« на головну 20.07.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ЗАДЛЯ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ПРАЦІ

ЗАДЛЯ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ПРАЦІ

17 травня на Черкащині відбу­лося засідання територіальної тристоронньої соціально-еко­номічної ради. У зібранні взяли участь заступник голови Чер­каської обласної державної адміністрації Сергій Овчарен­ко, голова об’єднання органі­зацій роботодавців Черкаської області Борис Райков, керів­ники структурних підрозділів облдержадміністрації, проф­спілковий актив області.

Рада розглянула питання про ко­ординацію діяльності Черкась­кої обласної державної адміні­страції, Черкаського обласного об’єднання організацій роботодавців, Федерації профспілок області та облас­ного центру зайнятості у підготовці кваліфікованих фахівців для підпри­ємств та установ регіону; стан ринку праці в області; стан імунізації насе­лення; підвищення зайнятості шляхом створення сільськогосподарських об­слуговуючих кооперативів у рамках ре­алізації проекту ЄС «Створення регіо­нального тренінгового і практичного центру для розвитку мультифункціо­нальних кооперативів»; вдосконалення роботи територіальних (на рівні міст, районів) тристоронніх соціально-еконо­мічних рад.

Як наголосив голова Федерації проф­спілок Черкаської області Петро Шев­ченко, ситуація на ринку праці Черка­щини ускладнюється несприятливими демографічними процесами. Пенсіоне­рів щороку більшає, а молодь від’їжджає працювати за кордон. Про­тягом I кварталу 2016 року роботодавці повідомили центри зайнятості області про вивільнення 3049 працівників.

У регіоні стабільно існує попит на професії слюсаря-ремонтника, електро­газозварника, токаря, фрезерувальника, електромонтера, тракториста, водія, швачки та інших представників робітни­чих професій. У зв’язку з тим, що область є аграрною, актуальними є професії, пов’язані із сільським господарством (вирощуванням, переробкою та зберіган­ням продукції). Навіть за умов падіння виробництва попит на кваліфікованих робітників залишається високим, а з по­доланням в країні кризових явищ очіку­ється зростання попиту на професії ме­ханіків, інженерів, агрономів.

Щодо другого питання, учасники зу­стрічі погодилися, що імунізація є най­більш ефективним профілактичним за­собом боротьби з окремими інфекційни­ми хворобами.

З третього питання, зокрема, зазна­чалося, що одним з найважливіших ме­ханізмів подолання соціально-еконо­мічних проблем на селі є розвиток та підтримка сільськогосподарських об­слуговуючих кооперативів. На сьогод­ні в області створено 60 таких коопера­тивів, з них 28 – функціонуючих. Зазна­чені кооперативи об’єднують майже 1,7 тис. засновників та їхніх членів, за­безпечуючи понад 180 жителів села ро­бочими місцями, а також сприяють збуту продукції, виробленої селянами та надають жителям сільських терито­рій необхідний спектр послуг. Крім того, управління агропромислового розвитку впроваджує в області проект «Створення регіонального навчально-практичного Центру розвитку багато­функціональних кооперативів», який фінансується Європейським Союзом у рамках грантової програми ЄС «Під­тримка політики регіонального розвитку в Україні» та Черкаською обласною радою за програмою «Підтримка розвитку сільськогосподарських обслуго­вуючих кооперативів у Черкаській об­ласті на період до 2020 року».

З метою регулювання трудових, соці­ально-економічних відносин, забезпе­чення підвищення рівня і якості життя працівників та жителів області, збере­ження стабільності в суспільстві Рада прийняла рішення рекомендувати рай­держадміністраціям, виконкомам місь­ких рад обласного значення провести протягом II кварталу 2016 засідання тристоронніх соціально-економічних рад, розглянути питання колективно-до­говірного регулювання на підприєм­ствах, в установах та організаціях.

Члени Ради підтримали рішення Пре­зидії Федерації профспілок Черкаської області П-5-4г від 17.05.2016 «Про позицію Федерації профспілок Черкаської облас­ті щодо підвищення граничної роздріб­ної ціни на природний газ для побутових споживачів». Так, народним депутатам України від Черкащини, депутатам об­ласної, міських і районних рад запропо­новано підтримати позицію профспілок області щодо підвищення граничної роз­дрібної ціни на природний газ для побу­тових споживачів та направити відпо­відні звернення до Верховної Ради і Ка­бінету Міністрів.

Президія ФПО звернулася до Федера­ції профспілок України з проханням іні­ціювати термінове засідання Національ­ної тристоронньої соціально-економіч­ної ради із зазначеного питання та орга­нізації спільних дій профспілок щодо захисту прав громадян.

Вл. інф. ФПО

 

 ВИЗНАЧЕНО НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Відбулося засідання виконкому Об’єднання профспілок Харківської області з порядком денним «Про деякі аспекти діяльності та завдання обласної організації профспілки праців­ників соціальної сфери щодо захисту трудових і соціально-економічних прав членів проф­спілки в умовах реформуванні галузі».

Інформація голови Харківської обласної організації профспіл­ки працівників соціальної сфе­ри Людмили Пластун супрово­джувалася показом близько 100 слайдів та семихвилинним відеоро­ликом про діяльність організації.

Поданий у виступі матеріал жваво обговорювався членами виконкому й отримав їхнє схвалення.

Постановою виконкому ОПХО реко­мендовано членським організаціям ви­користовувати форми та методи роботи обласної організації профспілки пра­цівників соціальної сфери у повсякден­ній профспілковій діяльності.

Вл. інф. Профспілки працівників соціальної сфери України

 

РЕАЛІЗУЮЧИ СТРАТЕГІЮ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Завдання профспілкових організацій регіону щодо виконання рішень VII з’їзду Федерації профспілок України та XXIII звітно-виборної конференції облпрофоб’єднання розглядалися на розширено­му засіданні Міжгалузевої ради облпрофцентру, що відбулося 19 травня в Дніпрі. На засіданні були присутні керівники районних, міських і первинних профорганізацій.

У заході взяв участь і виступив заступник Голови ФПУ Володимир Саєнко.

Удоповіді голови облпрофоб’єднання Віталія Дубіля за­значалося, що президія та членські організації цілеспря­мовано працюють над виконанням завдань, визначених проф­спілковими форумами. В умовах складної соціально-економіч­ної ситуації, з метою зменшення негативного впливу кризових явищ на підприємства і трудові колективи області, забезпечен­ня стабільності виробництва, захисту вітчизняного товарови­робника та досягнення соціального балансу профспілки області співпрацювали з органами місцевої влади та об’єднаннями ро­ботодавців у рамках діючої Регіональної угоди, що сприяло пев­ній стабілізації роботи промисловості області та поліпшенню економічних показників, у тому числі розміру середньої номі­нальної зарплати.

У сфері соціально-трудових відносин профорганізації усіх рівнів через колективно-договірний процес домагалися забезпечення під­вищення зарплати працівників та її своєчасної виплати, збережен­ня існуючих та встановлення додаткових соціальних гарантій і пільг для членів профспілок.

Водночас кризу ще не подолано, що призводить до скорочення ви­робництва й посилення напруги на ринку праці, падіння рівня жит­тя працюючих. Дуже негативний резонанс викликали й нещодавні навкологазові «подарунки» Уряду, що не супроводжувалися запро­вадженням для населення адекватних соціальних компенсаторів.

Усе це вимагає від профорганізацій активізації захисної роботи, постійного самовдосконалення за всіма напрямами шляхом реа­лізації Стратегії діяльності ФПУ «Європейський вибір», затвердже­ної VII з’їздом Федерації, та Програмних засад діяльності облпрофоб’єднання на 2016–2020 роки.

Чимало пропозицій були адресовані й Федерації профспілок Укра­їни. Вони стосувалися, зокрема, необхідності відновлення соціаль­ного діалогу на національному рівні, посилення впливу профспі­лок у суспільстві, оновлення їх організаційної структури, вирішен­ня питань відновлення санаторно-курортного лікування працівни­ків та їхніх дітей за рахунок коштів Фонду соціального страхуван­ня з ТВП, а також ситуації з фінансуванням профтехучилищ.

У підсумковому рішенні засідання визначено конкретні заходи щодо реалізації всіма профспілковими структурами рішень з’їзду ФПУ та обласної міжспілкової конференції.

Віктор КОВРИГА

28.05.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання