« на головну 25.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

НАГЛЯДОВА РАДА РОЗГЛЯНУЛА ЗВІТ

НАГЛЯДОВА РАДА РОЗГЛЯНУЛА ЗВІТ

13 червня відбулося чергове засідання Наглядової ради Благодійного фонду «Відродження Будинку профспілок».

Участь у засіданні взяли Голова ФПУ Григорій Осовий, голова Наглядо­вої ради Фонду, заступ­ник Голови ФПУ Володи­мир Саєнко, директор Фонду, голова Профспіл­ки працівників будівни­цтва і промисловості бу­дівельних матеріалів України Василь Андреєв, директор Підприємства «Господарське управлін­ня ФПУ» Володимир Ци­ганенко, члени Президії ФПУ.

Члени Наглядової ради здійснили інспек­ційний візит на майдан­чик із відновлення Бу­динку профспілок. Було проінспектовано найак­тивніші ділянки будів­ництва на 7–9 поверхах, де триває зміцнення кар­каса будівлі та заливка плит перекриття, пошко­джених вогнем.

За підсумками огляду майданчика Григорій Осовий відзначив задо­вільний темп відновлю­вальних робіт та обгово­рив із виконробами ка­лендарний графік їх про­ведення.

Володимир Саєнко представив членам Ради інформацію про фінансу­вання відновлювальних робіт, гарантії їх завер­шення та контрольні за­ходи і механізми за ре­сурсами в період віднов­лювальних робіт з боку ФПУ.

Василь Андреєв озна­йомив членів Ради Благо­дійного фонду із прикла­дами виконання робіт за вузлами та елементами каркаса будівлі, її фасаду та башти із годинником.

На засіданні, яке від­булося після інспекцій­ного візиту майданчика, де тривають відновлю­вальні будівельні робо­ти, члени Наглядової ради розглянули і затвер­дили звіт про роботу Бла­годійного фонду в 2015 році – першій половині 2016-го.

Профспілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України

 

УРЯДОВЦІ ПРЕЗЕНТУВАЛИ ПРОФСПІЛКАМ ПРІОРИТЕТИ СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ

9–10 червня ц.р. представ­ники Профспілки праців­ників культури України провели робочі зустрічі з міністрами та працівника­ми апаратів Міністерства молоді та спорту і Мініс­терства культури.

У зустрічах взяли участь мі­ністр Мінмолодьспорту Ігор Жданов, міністр куль­тури України Євген Нищук, від профспілок – голова Профспіл­ки працівників культури України Людмила Перелигіна, представни­ки регіональних осередків проф­спілки майже з усіх регіонів, керів­ники ДЮСШ.

Зустрічі відбулися за участі пред­ставників організацій роботодавців на виконання доручення віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка для презентації пріоритетів діяльності міністерств на 2016 рік та обговорення нагальних питань.

Урядовці зазначили, що пріоритети діяльності міністерств сформовано спільно з Реанімаційним пакетом реформ, Центром підтримки ре­форм при Кабінеті Міністрів Украї­ни, експертами у сферах культури, молодіжної політики і спорту.

У своєму виступі на зустрічі в Мін­молодьспорту Людмила Перелигі­на наголосила на тому, що кон­структивні відносини профспілки з міністерством регламентовані Галузевою угодою і впродовж бага­тьох років дозволяють вирішувати питання саме соціальної складової трудової діяльності працівників сфери фізичної культури та спорту.

У залі були присутні профспілкові лідери, активісти майже з усіх ре­гіонів країни, які, щоденно спілку­ючись із працівниками, знають проблеми галузі ізсередини. Проф­спілковці розповіли про них міні­страм і працівникам департамен­тів міністерств.

У своїй промові голова Рівненської обласної організації профспілки працівників культури Петро Дави­дюк зазначив: «Сьогодні держава і молодь потребують національно-патріотичного виховання. Але дер­жава відмахнулася від питань роз­витку спорту, спустила це на регіо­ни та ДЮСШ і нібито сказала міс­цевим громадам: хочете мати спор­тивні школи – майте, немає у вас грошей – розвитку дитячого спорту не буде. Але це неправильно, по­трібна фінансова підтримка від держави, тому що сьогодні здоров’я нації має стояти на одному рів­ні з питаннями національної безпе­ки держави. І роль ДЮСШ у цьому сенсі має особливе значення».

Голова Львівської обласної органі­зації профспілки працівників куль­тури Михайло Підгурський наголо­сив на тому, що міністерства спіль­но з депутатами мають працювати для реформування територіальних громад та впливу на їх діяльність. «Якщо створюється територіальна громада і вона не бере на себе жод­них зобов’язань стосовно підтрим­ки чи закладів культури, чи ДЮСШ, потрібно спрямувати їх ді­яльність у необхідне русло, зокрема на підтримку розвитку провідних галузей для розвитку територій», – зазначив профлідер.

Людмила Перелигіна передала мі­ністрам пропозиції профспілок, спрямовані на збереження від руй­нації спортивної та культурної сфер, а також щодо подальшого їх розвитку, і висловила сподівання, що ці пропозиції будуть відображе­ні в рішеннях Уряду.

Прес-центр ФПУ

 

ВІТАЛІЙ ДУБІЛЬ: «МИ РОБИМО СТАВКУ НА КОНКРЕТНІСТЬ У РОБОТІ ТА СОЛІДАРНІСТЬ»

Сьогодні важко оцінити масшта­би роботи на благо людей пра­ці, яка була зроблена Дніпро­петровським обласним об’єднанням профспілок за роки не­залежності України. Та й мети та­кої не ставимо. А хочемо познайо­мити читачів із нашим профспілковим лідером – головою ДООП Віталієм Дубілем, який у ці дні від­значає свій ювілей.

Дев’ятнадцятого черв­ня виповниться 37 ро­ків, відколи Віталій Петрович переступив поріг обласної ради профспі­лок і сумлінно служить інтересам людей, орієнтуючись на конкретні результати. З них – 11-й рік веде за собою проф­спілки Дніпропетровщини, бе­ручи на себе відповідальність за спільні дії та прийняті пре­зидією і Радою Обласного профоб’єднання рішення.

Народився Віталій Дубіль 16 червня 1951 р. у передмісті Прилук, що на Чернігівщині. Закінчивши восьмирічку, про­довжив навчання в профтехучилищі № 35 на електромон­тера і у вечірній школі. Потім два роки служив у Збройних Силах СРСР.

Після армії він працював воді­єм на підприємстві «Сільгосп­техніка» в Прилуках, де за сумлінну працю та активну комсомольську діяльність його портрет був поміщений на міську Дошку пошани, а ке­рівництво планувало скерува­ти Віталія на заочне навчання в автодорожній інститут з перспективою подальшого кар’єрного зростання. Та доля розпорядилася інакше. В 1973 р. він вступив на вечірній факультет Дніпропетровсько­го будівельного інституту, мріючи стати інженером.

Проте шлях до омріяного ди­плома виявився непростим, довелося дуже багато працю­вати. Ініціативний, комуніка­бельний студент привернув до себе увагу, і в 1979 р. Віта­лія запросив на роботу в об­ласну раду профспілок завідувач житлово-побутовим від­ділом, фронтовик-танкіст Афанасій Ближенський.

У 80–90-ті роки минулого сто­річчя Віталій Петрович вже твердо крокував по профспіл­ковому шляху – шляху відстою­вання прав трудящих. На прак­тиці застосовував вже наявні знання і разом із тим набував життєвого досвіду. У його по­служному списку в цей період значаться посади інструктора, заступника завідувача відділу, головного спеціаліста облпроф­ради. У 2000 р. Віталія Дубіля обрали заступником голови облпрофоб’єднання. Початок нового століття був украй складним періодом, так що він, перебуваючи на цьому високо­му посту, пройшов чудову шко­лу керівника, зумівши завою­вати авторитет у колег і соці­альних партнерів.

Уперше на посаду голови Дні­пропетровського обласного профоб’єднання Віталія Петро­вича на альтернативній основі обрали в грудні 2005 р. Така ж висока довіра була йому вияв­лена у 2010 та 2015 рр. І сьогодні члени профспілок області, як і раніше, бачать у його особі чес­ного, досвідченого і компетент­ного керівника, який завжди тримає руку на пульсі і за необ­хідності вміє приймати ради­кальні рішення.

Такої ж думки про нього дотри­муються наші соціальні парт­нери – керівники обласної вла­ди та Федерації організацій ро­ботодавців Дніпропетровщини.

Віталій Петрович веде велику роботу і як член президії, Ради та багатьох комісій Федерації профспілок України. Вже кіль­ка років він очолює науково-ме­тодичну раду ФПУ, яка актив­но займається питаннями орга­нізації навчання профкадрів та активу, модернізації профруху. Він також є членом керівного комітету дансько-українського проекту, діяльність якого спря­мована на підвищення кваліфі­кації профкадрів, розвиток профспілок України у сучасно­му, проєвропейському вимірі.

На днях Віталію Петровичу ви­повнилося 65 років. Користую­чись нагодою, ми вітаємо його з ювілеєм і висловлюємо слова подяки від імені всіх людей, яким він за ці роки допоміг словом чи ділом. Здоров’я Вам, шановний ювіляре, і нехай Ваші добрі справи обов’язково повернуться сторицею!

Марина КОВТУН,

головний редактор газети «Позиція»

17.06.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання