« на головну 18.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

МАЄМО БУТИ ІНШИМИ – ЗУХВАЛІШИМИ

МАЄМО БУТИ ІНШИМИ – ЗУХВАЛІШИМИ

Для чого проводять з’їзди? На них, у тому числі в профспілках, витрача­ються кошти. Вочевидь, для того, щоб цей форум, а йдеться конкретно про VII з’їзд Федерації профспілок Украї­ни, давав нові імпульси роботі гро­мадської організації, кожної її ланки, від первинки до ФПУ. На запитання кореспондента, що додав з’їзд для їх­ньої громадської роботи, відповіда­ють делегати форуму, представники профспілки освітян Львівщини.

Марія НЕЧАЙ, голова первинної профорганізації сільської Івано-франків­ської ЗОШ 1–3 ст. Яворівського району:

– Впевненості в собі і надії, що професійна громадська ор­ганізація має потенціал боро­тися за себе, людей і державу. Я мала можливість поспілку­ватися з колегами Київської міської організації профспіл­ки освітян, почути виступ їх лідера Олександра Яцуня. Пе­реконалася: в організації є сили, кадровий потенціал і особистості, що думають про сьогоднішній і завтрашній день, роль громадської органі­зації в суспільстві. Виступ мі­ністра соцполітики Павла Розенка – приклад ігнору­вання профспілок найви­щою виконавчою вла­дою. Жодної конкрети­ки у відповідь на запи­тання делегатів, повна невизначеність дій.

Додав мені переконан­ня у правоті власного ба­чення своєї профспілкової ді­яльності виступ лідера проф­спілок Євросоюзу Пітера Шер­рера. Напрям українських профспілок – європейський, не слід боятися акцій протесту в досягненні соціальної мети для людей праці. Пересічні спілчани мають бути до цього готові, профлідерам треба над цим працювати, вчити, заво­йовувати довіру мас. І не до­зволяти найвищій владі спи­сувати все на війну, виправдо­вуючи свою бездіяльність.

Віра КРАЄВСЬКА, голова комісії соціально- економічного та правового захисту Ради Львівської обласної галузевої профспілки, голова Кам’янка- Бузької районної профорга­нізації працівників освіти і науки України:

– Ми стикаємося сьогодні із серйозними проблемами в дер­жаві. І ось випала унікальна, здавалося б, нагода для влади, яка, звичайно, хоче щось змі­нити, зустрітися з людьми, що представляють понад 6,5-міль­йонну громадську професійну організацію і володіють ситу­ацією в різних галузях і сфе­рах. Просто вийти на діалог з представниками того народу, про який так часто згадують. Дарма. Не зацікавлені. На з’їзд профспілок прислали для фор­ми клерків, які, як виявилося, нічого не вирішують. Наша стратегічна позиція: домовля­тися, вести діалог із соціаль­ним партнером – владою... Але як, коли вона нас не чує?

У світі рахуються із сильни­ми, аналогічно – й наша влада. Щоб рахувалася, бракує нам єдності, консолідованості дій, масовості в профспілкових ак­ціях на всіх рівнях. Ми очікує­мо від дій ФПУ мудрої коман­ди і беззастережної громадян­ської позиції, так само, як і від низових структур.

Профспілковий квиток має бути щодня під рукою і нага­дувати про організацію. Це станеться тоді, коли він при­носитиме певні соціальні пре­ференції, знижки, соціальні пільги і переваги. Про це йшлося на форумі, але як не крути, виробити механізм дії має керівництво Федерації і галузевих профспілок. Хоче­мо чіткіших, конкретніших і сміливих кроків ФПУ, тим паче, що лідера, Григорія Осо­вого, обрано з чималим проф­спілковим досвідом роботи.

Людмила БОХНА, голова Золочівської районної профорганізації освітян:

– На з’їзді ФПУ я вперше. Важливо було відчути загаль­ноукраїнську профспілкову атмосферу. Часто киваємо на Федерацію, вони, мовляв, ма­ють робити те чи інше. Тут по­бачила два боки медалі і спіль­ний знаменник дій.

Імпонувала демократич­ність форуму: декілька канди­датур висунуто на Голову ФПУ, проводилось закрите голосу­вання. Завчасно ми отримали матеріали, до яких на з’їзді вно­силися зміни – люди працюва­ли неформально, мали можли­вість ознайомитися з біографі­ями кандидатів. Мабуть, з різ­них причин бракувало змагаль­ності їх програм. Це вже про­блема не лише «верхів», а й «ни­зів», реальної знаності канди­датів, можливість їхніх зустрі­чей з пересічними спілчанами, а отже, й відповідна внутріспілкова активність, креатив­ність і взаємоповага.

Мар’ян КАЛИН, заступник голови обласної профспілки освітян:

– Актуально в світлі за­вдань VII з’їзду ФПУ у висту­пах делегатів пролунала теза про повернення профспілкам законодавчої ініціативи, як суб’єктам права, внесення за­конопроектів до найвищого ор­гану законодавчої влади. Важ­лива роль профспілкової адво­катури, коли йде такий наступ на права багатьох низових профлідерів, навіть великих трудових колективів промис­лових підприємств.

Записала Ольга ЛОБАРЧУК

 

ПРОФАКТИВУ – ПРО З’ЇЗД ПРОФСПІЛОК

У профспілкових організаціях різних галузей Закарпаття проходить активне обговорення ма­теріалів VII з’їзду Федерації профспілок України, його ролі і значення в суспільно-політичному житті країни, пріоритетів соціально-економічного захисту людини праці.

Виступаючи перед головами об­ласних організацій профспі­лок і керівниками підвідомчих організацій, голова Закар­патської облпрофради Володимир Фленько окреслив основні актуальні завдання профспілок із захисту прав та інтересів людей, викладені у звіті Голови ФПУ Григорія Осового, висту­пах делегатів та учасників з’їзду. Йшлося, зокрема, про Стратегію ФПУ на 2016–2021 роки «Європейський ви­бір», резолюції з’їзду «Профспілки – за результативний соціальний діалог в інтересах добробуту громадян», «Молодь – майбутнє профспілок», «За гендерну рівність і протидію насил­лю», заяви та звернення тощо.

Президія облпрофради прийняла по­станову про проведення 18 травня пер­шого засідання обласної ради проф­спілок, де розглядатимуться питання підсумків VII з’їзду ФПУ та завдання профорганізацій області із соціально- економічного захисту працюючих.

Сергій БАРАНЧИКОВ

 

ПРОФСПІЛКИ ПІДТВЕРДИЛИ СВОЮ РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ

Тернопільська облпрофрада пройшла черго­ву процедуру підтвердження репрезентатив­ності в порядку, передбаченому ЗУ «Про со­ціальний діалог в Україні».

Так, рішенням відді­лення Національної служби посередни­цтва і примирення в Тернопільській області від 6 квітня 2016 року підтвер­джено репрезентативність облпрофоб’єднання. Вру­чення свідоцтва про репре­зентативність відбулося на засіданні президії облради профспілок за участю представників регіональ­ного відділення НСПП. На­чальник відділення Ната­лія Шершньова вручила свідоцтво голові облпроф­ради Андрію Присяжному.

Згідно із чинним законо­давством України Терно­пільська облпрофрада ви­знана такою, що відпові­дає критеріям репрезента­тивності на територіально­му рівні для участі в колек­тивних переговорах з укла­дення територіальних угод та делегування представ­ників до органів соцдіало­гу. Також з метою об’єднання зусиль, спрямова­них на поліпшення стану соціально-трудових відно­син, запобігання виник­ненню колективних трудо­вих спорів (конфліктів) та сприяння їх своєчасному і справедливому вирішен­ню 11 квітня між облпроф­радою та регіональним відділенням НСПП укла­дено Угоду про співпрацю.

 

ПРОФТЕХОСВІТІ БУТИ!

З цікавістю прочитав статтю Олени Оверчук «Чи залишиться професійно-технічна освіта в Україні» («ПВ», 10 березня 2016 р.), в якій ав­тор охарактеризувала ситуацію навколо ПТО.

Що там казати, прийняття ЗУ «Про Держав­ний бюджет України на 2016 рік» з пе­реданням фінансування на міський рівень призве­ло до того, що система ПТО опинилась на межі руйнування. Але цього до­пустити не можна.

Обурені таким ставлен­ням до профтехосвіти й ін­женерно-педагогічні пра­цівники, учні та їх батьки на Хмельниччині. Тут ді­ють 34 навчальних закла­дів, з них 8 сільських. Мені постійно доводиться спіл­куватися з учнями цих установ і їхніми батьками. А це переважно діти з ма­лозабезпечених родин, си­роти і напівсироти. Як їм нині виживати? Коли не­має стипендій, не виділя­ються кошти на харчуван­ня дітям-сиротам, не отри­мують зарплати педагоги, майстри виробничого на­вчання. Звичайно, є при­клади, де керівники міста віднайшли можливість утримувати заклади ПТО, як, приміром, у м. Хмель­ницькому, де їх нарахову­ється 7. Завдяки міській владі працівники цих за­кладів своєчасно отриму­ють зарплату, учні – сти­пендію, а сироти забезпе­чені харчуванням. Але так, на жаль, відбувається не скрізь. Через відсут­ність коштів обласна та частина міських рад виді­лили закладам 10–75% від минулорічних обсягів фі­нансування профтехучи­лищ. Працівники закладів ПТО, профспілкові та батьківські комітети, асо­ціація профтехосвіти об­ласті направили на адресу Президента України, Голо­ви Верховної Ради звер­нення про негайне вирі­шення цієї проблеми.

Валерій МАРЦЕНЮК

22.04.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання