« на головну 02.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ЗАДЛЯ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ПРАЦІ

ЗАДЛЯ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ПРАЦІ

17 травня на Черкащині відбу­лося засідання територіальної тристоронньої соціально-еко­номічної ради. У зібранні взяли участь заступник голови Чер­каської обласної державної адміністрації Сергій Овчарен­ко, голова об’єднання органі­зацій роботодавців Черкаської області Борис Райков, керів­ники структурних підрозділів облдержадміністрації, проф­спілковий актив області.

Рада розглянула питання про ко­ординацію діяльності Черкась­кої обласної державної адміні­страції, Черкаського обласного об’єднання організацій роботодавців, Федерації профспілок області та облас­ного центру зайнятості у підготовці кваліфікованих фахівців для підпри­ємств та установ регіону; стан ринку праці в області; стан імунізації насе­лення; підвищення зайнятості шляхом створення сільськогосподарських об­слуговуючих кооперативів у рамках ре­алізації проекту ЄС «Створення регіо­нального тренінгового і практичного центру для розвитку мультифункціо­нальних кооперативів»; вдосконалення роботи територіальних (на рівні міст, районів) тристоронніх соціально-еконо­мічних рад.

Як наголосив голова Федерації проф­спілок Черкаської області Петро Шев­ченко, ситуація на ринку праці Черка­щини ускладнюється несприятливими демографічними процесами. Пенсіоне­рів щороку більшає, а молодь від’їжджає працювати за кордон. Про­тягом I кварталу 2016 року роботодавці повідомили центри зайнятості області про вивільнення 3049 працівників.

У регіоні стабільно існує попит на професії слюсаря-ремонтника, електро­газозварника, токаря, фрезерувальника, електромонтера, тракториста, водія, швачки та інших представників робітни­чих професій. У зв’язку з тим, що область є аграрною, актуальними є професії, пов’язані із сільським господарством (вирощуванням, переробкою та зберіган­ням продукції). Навіть за умов падіння виробництва попит на кваліфікованих робітників залишається високим, а з по­доланням в країні кризових явищ очіку­ється зростання попиту на професії ме­ханіків, інженерів, агрономів.

Щодо другого питання, учасники зу­стрічі погодилися, що імунізація є най­більш ефективним профілактичним за­собом боротьби з окремими інфекційни­ми хворобами.

З третього питання, зокрема, зазна­чалося, що одним з найважливіших ме­ханізмів подолання соціально-еконо­мічних проблем на селі є розвиток та підтримка сільськогосподарських об­слуговуючих кооперативів. На сьогод­ні в області створено 60 таких коопера­тивів, з них 28 – функціонуючих. Зазна­чені кооперативи об’єднують майже 1,7 тис. засновників та їхніх членів, за­безпечуючи понад 180 жителів села ро­бочими місцями, а також сприяють збуту продукції, виробленої селянами та надають жителям сільських терито­рій необхідний спектр послуг. Крім того, управління агропромислового розвитку впроваджує в області проект «Створення регіонального навчально-практичного Центру розвитку багато­функціональних кооперативів», який фінансується Європейським Союзом у рамках грантової програми ЄС «Під­тримка політики регіонального розвитку в Україні» та Черкаською обласною радою за програмою «Підтримка розвитку сільськогосподарських обслуго­вуючих кооперативів у Черкаській об­ласті на період до 2020 року».

З метою регулювання трудових, соці­ально-економічних відносин, забезпе­чення підвищення рівня і якості життя працівників та жителів області, збере­ження стабільності в суспільстві Рада прийняла рішення рекомендувати рай­держадміністраціям, виконкомам місь­ких рад обласного значення провести протягом II кварталу 2016 засідання тристоронніх соціально-економічних рад, розглянути питання колективно-до­говірного регулювання на підприєм­ствах, в установах та організаціях.

Члени Ради підтримали рішення Пре­зидії Федерації профспілок Черкаської області П-5-4г від 17.05.2016 «Про позицію Федерації профспілок Черкаської облас­ті щодо підвищення граничної роздріб­ної ціни на природний газ для побутових споживачів». Так, народним депутатам України від Черкащини, депутатам об­ласної, міських і районних рад запропо­новано підтримати позицію профспілок області щодо підвищення граничної роз­дрібної ціни на природний газ для побу­тових споживачів та направити відпо­відні звернення до Верховної Ради і Ка­бінету Міністрів.

Президія ФПО звернулася до Федера­ції профспілок України з проханням іні­ціювати термінове засідання Національ­ної тристоронньої соціально-економіч­ної ради із зазначеного питання та орга­нізації спільних дій профспілок щодо захисту прав громадян.

Вл. інф. ФПО

 

 ВИЗНАЧЕНО НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Відбулося засідання виконкому Об’єднання профспілок Харківської області з порядком денним «Про деякі аспекти діяльності та завдання обласної організації профспілки праців­ників соціальної сфери щодо захисту трудових і соціально-економічних прав членів проф­спілки в умовах реформуванні галузі».

Інформація голови Харківської обласної організації профспіл­ки працівників соціальної сфе­ри Людмили Пластун супрово­джувалася показом близько 100 слайдів та семихвилинним відеоро­ликом про діяльність організації.

Поданий у виступі матеріал жваво обговорювався членами виконкому й отримав їхнє схвалення.

Постановою виконкому ОПХО реко­мендовано членським організаціям ви­користовувати форми та методи роботи обласної організації профспілки пра­цівників соціальної сфери у повсякден­ній профспілковій діяльності.

Вл. інф. Профспілки працівників соціальної сфери України

 

РЕАЛІЗУЮЧИ СТРАТЕГІЮ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Завдання профспілкових організацій регіону щодо виконання рішень VII з’їзду Федерації профспілок України та XXIII звітно-виборної конференції облпрофоб’єднання розглядалися на розширено­му засіданні Міжгалузевої ради облпрофцентру, що відбулося 19 травня в Дніпрі. На засіданні були присутні керівники районних, міських і первинних профорганізацій.

У заході взяв участь і виступив заступник Голови ФПУ Володимир Саєнко.

Удоповіді голови облпрофоб’єднання Віталія Дубіля за­значалося, що президія та членські організації цілеспря­мовано працюють над виконанням завдань, визначених проф­спілковими форумами. В умовах складної соціально-економіч­ної ситуації, з метою зменшення негативного впливу кризових явищ на підприємства і трудові колективи області, забезпечен­ня стабільності виробництва, захисту вітчизняного товарови­робника та досягнення соціального балансу профспілки області співпрацювали з органами місцевої влади та об’єднаннями ро­ботодавців у рамках діючої Регіональної угоди, що сприяло пев­ній стабілізації роботи промисловості області та поліпшенню економічних показників, у тому числі розміру середньої номі­нальної зарплати.

У сфері соціально-трудових відносин профорганізації усіх рівнів через колективно-договірний процес домагалися забезпечення під­вищення зарплати працівників та її своєчасної виплати, збережен­ня існуючих та встановлення додаткових соціальних гарантій і пільг для членів профспілок.

Водночас кризу ще не подолано, що призводить до скорочення ви­робництва й посилення напруги на ринку праці, падіння рівня жит­тя працюючих. Дуже негативний резонанс викликали й нещодавні навкологазові «подарунки» Уряду, що не супроводжувалися запро­вадженням для населення адекватних соціальних компенсаторів.

Усе це вимагає від профорганізацій активізації захисної роботи, постійного самовдосконалення за всіма напрямами шляхом реа­лізації Стратегії діяльності ФПУ «Європейський вибір», затвердже­ної VII з’їздом Федерації, та Програмних засад діяльності облпрофоб’єднання на 2016–2020 роки.

Чимало пропозицій були адресовані й Федерації профспілок Укра­їни. Вони стосувалися, зокрема, необхідності відновлення соціаль­ного діалогу на національному рівні, посилення впливу профспі­лок у суспільстві, оновлення їх організаційної структури, вирішен­ня питань відновлення санаторно-курортного лікування працівни­ків та їхніх дітей за рахунок коштів Фонду соціального страхуван­ня з ТВП, а також ситуації з фінансуванням профтехучилищ.

У підсумковому рішенні засідання визначено конкретні заходи щодо реалізації всіма профспілковими структурами рішень з’їзду ФПУ та обласної міжспілкової конференції.

Віктор КОВРИГА

28.05.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання