« на головну 12.08.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1063)
16
Липень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПІДСУМКИ П’ЯТИРІЧКИ: ПРІОРИТЕТИ ВИЗНАЧЕНО

ПІДСУМКИ П’ЯТИРІЧКИ: ПРІОРИТЕТИ ВИЗНАЧЕНО

10 лютого в Будинку спі­лок м. Житомира відбула­ся VІ звітно-виборна кон­ференція Федерації проф­спілок Житомирської об­ласті, яка підбила підсум­ки роботи ФПО за період 2011–2016 років та визна­чила стратегію діяльності профспілок області на на­ступне п’ятиліття.

У роботі конференції взяли участь 68 делегатів, обраних конференціями від галузевих комітетів, профоб’єднань і профспілкових органів усіх рівнів.

Серед запрошених на конференцію були соціальні партнери профспілок облас­ті, представники влади та місцевого само­врядування: Голова ФПУ Григорій Осовий, голова ЦК Профспілки працівників куль­тури України Людмила Перелигіна, голова правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Микола Субота, член Ради ФПУ, головний лікар санаторію «Хмільник» Олександр Га­личенко, голова об’єднання організацій ро­ботодавців області Сергій Бутенко, дирек­тор департаменту праці та соціального за­хисту населення облдержадміністрації Га­лина Корінна, голова обласної ради Анже­ліка Лабунська, заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута, на­чальник відділення Національної служби посередництва і примирення в Житомир­ській області Сергій Лісневський, началь­ник управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних ви­падків на виробництві та професійних за­хворювань України в Житомирській облас­ті Віктор Лубчук, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду в Житомирській області Світлана Антонюк, заступник директора обласного центру за­йнятості Віктор Зубрицький, представник управління Держпраці в Житомирській об­ласті Сергій Мехалюк.

Про роботу Федерації профспілок звіту­вала голова ФПО Неля Паламарчук. Осно­вними тезами її доповіді стали результати роботи профоб’єднання області за звітний період: до звітно-виборної конференції об­ласті підійшли згуртованою, організова­ною, єдиною та солідарною силою.

Найчисельніше профоб’єднання облас­ті у звітному періоді спрямовувало свої зу­силля на представництво та захист трудо­вих і соціально-економічних прав та інтересів спілчан, членських організацій, висту­пало за повну зайнятість, якісні робочі міс­ця, справедливу оплату праці, підвищення соціальних стандартів, відновлення повно­цінного соціального діалогу на всіх рівнях.

Завдяки консолідованим та партнер­ським зусиллям влади, роботодавців та профспілок протягом звітного періоду вдалося забезпечити зменшення обсягу зарплатних боргів з 25 млн у 2011 році до 8,9 млн у 2015 році (за темпами погашення заборгованості область перебуває на дру­гому місці в державі); підвищення розмі­рів прожиткового мінімуму та мінімаль­ної зарплати, відновлення позитивної ди­наміки зростання реальної зарплати та скорочення грошового розриву між розмі­рами базового тарифного розряду ЄТС та мінімальної зарплати.

Активізувалась робота ФПО, її член­ських організацій з народними депутата­ми від області. Напрацьовані пакети зако­нодавчих ініціатив і пропозицій лягли в основу прийняття Законів України «Про соціальний діалог в Україні», «Про зайня­тість населення», Державної програми охорони праці, ЗУ «Про колективні дого­вори і колективні угоди», нового Трудово­го та Бюджетного кодексів, змін до зако­нодавства з оплати праці, пенсійного за­безпечення та соціального страхування.

Разом з тим, у зв’язку із складною соці­ально-економічною ситуацією в державі, в області зросла напруженість на ринку праці. Загальнооблікова чисельність пра­цюючих за 5 років тут зменшилась на 30 тис. осіб. Статус безробітних на кінець 2015 року офіційно отримали майже 20 тис. (реальні цифри значно вищі). В деяких ра­йонах області навантаження на одне робо­че місце складає 200 і більше осіб.

Гострою проблемою в області є питан­ня тіньової економіки та виплати заробіт­ної плати «в конвертах». Поза офіційно оформленими трудовими відносинами пе­ребувають більше 200 тис. працівників.

Тривожною є ситуація із зарплатою. Попри те, що середньомісячна зарплата в області щорічно зростає, в 2015 році вона була серед найнижчих у державі.

Актуальними питаннями залишають­ся і виробничий травматизм, створення безпечних і здорових умов праці.

Конференція зосередила увагу на пев­них недоліках у здійсненні громадського контролю за дотриманням трудового зако­нодавства, підготовці профспілкових ка­дрів і активу. За звітний період майже 15 тис. спілчан звернулись із заявами до цен­тру правової допомоги щодо порушень їх трудових прав. Профспілковими спеціаліс­тами надано правову допомогу майже 36 тис. спілчан. У ході перевірок виявлено близько 2 тис. порушень трудового законо­давства, складено більше 400 позовних заяв та інших процесуальних документів, здій­снено майже 500 представництв інтересів членів профспілок, проте жоден роботода­вець не був притягнутий до відповідальнос­ті за ініціативою профспілкового органу.

Для відстоювання інтересів трудящих ФПО застосовувала гнучку тактику дій: від ведення соціального діалогу, колек­тивних переговорів (укладено 2327 догово­рів, якими охоплено більше 150 тис. пра­цівників) до організації колективних про­тестних дій, надсилання листів, звернень, телеграм, вимог, пропозицій до Президен­та України, Верховної Ради України, Уря­ду, парламентських фракцій і комітетів.

Делегати конференції одноголосно об­рали головою Федерації профспілок Жи­томирської області діючу голову профоб’єднання Нелю Паламарчук, яка очолюватиме ФПО наступні 5 років. За­ступником голови обрано Оксану Хіміч.

Делегати одноголосно виснунули кан­дидатуру діючого Голови Федерації проф­спілок України Григорія Осового на поса­ду Голови ФПУ.

Прес-служба ФПО

 

ПРОФНАВЧАННЯ У КАЛИНІВЦІ

У рамках днів ФПО в районах Вінницької облас­ті відбувся семінар для профспілкового активу Калинівського району. На семінар були запро­шені голови районних комітетів профспілок та профкомітетів, керівники й спеціалісти окремих підприємств, організацій, установ району.

Відкрив захід голова Федерації профспілок Вінницької області Микола Колесник, який поінформував про робо­ту ФПО в сучасних умовах.

У всеобучі взяли участь і ви­ступили представники галу­зевих профспілок, а також провідні фахівці апарату ФПО. Так, про зміни в пен­сійному законодавстві Укра­їни розповів голова Цен­трального комітету Проф­спілки працівників Пенсій­ного фонду України Микола Черненко. Головний техніч­ний інспектор праці апарату ФПО Олександр Калашнюк зосередив увагу на завдан­нях профспілок у здійсненні громадського контролю за станом охорони праці у Вінницькій області, а головний спеціаліст з питань соціаль­но-економічної роботи апа­рату ФПО Ірина Степанець – на посиленні захисту спіл­чан через механізм колек­тивних договорів та угод в сучасних умовах, а також основних завданнях колдо­говірної роботи на 2016 рік. Головний правовий інспек­тор праці апарату ФПО Ва­дим Шевчук окреслив голо­вні аспекти актуальних пи­тань трудового законодав­ства. Крім того, присутні на семінарі отримали вичерпні відповіді на свої запитання.

 

УЗАГАЛЬНИЛИ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ

У черговому засіданні Миколаївського міського координаційного комітету сприяння зайнятості населення, під головуванням очільника комітету, голови облпрофради Юрія Толмачова, взяли участь члени комітету від сторони профспілок, роботодавців, органів виконавчої влади та місце­вого самоврядування.

За пропозицією гене­рального директора обласної організації роботодавців «Про­мисловці та підприємці Ми­колаївщини» Олександра Шпиля, головою комітету сприяння зайнятості насе­лення на 2016 рік було обра­но Юрія Толмачова. Також було затверджено нове По­ложення комітету.

У рамках порядку денного на засіданні було розгляну­то наступні питання: про стан виконання в минулому році показників та заходів Програми зайнятості насе­лення м. Миколаєва на пері­од до 2017 року; про стан на­дання соціальних послуг та про співпрацю органів міс­цевого самоврядування із службою зайнятості та соці­альними партнерами щодо ефективної реалізації осно­вних положень ЗУ «Про за­йнятість населення»; про стан виконання протоколь­них доручень, наданих на засіданні міського коорди­наційного комітету сприян­ня зайнятості населення від 17.12.2015.

За підсумком обговорення питань порядку денного були прийняті відповідні рі­шення та надані доручення

 

ПОСИЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ РОБОТИ – НАГАЛЬНА ВИМОГА ЧАСУ

Це питання було головним на засіданні ради Федерації профспілок Хмельницької області, в якому взяли участь члени ради, профактив об­ласті, в. о. голови Хмель­ницької ОДА Василь Про­цюк, голова Об’єднання ор­ганізацій роботодавців об­ласті Іван Дунець, керівники управлінь, відомств, фондів.

Голова ФПО Геннадій Харьков­ський констатував, що минулий рік був украй важким як для краї­ни, регіону, так і для профспілок. На жаль, Уряд, влада забули, що сотні героїв полягли на Майдані і в боях за те, щоб у країні панували правда і соці­альна справедливість, повага до люди­ни праці, щоб впроваджувалися євро­пейські стандарти життя. Адже злочин­ці, які розстрілювали активістів, досі не засуджені. Уряд блокує прийняття Генеральної угоди, а так зване приму­сове розширення повноважень місцево­го самоврядування – створення об’єднаних громад поки що призводить до погіршення життя.

Профспілкові організації, Федерація профспілок області, незважаючи на всі перешкоди, боролися за робочі місця та гідну зарплату, збереження та розбудо­ву країни. Використовувались усі за­конні інструменти проти антисоціаль­ної політики «жорсткої економії», зву­ження трудових прав трудівників при прийнятті держбюджету, законів, Тру­дового кодексу.

І Федерація профспілок України, і президія Федерації профспілок області звернулися до Верховної Ради і Прези­дента України з приводу відправлення у відставку цього Уряду за здійснення антисоціальної політики.

«Ми вимагаємо викорінення політи­ки «дешевої робочої сили», припинення жорсткої економії, що здійснюється ви­ключно за рахунок працівників і пенсі­онерів, – акцентував Геннадій Харьков­ський. – На жаль, Уряд, Верховна Рада не хочуть використовувати запропоно­вані профспілками і роботодавцями за­ходи щодо структурної перебудови еко­номіки, інвестиційного зростання наці­онального виробництва, спрямування державних інвестицій в охорону здоров’я, освіту. Влада не хоче встанов­лювати об’єктивні ціни на енергоносії та послуги.

Зрозуміло, що проблеми в державі ба­гато в чому визначають і життя в облас­ті. ФПО знаходить підтримку в соціаль­них партнерів – роботодавців, обласної адміністрації. У регіоні значно зменши­лися зарплатні борги, на 25–40% зросла зарплата. Та проблем не меншає. Безро­біття, безгрошів’я, ціновий шок тиснуть і на подолян. Коли постає питання життя або смерті, тобто платити за ліки, хліб чи комунальні послуги, газ, люди обирають життя. Незважаючи на те, що субсидії в області, призначені кожній другій сім’ї, сягають майже 100 млн грн, борги подо­лян за житлово-комунальні послуги, газ, електроенергію зросли до 141 млн грн.

У цій ситуації обласна рада, ОДА, ор­гани місцевого самоврядування на ви­могу профспілок при затвердженні бю­джетів знайшли кошти на виплату зарплат освітянам, працівникам охоро­ни здоров’я, культури, утримання бю­джетних галузей. Але з вини Уряду міс­та обласного підпорядкування не зна­ють, як утримувати ПТНЗ і де взяти ко­шти на надання пільг ветеранам. Дуже не просто вирішуються питання в дея­ких об’єднаних громадах щодо збере­ження і належного утримання бюджет­них закладів.

Розповідаючи про Програму інфор­маційного зміцнення профорганізацій, концентрацію фінансів на найважливі­ших напрямах роботи профспілок, Г. Харьковський зауважив, що рядовий спілчанин – не статистична одиниця, яка добросовісно сплачує внески, а клі­єнт, який має право на певні послуги. В тому числі – на отримання інформації.

Тож в умовах своєрідної «інформа­ційної війни» перед профактивом по­стає чимало завдань, пов’язаних з по­вноцінним інформаційним забезпечен­ням трудових колективів. По суті, необ­хідна єдина система інформування з ви­користанням не лише традиційних форм, а й сучасних передових техноло­гій. Слід забезпечити поінформованість кожного спілчанина про те, що робить для соціально-економічного захисту профком, міськком, райком, обком, ФПО, і яких результатів досягнуто.

Сьогодні основним джерелом інфор­мування членів профспілок на Хмель­ниччині слугує вісник ФПО «Позиція».

У Федерації профспілок є юридична служба, сайт, Навчально-культурний центр «Побужжя». Є система оператив­ного інформування: Дні Федерації, на­ради, семінари, зустрічі. Та, на жаль, ін­формація часто не доходить до голів профкомів, не кажучи вже про спілчан.

У більшості профорганізацій відсутній доступ до Інтернету, немає комп’ютерів, електронних скриньок, сторінок на сай­тах обкомів. Існуючих веб-сайтів – ФПО та двох членських організацій (освітян та охорони здоров’я) вкрай недостатньо.

Можна скільки завгодно проводити акцій, приносити реальну користь тися­чам і тисячам людей, але якщо про нашу діяльність не відомо, то її ніби й не існує для подолян. Інформація – це те, на чому не можна економити, адже ску­пий платить двічі. Тому вимога президії ФПО – повною мірою реалізувати Про­граму інформаційного зміцнення, ак­тивно запроваджувати та використову­вати інтерактивні засоби комунікації, новітні інформаційні технології і ті за­соби, якими володіє Федерація області, її членські організації, НКЦ «Побужжя».

На раді проведено анкетування для вивчення думки щодо інформаційного забезпечення роботи профспілок, при­йнято низку постанов, затверджено Програму інформаційного зміцнення Федерації профспілок області.

Анатолій ЛАГУНЕЦЬ

 

 

 


28.02.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

20.07.2020 00:39

20.07.2020 00:37

20.07.2020 00:36

06.07.2020 00:14

06.07.2020 00:06

28.06.2020 01:18

28.06.2020 01:17

28.06.2020 01:08

28.06.2020 01:07

15.06.2020 00:14

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання