« на головну 18.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ЗБЕРІГАЮЧИ ВІРНІСТЬ ТРАДИЦІЯМ

ЗБЕРІГАЮЧИ ВІРНІСТЬ ТРАДИЦІЯМ

Ще наприкінці позаминулого сторіччя на Придніпров’ї були створені перші товариства взаємодопомоги медич­них та аптечних працівників, які запо­чаткували соціальний захист медиків. З часом всі ці об’єднання трансфор­мувались у єдину профспілку праців­ників охорони здоров’я. І вже у 1920-х роках вона почала укладати угоди з губернським галузевим управлінням щодо забезпечення оплати й охорони праці, надання соціальних гарантій працівникам медзакладів.

Важко переоцінити роль облпрофорганізації медиків й у становленні систе­ми охорони здоров’я насе­лення, виробничої меди­цини, ліквідації епідемій та важких хвороб (особли­во дитячих), лікуванні по­ранених бійців у роки Ве­ликої Вітчизняної.

Цими днями на плену­мі обкому медики відзна­чали 95-річчя своєї профорганізації та обговорю­вали її завдання на най­ближчі роки. З цієї пам’ятної події привітан­ня дніпропетровцям наді­слав ЦК Профспілки пра­цівників охорони здоров’я України. Добрі сло­ва на адресу профспілки за її активну позицію під час заходу лунали й з вуст голови Дніпропе­тровського облпрофоб’єднання Віталія Дубі­ля та багаторічного профлідера, а нині головного лікаря профспілкового санаторію «Новомосков­ський» Олександра Ан­дрієнка. Віталій Дубіль вручив облпрофорганіза­ції Почесну грамоту Фе­дерації профспілок Укра­їни за активну роботу із захисту прав медиків, а також інші нагороди профспілковцям, які від­значилися найбільше.

Віддавши данину по­ваги минулим поколін­ням профспілковців, го­лова обкому профспілки Людмила Валевська за­значила, що й їхні на­ступники високо трима­ють марку профорганіза­ції. У нинішні непрості часи вони роблять чима­ло корисних справ. Осо­бливо вона відзначила колег з Дніпропетров­ська, Новомосковська, Нікополя, Дніпродзер­жинська, Вільногірська, Орджонікідзе, Тернівки, Синельниківського, П’ятихатського, Нікополь­ського, Межівського, Павлоградського, Широ­ківського та інших сіль­ських районів.

Особливу увагу обком та членські організації приділяють захисту тру­дових прав медиків. Лише минулого року спілчанам було надано понад 5 тис. консульта­цій, направлено робото­давцям 82 подання про усунення виявлених по­рушень законодавства. Складено 43 позовних за­яви до суду, завдяки чому людям повернули 70 тис. грн. І роботу в цьо­му та інших напрямах потрібно продовжувати.

Віддала шану голова обкому й медикам – чле­нам профспілки дніпропе­тровських ОКЛ ім. Мечни­кова, обласної дитячої лі­карні, міськлікарень №№ 2, 4, 6, Центру з надан­ня невідкладної допомо­ги, обласного госпіталю ветеранів війни, Павло­градської міськлікарні та ін., які вже третій рік у ході АТО на сході країни, в операційних і безпосе­редньо на передовій, ряту­ють поранених бійців, а також надають допомогу мешканцям Донбасу.

Делегація від учасни­ків пленуму за традиці­єю поклала квіти до пам’ятника викладачам і студентам Дніпропе­тровської державної ме­дичної академії, які за­гинули у роки Великої Вітчизняної війни.

Учасників заходу при­вітали творчі колективи медзакладів, серед яких, до речі, були й переможці всеукраїнських конкурсів.

Віктор КОВРИГА

 

БЕЗПЕЧНА ПРАЦЯ ЯК ВИРОБНИЧИЙ РЕСУРС

Під такою назвою 10 лютого в м. Луцьку відбулася науково- практична конфе­ренція, ініціаторами якої виступили Фе­дерація профспілок Волинської області та обласне управлін­ня Держпраці.

Як інформує Навчаль­но-методичний центр профспілок Волин­ської області, рішення щодо проведення заходу було прийнято в зв’язку з тим, що стан охорони праці на підпри­ємствах області не викликає оптимізму. Лише місяць ми­нув від початку року, а на ви­робництві вже трапилися смерті і травмування. На кон­ференцію були запрошені ро­ботодавці, науковці вишів об­ласті, органи влади та місцево­го самоврядування, профспіл­кові працівники та активісти.

Роль профспілки як захисни­ка робочого місця обговорю­вали за допомогою скайп-зв’язку заступник Голови ФПУ Сергій Кондрюк і голо­вний техінспектор ФПУ Юрій Андрієвський.

Голова ФПО Волині Іванна Дубинка-Філозоф виступила з аналізом розділів щодо охоро­ни праці в колдоговорах під­приємств та установ області.

Про медійні засоби впливу на охорону праці розповів голо­вний редактор журналу «Охо­рона праці» Дмитро Матвій­чук. Завідувач кафедри ци­вільної безпеки та туризму Луцького Національного тех­нічного університету, доктор економічних наук, професор Людмила Матвійчук висту­пила з доповіддю про роль вищої школи у вирішенні проблем охорони праці на підприємствах області.

Студенти, що опановують фах інженера з охорони праці, по­казали учасникам конферен­ції флешмоб «Охорона праці – запорука життя», представи­ли тематичну сценку та про­демонстрували зразки спецодягу, що випускаються під­приємствами області.

Завершальним акордом захо­ду стала презентація досвіду охорони праці нового виробни­чого підприємства «Модерн-Експо», запропонована керів­ником департаменту охорони праці цього підприємства.

Учасники конференції виро­били та прийняли рекоменда­ції щодо поліпшення стану техніки безпеки й охорони праці в регіоні.

 

ВШАНУВАЛИ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В АФГАНІСТАНІ

У м. Ужгороді відбули­ся заходи з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на терито­рії інших держав, зо­крема виведення військ з Афганістану.

На Православній на­бережній біля пам’ятника «Скорбот­ної матері» та стели загиблим воїнам-афганцям відбулися мітинг і покла­дання квітів за участю ке­рівників нашого краю та міста, профспілок, воїнів-ін­тернаціоналістів, громад­ськості. Квіти до підніжжя пам’ятника серед інших по­клали голова Закарпатської облпрофради Володимир Фленько та директор вико­навчої дирекції обласного відділення Фонду соціаль­ного страхування з тимчасо­вої втрати працездатності Ігор Сегляник.

Цього дня в первинних профорганізаціях різних галузей також вшановували воїнів-афганців, які працюють у цих трудових колективах.

Сергій БАРАНЧИКОВ

 

ЛЕКЦІЇ ДЛЯ CТУДЕНТІВ

Миколаївська облпрофрада, приділяю­чи особливу увагу ро­боті з молоддю, цього­річ продовжила співпрацю з навчальними закладами області.

Як інформує офіцій­ний сайт Миколаїв­ської облпрофради, 18 лютого для сту­дентів ІІІ курсу Чорномор­ського державного універ­ситету ім. Петра Могили за­ступник голови облпрофра­ди Любов Онищенко прочи­тала лекцію «Державне і до­говірне регулювання опла­ти праці». Навчальний захід було проведено на запро­шення та за участю канди­дата юридичних наук, до­цента кафедри історії та те­орії держави і права універ­ситету Оксани Валецької.

На лекції студенти юридич­ного факультету ознайоми­лися з основними законами та нормативно-правовими актами, які регулюють пи­тання оплати праці, на при­кладах з практики спеціаліс­тів облпрофради дізналися про порядок формування за­робітної плати й вирішення проблемних питань з оплати праці на підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності.

Лекції та начальні семінари для молоді проводяться спе­ціалістами облпрофради не вперше. У минулому році для студентів ІІ курсу Чор­номорського державного університету ім. Петра Мо­гили та учнів 9-х класів Ми­колаївської гімназії № 3 за­відувач відділу з правової роботи Надія Матвеєва про­читала лекцію з презента­ційними матеріалами «Пра­вовий статус профспілок», а для учнів Миколаївського професійного ліцею сфери послуг відбувся тренінг «Самомотивація як інстру­мент підвищення особистої ефективності».

12.03.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання