« на головну 02.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПРО ПОРУШЕННЯ, САНКЦІЇ І НАСТУПАЛЬНІ ДІЇ ПРОФСПІЛОК

ПРО ПОРУШЕННЯ, САНКЦІЇ І НАСТУПАЛЬНІ ДІЇ ПРОФСПІЛОК

Як побороти тіньову зайнятість і зарплату в конвертах? Які фінансові санкції передба­чені за порушення трудового законодав­ства? Як домогтися зниження шокуючих цін на газ, комунальні послуги і підвищення зарплати? Відповіді на ці болючі питання шукали учасники спільного семінару Феде­рації профспілок Кіровоградської області та управління Держпраці в області, який ор­ганізувала голова обкому профспілки пра­цівників енергетики та електротехнічної промисловості Любов Липко для профспіл­кового активу м. Світловодська.

Перший заступник Світловодського міського голови Олена Балюк по­яснила мету семінару: за­стерегти порушення тру­дового законодавства. А ініціювали цей семінар тому, що в місті є випад­ки нелегалізованої праці. Виконком міської ради проводить велику роботу з її легалізації, створена робоча група, яка провела з початку року майже 400 перевірок підприємств. Виявлено 46 неоформле­них найманих працівни­ків, 33 з них уже зареє­стрували. Активна робота в цьому напрямі поясню­ється тим, що від тіньової зайнятості місто втрачає надходження у вигляді податків, потрібних для розвитку території, а неоформлені працівники в майбутньому позбавля­ються пенсії. Є й інший бік медалі: сьогодні пе­редбачені серйозні санк­ції за будь-які порушення трудового законодавства.

Начальник відділу управління Держпраці в області Ганна Маслов­ська пояснила, в яких ви­падках застосовуються фінансові санкції і як їх уникнути: дотримува­ти порядок оформ­лення працівників на роботу, держав­них мінімальних гарантій, не пору­шувати терміни виплати зарплати та інших виплат…

Звісно, штрафних санкцій не треба боя­тися, краще не допускати порушень. А застерігати їх мають і влада, і проф­спілки, і роботодавці. На важливості соціального діалогу на різних рівнях наголошувала заступник голови ФПО Оксана Тер­лецька. В нинішніх умо­вах найголовніше – зна­йти порозуміння у вирі­шенні соціально-еконо­мічних питань, проводи­ти роз’яснювальну роботу щодо наслідків недотри­мання трудового законо­давства. Оксана Терлець­ка також повідомила про дії профспілок після лип­невого Всеукраїнського маршу протесту, виклика­ного шоковим підвищен­ням ціни на газ і вартості житлово-комунальних по­слуг. На виконання дору­чення Прем’єр-міністра В. Гройсмана протягом липня – серпня будуть на­працьовані узгоджені про­позиції щодо реформуван­ня системи оплати праці та сплати єдиного внеску на соціальне страхування, збільшення розміру міні­мальної зарплати, а та­кож пропозиції щодо пе­регляду ціни на газ, які будуть розглянуті на наступній сесії ВРУ.

Питання колдо­говірної роботи ви­світлила головний фахівець ФПО Олександра Залев­ська. Вона заклика­ла розумно викорис­товувати інструмент колективних договорів для регулювання соціаль­но-трудових відносин, вчасно переглядати їх і закладати підвищення зарплати. Незабаром буде підписана Генераль­на угода, яка має стати основою для внесення змін у колдоговори.

Марія ІВАНОВА

 

НЕ ДОПУСТИТИ ПОРУШЕННЯ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ СПІЛЧАН

У будинку Федерації профспі­лок області під головуванням очільника обкому профспілки автомобільного транспорту та шляхового господарства Во­лодимира Чечоткіна відбуло­ся розширене засідання пре­зидії обкому профспілки. У зі­бранні взяли участь представ­ники роботодавців, асоціації перевізників, заступник ди­ректора департаменту тран­спорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, автомобільні пе­ревізники, голови профкомів первинок та ін.

У розширеному варіанті розглянули питання: «Про виконання Угоди про співробітництво в рамках пасажир­ських перевезень автомобільним транспортом в м. Одесі», «Про рівень заро­бітної плати в автомобільних підприєм­ствах міста», «Про заяву і рішення Ради ФПУ за тарифами на газ».

Із першого питання розширена президія профспілки вирішила: інформацію взяти до відома; визнати задовільною спільну робо­ту щодо виконання Угоди й активізувати її; обкому профспілки виступити ініціатором внесення змін, доповнень до Угоди.

Щодо другого питання присутні зосередили увагу на підвищенні рівня середньомісяч­ної зарплати з обов’язковим урахуванням положень галузевої угоди.

У ході дискусії було прийнято рішення: обко­му профспілки направити постанову в пер­винні профорганізації, а також направити підприємству спільне звернення про збіль­шення рівня середньомісячної зарплати з ура­хуванням положень галузевої угоди; зверну­тися до департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міськради з пропозицією провести роботу щодо приведення рівня середньомісячної зарплати до вимог регіональної та галузевої угод.

Учасники засідання обговорили та підтри­мали звернення з доповненнями ФПУ до Вер­ховної Ради та Кабінету Міністрів, а також розглянули питання «Про реєстрацію колек­тивного трудового спору в НСПП» і «Про ва­гові комплекси». З усіх питань порядку ден­ного було прийнято відповідні рішення.

 

ЧИ ВИТРИМАЄ ДЕРЖАВНА КАЗНА ПОТРЕБИ УКРАЇНЦІВ?

26 липня відбулося засідання колегії Головно­го управління Пенсійного фонду України в Черкаській області, на якому були розглянуті результати роботи органів фонду в області у І півріччі. У засіданні взяв участь голова Фе­дерації профспілок Черкаської області Петро Шевченко.

На фоні стабільної та своєчасної виплати пенсій застрахова­ним особам, при­значень і перерахунків пенсій непокоїть той факт, що фінансування пенсій­них програм на 54% забез­печується за рахунок ко­штів Державного бюджету України.

В області залишається не­вирішеною проблема лега­лізації як трудових відно­син, так і виплати заробіт­ної плати. На жаль, зни­ження ставки єди­ного соціаль­ного внеску для робото­давців не принесло очікувано­го підви­щення рів­ня заробіт­ної плати та виходу з тіні тру­дових відносин.

Кількість застрахованих осіб (за умови повного ро­бочого дня) в травні 2016 року становила 239181, що на 20297 осіб менше, ніж у відповідному періоді ми­нулого року.

Разом з тим, контролюю­чими органами та комісія­ми з легалізації трудових відносин при органах вла­ди регіону з початку року виявлено 2244 неоформле­них найманих працівни­ків, із них 1516 – у фізичних осіб.

Високим залишається по­казник кількості страху­вальників, що отримують зарплату менше законо­давчо встановленого міні­мального розміру, – 21724 особи (9% від загальної кількості працюючих).

Напругу створює і дефіцит коштів на виплату заробіт­ної плати працівникам бю­джетної сфери. За умов по­стійного скорочення їх чи­сельності керівники виму­шені відправляти праців­ників у безоплатні від­пустки.

Петро Шевченко запропо­нував підготувати звер­нення профспілок до керів­ників та власників підпри­ємств щодо підвищення заробітних плат. Адже осіннє під­вищення тари­фів при низь­ких зарпла­тах та пенсі­ях (середній розмір заро­бітної плати за травень 2016 року стано­вив 3964 грн, пенсій станом на 1 липня – 1607,75 грн) створить необ­хідність надання житлово- комунальних субсидій не тільки пенсіонерам, а й пе­реважній більшості пра­цюючих.

Виникає логічне запитан­ня: якщо половина бюдже­ту Пенсійного фонду Укра­їни та житлово-комуналь­ні субсидії забезпечуються за рахунок Державного бю­джету України (легальни­ми платниками податків з мінімальних заробітних плат), хто ще, крім праців­ників, наповнює державну казну, і як довго це трива­тиме?

Вл. інф. ФП Черкаської обл.

 

 

05.08.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання