« на головну 18.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ХТО В ЦІЙ ДЕРЖАВІ ЗАХИСТИТЬ ЛЮДИНУ?

ХТО В ЦІЙ ДЕРЖАВІ ЗАХИСТИТЬ ЛЮДИНУ?

Цими днями Ужгородський торговельно-економічний ко­ледж відзначив 100-річчя від дня заснування. Свій відлік за­клад веде ще з дорадянських часів. За радянської доби мав високий рейтинг завдяки висо­кокваліфікованим викладачам, гарним традиціям у виховній роботі. Випускників навчаль­ного закладу залюбки брав на роботу кожний керівник. Чима­ло випускників зайняли відпо­відальні посади в господар­ських і державних органах.

Із 2013 року Ужгородський тор­говельно-економічний техні­кум став торговельно-еконо­мічним коледжем – структур­ним підрозділом Київського тор­говельно-економічного універси­тету. На жаль, ювілей і відпустка педагогічного персоналу були за­тьмарені наказом ректора універ­ситету № 145 від 26.06.2015, який проголошує: «Ввести в дію Поло­ження вченої ради КНТЕУ від 24.06.2015 № 8 пункт 12 «Про впо­рядкування трудових відносин працівників відокремлених структурних підрозділів з університетом». В ньому, зокрема, зазначено:

«2. Керівникам відо­кремлених структурних підрозділів у відповід­ності до ст. 32 КЗпПУ:

2.1. Здійснити заходи щодо зміни істотних умов праці працівників відо­кремлених структурних підрозділів з 1 вересня 2015 року, а саме: перевести їх з ро­боти на умовах безстрокового тру­дового договору на роботу на умо­вах контракту на строк до 5 років».

Зазначений наказ, наче сніг се­ред сонячного дня, викликав обу­рення у частини колективу. Кадро­вик М. Ю. Сойма одразу почала бі­гати зі списком, збираючи підписи про згоду перейти на контракт. Частина працівників, не знаючи, що це означає, підписували без за­тримки. Коли добровільної згоди не стало, почали обробляти кожно­го працівника поодинці – шляхом залякування та шантажу. В наказі було сказано, що цю роботу мали закінчити до 30 серпня 2015 року. Однак і нині чимала кількість, а це майже третина колективу, відмо­вилися переходити на контракт. Прикро, що профспілковий комі­тет закладу, який очолює Н. П. Тимофієва, став не на захист працівників, а діяв разом з дирек­тором Л. І. Павлюк шляхом заляку­вання, погроз, посилення контро­лю за роботою тих, хто не хоче пе­реходити на контракт.

У справу змушені були втрути­тися галузевий обком профспілки і Закарпатська обласна рада профспілок. Тодішній голова облпрофради І. І. Король підписав лист Міносвіти і ректору універ­ситету, де зазначив, що згідно із статею 22 КЗпПУ, відповідно до Конституції України, будь-яке пряме або непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих переваг при укладанні, зміні та припиненні трудового до­говору … не допускається. Тому наказ № 145 від 26.06.15 підлягає скасуванню.

На цей лист надійшла відповідь від Міносвіти, яка взагалі не стосу­ється суті питання, викладеного в листі. Перший заступник міністра І. Р. Савсун пише, що контрактна форма трудових відносин передба­чена ст. 54 ЗУ «Про вищу освіту». Хоча ця стаття передбачає можли­вість застосування контрактної форми при прийомі на роботу педа­гогічних і науково-педагогічних працівників вищих закладів освіти ІІІ–ІV рівня акредитації, однак Ужгородський коледж не є закла­дом цього рівня акредитації.

Коли в телефонному режимі за­питали юриста Міносвіти Є. В. Бу­ліменка, який готував відповідь, чому вона не стосується суті пи­тання, той відповів: «Яка є відпо­відь, така є, іншої не буде».

Від ректора університету досі відповідь так і не надійшла. Об­ком профспілки звернувся в об­ласне управління праці, яке об­межилося відпискою про заборо­ну перевірок. Далі було надіслано звернення в прокуратуру. На жаль, відповіді так і не одержали.

Навчальні заклади, що, як структурні підрозділи, підпоряд­ковані КНТЕУ, є і в інших об­ластях України. Закликаємо всіх солідарно, єдиним фронтом виступити проти грубого порушення трудо­вого законодавства. Розу­міємо, що ректор – висо­коосвічена людина, але ніхто йому не дозволяє порушувати трудове зако­нодавство. Адже контрак­тна форма може застосову­ватися до працівників, про яких ідеться в законі.

Значна частина працівників цього навчального закладу при­йняті на роботу на умовах безстро­кового трудового договору, працю­ють в закладі 20–30, а дехто й 40 ро­ків. Відбулася лише зміна назви та підпорядкування, а не істотних умов праці, то на яких підставах їх перевели на контракт? На контрактну форму переведено навіть технічних працівників, що взагалі не вписується в жодні закони.

До речі, на відзначення 100-річ­ного ювілею Ужгородського коле­джу, який було чудово організо­вано, з університету ніхто не при­їхав, хоча навчальних закладів з подібною історією в державі не так уже й багато.

Давайте ж разом скажемо «ні» порушенням наших прав – у єд­ності наша сила.

Галина СВАРИЧЕВСЬКА,

голова обласної профспілкової організації працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг

 

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПРАВА ЖІНОК В УКРАЇНІ

Стан дотримання трудових прав працюючих жі­нок, зокрема щодо оплати праці, безпечних її умов, можливості покращення їх захисту через механізми колдоговірного регулювання на рівні обласних підприємств та організацій, виконан­ня Україною «Цілей тисячоліття (2000–2015)», визначення пріоритетів захисту прав жінок – ці та інші теми обговорили експерти під час фахо­вої дискусії «Соціально-трудові права жінок в Україні», що відбулася в Навчально-методично­му центрі профспілок.

Захід організовано за іні­ціативи Федерації профорганізацій Черні­гівської області, депар­таментів сім’ї, молоді і спорту, соціального захисту населен­ня Чернігівської облдержадмі­ністрації, підприємства «На­вчально-методичний центр» профспілок, Чернігівської об­ласної організації Спілки жі­нок України. Участь в обгово­ренні взяли, зокрема, голова Федерації профспілкових орга­нізацій Чернігівської області Ігор Москаленко, заступник директора департаменту сім’ї, молоді і спорту – начальник управління у справах сім’ї та молоді Світлана Скиба, за­ступник директора департа­менту соціального захисту на­селення Катерина Тимощенко.

«Стаття 3 Конституції України проголошує, що «людина, її життя і здоров’я, честь і гід­ність, недоторканність і безпе­ка є найвищою цінністю». Пра­ва і свободи людини, їх гаран­тії повинні визначати зміст і спрямованість діяльності дер­жави. Але, на жаль, це не за­вжди відбувається. Активна діяльність громадських орга­нізацій, особливо профспілко­вих і жіночих, упродовж остан­нього десятиліття зробила пра­ва жінок більш окресленими, й наше завдання полягає в тому, щоб зробити їх більш досяжни­ми», – зазначив голова ФПО Ігор Москаленко.

На думку учасників фахової дискусії, необхідно приверта­ти увагу громадськості до за­гальнолюдських прав жінок, тому що вони не завжди до­статньо поінформовані щодо своїх прав, не вміють ними користуватися та належним чином обстоювати. Важливо оприлюднювати факти пору­шення прав на підставі генде­ру та боротися з такими ви­падками, а також потрібно сформувати нову практику прав людини, яка повністю вирішуватиме питання за­гальнолюдських прав жінок.

В усьому світі питання ген­дерної рівності є одним з пріо­ритетних напрямів діяльності профспілок та їх об’єднань. Федерація профспілок Украї­ни і ФПО Чернігівської облас­ті проводять значну роботу із залучення профорганізацій до вирішення проблем гендерної рівності в трудових колекти­вах і профспілках. Президія ФПО, Навчально-методичний центр профспілок та обласна організація Спілки жінок України спільно працюють у напрямі поліпшення станови­ща жінок в області, зміни ставлення жінок і чоловіків до питань їхнього рівноправ’я.

Віталій КОПИШ

 

БУДУВАТИ СИЛЬНІ ПРОФСПІЛКИ

23 лютого відбула­ся ХХІІІ Миколаїв­ська обласна між­спілкова конфе­ренція профспілок.

У з а х о д і взяли участь 60 делега­тів, обраних від обласних галузе­вих та первинних профорганізацій, а також Го­лова ФПУ Григорій Осо­вий, перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Микола Романчук, гене­ральний директор облас­ної організації робото­давців «Промисловці та підприємці Миколаївщи­ни» Олександр Шпиль, начальник відділення Національної служби по­середництва та прими­рення в Миколаївській області Оксана Євченко.

Зі звітною доповіддю про роботу обласної ради профспілок за пері­од з березня 2011 року по лютий 2016 року висту­пив голова обласної ради профспілок Юрій Толмачов.

Він наголосив, що у за­значений період зусилля профспілок були скон­центровані на вирішенні таких важливих питань, як зайнятість, забезпечен­ня своєчасної виплати за­робітної плати, охорона праці на підприємствах, оздоровлення дітей та підлітків, правовий за­хист членів профспілок та удосконалення вну­тріспілкових відносин.

Для вирішення про­блем у соціально-трудо­вій сфері облпрофрада, членські організації у звітний період продовжи­ли соціальний діалог з ор­ганами влади, місцевого самоврядування та робо­тодавцями на всіх рівнях.

Облпрофрада коорди­нувала і контролювала колдоговірну роботу в галузях, на підприєм­ствах, надавала мето­дичну та практичну до­помогу. На підприєм­ствах, в установах, орга­нізаціях області, що пе­ребувають у сфері впли­ву профспілок, станом на 1 квітня 2015 року було укладено 2145 ко­лективних договорів, що становить 97% суб’єктів колдоговірних відносин.

Проблемним питан­ням залишається недо­тримання договірних га­рантій в оплаті праці, пе­редусім передбачених положеннями Генераль­ної та галузевих угод.

Наймасштабнішим по­рушенням трудових прав працівників області є за­боргованість із зарплати, яка на початок року пере­вищила 53 млн грн.

Облпрофрада, обласні комітети галузевих проф­спілок здійснюють постій­ний моніторинг термінів заборгованості, виконан­ня графіків погашення боргів. Представники профспілок працюють у складі обласної та міської комісій із погашення за­боргованості, беруть участь у комплексних пе­ревірках підприємств.

Один із дієвих засобів обстоювання порушених прав працівників щодо оплати праці, в тому чис­лі своєчасної її виплати, який використовують профспілки, це колек­тивні трудові спори. За період з 2011 по 2015 рік в області зареєстровано 18 колективних трудових спорів, 12 із них знято з реєстрації у зв’язку з ви­рішенням.

У врегулюванні тру­дових спорів облпрофра­да тісно співпрацює з відділенням Національ­ної служби посередни­цтва і примирення в Ми­колаївській області.

У рамках поєднання громадського контролю профспілок із держав­ним наглядом за дотри­манням законодавства про працю протягом звітного періоду пред­ставники профспілок і державних органів спільно відвідували під­приємства. У цілому за 2011–2015 роки фахівці облпрофради здійснили понад 400 перевірок під­приємств, установ, орга­нізацій різних галузей.

З питань надання пра­вової допомоги до спеціа­лістів облпрофради за звітний період звернуло­ся майже 10 тисяч членів профспілок, голів галузе­вих та первинних профор­ганізацій, пенсіонерів.

У рамках правороз’яснювальних і правозахис­них заходів фахівці облпрофради проводили ро­боту на підприємствах різних галузей. Особли­ву увагу було приділено роботі з молоддю.

Протягом звітного пері­оду облпрофрада відпра­цьовувала питання охоро­ни праці, оздоровлення ді­тей, розвитку фізичної культури та спорту.

Під час конференції виступили перший за­ступник голови Микола­ївської обласної держад­міністрації Микола Ро­манчук і Голова Федера­ції профспілок України Григорій Осовий.

У своєму виступі Гри­горій Осовий поінформу­вав учасників конферен­ції про позицію Федера­ції профспілок щодо найбільш актуальних та гострих питань соціаль­но-економічного розви­тку України, розповів про законодавчі пропо­зиції ФПУ, охарактери­зував стан соціального діалогу. Він також ак­центував увагу на пріо­ритетних завданнях, які в нинішніх непростих політичних та соціаль­но-економічних умовах вирішує профспілковий рух України.

ХХІІІ Миколаївська обласна міжспілкова конференція профспілок визнала роботу обласної профради у звітному пе­ріоді задовільною.

Делегати конференції одностайно обрали голо­вою Миколаївської облпрофради на наступний термін Юрія Толмачова, його заступником стала Любов Онищенко. Пере­важною більшістю голо­сів учасники конференції рекомендували кандида­туру Григорія Осового на посаду Голови ФПУ.

Наталія ЄВСТАФ’ЄВА

 

В ОПЛ – ПОПОВНЕННЯ

Об’єднання профспілок Львівщини, дотримуючись статутних засад, стоїть на позиції, що профспілки ма­ють бути багаті, потужні, юридично грамотні, а найго­ловніше – консолідовані.

У сучасних умовах профспілки є тією силою чи принаймні повинні бути нею, яка реаль­но має захищати людину пра­ці. Адже не секрет, що профспілкові юристи не тільки відстоюють права людей у судах, а й так прагнуть вибу­довувати свою роботу, щоб проф­спілки були стабільною та міцною організацією. Профспілки мають бути не тільки сильними, а й ефек­тивно обстоювати інтереси спілчан.

Нещодавно відбулося засідання ви­конавчого комітету Об’єднання профспілок Львівщини, на якому об­говорювалося питання прийому до його складу двох профорганізацій: об’єднаної профорганізації ПАТ «Львівгаз», яка охоплює 24 первинні профорганізації і 4 цехових коміте­ти, і Західно-Української територі­альної профорганізації працівників геології, до якої входить 5 первинних профорганізацій та одна профгрупа.

Об’єднану профорганізацію ПАТ «Львівгаз» очолює Сергій Копані­чук, а Західно-Українську терито­ріальну профорганізацію праців­ників геології – Данило Шарун.

Сподіваємося, що співпраця буде конструктивною, а головне потріб­ною людині праці.

Ігор МАРШАЛОК

 

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО В ДІЇ

На засіданні президії Федерації профспі­лок Хмельницької області лідери об­ласних профспілкових орга­нізацій мали нагоду поспіл­куватися з начальником управління Держпраці в Хмельницькій області Олексієм Глушаковим.

У своєму виступі Олексій Глушаков розповів про основні напрями роботи управління, після чого від­повів на запитання присут­ніх. Зустріч завершилася підписанням Угоди про співпрацю між управлін­ням Держпраці в області і Федерацією профспілок об­ласті. Сторони пообіцяли всіляко сприяти й допома­гати одна одній у роботі.

Інформаційний відділ ФП області

 

ПОШТОВИКИ ПЛАНУЮТЬ РОБОТУ НА МАЙБУТНЄ

10 березня відбулося спільне засідання пре­зидії Запорізької об’єднаної організації пра­цівників зв’язку дирек­ції УДППЗ «Укрпошта» та Запорізької дирекції УДППЗ «Укрпошта».

На засіданні виступив в. о. директора Запо­різької дирекції УДППЗ «Укрпошта» Олег Дорофеєв.

У своєму виступі перед го­ловами первинних профор­ганізацій структурних під­розділів дирекції він зазна­чив, що, незважаючи на со­ціальну й економічну скру­ту, докладаються усі мож­ливі зусилля, аби плідно працювати, забезпечувати людям гідну зарплату, мак­симально задовольняти по­треби кожного клієнта.

Серед основних питань, що розглядалися на засіданні, були такі: про хід підготов­ки проекту Колективного договору УДППЗ «Укрпо­шта» на 2016–2020 роки; про виконання доходів по Запо­різькій дирекції УДППЗ «Укрпошта» за 12 місяців 2015 року; про стан виробни­чого травматизму на під­приємстві за 12 місяців 2015 року; про заходи по корпо­ратизації УДППЗ «Укрпо­шта»; про організацію у 2016 році виставки в рамках огляду-конкурсу творів об­разотворчого мистецтва працівників УДППЗ «Укрпо­шта»; про затвердження Плану роботи ЗООП УДППЗ «Укрпошта» на перше пів­річчя 2016 року; про навчан­ня профспілкових кадрів та профспілкового активу в 2016 році; про участь в об­ласних змаганнях із шашок на кубок «Спартак».

За підсумками засідання було прийнято низку відпо­відних рішень.

Вадим НОЖКІН,

голова ЗООП Запорізької дирекції УДППЗ «Укрпошта»

18.03.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання