« на головну 30.05.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1053)
14
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ВЗАЄМОДІЯ З ПАРЛАМЕНТАРЯМИ: Є ПЕРШІ КОНКРЕТНІ РЕЗУЛЬТАТИ

ВЗАЄМОДІЯ З ПАРЛАМЕНТАРЯМИ: Є ПЕРШІ КОНКРЕТНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Нещодавно в Будинку профспілок м. Дні­пропетровська відбулася зустріч профактиву області з нашими земляками – на­родними депутатами України Віктором Галасюком та Олександром Дубініним.

Парламентарям були вручені кон­кретні накази профорганізацій з питань, які їх турбують. Зокрема, щодо критичної ситуації в гірничо-мета­лургійному комплексі та на провідному підприєм­стві ракетно-космічної га­лузі – «Південмаші». Голо­ва профільного комітету Верховної Ради Віктор Га­ласюк пообіцяв врахувати пропозиції профспілок. І слова свого дотримав.

Завдяки наполегливос­ті парламентського «про­мислового» комітету на днях було прийня­то (в першому чи­танні) закон про збільшення екс­портного мита на вивіз металобрух­ту (з 10 до 35 євро), що сприятиме ста­білізації ситуації.

Напередодні про­фесійного свята є пози­тивні новини з Верховної Ради й для південмашів­ців. Як повідомив голова профкому підприємства (він же очолює ЦК проф­спілки «Космомаш») Вале­рій Васильєв, наприкінці березня він разом із заступ­ником генерального ди­ректора заводу Костянти­ном Завгороднім були за­прошені Віктором Галасю­ком на засідання очолюва­ного ним комітету, де роз­глядався проект закону № 4130 про фінансове оздо­ровлення Південмашу. Ним, зокрема, передбача­ється відстрочення зобов’язань підприємства щодо погашення заборго­ваності неподаткового по­ходження перед державою, завантаження виробничих потужностей державним замовленням, у тому числі оборонним, його подаль­ший розвиток шляхом ре­сурсного забезпечення фі­нансової стабілізації.

У ході обговорення на­родні депутати України відзначили унікальність згаданого підприємства та його надзвичайно велике значення для України як для космічної держави на міжнародній арені. Наго­лошувалось, що на підпри­ємстві склалась незадо­вільна ситуація. Численні доручення Президента та Кабінету Міністрів Украї­ни не сприяють стабіліза­ції стану справ на заводі.

Були заслухані й пред­ставники ПМЗ. Валерій Васильєв, зокрема, звер­нув увагу на необхідність вирішення соціальних пи­тань колективу – повного погашення зарплатної за­боргованості, збереження соціальних гарантій, тру­дових ресурсів та завод­ських об’єктів соціальної сфери. Представники Пів­денмашу також зазначи­ли, що останнім часом за­вантаження підприємства замовленнями дещо зросло, але в цілому си­туація залишається складною і потребує постійної уваги влади.

Після обговорення народні депутати з ме­тою вирішення проблем підприємства запропону­вали викласти пункт пер­ший розділу І законопро­екту у такій редакції: «підприємство погашає заборгованість перед дер­жавою щокварталу рівни­ми частинами протягом 10 років, починаючи з 2020 року, відповідно до за­твердженого Кабінетом Міністрів України плану розвитку підприємства, погодженого з Комітетом Верховної Ради України з питань промислової полі­тики та підприємництва. На суму заборгованості не нараховуються відсотки. Відсотки, нараховані на суму заборгованості на день прийняття цього за­кону, сплачуються в по­рядку, передбаченому для сплати заборгованості. Нараховані штрафні санк­ції списуються».

Враховуючи вищезазначене, члени парла­ментського комітету при­йняли рішення проект ЗУ «Про внесення змін до За­кону України «Про фінан­сове оздоровлення дер­жавного підприємства «Виробниче об’єднання Південний машинобудів­ний завод ім. О.М. Мака­рова» (№ 4130) внести на розгляд Верховної Ради України та рекомендува­ти прийняти його із зазна­ченими правками в пер­шому читанні за основу.

Президія Дніпропе­тровського облпрофоб’єднання має намір продо­вжити співпрацю з народ­ними депутатами Украї­ни від Дніпропетровщини задля вирішення інших питань, пов’язаних із за­безпеченням життєдіяль­ності трудових колекти­вів та захисту соціально- економічних інтересів працівників.

Віктор КОВРИГА

 

ДОРОГИ НЕ ПЛАЧУТЬ. А ЛЮДИ?

У Федерації профспі­лок Черкаської об­ласті відбулася нара­да щодо ситуації з ви­платою зарплати пра­цівникам обласної дорожньої служби та перспектив фінансу­вання ремонтних ро­біт на 2016 рік.

Про ситуацію в галузі доповіли заступник директора з економіч­них питань ДП «Черкась­кий облавтодор» Оксана Ткаченко, заступник на­чальника служби автомо­більних доріг у Черкаській області Геннадій Андреєв та голова Черкаської об’єднаної профспілкової орга­нізації працівників шляхо­вих господарств Галина Овчаренко.

Сума заборгованості ста­ном на 11.04.2016 після над­ходження коштів останні­ми днями попереднього тижня зменшилася з 5 млн 995 тис. грн до 1 млн 543 тис. грн. Закриті борги грудня 2015 та січня 2016 року, тому профспілка спільно з обласним відділенням НСПП готуються до вступу в колективний трудовий спір на обласному рівні.

Начальник відділу управ­ління транспорту, дорож­нього господарства та обо­ронно-промислового комп­лексу ОДА Володимир Дмитрієв та заступник на­чальника департаменту со­ціального захисту населен­ня ОДА Олег Шимчук допо­віли про роботу виконавчої влади щодо залучення ко­штів місцевих бюджетів на ремонт доріг. Відпрацьова­но алгоритм проходження коштів та контролю за ви­конанням дорожніх робіт. На засіданні йшлося також про необхідність збільшен­ня видатків з державного бюджету на ремонтні робо­ти, перевірок державної ін­спекції праці.

 

ЗА ПАРТАМИ – УКРНАФТОГАЗПРОФСПІЛКА

На початку квітня до Чернігівського навчаль­но-методичного центру завітали відразу дві групи слухачів Профспілки працівників на­фтової і газової промисловості України.

Викладачі центру працювали одно­часно з головами профорганізацій (семінар «Ефективна робо­та профспілкового лідера в ХХІ столітті») та проф­спілковими бухгалтерами (семінар «Реформи 2016: новації податкового та ін­шого законодавства у фі­нансовій роботі профспіл­кової організації»).

Програма навчання профлідерів була складена та­ким чином, щоб за корот­кий термін надати базові знання з усіх основних на­прямів профспілкової ді­яльності: від колдоговорів та охорони праці до орга­найзингу й інформаційної роботи. Натомість навчан­ня бухгалтерів стосувало­ся актуальних змін у зако­нодавстві та нюансів ве­дення бухгалтерського об­ліку в профорганізаціях.

Віталій КОПИШ

 

СПІВПРАЦЯ КОЛЕГ ТРИВАЄ

Доброю традицією стали спільні зустрічі акти­ву Кіровоградської та Одеської обласних орга­нізацій Профспілки працівників освіти і науки.

В м. Одесі Кірово­градський обком профспілки провів фінал 45-го облас­ного зльоту молодих вчи­телів. У Будинку вчених відбулася спільна зустріч профспілкового активу обласних організацій, в якій взяли участь заступ­ник голови ЦК профспіл­ки Любов Гарбаренко, го­лова Кіровоградського об­кому профспілки Світла­на Скалько, голова Одесь­кого обкому профспілки Ніна Дубовик, молоді пе­дагоги Кіровоградщини.

Відкриваючи захід, голова Одеського обкому проф­спілки Ніна Дубовик за­значила, що регіональна профорганізація активно використовує досвід робо­ти кіровоградських колег і запозичує деякі їхні на­працювання для організа­ційно-масових, культур­них заходів. Її заступник Любов Корнійчук презен­тувала діяльність облас­ної профорганізації.

Від молодих учителів ви­ступила переможець ІІ об­ласного фестивалю «Педа­гогічна надія Одещини», педагог НВК «Балтська ЗОШ І–ІІІ ст. № 2 – гімна­зія» Світлана Білоусова, яка сказала, що фестиваль надав їй можливість отри­мати великий досвід та вдосконалити свою роботу.

Заступник голови ЦК профспілки Любов Гарба­ренко відзначила високий рівень роботи з молодими педагогами в обох облас­них профорганізаціях та побажала й надалі збері­гати традицію єднання не тільки на рівні регіонів, а й закладів освіти, особис­тих контактів.

Голова Світловодського райкому профспілки осві­тян Кіровоградщини Ніна Рябчун закликала моло­дих вчителів обох регіо­нів разом запалити симво­лічну свічку – знак єднос­ті Кіровоградської та Одеської областей.

Служба зв’язків з громадськістю та ЗМІ Одеського обкому ППОіН

22.04.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання