« на головну 30.05.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1053)
14
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ДЕ НАРОДИВСЯ, ТАМ І ПРИГОДИВСЯ

ДЕ НАРОДИВСЯ, ТАМ І ПРИГОДИВСЯ

Мало про кого з молодих людей можна сказати нині, що пригодився своїй державі, місту чи селу. Вже виробляється, на жаль, своєрідний ендор­фін психології нашої моло­ді, коли шукаєш щастя в чужих краях. Тому й вирі­шили розповісти про цього щасливчика – 24-річного голову студентського профкому Львівського на­ціонального аграрного університету, члена Моло­діжної Ради ОПЛ Олега Андрушківа, який і справді зумів віднайти себе там, де народився.

А народився Олег у простій трудовій дублянській сім’ї і добре запам’ятав дідусе­ву науку: «Будеш пра­цювати – будеш мати». Каже, ніякі більше «плечі», а лиш ця порада сі­мейного авторите­та повела його життєвими доро­гами й у здобутті фаху – обрав буді­вельно-архітек­турний факультет агроуніверситету в Дублянах. Тут все знайоме, рідне, своє. За працьовитість і те, що він у своєму місті як риба у воді, обрали його де­путатом місцевої ради, запро­сили Олега стати консультантом народного депутата Володимира Парасюка. Якщо докладніше, то, як визнає сам Олег, депутатові імпонувала і прямолінійність, і дипломатичність молодого гро­мадського лідера. Андрушків у своїй роботі в молодіжній профорганізації обрав просте і зрозу­міле гасло: «Обрані студентами для студентів».

Звичайно, молодому активіс­тові в різних життєвих і виробни­чих ситуаціях приходять на допо­могу юристи, керівники обласної галузевої профспілки. «Михайло Тарнавський і Василь Келеман, – додає Олег, – завжди на зв’язку». І стверджує: для успіху студент­ської профспілки потрібні три складові: чим більше зусиль до­кладатиме профспілковий лідер, тим відчутніший результат; далі добір креативної команди; а ще їм, разом узятим, поталанило з адміністрацією університету, ректором Володимиром Снітин­ським.

Приміром, звернувся до сту­дентського профкому студент-си­рота Олег Дмуховський. Три роки хлопець успішно опановував на­уку будівничого. І от настала ма­теріальна криза. З клопотанням перевести його на безоплатні за­сади навчання звернулися в рек­торат і студентська, і профспілка викладачів. Питання, доволі важ­ливе в житті молодої людини, ректорат вирішив позитив­но. Це теж мало свій резо­нанс щодо привернення уваги та довіри до моло­діжної громадської ор­ганізації.

Студпрофком за­ймається побутом і поселенням у гурто­житки, яких, на щас­тя, студентам цього вишу вистачає. Пра­цюють в агроуніверси­теті чотири їдальні. За участю громадської ор­ганізації проводять тра­диційні вже конкурси на кращий заклад громадського харчування, бо це складова здоров’я й умови життя молодих людей.

Позитивного іміджу, на думку Олега Андрушківа, додає сту­дентській профспілці проведення масових молодіжних розважаль­них заходів: святкувань, концер­тів, конкурсів. «Щоби про проф­спілку почули, – каже, – щоб її по­важали, треба громадській орга­нізації брати авангардну, насту­пальнішу та сміливішу участь у соціально-політичних процесах. Потрібно йти в політику, займати своє місце в законодавчій владі, бо давно втратили законодавчу ініціативу. Волонтерський рух та­кож треба взяти під своє крило».

Ольга ЛОБАРЧУК

 

ПІД ПРОФСПІЛКОВОЮ УВАГОЮ – СОЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ

Друге засідання Ради Федерації профспілок Кіровоградської об­ласті було насиченим та емоційним, адже обговорювалися профспілкові дії на сучасному етапі.

Найперше, голова ФПО Максим Баланенко зупинився на пробле­мах зайнятості, адже практично кожна профорга­нізація стикається з фактами скорочень працівників, вве­дення режиму неповної за­йнятості. Для збереження трудових колективів вико­ристовуються всі надані профспілкам права. Не все вдається, але спільні кон­сультації соціальних партне­рів дозволили уникнути заго­стрення ситуації, хоча в кінці року вона погіршилася.

Другий напрям діяльності – контроль за дотриманням норм галузевих угод щодо ба­зового розміру оплати праці, недопущення виплати зарпла­ти нижче міні­мальної. Спіль­ними з робото­давцями зусил­лями вдалося до­могтися підви­щення номіналь­ної зарплати, що­правда, місце об­ласті залишаєть­ся в числі остан­ніх, а рівень оплати праці – на 22% нижче, ніж в Україні. Пояс­нення цьому є: в області більше 40% трудящих працюють у за­кладах бюджетної сфери та державного управління, а вплив на підвищення розміру їх зарплати вкрай обмежений.

На жаль, невирішеною зали­шається проблема погашення заборгованості із зарплати на підприємствах, у тому числі тих, де діють профорганізації.

В умовах соціально-економіч­ної кризи виникла гостра необ­хідність у посиленні колектив­но-договірного регулювання. Це відчув навіть Прем’єр-міністр, доручивши профіль­ному міністерству відновити переговори із соціальними партнерами. Далі відкладати вже не можна: розбалансуван­ня колективно-договірної вер­тикалі гальмує цей процес на галузевому, територіальному і виробничому рівнях. Що стосу­ється членських організацій, то в кожній первинці є колдо­говір, але головне – домогтися виконання взятих зобов’язань сторонами колдоговорів, осо­бливо щодо зайнятості, оплати й охорони праці, збереження соціальних пакетів.

Чимало питань можна виріши­ти завдяки соціальному діало­гу. На обласному рівні його на­лагоджено. Проте останнім ча­сом профспілки відчувають певний наступ партнерів на членські організації, зокрема ігнорування прав первинок при реорганізації підпри­ємств, оптимізації установ.

Крім того, голова ФПО акцен­тував увагу на двох новітніх ризиках. Перший стосується формування місцевих бю­джетів. Другий пов’язаний з де­централізацією влади. За пер­спективним пла­ном формування територій гро­мад в області планується ство­рити більше 40 об’єднаних гро­мад. І вже перші кроки їх форму­вання висвітлю­ють суто проф­спілкові пробле­ми, а саме руйна­цію структури профспілок. Відбувається розподіл майна, штатів і, звичайно ж, розділя­ються первинки. І соціальна складова «зависне в повітрі».

Нагальні проблеми озвучили й члени Ради ФПО. Рада при­йняла відповідні заяви та звернення.

Марія ІВАНОВА

12.03.2016Коментарі

#1 17.03.2016 17:37 добавил: маряна | додати коментар

Андрушків ти молодець,так тримати

 
ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання