« на головну 18.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

АКЦІЯ ПРОТЕСТУ В НОВОМУ РОЗДОЛІ

АКЦІЯ ПРОТЕСТУ В НОВОМУ РОЗДОЛІ

До будинку Новорозділь­ської мерії 25 травня рівно о 17.00, незважаючи на вес­няну грозу, зійшлися понад дві третини всіх освітян міс­та, батьки, депутати міськради. Вони прибували з різ­них кінців Нового Роздолу й усіх 11 навчально-виховних закладів з державним пра­пором, плакатами і гаслами: «Владо, почуй голос осві­тян!», «Мовчи, вчителю! Ти – непрестижний», «Індекса­цію забрали, доплат не дали», «Ще не дали, а вже відбирають!».

Колони на вулицях зустрічали мешканці 29-тисячного міс­та з підбадьорливими і схвальними словами, а попе­реду колони працівників освіти, се­ред яких техперсонал ЗОШ № 2, яку очолювала сама голова міської ор­ганізації галузевої профспілки Алла Серафин, бігли учні з вигука­ми: «Протестую! Протестую!».

Учасників віче чемно і ненав’язливо охороняли три автівки працівників поліції. До протестуваль­ників вийшов міський го­лова Андрій Мелешко, його перший заступник Мирослав Лепкий, рад­ник голови Микола Ра­тич, голова бюджетної ко­місії міськради, директор 5-ї школи Володимир Вол­чанський. Учасник акції протесту, заступник голо­ви профспілки обласної організації працівників освіти і науки Мар’ян Ка­лин сказав, що акції, згід­но закону, передували, за його ак­тивної участі, переговори з голо­вними роботодавцями міста, ди­ректором галузевого департамен­ту ОДА Олександрою Небожук. Консенсусу не досягнуто.

Останньою краплею стало нама­гання міської влади, управління фінансів, якому, зокрема, дружно сказали «Ганьба!», урізати освітя­нам надбавки за престижність пра­ці з 20 до 7%. Коли належні відсо­тки були виплачені, фінансові представники місцевої влади зая­вили, що такі кошти не були закла­дені (!) в місцевому бюджеті. Під тиском роботодавців освітян зму­шували їх повертати. Втім, навіть ті дві освітні установи, які піддали­ся на тиск і повернули кошти, при­йшли на акцію протесту. Одна з учительок зуміла «виступити з міс­ця», гучно запитавши через мега­фон присутніх можновладців і тих, що нагорі, в Києві, чи ще комусь потрібно щось з її зарплати, бо 350 грн із зменшеної від січня цього року порівняно з груднем минуло­го уже віддала...

Щодо не закладених відповідних коштів. Міс­цева газета «Новини Роз­ділля» за 22 січня цього року подає розгорнуті ви­ступи депутатів, фінан­систів, міського голови при обговоренні бюджету. На видному місці – корот­кий і аргументований ви­ступ на сесії міськради профлідера Алли Сера­фин, який не могли не чути і навіть схвалювати можновладці й депутати, хоч і з різними виправдан­нями «недофінансування освіти». Втім, на віче Алла Андрі­ївна процитувала одну з депута­ток: «Хіба Ви не бачите? Вас не чу­ють!». Результат оплати праці но­вороздільських освітян це певною мірою підтверджував.

Свої проблеми, що виходять від вкрай низької оплати праці (обіця­но підвищення на 6%, а протиза­конно зменшено її в Новому Роздо­лі на 13%), висловили пересічні спілчани і профлідери низових ор­ганізацій Оксана Голяк та Вален­тина Михайлишин. Чи може укра­їнський вчитель почуватися в про­фесійній і соціальній безпеці та мо­ральному комфорті, отримуючи 70 євро на місяць, за які не може при­дбати харчів, книжок, одягу, спла­тити за комунальні послуги, навіть порівняно з «низькою» у 460 євро платнею в польських колег і понад 2300 євро в шведських? Профакти­вістка, вчителька Новорозділь­ської ЗОШ № 3 Марія Качала нага­дала присутнім «соціальним пар­терам» від влади, що освітяни – не лише найпотужніший електорат на виборах. Новороздільські вчите­лі, зокрема, виборюють із своїми вихованцями престижні перші міс­ця на обласних предметних олімпі­адах. До речі, це один з головних показників, за якими інвестори обирають території. Новий Розділ, презентуючи в Гаазі свій проект «Промислового парку» в понад 46 га для налагодження промисло­вого виробництва, зацікавив гол­ландців, які скористалися з нагоди поцікавитися інтелектуальним по­тенціалом міста, «айк’ю» якого, за­вдяки рівню освіти та професійнос­ті учительства, визначено пре­стижно високим.

Голова міста визнав заслуги осві­тян, «які вчили нас, а тепер навча­ють наших дітей», поскаржився на недофінансування освіти і неста­більність фінансових процесів у державі. На місцевий бюджет, за­значив п. Мелешко, скинуто фінан­сування двох ліцеїв, а це близько 1,5 млн грн щомісяця. Висловив споді­вання, що профтехосвіту фінансу­ватимуть з вищих рівнів і держав­ного бюджету... Пообіцяв, за най­меншої можливості, як це було в минулому році, виправити фінансо­ве становище місцевої освіти.

Ольга ЛОБАРЧУК

  • ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Алла СЕРАФИН, голова Новороздільської міської організації профспілки освітян:

«У минулі роки проблем з профтехучилищами не було, а з фінансуванням освіти – були. Тому й відновлюємо зареєстрований колективний трудовий спір від 10.12.2014, проголосований вічем одностайно і зазначений в Резолюції зборів, реєструємо новий колективний трудовий спір щодо невиконання постанови КМУ № 1013 від 9.12.2015 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесен­ня змін до деяких нормативно-правових актів», а також забезпечення права на виплату допомоги на оздоров­лення обслуговуючому персоналу, вчасної виплати відпускних освітянам міста. Наступна вимога учасників акції протесту, що теж внесена в Резолюцію, надіслану Уряду, Верховній Раді, органам обласної і міської влади, – «до 15 липня віднайти кошти для виплати педагогам надбавки за престижність праці в повному обсязі з 1 квітня цього року».

У разі невиконання цих вимог будемо направляти масові індивідуальні позови до суду на виконання Резолюції зборів, «у рамках зареєстрованого колективного трудового спору та відповідно до чинного законодавства провести 1 вересня загаль­номіський страйк замість початку нового навчального року».

 

СВЯТО ДНЯ НАУКИ В БУДИНКУ ВЧЕНИХ

20 травня в Одеському будинку вчених відбуло­ся урочисте святкування з нагоди Дня науки.

Запрошених на свято вчених, керівників, го­лів профспілкових ор­ганізацій вищих на­вчальних закладів привітали голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський, заступник голови Одеської облдержадміністрації Соломія Бобровська, заступник Одесь­кого міського голови Зінаїда Цвірінько, директор Департа­менту освіти і науки Одеської облдержадміністрації Галина Пономарьова, голова Ради ректорів ВНЗ Одеського регіо­ну Сергій Степаненко, голова Південного наукового центру НАН та МОН України, дирек­тор Фізико-хімічного інститу­ту ім. О.В. Богатського Сергій Андронаті та голова Одеської обласної організації проф­спілки освітян Ніна Дубовик.

Вл. інф. Одеської облпрофорганізації освітян

 

СЕКРЕТИ УСПІШНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ ЛІДЕРІВ

20 травня для слухачів Регіональної школи лі­дерства проведено тренінг «Розвиток лідер­ських якостей молоді: комунікація».

Разом з тренером, голо­вою Молодіжної ради Херсонської обласної організації профспіл­ки працівників державної служби Оксаною Гузь слуха­чі Регіональної школи лі­дерства вчились налагоджу­вати комунікації, спілкува­тись, знаходити компроміс­ні рішення складних питань за допомогою діалогу, озна­йомились з основними кро­ками поінформованості та дізнались про секрети успішної комунікації.

Цікавим елементом тренінгу була ділова гра, де слухачі школи мали можливість з різних позицій за допомогою комунікативних прийомів вирішити різноманітні про­блемні питання, зокрема ста­ну доріг, соціального захисту та низького рівня заробітної плати. Цікавими були й бло­ки тренінгу щодо комуніка­ції в умовах кризи та вміння правильно доносити інфор­мацію до аудиторії.

Дружня та комфортна ат­мосфера тренінгу дозволи­ла набути комунікативних навичок та дізнатися багато цікавої інформації про профспілковий рух.

Вл. інф. Херсонського обкому профспілки держслужбовців

 

СЕМІНАР ДЛЯ ПРОФСПІЛКОВОЇ МОЛОДІ

У ці чудові теплі дні Чернігівський НМЦ профспі­лок приймає чимало гостей та слухачів. Це, зо­крема, й члени Молодіжної ради Київської міської організації Профспілки працівників АПК України. Семінар мав на меті згуртувати та активізувати ро­боту молодіжної ланки профорганізації.

До програми навчан­ня ввійшли питання, що стосуються біль­шості напрямів робо­ти профспілкового лідера: правові основи діяльності профспілок і тонкощі перего­ворного процесу, органайзинг і мотивація профчленства, ін­формаційна робота та імідж. Форму навчання обирали від­повідно до завдань конкретно­го навчального блоку: лекції та практичні вправи, робота в групах та ділові ігри. За сло­вами самих слухачів, крім но­вих цікавих ідей і знань, вони отримали поштовх для по­дальшої активної роботи в мо­лодіжній раді.

Віталій КОПИШ

04.06.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання