« на головну 30.05.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1053)
14
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ЛІТНЄ ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ЛІТНЄ ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Як найефективніше і наймасовіше орга­нізувати оздоровлення дітей та підлітків Рівненщини у стаціонарних позаміських закладах оздоровлення – над цим роз­мірковували учасники розширеного засі­дання президії Федерації профспілок об­ласті та Координаційної ради ФПО з пи­тань оздоровлення дітей, що відбулося 29 березня. Проводив зібрання голова ФПО Микола Шершун.

На заході, крім проф­спілковців, були присутні представ­ники влади, безпосе­редні організатори оздоров­лення в особі директорів ДСОК, керівники господар­ських структур, підпри­ємств та установ, службовці з контролюючих відомств та організацій, які опікуються безпекою дітей. І всі ці солід­ні і, безумовно, відповідаль­ні фахівці разом з профакти­вістами в умовах відсутнос­ті цільового фінансування літнього відпочинку дітей Фондом соцстраху з ТВП, скасованого державою, шу­кали шляхи збільшення кон­тингенту дітей, охоплених оздоровленням, здешевлен­ня путівок, збереження і роз­витку мережі існуючих в об­ласті закладів.

План конкретних дій, як їх бачать профспілки, викла­ла у своїй інформації заступ­ник голови ФПО Марія Рож­ко. Це, передусім, механізм здешевлення путівок на від­починок та оздоровлення ді­тей шляхом їх викупу за до­льовою участю влади, орга­нів місцевого самоврядуван­ня, профспілок, роботодав­ців, спонсорів, батьків. Для цього потрібна добра воля депутатів облради, місцевих громад та внесення змін до обласної програми відпо­чинку й оздоровлення дітей на 2014–2017 роки в частині орієнтовних обсягів фінан­сування за рахунок місцевих бюджетів, а також з ураху­ванням потреб в оздоровлен­ні дітей у кожному місті та селі. Депутатському корпу­су області варто також вирі­шити, як забезпечити під­тримку оздоровниць шля­хом встановлення пільг із землекористування, оплати комунально-побутових по­слуг, сплати місцевих подат­ків і зборів тощо.

Поділяючи прагнення профспілок оздоровити влітку якомога більше ді­тей, особливо пільгових ка­тегорій, заступник голови обласної ради Олексій Бу­чинський в проекті постано­ви розширеного засідання запропонував при внесенні змін до місцевих бюджетів на 2016 рік передбачити у бюджетах районів та міст обласного підпорядкування кошти на оздоровлення та відпочинок дітей в стаціо­нарних закладах у розмірі не менше 199 тис. грн.

Учасники засідання під­тримали також цікаву ідею, висловлену Олексієм Бу­чинським, щодо проведення у квітні 2016 року «Ярмарку оздоровчих та відпочинко­вих послуг області».

Конструктивні пропози­ції містилися у виступах ін­ших учасників засідання, які вочевидь виявили вели­ке бажання домогтися висо­ких результатів дитячого оздоровлення в області і нинішнього року. За досяг­нення ж у минулому році урочисто були відзначені кращі заклади і організато­ри оздоровлення – пере­можці всеукраїнського і об­ласного конкурсів.

Жанна АРСЕНІЧЕВА

 МИКОЛА ШЕРШУН, ГОЛОВА ФПО:

«Організація літнього дитячого оздоровлення перебуває на постійному контролі Федерації профспілок Рівненської області та владних структур, адже це одна з передумов забезпе­чення міцного здоров’я підростаючого покоління, реальна можливість змістовно і з користю провести літні канікули для більшості школярів. Ми маємо виростити здоро­ве покоління українських патріотів, ідеали яких не обмежуються вуличними компаніями та кулачними розбірками, а виявляються в усвідомленому бажанні жити і творити в оновленій демократичній мирній країні, де прагнення добра і порядності – понад усе. І в цьо­му сенсі продумане, добре організоване культурно-масове життя табірної громади – найкраще виховання».

 

РЕФОРМИ СЛІД ПРОВОДИТИ ПРОДУМАНО

Відбулося друге засідання ради Об’єднання профспі­лок регіону, в роботі якого взяв участь голова обласної ради Віктор Овчарук.

Спочатку в урочистій атмосфері вручили відзнаки пе­реможцям обласного кон­курсу на кращу профорга­нізацію виробничої та бюджетної сфер за 2015 рік, лауреатам конкурсу на кращого профлідера-жінку, а та­кож занесеним на Дошку пошани облпрофради кращим за результата­ми минулорічної роботи активістам.

Ключове питання порядку денного стосувалося дій виборних органів профспілок в умовах фінансової де­централізації та адміністративно- територіальної реформи. У своїй до­повіді голова облпрофради Андрій Присяжний наголосив: «В Україні розпочалася активна робота з децен­тралізації влади. Лідером щодо утворення об’єднаних територіаль­них громад є Тернопільська область. На сьогодні тут сформовано 26 гро­мад, які включають 253 населених пункти з населенням понад 250 тис. осіб. Однак через загрози недофінан­сування повноважень органів місце­вого самоврядування, можливе ско­рочення установ і закладів бюджет­ної сфери, недостатній рівень компе­тентності службовців місцевих рад впровадження адміністративно-те­риторіальної реформи викликає у людей занепокоєння».

Яскравим прикладом непродуманих рішень влади стало припинення фі­нансування органів місцевого само­врядування для підготовки робітни­чих кадрів (навчальних закладів сис­теми профтехосвіти). Це спровокува­ло значне посилення соціальної на­пруги в трудових колективах галузі.

Перед учасниками зібрання висту­пив голова обласної ради Віктор Овчарук, який зупинився на здобут­ках та проблемах області в умовах децентралізації й адміністративно- територіальної реформи, а також за­кликав до співпраці.

На засіданні були розглянуті питан­ня про постійні комісії облпрофра­ди, виконання минулорічного і за­твердження нового бюджету, зміни до Положення про Тернопільську об­ласну раду профспілок.

 

УЧАСНИК АТО ОТРИМАВ ПРОФСПІЛКОВУ НАГОРОДУ

У зв’язку з проведенням процесів оптимізації у соціальній сфері Закарпаття окремі заклади ліквідуються, зменшується кількість штатних одиниць у структурах. Тримаючи ці питання на контролі, територіальне профспілкове об’єднання працівників соціальної сфери (голова Людмила Ляпіна) прагне в цій непростій ситуа­ції обстоювати інтереси працівників.

Про те, як здійснюєть­ся ця робота територі­альною та первинни­ми профорганізація­ми, йшлося на засіданні ради об’єднання в аналітичній ін­формації, з якою виступила Людмила Ляпіна. На фінан­сових питаннях акцентувала увагу головний бухгалтер те­риторіального профоб’єднання Маргарета Андрей­чик. Також галузева проф­спілка нагородила учасника АТО, голову профкому Вино­градівського дитячого бу­динку-інтернату Володими­ра Тупицю. Людмила Ляпіна вручила йому почесну грамо­ту Закарпатської обласної ради профспілок та матері­альну винагороду.

Сергій БАРАНЧИКОВ

 

ВИКЛИКИ ЗДОЛАЄМО ЄДНІСТЮ ДІЙ

У пансіонаті медакадемії «Арніка», що в м. Ярем­че, відбувся день «Укрелектропрофспілки» в Івано-Франківській обласній галузевій проф­спілці працівників енергетики та ЕТП України.

Представники «Укрелектропрофспілки» – голова ЦК Сергій Шишов, його перший заступник Олександр Дави­денко, юрисконсульт Василь Кучинський зустрілися з профактивом галузі. Був за­прошений і тренер Інститу­ту соціального партнерства м. Київ Юрій Буздуган, який провів семінар на тему «Хто винен і що робити?» – трудів­ники і глобальні цілі Украї­ни; ідентичність профспіл­ки. Перед нашим суспіль­ством постали непрості ви­клики: розвал економіки, руйнація медицини, освіти, злет тарифів на комунальні послуги, низький рівень зарплати спричинили різке падіння життєвого рівня пе­ресічних громадян України. Проте жодна із запропонова­них реформ влади не прине­сла позитивних результатів, навпаки, додала проблем.

Із 20 млн працівників лише 7 млн є членами профспі­лок, тож загалом на плечі цих людей лягає обов’язок вирішувати проблеми за­гальнодержавного рівня, вступаючи в трудові спори, висуваючи різні вимоги пе­ред владою та роботодавця­ми, влаштовуючи акції про­тесту. Крім того, триває від­верта інформаційна війна з боку влади та роботодавців проти профспілок. Тому основне завдання «Укрелек­тропрофспілки» – це на­вчання профактиву, роз’яснювальна інформаційна ро­бота серед рядових спілчан.

Після закінчення семінару профактивісти поділилися своїми проблемами з лідера­ми ЦК профспілки. В процесі обміну думками напрацьова­но шляхи їх вирішення.

Василь ГРИНЬКІВ,

голова обласної галузевої ради «Укрелектропрофспілки»

08.04.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання