« на головну 18.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

МАЙЖЕ 1600 ОСВІТЯН МОЖУТЬ ЗАЛИШИТИСЯ БЕЗ РОБОТИ

МАЙЖЕ 1600 ОСВІТЯН МОЖУТЬ ЗАЛИШИТИСЯ БЕЗ РОБОТИ

У Федерації проф­спілок Кіровоград­ської області відбу­лася прес-конференція на тему «Ре­формування освіт­ньої галузі по-українськи», яку провели голова обкому Профспілки освіти і науки України Світ­лана Скалько та за­ступник голови об­кому Сергій Петров.

До обкому проф­спілки надійшли численні звер­нення спілчан у зв’язку з рішенням сесій районних рад та наказами начальників відділів осві­ти, молоді і спорту щодо попередження про вивіль­нення педагогічних пра­цівників. Про заплановане масове вивільнення пра­цівників установ і закла­дів освіти у серпні – верес­ні поінформував також об­ласний центр зайнятості. Загалом передбачено ви­вільнити близько 1600 пра­цівників освіти.

Першими забили на спо­лох освітяни Олександрів­ського району, де попере­дили про майбутнє звіль­нення майже 500 осіб. Пе­дагоги звернулися до обко­му профспілки з прохан­ням втрутитися у ситуа­цію. У Новоархангельсько­му районі попередження про можливе вивільнення майже півтисячі працівни­ків пройшло тихо – освітя­ни вірять, що при реоргані­зації їх працевлаштують. Педагогічні працівники Голованівського району вирішили відстоювати свої законні права: прове­ли збори трудових колек­тивів, потім конференцію найманих працівників у зв’язку з масовим ви­вільненням і висуну­ли до місцевої влади низку вимог.

Попри відповід­ну роз’яснювальну роботу, попереджу­вальні заходи обко­му профспілки з ме­тою уникнення пору­шень прав працівників освіти, дані дії органів влади згаданих територій здійснені всупереч ст. 22 ЗУ «Про професійні спіл­ки, їх права та гарантії ді­яльності», п. 4.2.2 Галузе­вої угоди, п. 4.1.6. обласної угоди між управлінням освіти і науки та обкомом профспілки працівників освіти і науки, які перед­бачають, що у разі звіль­нення працівників робото­давці не пізніш як за 3 мі­сяці до запланованих звільнень надають пер­винним профспілковим організаціям інформацію щодо таких заходів, вклю­чаючи причини та термі­ни проведення звільнень, кількість і категорії пра­цівників, яких це може стосуватися, а також про­водять консультації з профспілками щодо захо­дів із запобігання звіль­ненням чи зведення їх кількості до мінімуму. У разі недостатньої обґрун­тованості цих дій відпо­відні профоргани мають право вносити пропозиції про перенесення термінів, тимчасове припинення або скасування заходів, пов’язаних з вивільнен­ням працівників.

Крім того, прийняття да­них рішень, зокрема в Но­воархангельському і Олек­сандрівському районах, су­перечить п. 4.1.5. Галузевої та обласної угод щодо недо­пущення в закладах освіти масових вивільнень працю­ючих з ініціативи власника або уповноваженого ним органу – понад 3% чисель­ності упродовж кален­дарного року. Ця робо­та не була проведена в повній відповід­ності до норм чин­ного законодав­ства та колдого­вірних домовле­ностей. Профкоми закладів освіти об­ґрунтованої інфор­мації органів освіти щодо запланованих ви­вільнень працівників не отримували, згоди на це не надавали. Трудові колекти­ви розпочали процедуру вступу в колективний тру­довий спір.

Марія ІВАНОВА

 

«АГРАРІЇ – ЗА СВОЄ МАЙБУТНЄ»

Під таким гаслом відбулося спільне засідання обласного комітету проф­спілки працівників агропромислового комплексу, Вінницької ради сільгосп­виробників області, Асоціації ферме­рів та приватних землевласників Вінницької області та депутатів обласної ради від Аграрної партії України.

Головними питаннями для обговорення були продаж земель сіль­ськогосподарського призначення, оподатку­вання та емфітевзис – дов­гострокова оренда землі.

Голова обласної профспіл­ки працівників агропро­мислового комплексу Сте­пан Нешик у своєму висту­пі наголосив на проблемах розвитку АПК та звернув увагу присутніх на дотри­мання прав працівників да­ного сектору економіки. А на завершення запропону­вав скликати позачергову сесію обласної ради з аграр­них питань і взяти активну участь у Всеукраїнському аграрному форумі.

Крім того, учасники зі­брання вирішили:

– доручити депутатам Вінницької обласної ради від Аграрної партії ініціювати скликання позачергової се­сії з аграрних питань;

– взяти участь у Всеукраїн­ському аграрному форумі 2 вересня 2016 року;

– не підтримувати проект Закону України «Про вне­сення змін до деяких зако­нодавчих актів України щодо вдосконалення пра­вового регулювання ко­ристування земельною ді­лянкою для сільськогоспо­дарських потреб (емфітев­зис)»;

– підтримати Звернення Хмельницького обласного селянського форуму до Президента, Прем’єр-міністра та Голови Верховної Ради України щодо продо­вження мораторію на про­даж земель сільськогоспо­дарського призначення щонайменше на 10 років.

Вл. інф. ФПО

 

 

03.09.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання