« на головну 02.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

І СЛОВОМ, І СПРАВАМИ!

І СЛОВОМ, І СПРАВАМИ!

27 січня відбулася ХХV кон­ференція Полтавської об­ласної ради профспілок, де було заслухано звіт вико­навчої ради за період 14 грудня 2010 – 27 січня 2016 років. У роботі конфе­ренції взяли участь та ви­ступили Голова ФПУ Григо­рій Осовий, голова облас­ної ради Олександр Білень­кий, голова апарату, за­ступник голови облдержадміністрації Микола Білокінь.

Голова облпрофради Леонід Вернигора в своїй доповіді за­значив, що в країні, так само як і в області, не відбулось очі­куваних позитивних реформ, нато­мість катастрофічний рівень інфля­ції, знецінення національної валю­ти, стрімке зростання цін на товари і послуги, підвищення комуналь­них тарифів в умовах замороження та зниження розмірів основних дер­жавних стандартів та гарантій при­зводять до порушення конституцій­них прав громадян, зокрема права на гідний рівень життя.

Найголовнішим завданням у звітному періоді облпрофрада вва­жала розв’язання проблем у сфері праці. В області лише 325,7 тис. пра­цівників мають постійні робочі міс­ця, за рахунок чого утримується 1,5 млн населення. Над людьми на­висла реальна загроза скорочення робочих місць як у промисловості, так і бюджетній сфері. Особливо це відчутно в галузі охорони здоров’я.

Основним законодавчим доку­ментом на підприємствах, в органі­заціях та установах є колективний договір. На рівні області укладаєть­ся Територіальна угода, що діяла протягом 2013–2015 років. Підбито підсумки її виконання на тристо­ронньому рівні (облдержадміні­страція, роботодавці, профспілки), спільно із соціальними партнерами готується Територіальна угода на 2016–2018 роки.

Також у доповіді йшлося про ви­конання програмних рішень VI з’їзду ФПУ з розвитку гуманітар­них питань, фізичної культури та спорту, оздоровлення та дозвілля, молодіжного руху, підтримку тра­дицій проведення профспілкових ялинок для дітей.

Охорона праці сьогодні належить до тих проблемних сфер, що перебу­вають в стадії реорганізації. Відсут­ність комплексного підходу в дер­жавному управлінні охороною праці та позбавлення профспілок будь-яких важелів серйозного впливу для захисту життя і здоров’я працюючих призвели до значного зростання кількості нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом (у 2015 році – 211 випадків, 18 – смертельних).

Упродовж звітного періоду облпрофрада проводила зустрічі з ке­рівниками підприємств, де немає профспілки, та головами профко­мів, які не входять до облпрофради. Проходило й навчання профактиву. Через коорди­наційні ради, яких в облас­ті нараховується 30, прово­дяться «дні облпрофради» за участю її спеціалістів та фахівців соціальних партнерів. На жаль, фінан­сування на навчання профактиву становить лише 2–3,5%. У підсумко­вому звіті йшлося про не­обхідність залучення до профспілок економічно та юридично освіченої, ініці­ативної молоді.

Виступаючи на конфе­ренції, Голова ФПУ Григо­рій Осовий, зокрема, наго­лосив на необхідності консолідува­ти зусилля всіх профспілок і взяти під контроль владу. Це дуже добре, що профспілкові лідери Полтавщи­ни мають своє представництво в об­ласній, міських та районних радах.

На сьогодні пріоритетом є при­йняття Трудового кодексу. Понад 1200 зауважень і пропозицій надій­шло до Верховної Ради України щодо проекту цього документа, який було прийнято в першому чи­танні. Тож необхідно вжити всіх за­ходів для їх врахування і таким чи­ном забезпечити соціально-трудо­вий захист людини праці. Свою по­зицію ФПУ виявила і щодо рефор­мування соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Сподіваємося, що петицію, надісла­ну профспілками і підписану 27 тис. небайдужих громадян, буде розгля­нуто Президентом України, й щодо неї прийнято позитивне рішення – залишити працівникам та їхнім ді­тям можливість оздоровлення.

До понад 1280 законопроектів упродовж останніх двох років нада­ли свої пропозиції спеціалісти та членські організації ФПУ. Підготов­лено матеріали до Генеральної уго­ди, на яку очікують усі працюючі. До VII з’їзду ФПУ готується програ­ма дій профспілок, спрямована на соціальний захист, охорону праці та здоров’я, духовні інтереси люди­ни праці.

Григорій Осовий звернув увагу й на мотивацію профспілкового член­ства, закликав профлідерів більш принципово вирішувати соціальні питання, що стосуються працівників та спілчан.

Голова Полтавської об­ласної ради Олександр Бі­ленький привітав делега­тів конференції, побажав їм плідної роботи та за­пропонував активніше за­лучати до Територіальної угоди на 2016–2020 роки со­ціальних партнерів.

У своєму виступі керів­ник апарату, заступник голови облдержадміні­страції Микола Білокінь повідомив про опрацю­вання графіка зустрічей голови облдержадміністрації з профспілковим активом області щодо різних питань.

На конференції прийнято Звер­нення до Президента України й Уря­ду щодо недопущення зниження рівня життя громадян через підви­щення тарифів на житлово-кому­нальні послуги та замороження пенсій і заробітних плат.

Головою облпрофради обрано Леоніда Вернигору.

Ганна ТАРГАЄВА,

заступник голови облпрофради

 

ПРОФСПІЛКИ ПРИВІТАЛИ ПІДОПІЧНИХ ГЕРІАТРИЧНОГО ПАНСІОНАТУ

Об’єднання проф­спілок Харківської області, не зраджу­ючи своїм традиці­ям, не залишає без уваги тих, хто вий­шов на заслужений відпочинок, віддав­ши всі свої сили, знання та вміння Батьківщині. Осо­бливо це стосується самотніх людей.

Саме такі люди проживають в Хорошевському геріатричному пансіонаті, яким ОПХО опікується протягом останніх років. Голова об’єднання Сергій Тесленко відві­дав пансіонат, що став домів­кою для майже 300 самотніх людей похило­го віку й інва­лідів, у тому числі із зони проведення ан­титерористич­ної операції, привітав його підопічних, по­дарував їм со­лодощі, а та­кож поцікавив­ся умовами проживання та проблемами, пообіцявши до­помогти у їх вирішенні.

Слід зазначи­ти, що Хоро­шевський гері­атричний пан­сіонат – це не «будинок пре­старілих» в звичайному розумінні, а сучасна спеціалізована установа, в якій для під­опічних створені гарні побутові умови, налаго­джене дозвілля: доправ­ляються газети і журна­ли, працюють гуртки в’язання, шиття, худож­ньої самодіяльності, проводяться концерти, екскурсії до обласного центру, відвідування Свято-Вознесенського храму. Вирішена пробле­ма якісного харчування, є підсобне господарство, значно розширена ліку­вально-реабілітаційна база. А ті мешканці пан­сіонату, які мають ба­жання і можливості, із задоволенням допомага­ють персоналу в роботі.

У створенні сприятливого мікроклімату в пансіонаті величезна за­слуга його ди­ректора, депу­тата Харків­ської районної ради Олексан­дра Мельника, людини енер­гійної, діяль­ної, відданої своїй справі, а головне – та­кої, що вміє да­рувати людям добро.

Персонал і під­опічні устано­ви з радістю приймали гос­тей, дякували за подарунки та солодощі, за увагу з боку профспілок.

Вл. інф. ОПХО

13.02.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання