« на головну 02.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

СПІВПРАЦЯ З ПОЛТАВСЬКИМИ КОЛЕГАМИ ТРИВАЄ

СПІВПРАЦЯ З ПОЛТАВСЬКИМИ КОЛЕГАМИ ТРИВАЄ

У Полтавській області відбувся виїзний семі­нар голів територіальних організацій і профкомів вузів Одеської обласної організації профспілки працівників освіти і науки. Мета поїздки – обмін досвідом із створення об’єднань територіальних громад, реоргані­зації мережі навчальних закладів, роль і місце в цьому профспілки. Дні, проведені на Пол­тавщині, були насиченими, й учасники заходу запозичили чимало цікавого та корисного.

Полтавська обласна організація профспілки об’єднує в своїх лавах 55 тис. спілчан, 30 територіальних та 22 первинних профорганізацій вищих і професійно-технічних навчальних закладів. Полтавські колеги мають пози­тивні напрацювання щодо повернення до своїх лав спілчан, що вибули у зв’язку із створенням альтернативної профспілки працівників освіти в м. Полтаві.

Головне питання семінару – нововве­дення в освітній системі в умовах створен­ня територіальних громад. У Полтавській області громади створені у 8 районах. Зо­крема, досвід Кременчуцького району був детально розглянутий на семінарі під час відвідування загальноосвітньої школи в с. Червонознам’янка. З профактивом зу­стрілися заступник сільського голови Юрій Жмак та начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту громади Олена Бер­кела. Вони неодноразово наголошували, що від часу створення територіальної гро­мади неможливо дати об’єктивну оцінку роботі навчальних закладів у нових умо­вах та спрогнозувати їх перспективи на майбутнє, але позитивні моменти вже є.

У районі немає малокомплектних шкіл, тому загрози їх закриття не було. Не було і проблем переходу вчителів на нові місця роботи у зв’язку з реорганізацією освітньої мережі, а співпраця з профорганізаціями триває на тому ж рівні. Не зафіксовано й випадків виходу працівників освіти з профспілки. Також немає проблем з підве­зенням учнів, адже сама територіальна громада є невеликою: 3 школи та 2 до­шкільних навчальних заклади.

Що ж до організації роботи бухгалтер­ської служби, було вирішено зупинитися на варіанті централізованої бухгалтерії при відділі освіти. Фінансування мережі освітніх закладів відбувається безпосеред­ньо від Міністерства освіти і науки Украї­ни до територіальної громади, яка, в свою чергу, розподіляє та виділяє кошти на освітні заклади. Про використання коштів освітньої субвенції навчальні заклади гро­мади звітують перед де­партаментом освіти області. Освітяни новоствореної громади очі­кують покра­щення мате­ріально-тех­нічної бази та матері­ального ста­ну освітян.

З учасника­ми семінару діли­лися досвідом робо­ти голови Зіньківського райкому профспілки Роман Попович, Ши­шацького – Олександр Чернобель, Мирго­родського міськкому – Ірина Шевченко, Козельщинського райкому – Сергій Пруд­кий, Кременчуцького – Анна Чумак і Пол­тавського – Олена Цвіркун. Також про сис­тему освіти в області інформували керів­ники відділів освіти: начальник Миргород­ського міського – Тетяна Колибельнік і Кременчуцького – Оксана Семерянін.

У рамках семінару актив облпрофоргані­зації відвідав Полтавську обласну гімназію- інтернат для обдарованих дітей ім. А.С. Ма­каренка й оздоровчий табір для обдарованих дітей «Ерудит» у с. Потоки Кременчуцького району. Інтернат розташований у с. Ковалів­ка, на території музею-заповідника А.С. Ма­каренка. У 2006–2012 роках на його базі запро­ваджено обласну програму «Пілотний про­ект «Школа майбутнього», що принесла ба­гато плодів як стосовно матеріально-техніч­ної бази, так і успіхів вихованців гімназії.

Культурна складова програми семінару заслуговувала найвищої оцінки. Екскур­сії були яскравими та цікавими. Одеські профактивісти відвіда­ли національний музей-запо­відник українського гон­чарства в смт Опішні, на­ціональний музей-запо­відник М.В. Гоголя й оспі­вані письменником села Полтавщини – Диканьку та Великі Сорочинці. По­бували в Козельщинському жіночому монастирі Різдва Пресвятої Богородиці, музеї-за­повіднику А.С. Макаренка, істори­ко-культурному заповіднику «Поле Пол­тавської битви» та музеї І.П. Котляревсько­го. Всі ці місця, сповнені справжнім україн­ським колоритом та духом національної сві­домості, захопили одеських гостей своєю неповторною красою.

Одеський обласний комітет профспіл­ки щиро завдячує полтавським колегам за чудову організацію семінару. Співпраця триватиме й надалі, тож попереду – нові цікаві зустрічі.

Служба зв’язків з громадськістю та ЗМІ Одеського обкому профспілки

 

КРЕДО ЛІСІВНИКІВ РЕГІОНУ НЕЗМІННЕ: ЗАХИСТ ЛЮДЕЙ ПРАЦІ

Співпраця керівництва Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства й профактиву галузі об’єднана спільною метою – захист інтересів людей праці.

У навчально-методичному центрі профспілок об­ласті відбулася звітно- виборна конференція працівників обласної організації профспілки працівників лісового господарства. Голова обкому Пав­ло Матіюк виступив перед при­сутніми із звітною доповіддю, в якій проаналізував основні на­прями профспілкової роботи про­тягом попередніх 5 років. Він тор­кнувся питань реформування га­лузі, виконання колдоговорів, охорони та безпеки праці, оздо­ровлення, відпочинку працівни­ків та їхніх сімей.

Голова ФПО Іванна Дубинка- Філозоф назвала профорганіза­цію працівників лісової галузі досить вагомою як за формою, так і змістом профспілкової робо­ти, підкресливши, що вона по праву займає чільне місце серед членських організацій Федерації профспілок регіону.

«Робота оцінюється за тим, як працює підприємство і як воно пі­клується про своїх працівників, – таку думку про здобутки обласної організації висловив голова ЦК Профспілки лісового господар­ства України Степан Кривов’язий. – Приємно констатувати, що лісо­господарські та лісомисливські підприємства на Волині є не лише бюджетоутворюючими, а й усіля­ко дбають про людей праці, в тому числі про їхній побут, відпо­чинок та оздоровлення».

З нагоди 20-річчя утворення Профспілки працівників лісового господарства України Степан Кривов’язий нагородив профспіл­ковців подяками ЦК Профспілки.

Делегати проголосували за керівний склад і президію, реві­зійну комісію та делегатів на V з’їзд профспілки працівників лі­сового господарства. Роботу го­лови обкому Павла Матіюка ви­знали задовільною, одноголосно довіривши йому очолювати най­активніший в області колектив спілчан і на наступний звітно-ви­борний період.

Прес-центр Федерації профспілок Волинської обл.

 

ОСВІТА ВИПЕРЕДЖАЄ ПОДІЇ

Львівська обласна організація профспілки освіти і науки наприкінці навчального року про­вела розширене засідання президії, а водночас і традиційний семінар-навчання голів районних, міських, первинних профорганізацій вищих на­вчальних закладів галузевої профспілки. Крім звичних питань оздоровлення, здійснення гро­мадського контролю за дотриманням трудового законодавства в освіті Бузеччини, обговорили й практичні проблеми, з якими стикається осві­тянська профспілка в процесі здійснення в об­ласті адміністративної реформи.

Йшлося про співпра­цю з новостворюва­ними об’єднаннями територіальних гро­мад. Обласна галузева тут пішла з рятівним для своїх спілчан випередженням і в ногу з подіями. Районні орга­нізації галузевої профспілки за підтримки обласної струк­тури зуміли налагодити співпрацю з ОТГ, а їх в облас­ті – 16 з 88 запланованих, по­рівняно безболісно спрямува­ти в контрольоване русло фі­нансові стосунки і освітян­ську структуру відділів осві­ти, працевлаштування спіл­чан. На цій основі працівни­ки відділу соціально-еконо­мічного захисту та зарплати, оргвідділу під керівництвом голови обкому профспілки освітян Марії Яцейко видали «Збірник нормативно-право­вої бази та методичних реко­мендацій функціонування за­конів про освіту в ОТГ». Цим правовим посібником забез­печено кожного профлідера, ним зацікавились і керівни­ки об’єднаних територіаль­них громад, фінансисти.

Досвід роботи освітянської профспілки Львівщини ви­вчали колеги з Кіровоград­щини. Не все тут просто, але засадничим принципом є збе­реження первинки, яка на­віть при несподіваному тери­торіальному перекроюванні залишається колдоговірним та соцпартнерським cуб’єктом. Працюють у штат­ному режимі, згідно проф­спілкової структури та стату­ту, районні, міські організа­ції (поділ на райони не лікві­довано), налагоджуючи соцпартнерські стосунки з керів­никами, виконавчими орга­нами ОТГ.

Ще одне стрижневе питання президії – про дотримання відділом освіти Буської рай­держадміністрації законо­давства про освіту вивчало­ся тимчасовою комісією у складі профспілкових юрис­тів та члена обласної прези­дії, голови Червоноград­ської міської організації Миколи Колесника на місці. За словами головного допо­відача – правового інспекто­ра праці Мирона Малярчи­на, побували в півтора де­сятка освітянських колекти­вів, перевірили понад півто­ри тисячі фінансово-госпо­дарських і документів проф­спілкових засідань, щоб зро­бити висновки, надати мето­дично-правову допомогу бухгалтерам, профактивіс­там та роботодавцям.

На засіданні обласної прези­дії обговорили активне залу­чення своїх спілчан до дій профспілок Львівщини на за­хист населення в умовах зростання ціни на газ та тари­фів на житлово-комунальні послуги з вимогами підви­щення розмірів прожитково­го мінімуму, зарплат і пен­сій, прорахованих фахівцями ФПУ і доведених до відома найвищих органів влади.

Президія прийняла відпо­відні постанови, ухвалила рішення про обговорення со­ціальних проблем на серп­невих нарадах на місцях.

Ольга ЛОБАРЧУК

09.07.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання