« на головну 30.05.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1053)
14
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПЕДАГОГИ ПІДБИЛИ ПІДСУМКИ РОБОТИ

ПЕДАГОГИ ПІДБИЛИ ПІДСУМКИ РОБОТИ

На першому пленумі Ка­мінь-Каширського район­ного комітету профспілки працівників освіти і науки, який відбувся під завісу 2015-го, освітяни району підсумували, наскільки продуктивним для них був рік, що минає, з питань соціально-економічного захисту спілчан.

У роботі пленуму взяли участь члени райкому, голови профспілкових комітетів, директори шкіл і завідувачі дошкільних навчальних закладів, позашкільних установ і МНВК, а також голова районної державної адміністрації Валерій Дунайчук та голова районної ради Віктор Сус.

У своїх виступах очільники двох гілок влади наголосили, що район­ний комітет профспілки працівни­ків освіти і науки характеризується високим ступенем функціонування та має достатній потенціал розви­тку. Вони запевнили, що співпраця районної влади з профспілкою до­зволить членам галузевої організа­ції більш упевнено долати непрості виклики сьогодення.

Голова районного комітету профспілки працівників освіти і науки Людмила Кузьмич наголоси­ла, що бюджет 2015 року дозволив забезпечити стабільне функціону­вання установ та закладів освіти. В основному здійснювалося фінансу­вання соціально захищених статей. Приділялася увага діяльності із за­хисту трудових, професійних прав працівників. Вирішуючи ці завдан­ня, райком профспілки надавав практичну й методич­ну допомогу первин­кам із цих питань. Районна органі­зація здійсню­вала постійний моніторинг за вчасною ви­платою зарплат, відпускних, допомоги на оздоровлення, винагороди за сум­лінну працю, за пре­стижність. Протягом усього календарного року проводилася робота для недопу­щення скорочення працівників у зв’язку з оптимізацією системи освіти. Проводились акції протесту щодо проекту ЗУ «Про освіту», по­над 2 тисячі освітян підписалися під вимогами галузевої профспіл­ки в частині соціальних гарантій.

На пленумі наголошувалося, що подальше вирішення соціально-економічних проблем працівників освіти є пріоритетним напрямом ді­яльності районної організації проф­спілки. На жаль, попри всі вжиті за­ходи, рівень оплати праці освітян залишається низьким. Посадовий оклад працівника пер­шого тарифного роз­ряду за єдиною та­рифною сіткою на кінець року був на 366 грн менше від міні­мальної зарплати. Як зауважила Люд­мила Кузьмич, потребує вжиття адекватних заходів вирішення житлової проблеми та проблеми, пов’язаної з організацією пільгового проїзду до роботи пра­цівників, які проживають у сіль­ській місцевості.

Загалом протягом року галузева профспілка освітян працювала до­волі плідно. В її активі – семінари, навчання активу, спартакіада, ту­ристичні змагання. Районна органі­зація дбала про оздоровлення пра­цівників освіти, приділяла увагу освітянам – учасникам АТО. Відбув­ся районний конкурс-огляд з охоро­ни праці та техніки безпеки в закла­дах та установах освіти району.

Прес-центр ФПО

 

Я – МЕДІАГРАМОТНИЙ

20 січня у ПВНЗ «Харківський соціально-еко­номічний інститут» на базі факультету підви­щення кваліфікації профспілкових кадрів від­булося навчання профспілкового активу член­ських організацій Харківської обласної проф­спілки працівників і підприємців торгівлі, гро­мадського харчування та послуг.

Навчання профспіл­кових кадрів та ак­тиву є невід’ємною складовою роботи Харківської обласної профспілки працівників і підприємців торгівлі, гро­мадського харчування та послуг (голова Алла Приседська). У тренінгу «Я – медіаграмотний» взя­ли участь представники членських організацій галузевої профспілки, а також представники ПВНЗ «ХСЕІ» – члени лекторської групи ФПК.

Основна мета тренінгу – надати базові знання та навички у медіасфері, ознайомити спілчан із ви­дами маніпуляцій і пропа­ганди, сформувати нави­чки критичного мислення. Тренінг відбувся у рамках проекту «Програма медіа­грамотності громадян», який є результатом співпраці Академії україн­ської преси, IREX і проек­ту StopFake за підтримки глобального Фонду миру і безпеки, Міністерства за­кордонних справ та міжна­родної торгівлі Канади (DFATD Canada).

Тренінг «Я – медіаграмот­ний» провела тренер із ме­діаграмотності, психолог, гештальт-терапевт, волон­тер проекту «Альтернати­ви насильству в Україні» Марина Масалітіна.

Слухачі отримали корис­ні знання і дізналися бага­то нового, зокрема, як зро­зуміти, що певні новини є фейковими. Під час прак­тичних вправ представни­ки профспілок аналізува­ли власний медіапростір, вчилися свідомо підходи­ти до питань медіаспожи­вання, виявляти пропа­ганду, фейки і маніпуля­ції, дізналися про меха­нізми й наслідки викорис­тання стереотипів і мови ворожнечі.

Олена ШПУРІК,

декан факультету підвищення кваліфікації профкадрів ХСЕІ

 

ПСЕВДОРЕФОРМА ЗНИЩУЄ ПРОФТЕХОСВІТУ

Ми зачекалися сис­темних реформ. На жаль, нинішні зміни подекуди додають проблем, а не вирі­шують їх.

Так, скажімо, Закон України «Про Дер­жавний бюджет України на 2016 рік» передбачає передачу про­фесійно-технічних училищ, коледжів, технікумів у під­порядкування органам міс­цевого самоврядування, відтак – фінансування цих закладів у містах обласного значення має здійснювати­ся з місцевого бюджету. Причому кошти, які раніше з державного бюджету ви­користовувалися на діяль­ність професійної освіти в частині підготовки робітни­чих кадрів, місцевим бю­джетам не передано.

Очевидно, що така псевдо­реформа остаточно зни­щить професій­но-технічну освіту. Адже міста обласного значення не ма­ють фінансових можливостей утримувати зга­дані заклади.

Така проблема, приміром, уже виникла в м. Бурштин із торговельно-економічним ко­леджем Київ­ського націо­нального торго­во-економічного університету, який готує 75 відсотків фахівців робітни­чих професій, решта – фа­хівці із вищою профільною освітою. Це приклад на­вчального закладу євро­пейського зразка.

Загроза ліквідації в місті навчального закладу ви­кликала соціальну напругу як у трудовому колективі, так і серед учнів, студентів та їхніх батьків. Профспіл­ковий комітет організував збори, на яких було обгово­рено ситуацію. Було при­йнято рішення всім колек­тивом і зацікавленою гро­мадськістю прийти на се­сію міської ради, де вирішу­ватиметься доля закладу, а також надіслати листи-звернення до обласної ради, облдержадміністрації, Мі­ністерства фінансів, Мініс­терства освіти і науки, Вер­ховної Ради щодо необхід­ності внесення змін до ЗУ «Про державний бюджет на 2016 рік» у частині передачі повноважень обласним ра­дам здійснювати фінансу­вання діяльності ПТУ, коле­джів, технікумів, які готу­ють робітничі кадри.

14 січня відбулася сесія міської ради м. Бурштин із порядком денним – «Про внесення змін до бюджету на 2016 рік у м. Бурштин». У результаті непростих пере­говорів мер міста Роксола­на Джура і депу­татський корпус із розумінням по­ставилися до про­блеми та відна­йшли кошти на фінансування ко­леджу в першому кварталі. Водно­час створено ко­місію з підготов­ки матеріалів для порушення відпо­відного клопотан­ня перед керівни­цтвом держави щодо врегулю­вання проблеми.

Ми просимо під­тримки в первин­них профспілко­вих організацій, обласних рад і Федерації профспілок України, ЦК «Укрелектропрофспілки» для вирішен­ня порушеного питання.

Василь ГРИНЬКІВ,

голова обласної ради профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості

29.01.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання