« на головну 02.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

РЕАЛІЇ «КОМУНАРІВЦІВ»

РЕАЛІЇ «КОМУНАРІВЦІВ»

Останнім часом у місцевих ЗМІ публікуються різні статті про ситуацію, що склалася на ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара». Здебільшого їх зміст спотворює реаль­ність і не відображає дійсну обстановку на підприємстві, не містить об’єктивної оцінки того, що відбувається.

В умовах поглиблення трудового конфлікту колективу підприєм­ства і генерального директора Профспілка працівників судно­будування України вважає за необхідне довести до громадськості, що заборго­ваність із зарплати станом на 1.04.2016 становить понад 27,6 млн грн, у тому числі за час керівництва генерального директора Федора Петрова вона зросла більш ніж на 12,5 млн. Спроби проф­спілкового комітету підприємства на­лагодити з роботодавцем соціальний діалог для вирішення проблемних пи­тань виявилися марними.

Поодинокі зустрічі директора з трудо­вим колективом носили формальний ха­рактер, не мали на меті врегулювати най­важливіші проблеми, пов’язані з випла­тою зарплати і завантаженням підприєм­ства. Інформація профкому про необхід­ність усунення порушень трудового зако­нодавства роботодавцем ігнорувалася.

В інтересах трудового колективу профком ініціював колективний трудо­вий спір і провів декілька акцій протесту. Після активних дій профспілки на захист трудових прав працівників керівництвом заводу було поставлено завдання: пере­шкоджати діяльності профорганізації.

Почалися незаконні звільнення пра­цівників, притягнення до дисциплінар­ної відповідальності, з порушенням встановленого порядку чинився тиск на спілчан, їх примушували виходити з профспілки, забороняли проводити засідання профкому, не пускали на під­приємство голову первинної організа­ції та працівників профкому. Під час здійснення громадського контролю профспілковою організацією було ви­явлено й безліч інших порушень трудо­вого законодавства.

З метою маніпулювання громад­ською думкою, фіктивного представни­цтва трудового колективу, підміни профспілкових функцій на підприєм­стві гендиректором була створена «рада трудового колективу», легітимність якої викликає обґрунтовані сумніви. Її повна залежність від роботодавця забез­печує виконання двох головних за­вдань: схвалення і підтримка деструк­тивних дій керівництва заводу, нібито від імені трудового колективу, та дис­кредитація первинної профорганізації.

Порушення норм чинного колектив­ного договору, ухилення від колектив­них переговорів щодо укладення ново­го колдоговору з боку роботодавця ста­ло предметом чергового колективного трудового спору між профкомом і ди­ректором заводу. З метою усунення профкому від участі в колдоговірній роботі, в порушення вимог Закону України «Про колективні договори і угоди» та ЗУ «Про соціальний діалог в Україні» роботодавець підписує колдо­говір з «радою трудового колективу».

На жаль, не можна не враховувати, що спільні протиправні дії керівництва заводу та «ради трудового колективу», нібито від імені цього колективу, мо­жуть бути використані при приватиза­ції підприємства, відчуженні об’єктів соціального призначення та інших схе­мах знищення державної власності.

У зв’язку з численними скаргами на дії керівництва розпорядженням голови ЦК профспілки від 25.03.2016 була створе­на комісія для здійснення громадського контролю за дотриманням трудового за­конодавства на ДП «Суднобудівний за­вод ім. 61 комунара». Комісія не змогла розпочати виконання своїх обов’язків у зв’язку з тим, що гендиректор Ф. Петров заборонив пропускати членів комісії на територію підприємства і не надав необ­хідних документів. За цим фактом скла­дено акт, а матеріали направлені в Наці­ональну поліцію України для притягнен­ня винних посадових осіб до криміналь­ної відповідальності за перешкоджання діяльності профспілки.

Враховуючи безпрецедентність по­рушень норм трудового законодавства та тиск на членів профорганізації, проф­спілковий комітет у межах своїх повно­важень застосував статтю 45 КЗпПУ, на­правивши у ДК «Укроборонпром» вимо­гу про розірвання контракту з генераль­ним директором ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара» Ф. Петровим.

За фактами порушень трудових прав працівників та прав профспілкової ор­ганізації, з метою їх відновлення Проф­спілка працівників суднобудування України звернулась до ДК «Укроборонпром», Національної поліції та правоохоронних органів Миколаївської об­ласті, обласних органів державної вико­навчої влади, Уповноваженого ВР з прав людини, Комітету Верховної Ради Укра­їни з питань соціальної політики, зайня­тості та пенсійного забезпечення та ін­ших компетентних органів. Звернення ще перебувають на розгляді, тривають судові розгляди. Очікуємо адекватної та негайної реакції із захисту трудових прав працівників підприємства.

29 березня профком погодився на відтермінування акцій на захист трудо­вих прав працівників, враховуючи зобов’язання гендиректора, які вкотре виявилися порожньою балаканиною. Замість того, щоб займатися вирішен­ням виробничих завдань, забезпечен­ням повного завантаження підприєм­ства гендиректор і наближені до нього розпочали війну з профспілкою.

19 квітня трудовий колектив відно­вив активні дії, вимагаючи погашення зарплатних боргів, забезпечення повно­го завантаження підприємства, звіль­нення гендиректора Ф. Петрова, як зліс­ного порушника трудового законодав­ства України та керівника, не здатного працювати з трудовим колективом. По­над 200 працівників, незважаючи на ак­тивну протидію і залякування адміні­страції (аж до звільнення), вийшли на Соборну площу на мітинг біля будівлі адміністрації з гаслами «Суднобудівно­му заводу ім. 61 комунара – ТАК!», «Профспілці – ТАК!», «Директору Петро­ву – НІ!». На мітингу була прийнята ре­золюція з відповідними вимогами до ДК «Укроборонпром» та облдержадміні­страції. Трудовий колектив має намір продовжити діяти більш радикальними методами. За останньою інформацією, на учасників мітингу посилено адміні­стративний тиск, керівництво підпри­ємства шукає причини для їх звільнен­ня. Заявляю: профспілка не допустить жодного незаконного звільнення!

Судові позови про поновлення тру­дових прав, штучне нарощування бор­гів із зарплати, вивезення і продаж ме­талу й обладнання за заниженими ціна­ми, створення передумов для акцій протесту – все це створює реальну за­грозу повноцінній діяльності підпри­ємства оборонного призначення, оборо­ноздатності держави.

Трудовий колектив останнім часом пережив багато керівників і сподіваєть­ся, що з новим директором знайде в собі сили вижити та стабільно виконувати виробничі завдання на благо України!

Микола БУТЕНКО,

голова Профспілки працівників суднобудування України

 

ПРАЦЮЮЧІЙ ЛЮДИНІ – ГІДНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ

Нинішнього року відзначається 110-ліття за­родження профспілкового руху Придніпров’я. Для всіх поколінь профактивістів Першотра­вень завжди був найголовнішим святом пра­ці і боротьби за права трудящих.

28 квітня, напе­редодні Дня міжнародної солідарності трудящих, в дніпропетров­ському Будинку спілок відбулися збори представ­ників трудових колекти­вів під гаслом «Працюю­чій людині – гідний рівень життя!». Учасники зібран­ня висловили занепокоєн­ня з приводу важкої соці­ально-економічної ситуа­ції в країні та відсутності конкретних дій влади для подолання політичної та економічної кризи.

Через відсутність реаль­них реформ, зазначалось у доповіді голови облпрофоб’єднання Віта­лія Дубіля, триває подаль­ше падіння економіки, за­непадає промисловість, зростають зарплатні бор­ги, скорочуються робочі місця та поширюється безробіття, натомість під­вищуються ціни і тарифи на соціально значущі то­вари та житлово-кому­нальні послуги для насе­лення. У цих складних умовах обласний проф­спілковий центр та його членські організації ро­блять усе можли­ве для посилен­ня соціального захисту трудя­щих, забезпечен­ня їх роботою, гідними зарпла­тою та умовами праці. Зокрема, завдяки Регіо­нальній угоді, постійній співпраці з органами влади та робото­давцями вдаєть­ся забезпечувати зростан­ня номінальної зарплати, зменшення неповної за­йнятості та недопущення масового вивільнення працівників. Водночас че­рез інфляційні процеси відбувається різке падін­ня реальної зарплати, іс­нує значна заборгованість з її виплати. Тому проф­спілки спільно з Федера­цією організацій робото­давців підписали звернен­ня до керівників підпри­ємств і профорганізацій щодо необхідності підви­щення рівня оплати пра­ці. Профспілки висловили сподівання, що робото­давці не на словах, а спра­вами доводитимуть свою соціальну відповідаль­ність. Здебільшого вони віднаходять з ними спіль­ну мову у вирішенні пи­тань стабілізації роботи підприємств і збереження трудових колективів.

Водночас, як зазначив у своєму виступі голова об­кому профспілки буді­вельників Іван Сова, на підприємстві «Проскоре­сурси» (унікальне вироб­ництво цінної будівельної сировини каоліну в с. Про­сяне) через значні борги із зарплати (8 млн грн) та небажання керівництва їх сплачувати профком вступив з адміністрацією у трудовий конфлікт.

Принципову позицію в об­стоюванні права трудящих на своєчасне отримання за­робленого виявив і обком профспілки автомобілістів і дорожників (голова Ан­дрій Берчук). За­вдяки пікетуван­ню Кабміну, ак­тивним діям обко­му працівники «Облавтодору» на­решті почали отримувати забор­говану за 5 місяців зарплату (понад 10 млн грн).

Учасники зборів ухвалили резолю­цію з вимогами до Президента, Кабінету Міні­стрів, Верховної Ради, облдержад­міністрації, облради, роботодав­ців та профорга­нізацій. Федерації проф­спілок України запропо­новано висловити офіцій­ну позицію 6 млн спілчан з приводу рішення Уряду збільшити тарифи на газ і терміново ініціювати про­ведення засідання Націо­нальної тристоронньої со­ціально-економічної ради щодо прийняття уперед­жувальних заходів для відповідного підвищення соціальних стандартів.

Віктор КОВРИГА

14.05.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання