« на головну 18.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

СОЦІАЛЬНА РОДИНА ПРИЙМАЄ ІЗМАЇЛ

СОЦІАЛЬНА РОДИНА ПРИЙМАЄ ІЗМАЇЛ

Минулого тижня в м. Із­маїлі 1200 спілчан ста­ли власниками соці­альних карток. Перші телефонні дзвінки від освітян, працівників комунальних підпри­ємств і держслужбов­ців міста вже почали надходити на гарячу лінію Центру соціаль­них послуг.

За словами директора центру Костянтина Навродського, кіль­кість користувачів соці­альних карток по всій Україні перевищує 22 тис. Проведення презентацій у первинних профспілкових організаціях заплановано на місяць уперед.

НОВИНА

Нещодавно до партнерів проекту долучився оператор мобільного зв’язку lifecell, ко­лишня компанія life. Із Феде­рацією професійних спілок України був укладений дого­вір про співпрацю. Відтепер власники соціальних карток отримуватимуть безкоштовно стартовий пакет, а серед най­активніших «говорунів» раз на квартал проводитиметься розіграш подарунків.

ФАКТИ – КОЖНОМУ

Соціальна картка – масштабний проект ФПУ, покли­каний допомогти профспілко­вим органам у захисті спілчан.

Детальніше з проектом можна ознайомитись на офі­ційному сайті ЦСП: cesp.com.ua. Новини в Facebook-спільноті позначено #соцкарта, #соцкартка, #ФПУ. Замовлення для проведення презентації у вашій профспілковій органі­зації приймаються за телефо­ном безкоштовної гарячої лі­нії: 0800-210-308.

Прес-служба Центру соціальних послуг

 

ПОЛІТИЧНО-ПРОФСПІЛКОВІ ПРИСТРАСТІ ПО-ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИ

Олександрія, що на Кіровоградщині, завжди була і зали­шається містом з бурхливим громадсько-політичним життям, якому притаманні брудні технології, інтриги, шантаж і протистояння різних політичних сил. Можливо, цей феномен можна пояснити тим, що політикою в цьому регіоні займаються переважно жінки?

Останнім часом деякі по­садові особи міської ради, які не дуже впев­нено почуваються піс­ля останніх виборів, вирішили створити, напевне, як запасний аеродром, незалежну (невідомо, від кого) профспілку. Чому саме профспілку, а не якусь іншу гро­мадську організацію, незрозумі­ло. Щоправда, самі не світяться, залишаються в тіні. Аби чого не сталося – раптом спливуть не­правомірні дії? Створювати профспілку не заборонено: дійте в законодавчому полі, агітуйте людей, але без шантажу і заля­кувань, головне – не втручай­тесь у діяльність іншої проф­спілки, приміром працівників культури.

За словами голови міськкому проф­спілки праців­ників культу­ри Тетяни Мокрецової, все почало­ся із зустрі­чі з керівни­цтвом міста, на яку зібрали директорів і го­лів профкомів за­кладів культури міс­та. Після зустрічі посадо­вець управління культури і ту­ризму запросила директорів у свій кабінет і оголосила… про створення нової альтернативної незалежної профспілки та обов’язковий вихід усіх із галузевої профспілки. Підневільні дирек­тори відразу «взяли під козирок» і вийшли з діючої профспілки. А своїх підлеглих по черзі викли­кали в кабінети і, натякаючи на звільнення, змушували підпису­вати заготовлені зразки заяви про вихід з галузевої профспіл­ки культури та повідомлення про створення профспілки «За­хист справедливості». Підпис під повідомленням: голова профкому закладу – інкогніто.

Події розгорталися напрочуд швидко. В кожному закладі швиденько організовували збо­ри без зайвих очей і вух, на які приходила агітатор з новоство­реної профспілки і розповідала, що основне завдання їх організа­ції – захист від свавілля робото­давців. Цікава позиція з огляду на те, що альтернативну проф­спілку створюють самі робото­давці. Це щось новеньке у форматі профспілкової роботи.

Людей можна зрозуміти: у час, коли робочі місця на вагу золо­та, їх легко змусити підписати будь-який папірець, але хіба та­кими методами треба діяти при створенні організації? «Метода­ми залякування організатори так званої профспілки, – зазна­чила Тетяна Мокрецова, – пла­нують зруйнувати єдність у тру­дових колективах, позбавити спілчан захисту прав і соціаль­них гарантій. У ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» ска­зано: «Профе­сійні спілки у своїй діяль­ності неза­лежні від ор­ганів держав­ної влади та органів місцево­го самоврядуван­ня, роботодавців, ін­ших громадських орга­нізацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтроль­ні. Забороняється втручання ор­ганів державної влади, місцево­го самоврядування, їх посадових осіб, роботодавців у статутну ді­яльність профспілок, їх органі­зацій і об’єднань». На превели­кий жаль, деякі одіозні посадов­ці не мають бажання читати за­кони, але воліють вчиняти проф­спілкове рейдерство проти галу­зевої профспілки й халтурно створювати в закладах альтер­нативну профспілку, яка, швид­ше, нагадує новий політичний проект. Хто з олександрійців знає, що це за профспілка, яка її професійна належність, чим вона себе проявила? Зрозуміло одне: жодного відношення до га­лузі культури вона не має, а обі­цяний захист справедливості – примарне майбутнє».

З приводу ситуації, що виникла в Олександрії, міський комітет профспілки працівників культу­ри звернувся до місцевого відді­лу поліції.

Зоя КАДУК,

Марія ІВАНОВА

 

ПРИСЛУХАТИСЯ ДО ГОЛОСУ СПІЛЧАН

25 грудня парламент ухвалив державний бюджет року, що розпочався. Як на мене, схоже, що нас очікує ще один рік втрачених можливостей. У бюджеті передбачено зрос­тання соціальних видатків, але, на жаль, їх примітизовано. Гроші йдуть не на підвищен­ня рівня життя чи зміцнення людського капі­талу, а на те, щоб частково компенсувати зростання вартості ресурсів, комунальних видатків. Хіба можна сказати, що такий бю­джет відповідає інтересам українського суспільства? Однозначно – ні! Адже в міль­йонів українців життя лише погіршується.

Про це зайвий раз пересвідчився в автобусі, що кур­сував з м. Хмель­ницького до с. Кошелівка. Їхав у с. Котюржинці, що в Красилівському районі, по службових справах. Тут довелося бути свідком роз­мови між Ганною Петрів­ною (так назвалась попут­ниця) та її односельчани­ном Володимиром Петро­вичем. Жінка скаржилася, що працювала понад 30 ро­ків на одному з підпри­ємств Хмельницького, в цеху із шкідливими умова­ми праці, а отримала пен­сію 1300 грн. Тож вимуше­на ще працювати – їздити на нічне чергування до об­ласного центру. За її сло­вами, в минулому році пенсію переглянули, збіль­шивши на 100 грн. А через те, що вона продовжує пра­цювати й надалі, з її пенсії вираховують 15%. Хіба це справедливо, обурюється жінка. Така ж ситуація і у Володимира.

До слова, довелося чути невдоволення пасажирів і щодо ЗУ «Про Державний бюджет». По дорозі дове­лося зупинитися у с. Мико­лаїв, що в Хмельницькому районі, яке розташоване у 34 км від обласного центру. Зустрівся з директором місцевої ЗОШ І–ІІІ ступе­ня, колишнім депутатом райради кількох скликань Володимиром Парибусом, який упродовж десятків років поспіль очолює педа­гогічний колектив. Він ба­гато зробив для введення в дію нового приміщення школи, зміцнення матері­ально-технічної бази, створення гарного колек­тиву педагогів. У навчаль­ному закладі трудяться 17 учителів, які віддають сер­це і душу своїм 54 вихован­цям з п’яти сіл (Миколає­ва, Малих Орлинець, Везденьок, Манилівки, Котюржинець).

Тож Володимира Парибуса, голову профспілкового ко­мітету Аллу Передерій тур­бує подальша доля школи, її педагогів, вихованців. «Будемо робити все, аби в селі була школа. Адже якщо є школа, буде й село. Сподіваємося на децентра­лізацію та підтримку гро­мади», – зазначає директор.

Наступний мій візит – у с. Котюржинці Красилів­ського району. Там теж не обійшлося без спілкування із сільчанами, які скаржи­лися на високі ціни кому­нальних послуг, продуктів харчування, ліків, на мізер­ні зарплати та пенсії.

Окремої уваги заслуговує «реформа» професійно-тех­нічної освіти, зокрема пе­редача ПТУ на утримання місцевих бюджетів, що для більшості з них озна­чає закриття та скорочен­ня трудових колективів.

За словами заступника го­лови на громадських заса­дах Федерації профспілок Хмельницької області, го­лови обкому профспілки працівників освіти і науки Анатолія Яримюка, до ско­рочення навчальних за­кладів необхідно стави­тись виважено, не допус­кати безладу, а також ро­бити все можливе, аби пе­дагогічні працівники, що підлягають скороченню, були працевлаштовані.

Валерій МАРЦЕНЮК

 

ПРОБЛЕМИ ПРОФТЕХОСВІТИ – В ЦЕНТРІ УВАГИ ПРОФСПІЛОК

Нинішні проблеми професійно- технічної освіти турбують і проф­спілки Закарпаття. З ініціативи голови облпрофради Володими­ра Фленька відбулося засідання круглого столу, на якому всебіч­но обговорювались проблеми профтехучилищ, а також було оприлюднено позицію профспі­лок нашого краю з цього питан­ня. У засіданні взяли участь голо­ви профкомів закладів професій­но-технічної освіти Закарпаття та голови обласних організацій га­лузевих профспілок.

Відкриваючи засідання, проф­спілковий лідер області Во­лодимир Фленько підкрес­лив, що Закарпатська облпрофрада підтримує звернення ФПУ до Президента, Голови Верхо­вної Ради та Прем’єр-міністра України в зв’язку з катастрофічною ситуацією, що склалася в системі професійно-технічної освіти після прийняття Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік». Припинення державного фі­нансування закладів професійно- технічної освіти призведе до руй­нування загальнодержавної систе­ми підготовки робітничих кадрів, позбавить молодих людей консти­туційних прав на професійну осві­ту, а педагогічних працівників ПТУ – роботи. До того ж, ліквідація професійно-технічних навчальних закладів значно погіршить соці­альне становище незахищених верств учнівської молоді та педаго­гів, що призведе до зростання соці­ального напруження в трудових колективах ПТУ, загострення кри­міногенної ситуації в області.

Учасники круг­лого столу говори­ли, зокрема, й про те, що част­кове фінансу­вання ПТУ з міс­цевих бюджетів, мізерні асигну­вання з держбю­джету не вирішу­ють глобальної про­блеми. Занепокоєні го­лови первинних профоргані­зацій і обмеженням соціального за­хисту працюючих в умовах рефор­мування системи профтехосвіти, невизначеністю перспектив функ­ціонування діючих навчальних за­кладів тощо. У разі необхідності, в позаурочний час профактивісти го­тові взяти участь у акціях протесту на підтримку професійно-техніч­ної освіти.

Враховуючи пропозиції кругло­го столу, Закарпатська обласна рада профспілок оприлюднила за­яву, в якій звернулася з проханням до Верховної Ради, народних депу­татів від Закарпатської області, Кабінету Мі­ністрів України при внесенні змін до держбюджету на 2016 рік пе­редбачити фі­нансування про­фесійно-техніч­них навчальних закладів у формі освітньої субвенції місцевим бюджетам.

Звертаючись до Закар­патської обласної державної адміністрації і обласної ради, проф­спілки нашого краю пропонують:

– з метою збереження ПТУ про­вести за участю профспілок моніто­ринг матеріально-технічної бази, фінансового стану профтехучилищ, визначити потреби ринку праці у фахівцях, яких вони готують;

розробити стратегію функціо­нування мережі професійно-тех­нічних училищ, створення в облас­ті базових навчальних центрів у 2016/2017 навчальному році, забез­печення соціального захисту пра­цівників ПТУ.

 

МЕЦЕНАТА З НІМЕЧЧИНИ НАГОРОДИЛИ ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ФПУ

На балансі Закарпатської обласної організації проф­спілки працівників житлово- комунального господарства, місцевої промисловості, по­бутового обслуговування населення (голова Іван Зе­лінський) перебуває один з кращих дитячих оздоровчих закладів області – «Барві­нок», розташований у ма­льовничій місцевості при в’їзді до Перечина. До про­ведення оздоровлення дітей профлідер галузі залучає меценатів з Баварської об­щини в Німеччині.

Торік на оздоровлення в одній із змін 40 дітей-сиріт та дітей із малозабезпечених сімей Пе­речинського району німецькі добродії спрямували 155 тис. грн. За поданням галузевої профспілки, за підсумками Всеукраїнського огляду на кращу організацію оздоровлення та відпочинку дітей у минулому році голову Баварської общини Іріс Трюбсветтер було відзначено Почес­ною грамотою Федерації профспілок України в номінації «Батьківська турбота».

Цьогоріч німецькі меценати знову фінансуватимуть оздоровлення ді­тей з Перечинського району в таборі «Барвінок». Голова обласної органі­зації профспілки Іван Зелінський очікує їх приїзду до Закарпаття, де буде укладено нову угоду на оздо­ровлення дітей.

Сергій БАРАНЧИКОВ

27.02.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання