« на головну 22.05.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1002)
16
Травень
 
Інтерв’ю
 
Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»

Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

НАГЛЯДОВА РАДА РОЗГЛЯНУЛА ЗВІТ

НАГЛЯДОВА РАДА РОЗГЛЯНУЛА ЗВІТ

13 червня відбулося чергове засідання Наглядової ради Благодійного фонду «Відродження Будинку профспілок».

Участь у засіданні взяли Голова ФПУ Григорій Осовий, голова Наглядо­вої ради Фонду, заступ­ник Голови ФПУ Володи­мир Саєнко, директор Фонду, голова Профспіл­ки працівників будівни­цтва і промисловості бу­дівельних матеріалів України Василь Андреєв, директор Підприємства «Господарське управлін­ня ФПУ» Володимир Ци­ганенко, члени Президії ФПУ.

Члени Наглядової ради здійснили інспек­ційний візит на майдан­чик із відновлення Бу­динку профспілок. Було проінспектовано найак­тивніші ділянки будів­ництва на 7–9 поверхах, де триває зміцнення кар­каса будівлі та заливка плит перекриття, пошко­джених вогнем.

За підсумками огляду майданчика Григорій Осовий відзначив задо­вільний темп відновлю­вальних робіт та обгово­рив із виконробами ка­лендарний графік їх про­ведення.

Володимир Саєнко представив членам Ради інформацію про фінансу­вання відновлювальних робіт, гарантії їх завер­шення та контрольні за­ходи і механізми за ре­сурсами в період віднов­лювальних робіт з боку ФПУ.

Василь Андреєв озна­йомив членів Ради Благо­дійного фонду із прикла­дами виконання робіт за вузлами та елементами каркаса будівлі, її фасаду та башти із годинником.

На засіданні, яке від­булося після інспекцій­ного візиту майданчика, де тривають відновлю­вальні будівельні робо­ти, члени Наглядової ради розглянули і затвер­дили звіт про роботу Бла­годійного фонду в 2015 році – першій половині 2016-го.

Профспілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України

 

УРЯДОВЦІ ПРЕЗЕНТУВАЛИ ПРОФСПІЛКАМ ПРІОРИТЕТИ СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ

9–10 червня ц.р. представ­ники Профспілки праців­ників культури України провели робочі зустрічі з міністрами та працівника­ми апаратів Міністерства молоді та спорту і Мініс­терства культури.

У зустрічах взяли участь мі­ністр Мінмолодьспорту Ігор Жданов, міністр куль­тури України Євген Нищук, від профспілок – голова Профспіл­ки працівників культури України Людмила Перелигіна, представни­ки регіональних осередків проф­спілки майже з усіх регіонів, керів­ники ДЮСШ.

Зустрічі відбулися за участі пред­ставників організацій роботодавців на виконання доручення віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка для презентації пріоритетів діяльності міністерств на 2016 рік та обговорення нагальних питань.

Урядовці зазначили, що пріоритети діяльності міністерств сформовано спільно з Реанімаційним пакетом реформ, Центром підтримки ре­форм при Кабінеті Міністрів Украї­ни, експертами у сферах культури, молодіжної політики і спорту.

У своєму виступі на зустрічі в Мін­молодьспорту Людмила Перелигі­на наголосила на тому, що кон­структивні відносини профспілки з міністерством регламентовані Галузевою угодою і впродовж бага­тьох років дозволяють вирішувати питання саме соціальної складової трудової діяльності працівників сфери фізичної культури та спорту.

У залі були присутні профспілкові лідери, активісти майже з усіх ре­гіонів країни, які, щоденно спілку­ючись із працівниками, знають проблеми галузі ізсередини. Проф­спілковці розповіли про них міні­страм і працівникам департамен­тів міністерств.

У своїй промові голова Рівненської обласної організації профспілки працівників культури Петро Дави­дюк зазначив: «Сьогодні держава і молодь потребують національно-патріотичного виховання. Але дер­жава відмахнулася від питань роз­витку спорту, спустила це на регіо­ни та ДЮСШ і нібито сказала міс­цевим громадам: хочете мати спор­тивні школи – майте, немає у вас грошей – розвитку дитячого спорту не буде. Але це неправильно, по­трібна фінансова підтримка від держави, тому що сьогодні здоров’я нації має стояти на одному рів­ні з питаннями національної безпе­ки держави. І роль ДЮСШ у цьому сенсі має особливе значення».

Голова Львівської обласної органі­зації профспілки працівників куль­тури Михайло Підгурський наголо­сив на тому, що міністерства спіль­но з депутатами мають працювати для реформування територіальних громад та впливу на їх діяльність. «Якщо створюється територіальна громада і вона не бере на себе жод­них зобов’язань стосовно підтрим­ки чи закладів культури, чи ДЮСШ, потрібно спрямувати їх ді­яльність у необхідне русло, зокрема на підтримку розвитку провідних галузей для розвитку територій», – зазначив профлідер.

Людмила Перелигіна передала мі­ністрам пропозиції профспілок, спрямовані на збереження від руй­нації спортивної та культурної сфер, а також щодо подальшого їх розвитку, і висловила сподівання, що ці пропозиції будуть відображе­ні в рішеннях Уряду.

Прес-центр ФПУ

 

ВІТАЛІЙ ДУБІЛЬ: «МИ РОБИМО СТАВКУ НА КОНКРЕТНІСТЬ У РОБОТІ ТА СОЛІДАРНІСТЬ»

Сьогодні важко оцінити масшта­би роботи на благо людей пра­ці, яка була зроблена Дніпро­петровським обласним об’єднанням профспілок за роки не­залежності України. Та й мети та­кої не ставимо. А хочемо познайо­мити читачів із нашим профспілковим лідером – головою ДООП Віталієм Дубілем, який у ці дні від­значає свій ювілей.

Дев’ятнадцятого черв­ня виповниться 37 ро­ків, відколи Віталій Петрович переступив поріг обласної ради профспі­лок і сумлінно служить інтересам людей, орієнтуючись на конкретні результати. З них – 11-й рік веде за собою проф­спілки Дніпропетровщини, бе­ручи на себе відповідальність за спільні дії та прийняті пре­зидією і Радою Обласного профоб’єднання рішення.

Народився Віталій Дубіль 16 червня 1951 р. у передмісті Прилук, що на Чернігівщині. Закінчивши восьмирічку, про­довжив навчання в профтехучилищі № 35 на електромон­тера і у вечірній школі. Потім два роки служив у Збройних Силах СРСР.

Після армії він працював воді­єм на підприємстві «Сільгосп­техніка» в Прилуках, де за сумлінну працю та активну комсомольську діяльність його портрет був поміщений на міську Дошку пошани, а ке­рівництво планувало скерува­ти Віталія на заочне навчання в автодорожній інститут з перспективою подальшого кар’єрного зростання. Та доля розпорядилася інакше. В 1973 р. він вступив на вечірній факультет Дніпропетровсько­го будівельного інституту, мріючи стати інженером.

Проте шлях до омріяного ди­плома виявився непростим, довелося дуже багато працю­вати. Ініціативний, комуніка­бельний студент привернув до себе увагу, і в 1979 р. Віта­лія запросив на роботу в об­ласну раду профспілок завідувач житлово-побутовим від­ділом, фронтовик-танкіст Афанасій Ближенський.

У 80–90-ті роки минулого сто­річчя Віталій Петрович вже твердо крокував по профспіл­ковому шляху – шляху відстою­вання прав трудящих. На прак­тиці застосовував вже наявні знання і разом із тим набував життєвого досвіду. У його по­служному списку в цей період значаться посади інструктора, заступника завідувача відділу, головного спеціаліста облпроф­ради. У 2000 р. Віталія Дубіля обрали заступником голови облпрофоб’єднання. Початок нового століття був украй складним періодом, так що він, перебуваючи на цьому високо­му посту, пройшов чудову шко­лу керівника, зумівши завою­вати авторитет у колег і соці­альних партнерів.

Уперше на посаду голови Дні­пропетровського обласного профоб’єднання Віталія Петро­вича на альтернативній основі обрали в грудні 2005 р. Така ж висока довіра була йому вияв­лена у 2010 та 2015 рр. І сьогодні члени профспілок області, як і раніше, бачать у його особі чес­ного, досвідченого і компетент­ного керівника, який завжди тримає руку на пульсі і за необ­хідності вміє приймати ради­кальні рішення.

Такої ж думки про нього дотри­муються наші соціальні парт­нери – керівники обласної вла­ди та Федерації організацій ро­ботодавців Дніпропетровщини.

Віталій Петрович веде велику роботу і як член президії, Ради та багатьох комісій Федерації профспілок України. Вже кіль­ка років він очолює науково-ме­тодичну раду ФПУ, яка актив­но займається питаннями орга­нізації навчання профкадрів та активу, модернізації профруху. Він також є членом керівного комітету дансько-українського проекту, діяльність якого спря­мована на підвищення кваліфі­кації профкадрів, розвиток профспілок України у сучасно­му, проєвропейському вимірі.

На днях Віталію Петровичу ви­повнилося 65 років. Користую­чись нагодою, ми вітаємо його з ювілеєм і висловлюємо слова подяки від імені всіх людей, яким він за ці роки допоміг словом чи ділом. Здоров’я Вам, шановний ювіляре, і нехай Ваші добрі справи обов’язково повернуться сторицею!

Марина КОВТУН,

головний редактор газети «Позиція»

17.06.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:40

21.05.2019 21:39

13.05.2019 22:29

13.05.2019 22:29

29.04.2019 00:47

29.04.2019 00:46

29.04.2019 00:45

29.04.2019 00:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання