« на головну 22.05.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1002)
16
Травень
 
Інтерв’ю
 
Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»

Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

СОЦІАЛЬНА РОДИНА ПРИЙМАЄ ІЗМАЇЛ

СОЦІАЛЬНА РОДИНА ПРИЙМАЄ ІЗМАЇЛ

Минулого тижня в м. Із­маїлі 1200 спілчан ста­ли власниками соці­альних карток. Перші телефонні дзвінки від освітян, працівників комунальних підпри­ємств і держслужбов­ців міста вже почали надходити на гарячу лінію Центру соціаль­них послуг.

За словами директора центру Костянтина Навродського, кіль­кість користувачів соці­альних карток по всій Україні перевищує 22 тис. Проведення презентацій у первинних профспілкових організаціях заплановано на місяць уперед.

НОВИНА

Нещодавно до партнерів проекту долучився оператор мобільного зв’язку lifecell, ко­лишня компанія life. Із Феде­рацією професійних спілок України був укладений дого­вір про співпрацю. Відтепер власники соціальних карток отримуватимуть безкоштовно стартовий пакет, а серед най­активніших «говорунів» раз на квартал проводитиметься розіграш подарунків.

ФАКТИ – КОЖНОМУ

Соціальна картка – масштабний проект ФПУ, покли­каний допомогти профспілко­вим органам у захисті спілчан.

Детальніше з проектом можна ознайомитись на офі­ційному сайті ЦСП: cesp.com.ua. Новини в Facebook-спільноті позначено #соцкарта, #соцкартка, #ФПУ. Замовлення для проведення презентації у вашій профспілковій органі­зації приймаються за телефо­ном безкоштовної гарячої лі­нії: 0800-210-308.

Прес-служба Центру соціальних послуг

 

ПОЛІТИЧНО-ПРОФСПІЛКОВІ ПРИСТРАСТІ ПО-ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИ

Олександрія, що на Кіровоградщині, завжди була і зали­шається містом з бурхливим громадсько-політичним життям, якому притаманні брудні технології, інтриги, шантаж і протистояння різних політичних сил. Можливо, цей феномен можна пояснити тим, що політикою в цьому регіоні займаються переважно жінки?

Останнім часом деякі по­садові особи міської ради, які не дуже впев­нено почуваються піс­ля останніх виборів, вирішили створити, напевне, як запасний аеродром, незалежну (невідомо, від кого) профспілку. Чому саме профспілку, а не якусь іншу гро­мадську організацію, незрозумі­ло. Щоправда, самі не світяться, залишаються в тіні. Аби чого не сталося – раптом спливуть не­правомірні дії? Створювати профспілку не заборонено: дійте в законодавчому полі, агітуйте людей, але без шантажу і заля­кувань, головне – не втручай­тесь у діяльність іншої проф­спілки, приміром працівників культури.

За словами голови міськкому проф­спілки праців­ників культу­ри Тетяни Мокрецової, все почало­ся із зустрі­чі з керівни­цтвом міста, на яку зібрали директорів і го­лів профкомів за­кладів культури міс­та. Після зустрічі посадо­вець управління культури і ту­ризму запросила директорів у свій кабінет і оголосила… про створення нової альтернативної незалежної профспілки та обов’язковий вихід усіх із галузевої профспілки. Підневільні дирек­тори відразу «взяли під козирок» і вийшли з діючої профспілки. А своїх підлеглих по черзі викли­кали в кабінети і, натякаючи на звільнення, змушували підпису­вати заготовлені зразки заяви про вихід з галузевої профспіл­ки культури та повідомлення про створення профспілки «За­хист справедливості». Підпис під повідомленням: голова профкому закладу – інкогніто.

Події розгорталися напрочуд швидко. В кожному закладі швиденько організовували збо­ри без зайвих очей і вух, на які приходила агітатор з новоство­реної профспілки і розповідала, що основне завдання їх організа­ції – захист від свавілля робото­давців. Цікава позиція з огляду на те, що альтернативну проф­спілку створюють самі робото­давці. Це щось новеньке у форматі профспілкової роботи.

Людей можна зрозуміти: у час, коли робочі місця на вагу золо­та, їх легко змусити підписати будь-який папірець, але хіба та­кими методами треба діяти при створенні організації? «Метода­ми залякування організатори так званої профспілки, – зазна­чила Тетяна Мокрецова, – пла­нують зруйнувати єдність у тру­дових колективах, позбавити спілчан захисту прав і соціаль­них гарантій. У ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» ска­зано: «Профе­сійні спілки у своїй діяль­ності неза­лежні від ор­ганів держав­ної влади та органів місцево­го самоврядуван­ня, роботодавців, ін­ших громадських орга­нізацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтроль­ні. Забороняється втручання ор­ганів державної влади, місцево­го самоврядування, їх посадових осіб, роботодавців у статутну ді­яльність профспілок, їх органі­зацій і об’єднань». На превели­кий жаль, деякі одіозні посадов­ці не мають бажання читати за­кони, але воліють вчиняти проф­спілкове рейдерство проти галу­зевої профспілки й халтурно створювати в закладах альтер­нативну профспілку, яка, швид­ше, нагадує новий політичний проект. Хто з олександрійців знає, що це за профспілка, яка її професійна належність, чим вона себе проявила? Зрозуміло одне: жодного відношення до га­лузі культури вона не має, а обі­цяний захист справедливості – примарне майбутнє».

З приводу ситуації, що виникла в Олександрії, міський комітет профспілки працівників культу­ри звернувся до місцевого відді­лу поліції.

Зоя КАДУК,

Марія ІВАНОВА

 

ПРИСЛУХАТИСЯ ДО ГОЛОСУ СПІЛЧАН

25 грудня парламент ухвалив державний бюджет року, що розпочався. Як на мене, схоже, що нас очікує ще один рік втрачених можливостей. У бюджеті передбачено зрос­тання соціальних видатків, але, на жаль, їх примітизовано. Гроші йдуть не на підвищен­ня рівня життя чи зміцнення людського капі­талу, а на те, щоб частково компенсувати зростання вартості ресурсів, комунальних видатків. Хіба можна сказати, що такий бю­джет відповідає інтересам українського суспільства? Однозначно – ні! Адже в міль­йонів українців життя лише погіршується.

Про це зайвий раз пересвідчився в автобусі, що кур­сував з м. Хмель­ницького до с. Кошелівка. Їхав у с. Котюржинці, що в Красилівському районі, по службових справах. Тут довелося бути свідком роз­мови між Ганною Петрів­ною (так назвалась попут­ниця) та її односельчани­ном Володимиром Петро­вичем. Жінка скаржилася, що працювала понад 30 ро­ків на одному з підпри­ємств Хмельницького, в цеху із шкідливими умова­ми праці, а отримала пен­сію 1300 грн. Тож вимуше­на ще працювати – їздити на нічне чергування до об­ласного центру. За її сло­вами, в минулому році пенсію переглянули, збіль­шивши на 100 грн. А через те, що вона продовжує пра­цювати й надалі, з її пенсії вираховують 15%. Хіба це справедливо, обурюється жінка. Така ж ситуація і у Володимира.

До слова, довелося чути невдоволення пасажирів і щодо ЗУ «Про Державний бюджет». По дорозі дове­лося зупинитися у с. Мико­лаїв, що в Хмельницькому районі, яке розташоване у 34 км від обласного центру. Зустрівся з директором місцевої ЗОШ І–ІІІ ступе­ня, колишнім депутатом райради кількох скликань Володимиром Парибусом, який упродовж десятків років поспіль очолює педа­гогічний колектив. Він ба­гато зробив для введення в дію нового приміщення школи, зміцнення матері­ально-технічної бази, створення гарного колек­тиву педагогів. У навчаль­ному закладі трудяться 17 учителів, які віддають сер­це і душу своїм 54 вихован­цям з п’яти сіл (Миколає­ва, Малих Орлинець, Везденьок, Манилівки, Котюржинець).

Тож Володимира Парибуса, голову профспілкового ко­мітету Аллу Передерій тур­бує подальша доля школи, її педагогів, вихованців. «Будемо робити все, аби в селі була школа. Адже якщо є школа, буде й село. Сподіваємося на децентра­лізацію та підтримку гро­мади», – зазначає директор.

Наступний мій візит – у с. Котюржинці Красилів­ського району. Там теж не обійшлося без спілкування із сільчанами, які скаржи­лися на високі ціни кому­нальних послуг, продуктів харчування, ліків, на мізер­ні зарплати та пенсії.

Окремої уваги заслуговує «реформа» професійно-тех­нічної освіти, зокрема пе­редача ПТУ на утримання місцевих бюджетів, що для більшості з них озна­чає закриття та скорочен­ня трудових колективів.

За словами заступника го­лови на громадських заса­дах Федерації профспілок Хмельницької області, го­лови обкому профспілки працівників освіти і науки Анатолія Яримюка, до ско­рочення навчальних за­кладів необхідно стави­тись виважено, не допус­кати безладу, а також ро­бити все можливе, аби пе­дагогічні працівники, що підлягають скороченню, були працевлаштовані.

Валерій МАРЦЕНЮК

 

ПРОБЛЕМИ ПРОФТЕХОСВІТИ – В ЦЕНТРІ УВАГИ ПРОФСПІЛОК

Нинішні проблеми професійно- технічної освіти турбують і проф­спілки Закарпаття. З ініціативи голови облпрофради Володими­ра Фленька відбулося засідання круглого столу, на якому всебіч­но обговорювались проблеми профтехучилищ, а також було оприлюднено позицію профспі­лок нашого краю з цього питан­ня. У засіданні взяли участь голо­ви профкомів закладів професій­но-технічної освіти Закарпаття та голови обласних організацій га­лузевих профспілок.

Відкриваючи засідання, проф­спілковий лідер області Во­лодимир Фленько підкрес­лив, що Закарпатська облпрофрада підтримує звернення ФПУ до Президента, Голови Верхо­вної Ради та Прем’єр-міністра України в зв’язку з катастрофічною ситуацією, що склалася в системі професійно-технічної освіти після прийняття Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік». Припинення державного фі­нансування закладів професійно- технічної освіти призведе до руй­нування загальнодержавної систе­ми підготовки робітничих кадрів, позбавить молодих людей консти­туційних прав на професійну осві­ту, а педагогічних працівників ПТУ – роботи. До того ж, ліквідація професійно-технічних навчальних закладів значно погіршить соці­альне становище незахищених верств учнівської молоді та педаго­гів, що призведе до зростання соці­ального напруження в трудових колективах ПТУ, загострення кри­міногенної ситуації в області.

Учасники круг­лого столу говори­ли, зокрема, й про те, що част­кове фінансу­вання ПТУ з міс­цевих бюджетів, мізерні асигну­вання з держбю­джету не вирішу­ють глобальної про­блеми. Занепокоєні го­лови первинних профоргані­зацій і обмеженням соціального за­хисту працюючих в умовах рефор­мування системи профтехосвіти, невизначеністю перспектив функ­ціонування діючих навчальних за­кладів тощо. У разі необхідності, в позаурочний час профактивісти го­тові взяти участь у акціях протесту на підтримку професійно-техніч­ної освіти.

Враховуючи пропозиції кругло­го столу, Закарпатська обласна рада профспілок оприлюднила за­яву, в якій звернулася з проханням до Верховної Ради, народних депу­татів від Закарпатської області, Кабінету Мі­ністрів України при внесенні змін до держбюджету на 2016 рік пе­редбачити фі­нансування про­фесійно-техніч­них навчальних закладів у формі освітньої субвенції місцевим бюджетам.

Звертаючись до Закар­патської обласної державної адміністрації і обласної ради, проф­спілки нашого краю пропонують:

– з метою збереження ПТУ про­вести за участю профспілок моніто­ринг матеріально-технічної бази, фінансового стану профтехучилищ, визначити потреби ринку праці у фахівцях, яких вони готують;

розробити стратегію функціо­нування мережі професійно-тех­нічних училищ, створення в облас­ті базових навчальних центрів у 2016/2017 навчальному році, забез­печення соціального захисту пра­цівників ПТУ.

 

МЕЦЕНАТА З НІМЕЧЧИНИ НАГОРОДИЛИ ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ФПУ

На балансі Закарпатської обласної організації проф­спілки працівників житлово- комунального господарства, місцевої промисловості, по­бутового обслуговування населення (голова Іван Зе­лінський) перебуває один з кращих дитячих оздоровчих закладів області – «Барві­нок», розташований у ма­льовничій місцевості при в’їзді до Перечина. До про­ведення оздоровлення дітей профлідер галузі залучає меценатів з Баварської об­щини в Німеччині.

Торік на оздоровлення в одній із змін 40 дітей-сиріт та дітей із малозабезпечених сімей Пе­речинського району німецькі добродії спрямували 155 тис. грн. За поданням галузевої профспілки, за підсумками Всеукраїнського огляду на кращу організацію оздоровлення та відпочинку дітей у минулому році голову Баварської общини Іріс Трюбсветтер було відзначено Почес­ною грамотою Федерації профспілок України в номінації «Батьківська турбота».

Цьогоріч німецькі меценати знову фінансуватимуть оздоровлення ді­тей з Перечинського району в таборі «Барвінок». Голова обласної органі­зації профспілки Іван Зелінський очікує їх приїзду до Закарпаття, де буде укладено нову угоду на оздо­ровлення дітей.

Сергій БАРАНЧИКОВ

27.02.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:40

21.05.2019 21:39

13.05.2019 22:29

13.05.2019 22:29

29.04.2019 00:47

29.04.2019 00:46

29.04.2019 00:45

29.04.2019 00:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання