« на головну 22.05.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1002)
16
Травень
 
Інтерв’ю
 
Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»

Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

МАЙЖЕ 1600 ОСВІТЯН МОЖУТЬ ЗАЛИШИТИСЯ БЕЗ РОБОТИ

МАЙЖЕ 1600 ОСВІТЯН МОЖУТЬ ЗАЛИШИТИСЯ БЕЗ РОБОТИ

У Федерації проф­спілок Кіровоград­ської області відбу­лася прес-конференція на тему «Ре­формування освіт­ньої галузі по-українськи», яку провели голова обкому Профспілки освіти і науки України Світ­лана Скалько та за­ступник голови об­кому Сергій Петров.

До обкому проф­спілки надійшли численні звер­нення спілчан у зв’язку з рішенням сесій районних рад та наказами начальників відділів осві­ти, молоді і спорту щодо попередження про вивіль­нення педагогічних пра­цівників. Про заплановане масове вивільнення пра­цівників установ і закла­дів освіти у серпні – верес­ні поінформував також об­ласний центр зайнятості. Загалом передбачено ви­вільнити близько 1600 пра­цівників освіти.

Першими забили на спо­лох освітяни Олександрів­ського району, де попере­дили про майбутнє звіль­нення майже 500 осіб. Пе­дагоги звернулися до обко­му профспілки з прохан­ням втрутитися у ситуа­цію. У Новоархангельсько­му районі попередження про можливе вивільнення майже півтисячі працівни­ків пройшло тихо – освітя­ни вірять, що при реоргані­зації їх працевлаштують. Педагогічні працівники Голованівського району вирішили відстоювати свої законні права: прове­ли збори трудових колек­тивів, потім конференцію найманих працівників у зв’язку з масовим ви­вільненням і висуну­ли до місцевої влади низку вимог.

Попри відповід­ну роз’яснювальну роботу, попереджу­вальні заходи обко­му профспілки з ме­тою уникнення пору­шень прав працівників освіти, дані дії органів влади згаданих територій здійснені всупереч ст. 22 ЗУ «Про професійні спіл­ки, їх права та гарантії ді­яльності», п. 4.2.2 Галузе­вої угоди, п. 4.1.6. обласної угоди між управлінням освіти і науки та обкомом профспілки працівників освіти і науки, які перед­бачають, що у разі звіль­нення працівників робото­давці не пізніш як за 3 мі­сяці до запланованих звільнень надають пер­винним профспілковим організаціям інформацію щодо таких заходів, вклю­чаючи причини та термі­ни проведення звільнень, кількість і категорії пра­цівників, яких це може стосуватися, а також про­водять консультації з профспілками щодо захо­дів із запобігання звіль­ненням чи зведення їх кількості до мінімуму. У разі недостатньої обґрун­тованості цих дій відпо­відні профоргани мають право вносити пропозиції про перенесення термінів, тимчасове припинення або скасування заходів, пов’язаних з вивільнен­ням працівників.

Крім того, прийняття да­них рішень, зокрема в Но­воархангельському і Олек­сандрівському районах, су­перечить п. 4.1.5. Галузевої та обласної угод щодо недо­пущення в закладах освіти масових вивільнень працю­ючих з ініціативи власника або уповноваженого ним органу – понад 3% чисель­ності упродовж кален­дарного року. Ця робо­та не була проведена в повній відповід­ності до норм чин­ного законодав­ства та колдого­вірних домовле­ностей. Профкоми закладів освіти об­ґрунтованої інфор­мації органів освіти щодо запланованих ви­вільнень працівників не отримували, згоди на це не надавали. Трудові колекти­ви розпочали процедуру вступу в колективний тру­довий спір.

Марія ІВАНОВА

 

«АГРАРІЇ – ЗА СВОЄ МАЙБУТНЄ»

Під таким гаслом відбулося спільне засідання обласного комітету проф­спілки працівників агропромислового комплексу, Вінницької ради сільгосп­виробників області, Асоціації ферме­рів та приватних землевласників Вінницької області та депутатів обласної ради від Аграрної партії України.

Головними питаннями для обговорення були продаж земель сіль­ськогосподарського призначення, оподатку­вання та емфітевзис – дов­гострокова оренда землі.

Голова обласної профспіл­ки працівників агропро­мислового комплексу Сте­пан Нешик у своєму висту­пі наголосив на проблемах розвитку АПК та звернув увагу присутніх на дотри­мання прав працівників да­ного сектору економіки. А на завершення запропону­вав скликати позачергову сесію обласної ради з аграр­них питань і взяти активну участь у Всеукраїнському аграрному форумі.

Крім того, учасники зі­брання вирішили:

– доручити депутатам Вінницької обласної ради від Аграрної партії ініціювати скликання позачергової се­сії з аграрних питань;

– взяти участь у Всеукраїн­ському аграрному форумі 2 вересня 2016 року;

– не підтримувати проект Закону України «Про вне­сення змін до деяких зако­нодавчих актів України щодо вдосконалення пра­вового регулювання ко­ристування земельною ді­лянкою для сільськогоспо­дарських потреб (емфітев­зис)»;

– підтримати Звернення Хмельницького обласного селянського форуму до Президента, Прем’єр-міністра та Голови Верховної Ради України щодо продо­вження мораторію на про­даж земель сільськогоспо­дарського призначення щонайменше на 10 років.

Вл. інф. ФПО

 

 

03.09.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:40

21.05.2019 21:39

13.05.2019 22:29

13.05.2019 22:29

29.04.2019 00:47

29.04.2019 00:46

29.04.2019 00:45

29.04.2019 00:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання