« на головну 20.07.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПЕДАГОГИ ПІДБИЛИ ПІДСУМКИ РОБОТИ

ПЕДАГОГИ ПІДБИЛИ ПІДСУМКИ РОБОТИ

На першому пленумі Ка­мінь-Каширського район­ного комітету профспілки працівників освіти і науки, який відбувся під завісу 2015-го, освітяни району підсумували, наскільки продуктивним для них був рік, що минає, з питань соціально-економічного захисту спілчан.

У роботі пленуму взяли участь члени райкому, голови профспілкових комітетів, директори шкіл і завідувачі дошкільних навчальних закладів, позашкільних установ і МНВК, а також голова районної державної адміністрації Валерій Дунайчук та голова районної ради Віктор Сус.

У своїх виступах очільники двох гілок влади наголосили, що район­ний комітет профспілки працівни­ків освіти і науки характеризується високим ступенем функціонування та має достатній потенціал розви­тку. Вони запевнили, що співпраця районної влади з профспілкою до­зволить членам галузевої організа­ції більш упевнено долати непрості виклики сьогодення.

Голова районного комітету профспілки працівників освіти і науки Людмила Кузьмич наголоси­ла, що бюджет 2015 року дозволив забезпечити стабільне функціону­вання установ та закладів освіти. В основному здійснювалося фінансу­вання соціально захищених статей. Приділялася увага діяльності із за­хисту трудових, професійних прав працівників. Вирішуючи ці завдан­ня, райком профспілки надавав практичну й методич­ну допомогу первин­кам із цих питань. Районна органі­зація здійсню­вала постійний моніторинг за вчасною ви­платою зарплат, відпускних, допомоги на оздоровлення, винагороди за сум­лінну працю, за пре­стижність. Протягом усього календарного року проводилася робота для недопу­щення скорочення працівників у зв’язку з оптимізацією системи освіти. Проводились акції протесту щодо проекту ЗУ «Про освіту», по­над 2 тисячі освітян підписалися під вимогами галузевої профспіл­ки в частині соціальних гарантій.

На пленумі наголошувалося, що подальше вирішення соціально-економічних проблем працівників освіти є пріоритетним напрямом ді­яльності районної організації проф­спілки. На жаль, попри всі вжиті за­ходи, рівень оплати праці освітян залишається низьким. Посадовий оклад працівника пер­шого тарифного роз­ряду за єдиною та­рифною сіткою на кінець року був на 366 грн менше від міні­мальної зарплати. Як зауважила Люд­мила Кузьмич, потребує вжиття адекватних заходів вирішення житлової проблеми та проблеми, пов’язаної з організацією пільгового проїзду до роботи пра­цівників, які проживають у сіль­ській місцевості.

Загалом протягом року галузева профспілка освітян працювала до­волі плідно. В її активі – семінари, навчання активу, спартакіада, ту­ристичні змагання. Районна органі­зація дбала про оздоровлення пра­цівників освіти, приділяла увагу освітянам – учасникам АТО. Відбув­ся районний конкурс-огляд з охоро­ни праці та техніки безпеки в закла­дах та установах освіти району.

Прес-центр ФПО

 

Я – МЕДІАГРАМОТНИЙ

20 січня у ПВНЗ «Харківський соціально-еко­номічний інститут» на базі факультету підви­щення кваліфікації профспілкових кадрів від­булося навчання профспілкового активу член­ських організацій Харківської обласної проф­спілки працівників і підприємців торгівлі, гро­мадського харчування та послуг.

Навчання профспіл­кових кадрів та ак­тиву є невід’ємною складовою роботи Харківської обласної профспілки працівників і підприємців торгівлі, гро­мадського харчування та послуг (голова Алла Приседська). У тренінгу «Я – медіаграмотний» взя­ли участь представники членських організацій галузевої профспілки, а також представники ПВНЗ «ХСЕІ» – члени лекторської групи ФПК.

Основна мета тренінгу – надати базові знання та навички у медіасфері, ознайомити спілчан із ви­дами маніпуляцій і пропа­ганди, сформувати нави­чки критичного мислення. Тренінг відбувся у рамках проекту «Програма медіа­грамотності громадян», який є результатом співпраці Академії україн­ської преси, IREX і проек­ту StopFake за підтримки глобального Фонду миру і безпеки, Міністерства за­кордонних справ та міжна­родної торгівлі Канади (DFATD Canada).

Тренінг «Я – медіаграмот­ний» провела тренер із ме­діаграмотності, психолог, гештальт-терапевт, волон­тер проекту «Альтернати­ви насильству в Україні» Марина Масалітіна.

Слухачі отримали корис­ні знання і дізналися бага­то нового, зокрема, як зро­зуміти, що певні новини є фейковими. Під час прак­тичних вправ представни­ки профспілок аналізува­ли власний медіапростір, вчилися свідомо підходи­ти до питань медіаспожи­вання, виявляти пропа­ганду, фейки і маніпуля­ції, дізналися про меха­нізми й наслідки викорис­тання стереотипів і мови ворожнечі.

Олена ШПУРІК,

декан факультету підвищення кваліфікації профкадрів ХСЕІ

 

ПСЕВДОРЕФОРМА ЗНИЩУЄ ПРОФТЕХОСВІТУ

Ми зачекалися сис­темних реформ. На жаль, нинішні зміни подекуди додають проблем, а не вирі­шують їх.

Так, скажімо, Закон України «Про Дер­жавний бюджет України на 2016 рік» передбачає передачу про­фесійно-технічних училищ, коледжів, технікумів у під­порядкування органам міс­цевого самоврядування, відтак – фінансування цих закладів у містах обласного значення має здійснювати­ся з місцевого бюджету. Причому кошти, які раніше з державного бюджету ви­користовувалися на діяль­ність професійної освіти в частині підготовки робітни­чих кадрів, місцевим бю­джетам не передано.

Очевидно, що така псевдо­реформа остаточно зни­щить професій­но-технічну освіту. Адже міста обласного значення не ма­ють фінансових можливостей утримувати зга­дані заклади.

Така проблема, приміром, уже виникла в м. Бурштин із торговельно-економічним ко­леджем Київ­ського націо­нального торго­во-економічного університету, який готує 75 відсотків фахівців робітни­чих професій, решта – фа­хівці із вищою профільною освітою. Це приклад на­вчального закладу євро­пейського зразка.

Загроза ліквідації в місті навчального закладу ви­кликала соціальну напругу як у трудовому колективі, так і серед учнів, студентів та їхніх батьків. Профспіл­ковий комітет організував збори, на яких було обгово­рено ситуацію. Було при­йнято рішення всім колек­тивом і зацікавленою гро­мадськістю прийти на се­сію міської ради, де вирішу­ватиметься доля закладу, а також надіслати листи-звернення до обласної ради, облдержадміністрації, Мі­ністерства фінансів, Мініс­терства освіти і науки, Вер­ховної Ради щодо необхід­ності внесення змін до ЗУ «Про державний бюджет на 2016 рік» у частині передачі повноважень обласним ра­дам здійснювати фінансу­вання діяльності ПТУ, коле­джів, технікумів, які готу­ють робітничі кадри.

14 січня відбулася сесія міської ради м. Бурштин із порядком денним – «Про внесення змін до бюджету на 2016 рік у м. Бурштин». У результаті непростих пере­говорів мер міста Роксола­на Джура і депу­татський корпус із розумінням по­ставилися до про­блеми та відна­йшли кошти на фінансування ко­леджу в першому кварталі. Водно­час створено ко­місію з підготов­ки матеріалів для порушення відпо­відного клопотан­ня перед керівни­цтвом держави щодо врегулю­вання проблеми.

Ми просимо під­тримки в первин­них профспілко­вих організацій, обласних рад і Федерації профспілок України, ЦК «Укрелектропрофспілки» для вирішен­ня порушеного питання.

Василь ГРИНЬКІВ,

голова обласної ради профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості

29.01.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання