« на головну 02.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ОБЛАСНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ УТОГ – 70

ОБЛАСНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ УТОГ – 70

Минуло 70 років від дня утворення Закар­патської обласної організації Українського товариства глухих, яка опікується людьми з вадами слуху. Головними напрямами її ро­боти є соціально-трудова і слухова реабілі­тація нечуючих, сприяння в навчанні молоді та отриманні нею професій, піклування про ветеранів і людей літнього віку, забезпечен­ня матеріальною і гуманітарною допомогою гостро нужденних та одиноких інвалідів, надання всебічної допомоги в розв’язанні побутових проблем, організація оздоров­лення та відпочинку.

Адміністрація обласної орга­нізації УТОГ (голова Ната­лія Булеца) спільно з проф­спілковим комітетом (голо­ва Мар’яна Маринкевич) завжди на­магаються привернути увагу держав­них структур, благодійних фондів, громадських організацій до проблем товариства, їх вирішення. З цією ме­тою використовуються місцеві соці­альні програми, благодійні, культур­но-дозвіллєві та спортивно-оздоровчі заходи.

Питання надання соціальних пільг і гарантій включені до зобов’язань ко­лективного договору, здійснюється контроль за їх виконанням. Поліпши­лася робота з охорони праці і техніки безпеки, створення належних умов праці, дотримання трудового законо­давства. В останні роки проведено ре­монт робочих кабінетів, замінено ві­кна на сучасніші, облаштовано міні- їдальню, не було жодного випадку ви­робничого травматизму.

Уся культурно-масова робота про­водиться спільно з Ужгородським об­ласним будинком культури УТОГ (ди­ректор Василь Ляхов). З кожним ро­ком зростають досягнення спортсме­нів з вадами слуху, в чому значна за­слуга належить голові обласної спор­тивної федерації глухих Роману Ге­рію – переможцю міжнародних і все­українських змагань. Діти працюю­чих мають змогу оздоровитися в ди­тячому закладі «Барвінок» у м. Пере­чині, який перебуває на балансі об­ласної організації профспілки праців­ників житлово-комунального госпо­дарства, місцевої промисловості, по­бутового обслуговування населення.

Про досягнення обласної організа­ції УТОГ за 70 років, сьогоднішні про­блеми та шляхи їх вирішення йшлося на урочистостях з нагоди цієї події. Було сказано багато добрих слів на адресу цієї організації, вручено чима­ло нагород за сумлінну працю, гро­мадську діяльність. Слова подяки лу­нали на адресу ветеранів праці, а та­кож тих, хто й нині активно трудить­ся на благо людей.

Виступаючи на урочистостях, го­лова Закарпатської обласної органі­зації профспілки працівників житло­во-комунального господарства, місце­вої промисловості, побутового обслу­говування населення Іван Зелінський привітав колектив з ювілейною да­тою, відзначив тісне соціальне парт­нерство голови обласної організації УТОГ Наталії Булеци та голови профкому Мар’яни Маринкевич у вирішен­ні соціально-економічних питань, вручив нагороди галузевої профспіл­ки. Зокрема, колектив Закарпатської обласної організації УТОГ нагородже­ний Почесною грамотою ЦК Проф­спілки працівників житлово-кому­нального господарства, місцевої про­мисловості, побутового обслуговуван­ня населення України, а голова профорганізації Мар’яна Маринкевич, яка понад 25 років працює на цій посаді, – відзнакою ЦК профспілки «Проф­спілковий лідер».

Сергій БАРАНЧИКОВ

Фото автора

 

НІ – СКОРОЧЕННЮ ШТАТУ В СТОМАТОЛОГІЧНІЙ ПОЛІКЛІНІЦІ

Відбулося засідання виконавчого комітету обласної тристоронньої соціально-економіч­ної ради під головуванням заступника дирек­тора департаменту соціальної політики облдержадміністрації – начальника управління праці Ярослави Ульванської. Участь у заході також взяли представники сторони робото­давців та профспілок області.

На засіданні було розглянуто звер­нення працівників Івано-Франківської міської стоматологічної поліклініки щодо пору­шення їх трудових прав та питання про підготовку чергового засідання облас­ної тристоронньої соціаль­но-економічної ради.

З метою зняття соціальної напруги в колективі керів­нику Івано-Франківської міської стоматологічної по­ліклініки Михайлу Семені­ву рекомендовано скасува­ти наказ «Про зміни в орга­нізації виробництва праці шляхом скорочення штатів та чисельності працівників госпрозрахункового орто­педичного відділення місь­кої стоматологічної полі­клініки» від 17 травня 2016 року та вжити заходів для покращення організації ро­боти, створення належних умов на робочому місці, тобто забезпечення праців­ників госпрозрахункового ортопедичного відділення роботою.

«Це проблема не тільки ме­дицини, а й усієї бюджетної сфери, – наголосив голова облпрофради Ігор Басюк. – На 0,25–0,5 ставки працю­ють, як правило, ті люди, які мають інші джерела дохо­дів. Вони тримаються своїх посад і цим створюють вели­чезну проблему для молоді, якій нині важко влаштува­тися на роботу. Будь-який керівник має насамперед за­безпечити повною ставкою тих людей, які ще не дося­гли пенсійного віку».

Сторони соціального діа­логу вирішили провести чергове засідання обласної тристоронньої соціально- економічної ради у примі­щенні Івано-Франківської облдержадміністрації.

 

СПІЛЬНА ПРАЦЯ НА БЛАГО ЛЮДЕЙ

У другій половинні ХХ століття виникли де­сятки підприємств та організацій на терито­рії міста й області, серед яких – Хмельниць­кий комбінат будівельних матеріалів, який у грудні цього року відзначатиме свій 50-річ­ний ювілей.

Підприємству довелося пережити і горбачов­ську «перебудову», і її похідну конверсію. Нині ж, у цей нелегкий для держави час, його колек­тив робить усе, аби нарощувати свою присут­ність на ринках замовлень, оперативно реагує на змі­ни в соціально-економічному житті держави, переорі­єнтовуючи потужності на виробництво продукції, яка користується попитом в Україні. Комбінат виробляє сучасні залізобетонні блоки, стінові та теплоізоляцій­ні плити, газобетонні брикети з відходів.

У різні роки підприємство очолювали Володимир Ва­сильович Дзюбак (перший директор), Іван Володими­рович Бойко, Володимир Миколайович Палій, Семен Федорович Сидорук та Олександр Дмитрович Калугін. Своєю невтомною працею вони залишили вагомий внесок у його трудовій історії. Адже у другій половині ХХ століття виникла велика проблема з придбанням будівельних матеріалів для будівництва об’єктів на селі, в тому числі в Хмельницькому районі. На той час там будувалися тваринницькі ферми, об’єкти соцкультпобуту, житло для спеціалістів тощо.

Коли ж у червні 2001 року постало питання, кому очо­лити комбінат будівельних матеріалів, сумнівів не було: тільки Івану Стадніку – цілеспрямованому, іні­ціативному та наполегливому, «тертому» в господар­ських буднях будівельнику.

Підлеглі про нього кажуть, що Іван Васильович не боїть­ся відповідальності, вимогливий і справедливий, а його серце завжди відкрите для тих, хто працює поруч. Ди­ректором підприємства він став у найскрутніші часи. Іван Васильович розумів, що системну кризу, яка охопи­ла економіку, можна здолати лише чітко виробленою системою. Він наголошував, що вийти з неї можна, лише розраховуючи на власні сили та можливості.

Нині на підприємстві працює багато ветеранів і робіт­ничих династій, які примножували його славу. Вони доклали чимало зусиль, аби завод працював і процві­тав. Перебуваючи на підприємстві, розмовляючи з ро­бітниками, інженерно-технічними працівниками, від­чуваєш, що ці люди ніколи не скаржаться на трудно­щі. Інтереси заводу для них – понад усе. Зрештою, вони усвідомлюють, що їм доручено велику та потріб­ну для країни справу, і пишаються цим.

В успіхах комбінату велика заслуга профспілкової ор­ганізації, яку очолює комерційний директор підприєм­ства, профспілковий лідер Руслан Ксюф. Тут взаємовід­носини з дирекцією та членами профкому регулюються колективним договором. Як каже Руслан Валерійович, турбота про працівників – наша спільна справа.

Валерій МАРЦЕНЮК

03.09.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання