« на головну 22.05.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1002)
16
Травень
 
Інтерв’ю
 
Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»

Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ЗБЕРІГАЮЧИ ВІРНІСТЬ ТРАДИЦІЯМ

ЗБЕРІГАЮЧИ ВІРНІСТЬ ТРАДИЦІЯМ

Ще наприкінці позаминулого сторіччя на Придніпров’ї були створені перші товариства взаємодопомоги медич­них та аптечних працівників, які запо­чаткували соціальний захист медиків. З часом всі ці об’єднання трансфор­мувались у єдину профспілку праців­ників охорони здоров’я. І вже у 1920-х роках вона почала укладати угоди з губернським галузевим управлінням щодо забезпечення оплати й охорони праці, надання соціальних гарантій працівникам медзакладів.

Важко переоцінити роль облпрофорганізації медиків й у становленні систе­ми охорони здоров’я насе­лення, виробничої меди­цини, ліквідації епідемій та важких хвороб (особли­во дитячих), лікуванні по­ранених бійців у роки Ве­ликої Вітчизняної.

Цими днями на плену­мі обкому медики відзна­чали 95-річчя своєї профорганізації та обговорю­вали її завдання на най­ближчі роки. З цієї пам’ятної події привітан­ня дніпропетровцям наді­слав ЦК Профспілки пра­цівників охорони здоров’я України. Добрі сло­ва на адресу профспілки за її активну позицію під час заходу лунали й з вуст голови Дніпропе­тровського облпрофоб’єднання Віталія Дубі­ля та багаторічного профлідера, а нині головного лікаря профспілкового санаторію «Новомосков­ський» Олександра Ан­дрієнка. Віталій Дубіль вручив облпрофорганіза­ції Почесну грамоту Фе­дерації профспілок Укра­їни за активну роботу із захисту прав медиків, а також інші нагороди профспілковцям, які від­значилися найбільше.

Віддавши данину по­ваги минулим поколін­ням профспілковців, го­лова обкому профспілки Людмила Валевська за­значила, що й їхні на­ступники високо трима­ють марку профорганіза­ції. У нинішні непрості часи вони роблять чима­ло корисних справ. Осо­бливо вона відзначила колег з Дніпропетров­ська, Новомосковська, Нікополя, Дніпродзер­жинська, Вільногірська, Орджонікідзе, Тернівки, Синельниківського, П’ятихатського, Нікополь­ського, Межівського, Павлоградського, Широ­ківського та інших сіль­ських районів.

Особливу увагу обком та членські організації приділяють захисту тру­дових прав медиків. Лише минулого року спілчанам було надано понад 5 тис. консульта­цій, направлено робото­давцям 82 подання про усунення виявлених по­рушень законодавства. Складено 43 позовних за­яви до суду, завдяки чому людям повернули 70 тис. грн. І роботу в цьо­му та інших напрямах потрібно продовжувати.

Віддала шану голова обкому й медикам – чле­нам профспілки дніпропе­тровських ОКЛ ім. Мечни­кова, обласної дитячої лі­карні, міськлікарень №№ 2, 4, 6, Центру з надан­ня невідкладної допомо­ги, обласного госпіталю ветеранів війни, Павло­градської міськлікарні та ін., які вже третій рік у ході АТО на сході країни, в операційних і безпосе­редньо на передовій, ряту­ють поранених бійців, а також надають допомогу мешканцям Донбасу.

Делегація від учасни­ків пленуму за традиці­єю поклала квіти до пам’ятника викладачам і студентам Дніпропе­тровської державної ме­дичної академії, які за­гинули у роки Великої Вітчизняної війни.

Учасників заходу при­вітали творчі колективи медзакладів, серед яких, до речі, були й переможці всеукраїнських конкурсів.

Віктор КОВРИГА

 

БЕЗПЕЧНА ПРАЦЯ ЯК ВИРОБНИЧИЙ РЕСУРС

Під такою назвою 10 лютого в м. Луцьку відбулася науково- практична конфе­ренція, ініціаторами якої виступили Фе­дерація профспілок Волинської області та обласне управлін­ня Держпраці.

Як інформує Навчаль­но-методичний центр профспілок Волин­ської області, рішення щодо проведення заходу було прийнято в зв’язку з тим, що стан охорони праці на підпри­ємствах області не викликає оптимізму. Лише місяць ми­нув від початку року, а на ви­робництві вже трапилися смерті і травмування. На кон­ференцію були запрошені ро­ботодавці, науковці вишів об­ласті, органи влади та місцево­го самоврядування, профспіл­кові працівники та активісти.

Роль профспілки як захисни­ка робочого місця обговорю­вали за допомогою скайп-зв’язку заступник Голови ФПУ Сергій Кондрюк і голо­вний техінспектор ФПУ Юрій Андрієвський.

Голова ФПО Волині Іванна Дубинка-Філозоф виступила з аналізом розділів щодо охоро­ни праці в колдоговорах під­приємств та установ області.

Про медійні засоби впливу на охорону праці розповів голо­вний редактор журналу «Охо­рона праці» Дмитро Матвій­чук. Завідувач кафедри ци­вільної безпеки та туризму Луцького Національного тех­нічного університету, доктор економічних наук, професор Людмила Матвійчук висту­пила з доповіддю про роль вищої школи у вирішенні проблем охорони праці на підприємствах області.

Студенти, що опановують фах інженера з охорони праці, по­казали учасникам конферен­ції флешмоб «Охорона праці – запорука життя», представи­ли тематичну сценку та про­демонстрували зразки спецодягу, що випускаються під­приємствами області.

Завершальним акордом захо­ду стала презентація досвіду охорони праці нового виробни­чого підприємства «Модерн-Експо», запропонована керів­ником департаменту охорони праці цього підприємства.

Учасники конференції виро­били та прийняли рекоменда­ції щодо поліпшення стану техніки безпеки й охорони праці в регіоні.

 

ВШАНУВАЛИ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В АФГАНІСТАНІ

У м. Ужгороді відбули­ся заходи з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на терито­рії інших держав, зо­крема виведення військ з Афганістану.

На Православній на­бережній біля пам’ятника «Скорбот­ної матері» та стели загиблим воїнам-афганцям відбулися мітинг і покла­дання квітів за участю ке­рівників нашого краю та міста, профспілок, воїнів-ін­тернаціоналістів, громад­ськості. Квіти до підніжжя пам’ятника серед інших по­клали голова Закарпатської облпрофради Володимир Фленько та директор вико­навчої дирекції обласного відділення Фонду соціаль­ного страхування з тимчасо­вої втрати працездатності Ігор Сегляник.

Цього дня в первинних профорганізаціях різних галузей також вшановували воїнів-афганців, які працюють у цих трудових колективах.

Сергій БАРАНЧИКОВ

 

ЛЕКЦІЇ ДЛЯ CТУДЕНТІВ

Миколаївська облпрофрада, приділяю­чи особливу увагу ро­боті з молоддю, цього­річ продовжила співпрацю з навчальними закладами області.

Як інформує офіцій­ний сайт Миколаїв­ської облпрофради, 18 лютого для сту­дентів ІІІ курсу Чорномор­ського державного універ­ситету ім. Петра Могили за­ступник голови облпрофра­ди Любов Онищенко прочи­тала лекцію «Державне і до­говірне регулювання опла­ти праці». Навчальний захід було проведено на запро­шення та за участю канди­дата юридичних наук, до­цента кафедри історії та те­орії держави і права універ­ситету Оксани Валецької.

На лекції студенти юридич­ного факультету ознайоми­лися з основними законами та нормативно-правовими актами, які регулюють пи­тання оплати праці, на при­кладах з практики спеціаліс­тів облпрофради дізналися про порядок формування за­робітної плати й вирішення проблемних питань з оплати праці на підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності.

Лекції та начальні семінари для молоді проводяться спе­ціалістами облпрофради не вперше. У минулому році для студентів ІІ курсу Чор­номорського державного університету ім. Петра Мо­гили та учнів 9-х класів Ми­колаївської гімназії № 3 за­відувач відділу з правової роботи Надія Матвеєва про­читала лекцію з презента­ційними матеріалами «Пра­вовий статус профспілок», а для учнів Миколаївського професійного ліцею сфери послуг відбувся тренінг «Самомотивація як інстру­мент підвищення особистої ефективності».

12.03.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:40

21.05.2019 21:39

13.05.2019 22:29

13.05.2019 22:29

29.04.2019 00:47

29.04.2019 00:46

29.04.2019 00:45

29.04.2019 00:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання