« на головну 18.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

В ЄДНОСТІ – СИЛА

В ЄДНОСТІ – СИЛА

Захист прав найманих працівників – одна з актуальних проблем сучасної України. Хтось іде до суду шукати справедливості, хтось виходить із плакатами, пікетуючи органи влади. Та чи ефективні такі одиночні заходи? «В єдності – сила» – виріши­ли миколаївські будівельники й об’єднали свої зусилля для відстоювання права на гідну працю та справедливу її оплату.

Ініціатором цього руху виступи­ла Миколаївська обласна орга­нізація профспілки працівників будівництва і промисловості будматеріалів. Уже рік триває робо­та профспілчан зі створення сприят­ливих умов для співпраці на галузе­вих підприємствах та в організаці­ях. Своєрідним звітом про успіхи та досягнення щодо солідарних дій працівників-будівельників стало проведення зустрічі профспілки бу­дівельників.

У заході, що відбувся 12 травня у Миколаївському будівельному коле­джі КНУБА, взяли участь понад 200 студентів-випускників коледжу, пред­ставників підприємств галузі, органів місцевої влади та самоврядування.

У ході дискусії присутні мали можливість обмінятися думками з питань, які турбують усіх, хто пов’язаний із будівництвом: оплата праці, її безпека, працевлаштуван­ня молоді, можливість роботодав­ців знайти висококваліфікованих спеціалістів для якісного виконан­ня робіт.

Позицію органів влади та самовря­дування щодо держав­ної підтримки майбут­ніх будівельників, сприяння налагоджен­ню соціального діало­гу в промисловій сфері, запобігання конфлік­там на підприємствах галузі висловили в.о. начальника управлін­ня містобудування та архітектури Миколаїв­ської облдержадміністрації Світлана Григор’єва, начальник управління капіталь­ного будівництва міста Миколаєва Олексій Кальченко, начальник відді­лення НСПП у Миколаївській області Оксана Євченко.

Особливу зацікав­леність учасни­ків зустрічі ви­кликала пре­зентація го­лови Мико­лаївської обласної організа­ції проф­спілки працівни­ків будівни­цтва і про­мисловості будматеріалів Тетяни Бєлєнкіної.

Впроваджуючи про­ект «В єдності – сила», спілчани спрямовують свою роботу у двох на­прямах: практичному та превентив­ному. Превентивний напрям перед­бачає безкоштовне навчання та можливість кожного члена проф­спілки отримати консультації юри­дичного та соціального характеру. Практичний напрям зосереджено на допомозі буді­вельним підпри­ємствам з аутсор­сингу кадрової ро­боти, налагоджен­ню системи в охо­роні праці, фор­муванню корпо­ративної єдності. Так, інформацію про працівників вносять до елек­тронної бази да­н и х робочих місць, яка міс­тить кваліфіка­ційні дані працівників галузі Мико­лаївщини. Це дає змогу у разі звер­нення роботодавця формувати про­фесійні бригади, враховую­чи потреби замовника. Досягненням проф­спілки у 2015 році стало налаго­дження тісної співпраці з органами влади, під­писання від­повідних угод. Так, 8 грудня ми­нулого року укладено угоду про співпрацю з відділенням НСПП у Миколаївській об­ласті. Угоду укладено за­для поглиблення співпраці у сфері врегулювання та стабілізації соці­ально-трудових відносин на підпри­ємствах будівельної галузі області.

Підбиваючи підсумки зустрічі, директор ТОВ «Промбуд-2» Віктор Загоруй зазначив, що, незважаючи на складні фінансово-економічні умови, підприємства продовжують працювати і потребують кваліфіко­ваних кадрів. Проте оплата праці будівельників має відповідати со­ціальним стандартам. Тому проф­спілка повинна вимагати від держа­ви затвердження нових тарифів щодо оплати праці у будівництві. Боротьба за досягнення цієї мети об’єднає і найманих працівників, і роботодавців галузі.

Тетяна БЄЛЄНКІНА,

голова Миколаївської обласної організації профспілки працівників будівництва

і промисловості будматеріалів

  • ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Василь АНДРЕЄВ, голова Профспілки працівників будів­ництва і промисло­вості будівельних матеріалів України:

«Проблему першого робочого місця і переходу від на­вчання до працевлаштування вирі­шуємо власними силами. За цей рік профспілка будівельників Микола­ївщини допомогла знайти роботу 860 своїм членам. Наразі ми маємо продовжити цю роботу та сприяти працевлаштуванню молоді».

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ – ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ ПРОФСПІЛОК

Як посилити взаємодію влади, роботодавців і профспілок у регулюванні ситуації на ринку пра­ці? Що потрібно зробити для створення нових робочих місць і недопущення скорочення вже іс­нуючих? Як допомогти безробітному в пошуку роботи? Ці та інші нагальні питання розглядали­ся під час круглого столу, що відбувся у дніпро­петровському Будинку спілок. Його організатори – облпрофоб’єднання, обласна держадміністра­ція, Федерація організацій роботодавців Дніпро­петровщини й обласний Центр зайнятості.

Відкриваючи захід, голова ДООП Віталій Дубіль зазначив, що, як і сторіччя назад, проблеми забезпечення лю­дей роботою є для профспілок пріоритетними. Зокрема, вже кілька років вони вирішують­ся у рамках укладених облпрофоб’єднанням угод із Цен­тром зайнятості та організаці­єю роботодавців.

Особливо важлива ця співпраця нині, коли значне па­діння виробництва спричини­ло напругу на ринку праці. Профспілки вкрай стурбовані тим, що кількість звільнених з підприємств працівників почала перевищувати число прийнятих на роботу, перева­жанням серед безробітних жі­нок та молоді, зростанням не­повної зайнятості, різким ско­роченням вакансій і низьким рівнем зарплати, що пропону­ється шукачам роботи.

У цих умовах дуже потрібні конкретні дії профспілок та інших сторін соцдіалогу за­для недопущення зростання безробіття і збереження тру­дового потенціалу, соціально­го захисту та підтримки лю­дей, які втратили роботу.

Свого часу профспілки, зо­крема, домоглися включення в діючу Регіональну угоду по­ложення, згідно з яким робо­тодавці повинні узгоджувати з профспілками масове ви­вільнення працівників. І це є пересторогою для деяких не дуже соціально відповідаль­них адміністраторів (особли­во принципово щодо робото­давців діють профорганізації металургів та гірників).

Діють профспілки області у цій сфері й через орган законо­давчої влади. Так, завдяки співпраці з народними депута­тами України вдалося домог­тися розгляду парламентом законопроекту щодо фінансо­вого оздоровлення та стабілі­зації роботи легендарного «Південмашу», що буде сприя­ти завантаженню підприєм­ства та забезпечить роботою працівників.

У своїх виступах про резуль­тативну роботу ДООП і його соцпартнерів учасники круг­лого столу висловили власне бачення вирішення проблем на ринку праці та наголосили на необхідності широкого ін­формування про новації у цьому напрямі.

Подібні заходи з питань забез­печення продуктивної зайня­тості сторони соцдіалогу пла­нують зробити регулярними.

Віктор КОВРИГА

  • КОМЕНТАР

ВІТАЛІЙ ДУБІЛЬ, ГОЛОВА ДООП:

«Проблеми забезпечення людей роботою є найголовні­шими для профспілок. Ось уже кілька років вони вирішуються у рамках укладених облпрофоб’єднанням угод з обласним Центром зайнятос­ті та організацією роботодавців регіону».

20.05.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання