« на головну 02.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

КОМУНАЛЬНИКИ ОБГОВОРИЛИ ПІДСУМКИ РОБОТИ

КОМУНАЛЬНИКИ ОБГОВОРИЛИ ПІДСУМКИ РОБОТИ

У смт Чинадієве про­йшли семінар і виїз­не засідання Прези­дії ЦК профспілки працівників житло­во-комунального господарства, місце­вої промисловості, побутового обслуго­вування населення України.

На засіданні під го­ловуванням очіль­ника Центрально­го комітету проф­спілки Олексія Романюка були розглянуті такі основні питання порядку денного: підсумки вико­нання галузевих терито­ріальних угод та колек­тивних договорів у 2015 році й організація вико­нання взятих зобов’язань у 2016 році, хід роботи щодо здійснення контро­лю за додержанням зако­нодавства про охорону праці та захист прав чле­нів профспілки на безпеч­ні та здорові умови праці, підсумки огляду-конкур­су на кращу первинну профспілкову організа­цію з проведення громад­ського контролю за ста­ном охорони праці та ін.

Корисним для усіх чле­нів Президії – голів облас­них організацій галузевої профспілки було обгово­рення питання «Про робо­ту Закарпатської облас­ної організації профспіл­ки щодо здійснення гро­мадського контролю за додержанням законодав­ства про працю та захисту соціально-економічних прав спілчан». Як зазна­чалося, з ініціативи обко­му профспілки (голова Іван Зелінський) до те­риторіальної угоди між облдержадміні­страцією, облпроф­радою та обласним об’єднанням робо­тодавців включено зобов’язання щодо встановлення на під­приємствах і в органі­заціях галузі, незалеж­но від форм власності, мі­німальних гарантій в оплаті праці працюючих не нижче норм, визначе­них законодавством і Га­лузевою угодою. Послі­довні дії обласної, пер­винних профорганізацій сприяли наповненню кол­договорів конкретними і вагомими для найманих працівників зобов’язаннями щодо оплати праці, економічних і соціальних гарантій. Здійснюється постійний контроль профспілок за дотриман­ням трудового законодав­ства, є приклади, коли об­ком профспілки зумів за­хистити трудові права працюючих. Практику ро­боти Закарпатської облпрофорганізації Президія рекомендувала викорис­товувати в своїй діяль­ності іншим обласним профспілковим організа­ціям галузі.

За вагомий особистий внесок у вирішення пи­тань соціально-економіч­ного розвитку трудових колективів і зміцнення профспілкового руху го­лова ЦК профспілки Олексій Романюк вручив нагрудний знак ЦК проф­спілки «Лауреат премії галузевої профспілки» го­лові Закарпатської облас­ної організації Івану Зе­лінському. За підсумка­ми засідання Президії було прийнято відповідні рішення.

Також відбулася зу­стріч членів Президії з го­ловою Закарпатської облпрофради Володимиром Фленьком і заступни­ком директора депар­таменту – начальни­ком управління житлово-комуналь­ного господарства Закарпатської ОДА Василем Романцем, на якій обговорювали­ся основні питання роз­витку соціального діало­гу в області, а також ді­яльність обласної галузе­вої профспілки з обстою­вання прав та інтересів працюючих, солідарні дії у вирішенні існуючих проблем.

Сергій БАРАНЧИКОВ

 

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У ДІЇ

24 та 29 червня облпрофрада організувала виїзну громадську приймальню з питань захисту прав споживачів на базі Микола­ївського академічного художнього російського драматичного театру та Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Консультації профактивістам надавала на­чальник управління захисту споживачів головного управління держпродспоживслужби в Миколаївській області Ірина Циган.

Просвітницький захід розпо­чався з роз’яснення основних прав споживачів та ме­ханізму їх захисту відповід­но до Закону України «Про захист прав споживачів». Ірина Циган по­інформувала присутніх про те, що споживачі можуть повернути лише товар належної якості, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а та­кож розрахунковий документ, вида­ний споживачеві разом із проданим товаром. Це стосується тільки не­продовольчих товарів, тобто якщо одяг чи взуття, побутова техніка не були в експлуатації, їх можна по­вернути протягом 14 днів без враху­вання дня купівлі. В разі повернен­ня товару продавцю, послуги до­ставки оплачує споживач. Крім того, протягом певного часу на не­продовольчі товари діє гарантія, і якщо в цей час придбаний товар зі­псувався, споживач може розрахо­вувати на гарантійний ремонт тіль­ки в тому випадку, коли неможливо усунути недолік. Також можливий обмін товару чи повернення грошей за придбаний товар споживачу.

Найбільше скарг останнім часом надходить з приводу якості метало­пластикових вікон та на їхню уста­новку. Серед розмаїття фірм, які пропонують послуги із встановлен­ня металопластикових вікон, слід обирати перевірені фірми з відмін­ною репутацією і не укладати дого­вір посеред вулиці. Крім того, слід уважно читати договір і пам’ятати, що аванс та застава – різні речі, і за­става за законодавством України не повертається.

Учасники заходу отримали вичерп­ні відповіді на свої запитання та консультації.

Відділ із соціально- економічних питань облпрофради

 

ВИХІДНІ З ПЕРВИНКОЮ

Працівники територіального центру соціального об­слуговування (надання соціальних послуг) Ленін­ського району м. Кіровограда побували на цікавій екскурсії Чигиринщиною, яку організував і частко­во фінансував профспілковий комітет установи. Екскур­санти відвідали гетьманську столицю – Чигирин, Ільїнську церкву в с. Суботові, урочище Холодний Яр, де побували у Мотронинському монастирі, біля дуба Максима Залізняка.

Первинна профорганізація терцентру соцобслуговування (надання соціальних послуг) Ленінського району м. Кіровограда

 

ХАЙ ЇМ СТЕЛИТЬ ДОРОГУ ДОЛЯ

Наче вчора було, а вже три роки промайнуло, коли випускники 2016-го вперше переступили поріг Вищого професійного училища № 25 м. Хмельницького. А сьогодні у них свято, непо­вторне, радісне, – випуск. Майбутні фахівці, отри­мавши документи про освіту й сертифікат про на­буття навичок роботи із спеціальним програмним забезпеченням, попрощалися з рідним училищем та отримали путівку в самостійне життя.

Випускників 2016 року щиро привіта­ли директор учили­ща, кандидат педа­гогічних наук, заслужений працівник освіти України Олег Гаврилюк, його за­ступники Олена Загіка, Володимир Варцаба, Ната­лія Кочаток, голова профкому Наталія Салабай, за­ступник голови облдержадміністрації Валерій Олійник та голова обкому Профспілки працівників освіти і науки України Анатолій Яремюк, викла­дачі, майстри виробничого навчання, батьки, гості.

Валерій Олійник та Анато­лій Яремюк подякували Олегу Гаврилюку за робо­ту, яку він проводить щодо виховання майбутньої ро­бітничої зміни та фахівців майже 30 років поспіль на посаді дирек­тора учили­ща, і вручили почесні гра­моти облдержадміністрації та обко­му профспіл­ки, цінні пода­рунки.

З вини окремих політиків, які вважають, що профтехосвіта не потрібна, її, на жаль, цілий рік лихома­нить через невпорядкова­ність фінансування. За словами Олега Гаврилю­ка, під час проходження переддипломної практики у шести державних уста­новах, приватних структу­рах керівники залишили­ся задоволеними вихован­цями навчального закла­ду, тому більшість з них працюватимуть там.

Випускникам, які добре на­вчалися, брали активну участь у громадському житті (спорті, художній са­модіяльності, учнівському самоврядуванні, профспіл­ковій роботі), вручили по­чесні грамоти, дипломи.

Валерій МАРЦЕНЮК

23.07.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання