« на головну 18.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ПРОВЕЛА ЗВІТНО-ВИБОРНУ КОНФЕРЕНЦІЮ

ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ПРОВЕЛА ЗВІТНО-ВИБОРНУ КОНФЕРЕНЦІЮ

Про роботу Рівнен­ської обласної орга­нізації профспілки працівників лісового господарства за п’ять років роботи відзвітував на V звіт­но-виборній конфе­ренції її голова Олек­сандр Сідлецький.

У роботі конференції взяли участь голо­ва Профспілки пра­цівників лісового господарства України Сте­пан Кривов’язий, голова Федерації профспілок об­ласті, голова обласної ор­ганізації Товариства лісів­ників України Микола Шершун, делегати від пер­винних профорганізацій.

Стабільна робота тру­дових колективів, високо­ефективне ведення лісо­вого господарства, а отже, зростання добробуту пра­цівників, посилення їх со­ціального захисту – таки­ми були головні завдання профспілкових органів у звітному періоді, наголо­сив Олександр Сідлець­кий. На сьогодні обласна профорганізація праців­ників лісового господар­ства об’єднує 25 первинок і налічує 7861 спілчанина.

Степан Кривов’язий за­уважив, що в Рівненській області на високому рівні ведеться робота щодо оздоровлення працівни­ків лісової галузі та чле­нів їх сімей, надається до­помога пенсіонерам, ко­лишнім працівникам лі­сового господарства, ве­лика увага приділяється реалізації комплексних заходів з охорони праці. Тобто обласна профспіл­ка ефективно виконує одне з головних своїх за­вдань – дбає про соціаль­но-економічних захист працівників.

Як ця робота практично здійснюється на місцях, розповіли на конференції голови профкомів лісгос­пів області. У свою чергу, директор ДП «Сарнен­ський лісгосп» Сергій Бе­леля наголосив, що досяг­ти високих показників у роботі, підвищити соці­альний захист працівни­ків вдається завдяки ко­мандній роботі всього тру­дового колективу. Він за­значив, що реакція проф­спілки на останні події в лісовому господарстві України, її виступ на за­хист інтересів галузі змі­нили ставлення до проф­спілкового руху загалом.

На якісній роботі облас­ної профспілки лісівників із соціальної підтримки та захисту інтересів галузі наголошував голова ФПО Микола Шершун. Він за­значив, що попри неста­більну ситуацію в країні, лісівники успішно демон­струють приклад ефектив­ної роботи. Водночас існу­ють прогалини в інформу­ванні громадян про діяль­ність лісового господар­ства та проблеми, які нині доводиться вирішувати лісівникам. Саме цей на­прям потребує активізації роботи.

Проаналізувавши робо­ту обласної профспілки за звітний період, усі деле­гати конференції одно­стайно підтримали кан­дидатуру Олександра Сідлецького на посаду го­лови. Він висловив споді­вання, що профорганіза­ція і надалі сприятиме розвитку лісового госпо­дарства, забезпеченню на­лежного рівня соціально­го захисту працівників.

 

ЗАВЖДИ ТРИМАТИ РУКУ НА ПУЛЬСІ

У смт Чинадієво відбулося виїзне засідання президії За­карпатської обласної проф­спілкової організації праців­ників культури (голова Ната­лія Товтин). Як завжди, на порядку денному були акту­альні питання діяльності профспілки, що стосуються соціально-економічного за­хисту спілчан.

Розглядаючи питання про хід оздоровлення дітей, Наталія Товтин охарактеризувала стан цієї роботи на екваторі оздо­ровчої кампанії. З початку літнього сезону у літній школі-таборі «Гармо­нія», організаторами якої є управлін­ня культури Закарпатської облдержадміністрації і облпрофорганізація працівників культури, оздоровлено 180 дітей, в тому числі у першу зміну 95 юних талантів – переможців міжна­родних, всеукраїнських та обласних конкурсів. За показниками оздоров­лення галузева профспілка – в числі кращих в області. Путівка в оздоров­ницю є найдешевшою серед дитячих оздоровчих закладів Закарпаття – 170 грн на добу. Для оздоровлення дітей використовувалися кошти з різних джерел фінансування – профспілково­го, обласного бюджетів, кошти бать­ків. У прийнятій постанові відзначено роботу школи-табору «Гармонія» (на­чальник Михайло Фендик) щодо духо­вного збагачення підростаючого поко­ління, поєднання і вдосконалення творчих нахилів та змістовного відпо­чинку талановитих дітей.

Під час розгляду другого питання про підсумки Всеукраїнської акції протес­ту профспілок та подальші дії щодо соціально-економічного захисту спіл­чан зазначалося, що представництво обласної профорганізації працівників культури на акції було одним з найви­щих в області.

У прийнятій постанові президії профорганізація звернулася до Федерації профспілок України: вимагати вико­нання у повному обсязі Резолюції Все­української акції протесту профспі­лок, ширше використовувати можли­вості ЗМІ для доведення до широкої громадськості позиції і дій профспілок проти державної політики «шокової терапії», а у разі невиконання вимог профспілок – провести восени нову, більш потужну акцію протесту, під час підготовки якої розпочати збір підпи­сів за проведення дострокових парла­ментських виборів та недовіру Уряду.

На засіданні також відбулася гостра фахова дискусія щодо стратегії і так­тики дій профспілки у вирішенні про­блем соціально-економічного захисту працюючих.

Виступаючи на засіданні президії, го­лова Закарпатської облпрофради Воло­димир Фленько підкреслив, що з бага­тьох напрямів роботи профспілка пра­цівників культури – у числі лідерів се­ред галузевих профспілок, завжди три­має руку на пульсі профспілкового життя, про що свідчать результати її ді­яльності. А це – основа довіри спілчан.

Сергій БАРАНЧИКОВ

 

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ТЕРЦЕНТРУ

Нещодавно трудовий колектив територіаль­ного центру соціального обслуговування (на­дання соціальних послуг) Холодногірського району м. Харкова відзначив 25-ту річницю від дня створення.

У вітальному слові ди­ректор установи Ольга Наріжна від­значила важливу роль трудового колективу у виконанні зобов’язань дер­жави щодо надання якісних соціальних послуг най­більш вразливим категорі­ям громадян, забезпеченні гарантій їхнього захисту, збереженні соціальної ста­більності району та міста.

У святковому заході взяли участь представники де­партаменту праці та соці­альної політики Харків­ської міської ради, адміні­страції Холодногірського району міста. Трудовий ко­лектив та його кращі пред­ставники були відзначені Почесними грамотами.

Голова обласної організа­ції Профспілки працівни­ків соціальної сфери Укра­їни Людмила Пластун при­вітала присутніх зі зна­менною датою і зазначила, що первинна організація профспілки територіаль­ного центру – одна з кра­щих у галузі.

З нагоди ювілею трудово­му колективу від обласної ради профспілки вручено цінний подарунок – лазер­ний принтер.

 

ОСВІТЯНИ КОРОПЩИНИ ВІДВІДАЛИ КУЛЬТУРНУ СТОЛИЦЮ УКРАЇНИ

Районною організацією профспілки праців­ників освіти і науки була організована авто­бусна екскурсія до м. Львова – культурної столиці України. Освітяни Коропщини побу­вали у Підгірському і Золочівському замках, здійснили пішу та автобусну екскурсії істо­ричним містом, відвідали релігійні та культур­ні пам’ятки, відомі кав’ярні та музеї.

Як повідомляє офі­ційний сайт райко­му профспілки, під час пішої екскурсії містом Лева коропчани милувалися древніми се­редньовічними вуличками та австрійськими проспек­тами, старими квартала­ми, зокрема руським, ві­рменським, єврейським, та знаменитою площею Ринок, побачили всі попу­лярні серед туристів архі­тектурні та скульптурні об’єкти, послухали розпо­віді про заснування і роз­виток Львова, докумен­тальні історії, міфи та ве­селі оповідки про минуле життя містян. Ну і, звичай­но, не оминули й розва­жальні заклади, які вже встигли стати окремою ві­зитівкою міста. Йдеться про тематичні ресторанчи­ки: Криївку, присвячену іс­торії військової боротьби українського народу за свою самобутність, Ко­пальню кави – закла д, де можна вдосталь посмаку­вати цей напій, Майстер­ню шоколаду – чи не найулюбленіше місце дітей і дорослих.

05.08.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання