« на головну 02.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПРОФСПІЛКОВОМУ НАВЧАННЮ – НОВИЙ ПОДИХ

У сучасному світі будь-яка діяльність вимагає відповідної освіти, досвіду, професійних якос­тей. Але без самовдосконалення, роботи над власними помилками досягти найкращих ре­зультатів у будь-якій сфері діяльності, в тому числі профспілковій, навряд чи можливо. Саме профспілкове навчання покликане розвинути здібності слухача, сформувати впевненість у власних силах, вміння використовувати в практичній діяльності набуті знання та навички.

Навчальний центр Дніпропетров­ського обласного об’єднання профспілок у 2015/2016 навчаль­ному році зосередив основну ува­гу саме на виконанні зазначених завдань. Тематика семінарів і навчальні програми були адаптовані до вимог часу. Але в умо­вах сьогодення, коли замовлення на на­вчання надходять лише на короткостроко­ві курси тривалістю один-два дні, довело­ся, як вихід, започаткувати серію семіна­рів, де слухачі можуть навчатися поетап­но, протягом навчального року, із встанов­леною періодичністю за затвердженими програмами підвищення кваліфікації або початкової підготовки вперше обраних профспілкових працівників і активістів.

На таких курсах протягом року пройшли підготовку 23 голови, заступники голів член­ських організацій ДООП, які одержали по­свідчення про підвищення кваліфікації за 72-годинною програмою «Ефективне управ­ління профспілковою організацією».

Група громадських інспекторів праці з числа 46 представників обласних організа­цій профспілок у січні – травні ц.р. про­йшла навчання та перевірку знань законів, інших нормативно-правових актів з пи­тань законодавства про працю за програ­мою і в необхідних обсягах, одержавши право на виконання повноважень громад­ського інспектора праці профспілки, пе­редбачених законодавством.

Сподіваємось, що за цими «першими ластівками» прийдуть інші спілчани з тим, щоб цей рух поширювався, а ефектив­ність правозахисної роботи в профспілках підвищувалась. Інакше й бути не може, бо до навчання залучаються кращі виклада­чі, які в інтерактивній формі, з викорис­танням сучасних комп’ютерних техноло­гій надавали слухачам потрібні знання.

В організації навчального процесу ви­кладачеві належить значна роль і висува­ються дуже високі вимоги. Йому необхідно знати, як привернути й утримати увагу аудиторії, яким чином викликати ціка­вість у слухача, як викласти матеріал і ви­ділити головне – це визначається його вмінням використовувати різноманітні технології навчання дорослих. Зональний навчально-методичний центр на безоплат­ній основі провів у поточному році підго­товку тренерів-викладачів із числа проф­спілкових лідерів і фахівців членських ор­ганізацій ДООП, які протягом трьох ета­пів, з лютого до червня, пройшли 24-годин­ну курсову підготовку за програмою «Су­часні технології навчання профспілкових кадрів і активу». Сертифікати про прохо­дження навчання отримали тренери-ви­кладачі, які пройшли перший рівень у ба­гаторівневій системі профспілкової осві­ти. Далі – базове навчання, підвищення кваліфікації і завершальний четвертий рівень – професійна перепідготовка. Спо­діваємося, що в наступному навчальному році профлідери облпрофорганізацій Дні­пропетровщини об’єднають власні напра­цювання з досвідом викладання Зонально­го навчально-методичного центру проф­спілок і сприятимуть розвитку підготовки не тільки тренерів-викладачів, а й широко­го загалу профспілковців, особливо моло­ді, для залучення до лав профспілкових ватажків, розвитку профруху України, за­хисту інтересів спілчан на гідне життя та належну зарплату.

Ніна КУШНІРЕНКО,

заступник директора з навчальної роботи

Зонального навчально- методичного центру

 

ПРОБЛЕМАМ МОЛОДІ – ОСОБЛИВУ УВАГУ

У м. Галичі відбулося виїзне засідання Молодіжної ради профспілок регіону, на якому обгово­рювалося завдання молодіжних рад області, виходячи з рішень VІІ з’їзду ФПУ та Програми дій Профспілки працівників державних установ на 2015–2020 роки.

Крім того, учасники засі­дання мали змогу прак­тично ознайомитись з роботою Молодіжної ради Галицької організації проф­спілки, вислухати цікаві поради її голови Оксани Пашинської щодо залучення до профспілко­вої роботи молодих держслуж­бовців, форми співпраці з район­ним комітетом профспілки.

Про проблеми молоді на дер­жавній службі говорили голови молодіжних рад Назар Мамчук, Ростислав Зелінський, колишня голова обласної молодіжної ради Ірина Орищенко під час обміну досвідом роботи. Цікаво прой­шов тренінг «Формування коман­ди. Теорія FIRO», який провела заступник голови Молодіжної ради Тлумацької районної орга­нізації профспілки, тренер Проф­спілки працівників державних установ Уляна Козубаш.

Із членами Молодіжної ради зустрівся голова Галицької рай­держадміністрації Ярослав Барт­ків, який акцентував увагу на тому, що в держустановах пра­цює багато талановитих, твор­чих, ініціативних, обдарованих молодих людей, яким профспіл­ка має приділяти значну увагу.

Участь у заході взяли голова обласного комітету профспілки Ніна Гушпіт, директор Галиць­кого районного центру соціаль­них служб для сім’ї, дітей та мо­лоді, голова районного комітету профспілки, член Ради ФПУ Людмила Слюзар, директор Іва­но-Франківського міського цен­тру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Леся Дикун.

Після засідання його учасни­ки відвідали Національний запо­відник України «Давній Галич» і взяли участь у флешмобі з наго­ди Всесвітнього дня вишиванки.

Вл. інф. Облпрофради

 

ПРОФСПІЛКИ ПРОТИ ПІДВИЩЕННЯ ЦІН І ТАРИФІВ

У будинку профспілок Рівненської області відбула­ся прес-конференція для представників місцевих ЗМІ щодо позиції і дій профспілок із захисту прав та інтересів працівників в умовах шокового підвищен­ня ціни на газ і житлово-комунальних тарифів.

 «Це підвищення ціни на газ для населення спрово­кує масове збідніння не тільки людей малозабез­печених, а й працюючих, які, сплачуючи податки із своєї заробітної плати, формують бюджет», – сказав на початку прес-конференції голова ФПО Микола Шер­шун. Також він зазначив, що після підвищення тарифів зросте як розмір субсидій, так і кількість сімей, які їх отримують. «Роздача бюджетних коштів сягає нині гігантських масштабів, а за даними експертів, кількість тих, хто потребує субсидій, й надалі зростатиме з 5,5 млн до 9 млн домогосподарств», – наго­лосив профлідер. В умовах, що склалися, профспілки не мо­жуть стояти осторонь. Соціальний діалог не дає бажаних ре­зультатів. Саме тому на засіданні Ради ФПУ було прийнято рі­шення щодо проведення в м. Києві і регіонах країни Всеукраїн­ської акції протесту профспілок проти урядової політики під­вищення цін і тарифів 6 липня 2016 року і розпочнеться біля стін Верховної Ради України о 10.00.

Інформаційно-аналітичний центр ФПРО

 

НОВОСІЛЛЯ В ГУРТОЖИТКУ І ДИТСАДКУ

Наближається до завершення реконструкція двох важливих об’єктів – гуртожитку для переселенців з Донеччини та дитячого садка у смт Новгородка, що на Кіровоградщині. Головний інженер підпри­ємства ТОВ «Арталекс» Олександр Сипливець – серце і мозок будови – стверджує, що новосілля на обох спорудах справлятимуть завчасно, навіть ра­ніше запланованого терміну. Нещодавно на об’єктах побувала комісія з Євросоюзу, за проек­том якої «Збудуємо майбутнє разом» народжують­ся гуртожиток і ДНЗ «Світлячок», та високо оціни­ла якість робіт і рівень готовності: підрядник за­вдання виконує на «відмінно».

Гуртожиток розрахований на 150 кімнат (кожна на дві осо­би). Нещодавно майбутні мешканці побували тут на екс­курсії і залишилися задоволені, навіть кімнати вже роз­поділили. Своє житло на батьківщині вони втратили, тож раді новому затишному прихистку на Кіровоградщині. Вар­тість проживання, за підрахунками фахівців, буде найнижчою. Це стало можливим завдяки тому, що фасад утеплено полісти­рольними плитами (це стосується й дитсадка), утеплюється пе­рекриття, підвал, встановлено металопластикові вікна, елек­тричне опалення. У кожній кімнаті буде лічильник, крім того, кожен мешканець регулюватиме температуру. Створюються умови не тільки для проживання, а й для бізнесу: перукарня, майстерні для ремонту одягу, взуття…

Крім спеціалістів на будові працюють (проходять виробничу практику) учні Кіровоградського профліцею і профтехучили­ща № 8. При дефіциті кадрів практиканти дуже виручають. І мають де закріпити теоретичні знання. До роботи майбутні спеціалісти ставляться відповідально – для них це серйозне ви­пробування на зрілість і вміння. Нині активно обговорюється питання щодо майбутнього профтехосвіти. Точка зору голов­ного будівельника, який спеціалізується на цивільному будів­ництві, однозначна: ПТУ закривати не можна. Все створюється руками будівельників, яких катастрофічно не вистачає. У Кі­ровограді єдине базове училище № 8 готує майбутні робітничі кадри будівельного спрямування, тож його треба зберегти.

Григорій СВЯТУН,

голова обкому профспілки працівників

будівництва і промбудматеріалів,

Марія ІВАНОВА

09.07.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання