« на головну 30.05.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1053)
14
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

БЕЗПЕКА ПРАЦІ – ПОНАД УСЕ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ – ПОНАД УСЕ

Стан охорони праці на підприємствах Кірово­градщини не викликає оптимізму. Минуло лише 3 місяці від початку року, а рівень загального трав­матизму зріс більш ніж удвічі. Можливості впливу на цю ситуацію обговорювалися під час спільного брифінгу для журналістів, проведеного в рамках Угоди про співпрацю ФПО та управління Держпраці в області. Захід був присвячений Всесвіт­ньому дню охорони праці, який цього року, за ре­комендацією МОП, відзначається під девізом «Стрес на робочому місці: колективний виклик».

Начальник управління Держпраці Сергій Подорожний назвав причину підвищення рівня травматизму: за 2 роки, коли не проводилися перевір­ки, керівники й працівники розсла­билися: одні не дбають про створен­ня безпечних умов праці, а інші не думають про власне здоров’я. До того ж, виділено недостатньо ко­штів на реалізацію заходів з охоро­ни праці. З метою запобігання ви­падкам травматизму фахівці управління проводять превентивні заходи.

На брифінгу обговорювалися психосоціальні ризики та стрес на робочому місці, що є одним з най­складніших питань у сфері охорони праці та здоров’я. Сергій Подорож­ний відзначив ефективну співпра­цю із ФПО, зокрема спільну участь у перевірках, обмін інформацією.

Про роль профспілкових органів у питаннях охорони праці говорив голова ФПО Максим Баланенко. Так, представники профспілок бе­руть участь в опрацюванні програм щодо поліпшення стану безпеки праці, комплексних заходів, у роз­слідуванні нещасних випадків і профзахворювань. Там, де є профор­ганізація, питання охорони праці перебуває під постійним контролем.

На поліпшення стану охорони праці впливає реалізація зобов’язань сторін у колективних догово­рах. Для надання допомоги первин­кам ФПО щорічно розробляє пере­лік обов’язкових зобов’язань, які потрібно включити у розділ «Охо­рона праці». Так, на 2016 рік серед основних завдань визначені: фінан­сування створення й утримання на­лежних умов праці не менше перед­баченого законодавством 0,5% від фонду оплати праці, обов’язкове проведення медоглядів працівни­ків, зайнятих на важких і шкідли­вих роботах, визначення точної кількості і дати проведення атестації робочих місць.

Задля привернення уваги сторін колдо­говорів до питань охорони праці ФПО щорічно про­водить конкурс на кращий колектив­ний договір. Крите­рієм для визначен­ня переможців кон­курсу є забезпечення безпеки на робочому місці. За підсумками 2015 року перемож­цями стали шість підприємств.

Пріоритетні напрями діяльності профорганізацій у сфері охорони праці – боротьба з приховуванням нещасних випадків на виробництві, контроль за проведенням їх розслі­дувань і виконанням колдоговір­них зобов’язань сторін.

Максим Баланенко зазначив, що сторони соцдіалогу на обласному рівні взяли на себе конкретні зобов’язання з питань охорони праці. Приміром, ОДА зобов’язалася спіль­но із сторонами Територіальної уго­ди забезпечити розробку, виконання і фінансування обласної програми «Поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища до 2018 року». Стан виконання зобов’язань сторін Угоди щодо охорони праці розглядався на обласній тристорон­ній соціально-економічній раді.

Нещодавно ФПО, її членські ор­ганізації, можна сказати, єдиним фронтом виступили із заявами, ультиматумами проти намірів Уря­ду позбавити багатьох працівни­ків, зайнятих на важких і шкідливих роботах, пра­ва на достроковий ви­хід на пенсію (Спис­ки № 1 та № 2). Усе це робиться попри те, що виміри шкідливих вироб­ничих факторів, час зайнятості у цих умовах підтвер­джені атестацією ро­бочих місць. Особливо занепокоєний ситуацією обком профспілки працівників охорони здоров’я, що звернувся у владні структури, й наразі розгляд законопроекту призупинено.

Організації профспілок провели численні заходи, спрямовані на по­ліпшення безпеки праці, але інко­ли винуватцями нещасних випад­ків бувають і самі працівники, які не дотримуються інструкцій з охо­рони праці, маючи в своєму розпо­рядженні всі засоби індивідуально­го захисту. Тому профкоми покла­дають на себе і виховні функції, по­переджаючи про наслідки недотри­мання правил безпеки.

Марія ІВАНОВА

 

УРОЧИСТИМИ ЗБОРАМИ ВІДЗНАЧИЛИ ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

До Міжнародного дня охорони праці профспілки області спільно із соціальними партне­рами провели заходи з метою привернення уваги до проблем безпеки на робочому місці.


Так, протягом квітня технічний ін­спектор праці Федерації профспі­лок Черкаської області Сергій Ка­люжний спільно з керівниками обкомів галузевих профспілок побували в трудових колективах, ознайомилися із станом охорони праці на підприємствах, відзначили переможців конкурсу-огляду на кращу організацію охорони праці.

28 квітня представники підприємств, організацій області, очільники проф­спілок, управління Держпраці взяли участь у покладанні квітів до пам’ятника загиблим на виробництві. Цього ж дня відбулися збори, присвячені Всесвітньому дню охорони праці. Началь­ник управління Держпраці у Черкась­кій області Олена Лазарєва, перший за­ступник голови облдержадміністрації Віталій Коваль, перший заступник го­лови облради Валентин Тарасенко, го­лова обласного об’єднання роботодав­ців області Борис Райков у своїх висту­пах об’єктивно висвітлили стан безпе­ки праці на підприємствах області, ви­значили шляхи поліпшення ситуації.

Голова ФПО Петро Шевченко розповів про роль профспілок у проведенні профі­лактичних заходів і розслідувань нещас­них випадків на виробництві, професій­них захворювань, участь профспілкових представників у судових засіданнях.

З нагоди Всесвітнього дня охорони пра­ці грамоти облдержадміністрації, об­ласної ради, Федерації профспілок об­ласті отримали спеціалісти з охорони праці підприємств, переможці конкур­су дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей».

Вл. інф. ФПО

 

ЗУСТРІЧ З ЛІКВІДАТОРАМИ- ЧОРНОБИЛЬЦЯМИ

З нагоди 30-річчя Чорнобильської катастрофи в Будинку профспілок Закарпаття відбулася зу­стріч з ліквідаторами наслідків аварії на ЧАЕС м. Ужгорода, на якій їм було вручено нагороди.

У зустрічі взяв участь голова За­карпатської облпрофради Володи­мир Фленько. Перед учас­никами зібрання виступи­ли міський голова Ужго­рода Богдан Андріїв, го­лова міської громадської організації «Союз Чорно­биль України» Олександр Чемет, військовий комі­сар Ужгородського об’єднаного міського військо­вого комісаріату, підпол­ковник Микола Журав­льов, начальник відділу з питань захисту населен­ня від наслідків Чорно­бильської катастрофи За­карпатської облдержадміністрації Наталія Оме­лянюк, голова Закарпат­ської громадської органі­зації «Союз Чорнобиль України» Василь Угрин, заступник голови Закар­патської облпрофради Ва­силь Захарець та ін.

Сергій БАРАНЧИКОВ

 

НАВЧАННЯ ПРОФЛІДЕРІВ

На відкритті семінару для профактивістів спо­живчої кооперації області був присутній голова ФПО Чернігівської області Ігор Москаленко. Новообраний лідер привітав учасників і розпо­вів про основні заходи профоб’єднання із за­хисту трудових прав спілчан.

За його словами, ро­бота профспілок значно ускладню­ється негативними процесами в економіці та бурхливими змінами в за­конодавстві. Тож лідер ФПО акцентував увагу на необхідності посилення уваги профорганізації до ведення переговорів із со­ціальними партнерами й організації профспілково­го навчання.

Привітала слухачів і ди­ректор Навчально-мето­дичного центру профспі­лок Ірина Дорожкіна, роз­повівши про нові напря­ми роботи центру. Із вступним словом зверну­лася до учасників семіна­ру голова обласного комі­тету Профспілки праців­ників споживчої коопера­ції Віра Брожко. Вона по­інформувала їх про за­вдання та стратегію ді­яльності профспілок, при­йнятих VII з’їздом ФПУ 24 березня 2016 року.

Насичена програма семі­нару включала питання правових основ діяльності профспілок, останніх змін законодавства, колдоговір­ного регулювання соціаль­но-трудових відносин, оплати праці та ін. Після закінчення навчання від­булося засідання президії обкому профспілки, на якому було підбито під­сумки виконання поло­жень обласної угоди госпо­дарськими і профспілкови­ми органами підприємств та організацій системи, фі­нансової діяльності профкомів і обкому профспілки за минулий рік.

Вл. інф. Чернігівської облпрофорганізації працівників споживчої кооперації України

14.05.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання