

чати професійне свято, то директор вже

запитує, скільки потрібно коштів, щоб

відзначити кращих фахівців, організу-

вати урочистості».

Усі ці культмасові і спортивні заходи

передбачені колдоговором, від якого в

центрі не відходять ні на крок. Діють за

таким правилом: хай краще буде в ньо-

му менше пунктів, але щоб вони були

«живими». Приміром, кожному до від-

пустки надається матеріальна допомо-

га, до ювілейних дат – посадовий оклад,

до одруження, народження дитини і, не

дай Боже, поховання рідних, виходу на

пенсію – середньомісячний оклад. Коли

дитина йде в 1-й чи 11-й клас, а також на

останній дзвоник, працівнику передба-

чено відгул із збереженням зарплати.

При одруженні члена профспілки чи

його дітей, проводах в армію надаються

три дні додаткової відпустки. Забезпе-

чення спецодягом, миючими засобами

кімнат гігієни – це аксіома. При будь-

яких винагородах чи наданні відпустки

враховується думка профкому.

Що входить у професійні обов’язки

Тетяни Солом’янчук? Перевірка елек-

трорадіоприладів: різних електричних

лічильників, електрокардіографів, апа-

ратів УЗД, ампліпульсів – усього начин-

ня фізкабінетів лікарень. І перевіряємо

не тому, що нам потрібна робота: все,

пов’язане з електрикою, повинно відпо-

відати нормативам. У містах ще ситуа-

ція більш або менш нормальна, а от в

районах є такі апарати УВЧ, які не ліку-

ють, а калічать, або лише лампочка сві-

титься, а лікувального ефекту немає.

Колись був випадок, що електроножем

обпекли дитині обличчя. Для того й про-

водяться перевірки, щоб апаратура від-

повідала своєму призначенню і не було

жодних ексцесів. Наші повірки – це юри-

дична безпека керівника підприємства

чи установи, який експлуатує засоби ви-

мірювальної техніки. Загалом, наші клі-

єнти свідомі, знають вимоги метроло-

гів, враховують зауваження. Взяти хоча

б обленерго, де більше 300 одиниць,

окрім побутових лічильників, засобів

вимірювальної техніки, якими вони

контролюють технологічний процес. І

якщо вони не будуть повірені, а їх вида-

ють електромонтерам, які виходять на

лінію, хто гарантуватиме безпеку? До

нас часто приїздять із Знам’янської, До-

линської, Помічнянської дистанцій сиг-

налізацій зв’язку, що переводять стріл-

ки поїздів, загалом відповідають за без-

пеку залізничного руху. Якщо їхня елек-

троніка не буде перевірятися, то до чого

це призведе?

Як же витримує таку ношу: роботу з

постійними відрядженнями й громад-

ську круговерть? Такий у неї характер:

не може, щоб не втрутитись, не допомог-

ти. Тому профспілкові справи – це і по-

кликання, і хобі, бо на інше не вистачає

часу. Щоправда, перед недавньою звіт-

но-виборною конференцією агітувала

колег, щоб когось молодшого обрали го-

ловою. Люди вислухали і висунули єди-

ну кандидатуру – Солом’янчук. Зна-

чить, на роду написано виконувати цю

справу. Ще й позапрофспілкові питання

доводиться вирішувати. Допомагають

учасникам АТО – щоквартально від-

правляють ліки, гроші, продукти, одяг,

збирали кошти сім’ям загиблих, поране-

ним, проводили з ними зустрічі. Органі-

зацією цих заходів теж займається

проф ком, бо йому довіряють. Двічі на

рік обов’язково звітують разом з робото-

давцем про виконання колдоговору. Це

дуже серйозний захід.

Марія ІВАНОВА

 

ОСВІТЯНИ ПІДБИЛИ ПІДСУМКИ

Відбулася педаго-

гічна конференція

Київської районної

організації проф-

спілки працівників

освіти і науки м.

Харкова «Підсум-

ки розвитку освіти

Київського району

у 2015/2016 н. р. та

пріоритетні за-

вдання на

2016/2017 н. р.».

Учасники конференції підсумували минулий

навчальний рік та визначили пріоритети по-

дальшого розвитку сфери освіти району. Було

відзначено, що за підсумками минулого на-

вчального року учні району отримали найбільше пере-

мог, що свідчить також про велику роботу педагогів і

батьків.

Вл. інф. Київської районної організації ППОіН м. Харкова

 

  • ОГОЛОШЕННЯ

ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» повідомляє, що

комерційний конкурс із продажу цілісного май-

нового комплексу ресторану «Уклин», що розта-

шований за адресою: Закарпатська обл., Сваляв-

ський р-н, с. Поляна, вул. Духновича, буд. 162,

призначений на 24 жовтня 2016 року.

Початкова вартість об’єкта – 1 496 817 грн, у

тому числі вартість об’єкта – 1247 347,50 грн та

ПДВ – 249 469,50 грн.

Перший конкурсний крок збільшення почат-

кової ціни продажу кожного об’єкта складає не

менше 5 (п’яти) відсотків від початкової ціни,

яку повинні запропонувати учасники конкурсу.

Крім запропонованої ціни учасник конкурсу

зобов’язаний компенсувати витрати, пов’язані з

проведенням конкурсу (послуги БТІ, вартість

проведення оцінки майна, витрати конкурсної

комісії з організації конкурсу й т. ін.).

Конкурс відбудеться о 13-й годині 24 жовтня

2016 року за адресою: м. Київ, вул. Шота Руста-

велі, 39-41, кімн. 501. Реєстрація учасників кон-

курсу проводиться до 13-ї години 18 жовтня

2016 року.

Учасники конкурсу для здійснення реєстрації

повинні заздалегідь ознайомитися в ПрАТ «Укр-

профоздоровниця» з Фіксованими умовами про-

дажу та вимогами до учасників конкурсу для на-

дання повного пакета документів, в тому числі

копій платіжних документів про перерахування

продавцю сум гарантійного внеску, що за-

свідчує платоспроможність учасника кон-

курсу, в розмірі 10% від початкової вартості

та реєстраційного внеску в сумі 17 грн. Наяв-

ність повного пакета документів та виконання

фіксованих умов продажу є обов’язковими при

реєстрації учасників конкурсу.

Гарантійний внесок не є авансовим платежем

за майно та буде повернутий протягом 10 днів

після дати проведення конкурсу.

Телефони для довідок: (044) 289-53-10, 289-44-03.

24.09.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання