« на головну 20.07.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

КОМУНАЛЬНИКИ ОБГОВОРИЛИ ПІДСУМКИ РОБОТИ

КОМУНАЛЬНИКИ ОБГОВОРИЛИ ПІДСУМКИ РОБОТИ

У смт Чинадієве про­йшли семінар і виїз­не засідання Прези­дії ЦК профспілки працівників житло­во-комунального господарства, місце­вої промисловості, побутового обслуго­вування населення України.

На засіданні під го­ловуванням очіль­ника Центрально­го комітету проф­спілки Олексія Романюка були розглянуті такі основні питання порядку денного: підсумки вико­нання галузевих терито­ріальних угод та колек­тивних договорів у 2015 році й організація вико­нання взятих зобов’язань у 2016 році, хід роботи щодо здійснення контро­лю за додержанням зако­нодавства про охорону праці та захист прав чле­нів профспілки на безпеч­ні та здорові умови праці, підсумки огляду-конкур­су на кращу первинну профспілкову організа­цію з проведення громад­ського контролю за ста­ном охорони праці та ін.

Корисним для усіх чле­нів Президії – голів облас­них організацій галузевої профспілки було обгово­рення питання «Про робо­ту Закарпатської облас­ної організації профспіл­ки щодо здійснення гро­мадського контролю за додержанням законодав­ства про працю та захисту соціально-економічних прав спілчан». Як зазна­чалося, з ініціативи обко­му профспілки (голова Іван Зелінський) до те­риторіальної угоди між облдержадміні­страцією, облпроф­радою та обласним об’єднанням робо­тодавців включено зобов’язання щодо встановлення на під­приємствах і в органі­заціях галузі, незалеж­но від форм власності, мі­німальних гарантій в оплаті праці працюючих не нижче норм, визначе­них законодавством і Га­лузевою угодою. Послі­довні дії обласної, пер­винних профорганізацій сприяли наповненню кол­договорів конкретними і вагомими для найманих працівників зобов’язаннями щодо оплати праці, економічних і соціальних гарантій. Здійснюється постійний контроль профспілок за дотриман­ням трудового законодав­ства, є приклади, коли об­ком профспілки зумів за­хистити трудові права працюючих. Практику ро­боти Закарпатської облпрофорганізації Президія рекомендувала викорис­товувати в своїй діяль­ності іншим обласним профспілковим організа­ціям галузі.

За вагомий особистий внесок у вирішення пи­тань соціально-економіч­ного розвитку трудових колективів і зміцнення профспілкового руху го­лова ЦК профспілки Олексій Романюк вручив нагрудний знак ЦК проф­спілки «Лауреат премії галузевої профспілки» го­лові Закарпатської облас­ної організації Івану Зе­лінському. За підсумка­ми засідання Президії було прийнято відповідні рішення.

Також відбулася зу­стріч членів Президії з го­ловою Закарпатської облпрофради Володимиром Фленьком і заступни­ком директора депар­таменту – начальни­ком управління житлово-комуналь­ного господарства Закарпатської ОДА Василем Романцем, на якій обговорювали­ся основні питання роз­витку соціального діало­гу в області, а також ді­яльність обласної галузе­вої профспілки з обстою­вання прав та інтересів працюючих, солідарні дії у вирішенні існуючих проблем.

Сергій БАРАНЧИКОВ

 

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У ДІЇ

24 та 29 червня облпрофрада організувала виїзну громадську приймальню з питань захисту прав споживачів на базі Микола­ївського академічного художнього російського драматичного театру та Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Консультації профактивістам надавала на­чальник управління захисту споживачів головного управління держпродспоживслужби в Миколаївській області Ірина Циган.

Просвітницький захід розпо­чався з роз’яснення основних прав споживачів та ме­ханізму їх захисту відповід­но до Закону України «Про захист прав споживачів». Ірина Циган по­інформувала присутніх про те, що споживачі можуть повернути лише товар належної якості, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а та­кож розрахунковий документ, вида­ний споживачеві разом із проданим товаром. Це стосується тільки не­продовольчих товарів, тобто якщо одяг чи взуття, побутова техніка не були в експлуатації, їх можна по­вернути протягом 14 днів без враху­вання дня купівлі. В разі повернен­ня товару продавцю, послуги до­ставки оплачує споживач. Крім того, протягом певного часу на не­продовольчі товари діє гарантія, і якщо в цей час придбаний товар зі­псувався, споживач може розрахо­вувати на гарантійний ремонт тіль­ки в тому випадку, коли неможливо усунути недолік. Також можливий обмін товару чи повернення грошей за придбаний товар споживачу.

Найбільше скарг останнім часом надходить з приводу якості метало­пластикових вікон та на їхню уста­новку. Серед розмаїття фірм, які пропонують послуги із встановлен­ня металопластикових вікон, слід обирати перевірені фірми з відмін­ною репутацією і не укладати дого­вір посеред вулиці. Крім того, слід уважно читати договір і пам’ятати, що аванс та застава – різні речі, і за­става за законодавством України не повертається.

Учасники заходу отримали вичерп­ні відповіді на свої запитання та консультації.

Відділ із соціально- економічних питань облпрофради

 

ВИХІДНІ З ПЕРВИНКОЮ

Працівники територіального центру соціального об­слуговування (надання соціальних послуг) Ленін­ського району м. Кіровограда побували на цікавій екскурсії Чигиринщиною, яку організував і частко­во фінансував профспілковий комітет установи. Екскур­санти відвідали гетьманську столицю – Чигирин, Ільїнську церкву в с. Суботові, урочище Холодний Яр, де побували у Мотронинському монастирі, біля дуба Максима Залізняка.

Первинна профорганізація терцентру соцобслуговування (надання соціальних послуг) Ленінського району м. Кіровограда

 

ХАЙ ЇМ СТЕЛИТЬ ДОРОГУ ДОЛЯ

Наче вчора було, а вже три роки промайнуло, коли випускники 2016-го вперше переступили поріг Вищого професійного училища № 25 м. Хмельницького. А сьогодні у них свято, непо­вторне, радісне, – випуск. Майбутні фахівці, отри­мавши документи про освіту й сертифікат про на­буття навичок роботи із спеціальним програмним забезпеченням, попрощалися з рідним училищем та отримали путівку в самостійне життя.

Випускників 2016 року щиро привіта­ли директор учили­ща, кандидат педа­гогічних наук, заслужений працівник освіти України Олег Гаврилюк, його за­ступники Олена Загіка, Володимир Варцаба, Ната­лія Кочаток, голова профкому Наталія Салабай, за­ступник голови облдержадміністрації Валерій Олійник та голова обкому Профспілки працівників освіти і науки України Анатолій Яремюк, викла­дачі, майстри виробничого навчання, батьки, гості.

Валерій Олійник та Анато­лій Яремюк подякували Олегу Гаврилюку за робо­ту, яку він проводить щодо виховання майбутньої ро­бітничої зміни та фахівців майже 30 років поспіль на посаді дирек­тора учили­ща, і вручили почесні гра­моти облдержадміністрації та обко­му профспіл­ки, цінні пода­рунки.

З вини окремих політиків, які вважають, що профтехосвіта не потрібна, її, на жаль, цілий рік лихома­нить через невпорядкова­ність фінансування. За словами Олега Гаврилю­ка, під час проходження переддипломної практики у шести державних уста­новах, приватних структу­рах керівники залишили­ся задоволеними вихован­цями навчального закла­ду, тому більшість з них працюватимуть там.

Випускникам, які добре на­вчалися, брали активну участь у громадському житті (спорті, художній са­модіяльності, учнівському самоврядуванні, профспіл­ковій роботі), вручили по­чесні грамоти, дипломи.

Валерій МАРЦЕНЮК

23.07.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання