« на головну 02.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ, ПІДСТАВЛЯЙТЕ КИШЕНЮ…

ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ, ПІДСТАВЛЯЙТЕ КИШЕНЮ…

Упродовж багатьох років державні службовці наче манни небесної чекали новий закон. Нарешті він, багатостраждальний, був прийнятий і підписа­ний Президентом в оста­точному варіанті, а набе­ре чинності з 1 травня. Чи вирішить ЗУ «Про дер­жавну службу» нагальні проблеми держслужбов­ців? Відповідь на це за­питання шукали учасни­ки засідання круглого столу в Кіровоградсько­му центрі підготовки і пе­репідготовки кадрів.

Презентуючи закон, директор центру Сергій Зелінський на­голосив на головних пробле­мах у державній службі, на­самперед низькій оплаті праці та від­сутності мотивації. Основна мета за­кону якраз і полягала у вирішенні цих проблем. Хоча вирішуватимуться вони досить дивно: визначено дев’ять груп з оплати праці. Найнижча, дев’ята (спеціалісти), з посадовим окладом у дві мінімальних зарплати, оклад групи – 1–14 мінімальних зарплат. Але це положення діятиме тіль­ки з 1 січня 2019 року. На 2016 рік усе залишиться, як є.

На кого не поширюється закон? На депутатів місцевих рад і посадових осіб місцевого самоврядування, праців­ників державних органів, що викону­ють функції з обслуговування, праців­ників держпідприємств, установ дер­жавної форми власності, навчальних закладів, заснованих державними ор­ганами, патронатної служби. Законом визначені категорії: А – це вищий кор­пус державної служби (на місцях – го­лови держадміністрацій), Б – керівни­ки підрозділів, їхні заступники, заступ­ники голів ОДА, РДА, В – виконавці. Відповідно до категорій існують ранги – від 1 до 9. Закон розподіляє політичні й адміністративні посади. Держслуж­бовець має виконувати свої функції, не­залежно від того, до якої партії він на­лежить. Членами партії, а також депу­татами місцевих рад не можуть бути лише держслужбовці категорії А.

Що ж до вступу на державну служ­бу, то існують єдині вимоги до освіти та компетентності. Для категорій А і Б – магістр, для категорії В – бакалавр, молодший бакалавр. Для категорії А – стаж не менше 7 років, 3 з яких на керів­них посадах, вільне володіння держав­ною та іноземною (однією з офіційних мов Ради Європи) мовами. Для катего­рії Б – стаж роботи не менше 2 років і вільне володіння державною мовою. Для категорії В – вільне володіння дер­жавною мовою. Вступ на всі посади від­бувається тільки за конкурсом.

Начальник міжрегіонального управління Національної держслужби у Полтавській і Кіровоградській облас­тях Володимир Люлька звернув увагу на підзаконні акти, що мають стати ме­ханізмом виконання закону, тож пови­нні бути прийняті до 1 травня. І закли­кав держслужбовців терміново вклю­читися в опрацювання проектів підза­конних актів, вносити пропозиції, адже ОДА будуть їх погоджувати.

Реально сприймає закон директор фінансового департаменту ОДА Сер­гій Шеремет. Як фінансист, він не схильний до оптимізму, насамперед щодо фінансового забезпечення, адже 2016 року нічого не зміниться. Новий закон гірше за попередній: немає соці­ального пакета, хоча б у плані пенсій­ного забезпечення.

Заступник керівника апарату – на­чальник відділу кадрової роботи Віта­лій Линник пояснив, що впроваджен­ня закону покладається на кадрові служби, які на 1 травня мають визна­читися з категоріями працівників, хто залишається держслужбовцем, а хто позбувається цього статусу. Отже, слід попередити людей про зміни іс­тотних умов праці…

З оптимізмом сприйняв закон голо­ва Спілки молодих держслужбовців, начальник Управління комунікацій з громадськістю ОДА Віталій Останній. Приміром, скасовуються обмеження щодо стажу роботи при вступі на дер­жавну службу, тобто будь-якому ви­пускнику вишу шлях відкритий.

І ще один суттєвий момент: закон на обговорення ВРУ повинен був вносити­ся разом з підзаконними актами, яких аж 35. І впевненості в тому, що вони бу­дуть підписані до 1 травня, немає. Не­має впевненості і в тому, що з 2017 року розпочнеться поетапне підвищення зарплати, адже існує гіркий досвід обі­цянок і їх невиконання. Голова ФПО Максим Баланенко зазначив, що проф­спілки домагаються, аби запропонова­ні зміни були внесені до закону.

За словами голови обкому Проф­спілки працівників держустанов Ві­ктора Федотова, ЦК профспілки про­водив опитування серед держслужбов­ців, під час якого було з’ясовано, що 98% респондентів готові вийти на ак­ції протесту. Сьогодні є ще одна при­чина для незадоволення, коли до низь­кої оплати праці додається тасування за категоріями. Від профспілки вноси­лися пропозиції до закону: посадовий оклад – на рівні двох мінімальних зарплат і розподіл посад на політичні й адміністративні… Усі ці розмови про підвищення окладів держслуж­бовцям тривають з 2011 року. І знову підвищення переноситься…

Закон викликає подвійне відчуття: для чого його приймали? Адже тільки-но приймається новий закон, напевне чекай на скорочення… Це не може не турбувати профспілку. За 20 років від­булося 14 скорочень. Заради чого їх проводять? Щоб державне управління зробити більш ефективним або щоб підвищити якість державних послуг? Жодна стаття закону про це не гово­рить. Через надлишок держслужбов­ців? Ні. В Україні їх кількість щодо за­гальної кількості населення становить 0,95%. Для порівняння: у Франції – 3,8, Німеччині – 3,5. Тож профспілка відсте­жує, в яких колективах готується ско­рочення, і впливає на цей процес.

Марія ІВАНОВА

  МАКСИМ БАЛАНЕНКО, ГОЛОВА ФПО:

«Оцінюючи закон, варто поставити два запитання: чи вплине він на підвищення ефективності та престижності державної служби? Щодо ефективності нібито якісь кро­ки зроблено, але про престижність сказати нічого. А ці по­няття пов’язані між собою: якої ефективності можна домог­тися без престижності державної служби? Це добре, що існує конкурсний відбір, але про який відбір може йтися при такій великій кіль­кості вакансій у РДА, коли люди не хочуть працювати за такі зарплати?».

 

ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ТА 70-РІЧЧЯ УТВОРЕННЯ ОБЛАСТІ

Цьогоріч День Собор­ності України співпав із 70-річчям утворен­ня Закарпатської об­ласті в складі Україн­ської держави. У свят­куванні на площі На­родній у м. Ужгороді взяли участь керівни­ки облради профспі­лок, а також галузе­вих обласних профорганізацій.

Разом з представни­ками влади, депу­татами, громад­ськістю, священ­нослужителями квіти до підніжжя пам’ятника Та­расу Шевченку поклали голова Закарпатської облпрофради Володимир Фленько та директор ви­конавчої дирекції облас­ного відділення Фонду со­ціального страхування з тимчасової втрати працездатності Ігор Сегляник.

Під час свята молодь роз­горнула 100-метровий пра­пор України на знак єд­нання заходу і сходу на­шої країни. Його пронесли колоною від площі Народ­ної до пам’ятника Прези­денту Карпатської Украї­ни Августину Волошину на Набережній Незалеж­ності. До пам’ятника та­кож було покладено квіти.

Сергій БАРАНЧИКОВ

Фото автора

 

СЕМІНАР АТОМПРОФСПІЛКИ

21–24 січня в На­вчально-методично­му центрі профспілок відбувся семінар у рамках проекту «Тру­дова школа» Проф­спілки працівників атомної енергетики та промисловості Украї­ни. Навчання прово­дили керівники Укра­їнського інституту соціального партнер­ства Юрій Буздуган та Олена Скоморо­щенко.

Тематичні блоки, ви­несені на розгляд та обговорення слу­хачів, були сформу­льовані наступним чи­ном: «Світ менеджерів – рабство трудівників», «Мрії і ідеї змінюють світ», «Світ трудівників – щастя для всіх», «Як тру­дівники переможуть».

Проект Профспілки пра­цівників атомної енерге­тики та промисловості України «Трудова школа» покликаний сформувати ініціативні групи актив­них людей, які б консолі­дували навколо профко­мів трудовий колектив і допомагали долати певну відстань між профспілко­вими організаціями та пе­ресічними спілчанами.

Віталій КОПИШ

07.02.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання