« на головну 30.05.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1053)
14
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПЛЕНУМ КОМІТЕТУ: АКТУАЛЬНО, ВАЖЛИВО, ОПЕРАТИВНО

ПЛЕНУМ КОМІТЕТУ: АКТУАЛЬНО, ВАЖЛИВО, ОПЕРАТИВНО

На черговому пленумі комітету Чернігів­ської обласної організації Профспілки пра­цівників освіти і науки України розглядало­ся питання про здійснення президією, ко­мітетом, первинними профспілковими ор­ганізаціями Новгород-Сіверської районної організації прав і повноважень, передбаче­них Законом України «Про професійні спіл­ки, їх права та гарантії діяльності».

 З доповіддю виступила голова Новгород-Сіверської організа­ції Катерина Короткевич, яка зазначила, що комітет, прези­дія, первинні організації спрямову­ють свою діяльність на об’єднання зу­силь профорганізацій із захисту соці­ально-економічних прав і гарантій працівників.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» профор­ганізація здійснює представництво і захист трудових, соціально-економіч­них прав та інтересів своїх членів в ор­ганах державної влади та місцевого самоврядування. Комітет вносить про­позиції до органів влади із соціальних питань. Протягом 2015 року від прези­дії було надіслано 9 письмових звер­нень до органів влади з приводу неви­плати заробітної плати. Майже кожен другий член профспілки поставив свій підпис на підтримку позиції ЦК профспілки щодо проекту Закону України «Про освіту».

Згідно із статтею 21 ЗУ «Про профе­сійні спілки, їх права та гарантії ді­яльності» Новгород-Сіверська органі­зація здійснює громадський контроль за виплатою зарплати, додержанням законодавства про працю та її охоро­ну. Щорічно такі питання розгляда­ються на засіданні президії. Голови первинок, профорганізатори є громад­ськими інспекторами праці.

Відповідно до статті 38 Закону з президією комітету узгоджуються низка документів роботодавця: тари­фікація, винагорода керівникам за­кладів, реорганізація закладів тощо.

Значна увага приділяється навчан­ню голів первинок, керівників постій­них комісій. Минулого року Новгород-Сіверська організація виділила най­більше коштів на навчання профакти­ву в області серед територіальних ор­ганізацій – 5,2% бюджету. В організа­ції щорічно проводиться огляд-кон­курс на кращу первинну профспілко­ву організацію.

У роботі використову­ються сучасні інфор­маційні техноло­гії. Нещодавно відкрито сто­рінку райко­му проф­спілки на сайті відді­лу освіти.

У спів­доповіді голови об­ласної орга­нізації Тетя­ни Матвеєвої ішлося про те, що постановою прези­дії комітету обласної організації від 28 березня 2014 року затверджено структуру обласної організації, за якою Новгород-Сівер­ська районна організація об’єднує пер­винні профорганізації, що діють на те­риторії району і м. Новгород-Сівер­ський. На сьогодні районна організація є єдиною в області міськрайонною орга­нізацією. Голова організації також по­рушила питання, пов’язане із зміною територіального устрою, що приведе до зміни структури обласної організації профспілки. Це зумовить необхідність створення на рівні громад профоргані­зацій, їх легалізації та реєстрації, фі­нансової допомоги з боку обласної орга­нізації, що означає зміни в структурі організації і, як варіант, створення ін­ституту представництва профспілки у громадах. У схожих умовах сьогодні вже працюють Козелецька та Ічнянська районні організації, оскільки в цих ра­йонах утворились об’єднані територі­альні громади, які мають власні відділи освіти. А робота з декількома робото­давцями зумовлює особливості ве­дення соціаль­ного діалогу.

Пленум також роз­глянув під­сумки VІІ з’їзду Феде­рації проф­спілок Укра­їни та визна­чив завдання організаційних ланок обласної ор­ганізації щодо вико­нання його рішень.

Відповідно до п. 86 Стату­ту профспілки було розглянуто питан­ня про розмір відрахування профвнес­ків до обласної організації, затвер­джено звіт про виконання бюджету комітету обласної організації за 2015 рік і кошторис на 2016 рік.

Учасники пленуму прийняли звер­нення до Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики, Мі­ністерства фінансів, Верховної Ради та Президента України в зв’язку з під­вищенням ціни на газ та тарифів на житлово-комунальні послуги.

Ніна ДУДКА

 

НІ – ВИСОКИМ ЦІНАМ НА ГАЗ!

Профспілкові комітети Сумщини підтримали проведення Всеукраїнської акції проти під­вищення цін на газ для населення. Першого ж дня зібрано понад 1 тис. підписів мешкан­ців м. Суми. На підприємствах і в установах профспілкові лідери розповсюдили звер­нення про неприпустимість стрімкого зрос­тання вартості енергоносіїв без попередньо­го підвищення соціальних стандартів, міні­мальних заробітної плати та пенсій.

До профспілкових на­метів, установлених на центральних вули­цях Сум, підходили сім’ями. «Так далі жити не можна, – сказала пані Оксана, вихова­тель дитячого садочка. – У мене двоє дітей, чоловік не­щодавно втратив роботу, тож якщо не отримаємо суб­сидію, завтра не буде за що купувати харчі».

Пенсіонери, інваліди, люди, які втратили роботу й опинилися у важких життє­вих обставинах, – усі ці кате­горії сьогодні потрапили до групи ризику, тож уже за­втра не зможуть купити шматка хліба. Багато з тих, хто підписав звернення до Голови Верховної Ради та Прем’єр-міністра, підтриму­ють дії профспілок: «Ви наша остання надія, не зали­шайте нас, уже давно час профспілкам підійматись та вирішувати питання захисту спілчан від свавілля влади».

Президією Сумської об­ласної ради профспілок було прийнято рішення про тиж­невий термін проведення ак­ції, тож збір підписів тривав до 17 червня.

 

ГОСТИННИЙ НАШ «ПРОЛІСОК»

Щороку трускавецький вчительський пансіонат «Пролісок», який належить Львівській обласній організації профспілки працівників освіти і нау­ки, приємно дивує своїх гостей то новим фізіо­терапевтичним кабінетом, комфортними кімна­тами і підключенням безкоштовного безпровід­ного WI-FI, то облаштуванням подвір’я і медка­бінетів, то смачною кухнею чи відкриттям спортзалу. Нещодавно, приміром, спортзал об­ладнали трьома новими тренажерами.

«Дуже приємно, – розповідає його директор Юрій Шевців, – що наші гості відповідають нам взаємністю: цьогоріч приїхало більше вчителів з Луганщини, традиційно – з Чернігівщини, Черкащини, Рівненської та Запорізької областей. Оцінили переваги оздоровлення в рідному краї та своєму пансіонаті освітя­ни Львівщини». Великим стимулом для популяризації пансіонату стала прийнята Львівською обласною галу­зевою профспілкою, яку очо­лює Марія Яцейко, відповід­на програма оздоровлення.

У кожній оздоровчій зміні, яка у «Проліску» триває 12 днів, відпочивають освітяни з усіх районів Львівщини. Про це потурбувалися голо­ви міських і районних орга­нізацій освітянської громад­ської оргнізації. Путівками, за ініціативою обласного профлідера та за рішенням колективних профорганів, первинні, міські, районні та обласна організації проф­спілки нагороджують кра­щих педагогів – переможців конкурсів. Відпочивали й оздоровлювались у травні цього року колеги-освітяни та актив Ради профспілок Долбносльондського воєвод­ства Польщі.

Цьогоріч «Пролісок» оздоро­вить (щомісяця – дві зміни) до 700 спілчан і членів їхніх сімей. Розробляється фахів­цями Львівської політехніки проект побудови нового кор­пусу на понад 40 ліжко-місць.

Ольга ЛОБАРЧУК

 

РОЗПОЧАТО ПЕРШУ ДИТЯЧУ ОЗДОРОВЧУ ЗМІНУ

Запорізька обласна рада профспілок опіку­ється підготовкою і проведенням дитячої оздоровчої кампанії, співпрацює з 39 табора­ми, роботодавцями, органами влади і місцево­го самоврядування.

У другій половині трав­ня комісія в складі фахівців облпрофра­ди, галузевих проф­спілок, технічних інспекто­рів праці профспілок перед заїздом дітей перевірила оздоровчі заклади щодо орга­нізації безпечного відпочин­ку та змістовного дозвілля ді­тей та підлітків. Ознайоми­тись з підготовкою до прийо­му дітей на відпочинок при­їжджали представники Дні­пропетровської, Харківської, Донецької та інших областей України.

Зауваження та пропозиції, висловлені членами комісії, галузевими профспілками, були усунуті невідкладно і в повному обсязі. Придбано нове технологічне облад­нання, постільна білизна, посуд, відремонтовані спальні корпуси, упорядко­вана територія таборів, пе­ревірені й обладнані пляжі.

На професійному рівні в кожному оздоровчому за­кладі заздалегідь підготов­лені розважальні і пізна­вальні програми для дітей. У творчих колективах, гурт­ках за інтересами, спортив­них секціях діти зможуть опанувати багато корисних навичок, взяти участь у різ­номанітних конкурсах, зма­ганнях, фестивалях, май­стер-класах.

Сторони соціального діало­гу, Запорізька ОДА, облра­да, органи місцевого само­врядування, обласна рада профспілок, профкоми під­приємств та організацій по­стійно контролюють хід проведення оздоровчої кам­панії і роблять все можливе для якісного і безпечного відпочинку дітей.

Вже у першу зміну в оздоров­чих закладах Запорізької об­ласті відпочинуть більше 6 тис. дітей і підлітків.

Анатолій ЧЕРЕПЄХІН

01.07.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання